а


Аарон

Брат на Мойсей, когото Йехова определи да бъде пророк на Мойсей. Името Аарон означава “носител на светлина”. Изход 4:14.

Аароново свещенство

Точното наименование на свещениците, които служиха на олтара в eврейската религия според Стария завет, имащи изключителната привилегия да докосват святите предмети в храма на Йехова и да разполагат с тях. Свещениците са отговаряли за всички приноси и жертви, като има ясна граница между тях и Левитите, които са били техни служители.

Абидос

Свят храм на Озирис, а също и неговия гроб. Мястото, където са погребани много от фараоните.

Абракадабра

А-Бра-Ка-Дабра всъщност са първите букви от древната финикийска азбука. Събрани заедно, буквите съставят името на демон на заразите и болестите. Думата е използвана в миналото от заклинателите, за да декларират “нека нещото да бъде разрушено”. Думата е заимствана от техните съвременни последователи, в смисъл “да стане”, когато правят нещо да произлезе от нищо, което всъщност е още един опит за магическо призоваване. Други източници определят основното значение на думата като “проклятие”.

Абсу

Халдейски духовен термин, означаващ пространство.

Абук

Първата жена, според народа на пигмеите. Нейната емблема като жена-богиня, е била малката змия.

Авадон

В книгата Откровение, това име се отнася за Сатана, носителят на смъртта и погубителят на изгубените. Той е инструмента за съд на Бог и задачата му е да премахне всички невярващи от земята – съществува, за да погубва и разрушава. Божият съд на смърт и разруха се изпълнява чрез него. Най-много тази дума е употребена в книгата Йов. Йов 26:6, 28:22, 31:12; Псалм 88:11; Притчи 15:11, 27:20; Откровение 9:11.

Авакум

Един от малките пророци от халдейския период, който е функционирал приблизително между 655 и 600 година преди Христа, при царете Манасия или Йодай. Той дава свобода на обърканото си словоизлияние пред Бог относно Неговото декларирано разрушение за хората Му. Неговото многословие свършва с това, че Авакум отива да търси убежище в своето пророческо място на страж, където да чуе отговора на Бог. Това, че той направи така, казва много за природата и условията за пророческата свобода на действие и толерантност от страна на Бог.

Авва

А) Древна арамейска дума, означаваща баща. Б) Използвана от Спасителя като обръщение към Неговия Баща – Създателя Бог. В) Записана, за да можем да разбираме взаимоотношението, което християните имат със Създателя Бог, според откровението, което са получили чрез Неговия Син, Исус Христос, при новорождението и изпълването със Святия Дух. Марк 14:36; Римляни 8:14; Галатяни 4:6.

Авгур

Буквално “птицегадател”. Предсказване и гадаене чрез знамения (предполагаем глас, който говори на жреците от обекти, животински или човешки вътрешности/черва и природни явления). Законова институция в древен Рим, авгурството е било извършвано от член или група членове от специфично обучени жреци в Рим. Чрез авгурство те са разкривали бъдещето и са се допитвали до Аполо като бог на пророчеството.

Авгурство

Вид чародейство, което предрича наближаващи събития, като извлича знаменията си от полета на птиците или поведението на животните. Предсказанията на авгурството се основават на ежедневни ситуации, които се случват по необичаен начин и оттам се приемат за знамения и поличби. Древен Рим е имал специална каста от жреци, посветена на авгурството. Тя е трябвало да следи и информира държавата, правителството, военните и обществото за предстоящото бъдеще и успехи в различни начинания.

Авдия

Един от Малките пророци, който е бил в активно служение в интервала между 852-841 преди Христос. Обадия е бил изпратен да се занимае с враждата между едомците, които бяха наследниците на Исав и израелтяните, наследници на брат му Яков. Конфликтът бушуваше и беше подхранван поради непрекъснатото напомняне и предъвкване на Якововата кражба на първородството от неговия брат-близнак. И двете страни използваха тази история от миналото си като гориво за непрекъсващата вражда помежду им. Обадия е написал най-късата книга от Стария завет, като времето, по което е служил е преди Еремия.

Авел

Вторият син на Адам и Ева. Роден след тяхното прегрешение към Бог, когато са вън от Едемската градина, Авел е убит от по-големия си брат поради ревност. Авел имаше духовно разбиране относно правилната жертва, отредена от Господ за греха на баща му. По-големият брат, Каин, презря покорството на брат си и го уби, след като Бог отказа да приеме приноса му от плодовете на земята. Днес ние разбираме това като поклонение към природата, където създаденото се почита вместо Създателя.

Авен

Нищо, прах, руини. Библейската дума, използвана основно за руини. Виж Бет Авен.

Авеста

Свещените писания на религията Зороастрианизъм

Авраам

А) Емигрант от Ур Халдейски, южен Вавилон, който поради завета с Всемогъщия Бог, чрез Исак и Яков стана баща на нацията Израел. Б) Вторият пророк на Йехова. В) Името му означава “баща на множествата”.

Авраамовото лоно

Терминът, който Господ Исус употреби в Лука 16:22-33 за временния рай, който се намираше в ада. Това бе мястото, където тези, които отговаряха на стандартите на Стария завет за “Авраамово потомство”, бяха държани, докато Господ не отвори път за вечно изкупление. Новорождението, което позволяваше на починалите, напускайки този свят да идат направо при Бог, все още не беше достъпно. Исусовото дело на кръста направи достъпен за тях вечния рай, който е всъщност живот в присъствието на Господ Бог. Това е работата, която Исус извърши по време на тридневния Си престой в ада. 1 Петрово 3:20; Матей 27:52-53.

Автократ

A) Този, който има пълно самоуправление, неограничен монарх, тиранин. Б) Негативен термин, който може да се приложи към безскрупулни апостоли. В) Ровоам е един от многото автократи в Библията.

Автопророкуване

Практика на Новозаветната църква, основана на погрешното вярване, че всеки, който е познал Святия Дух и е кръстен в Него, може да си самопророкува и не се нуждае никога от пророк. Като под пророк тук се има предвид този, който стои в официалната, недостъпна за всеки длъжност, в офиса на пророка. Проблемът на Господ с това вярване е изявен от пророк Еремия, който казва в 17:9 – “Сърцето е измамно повече от всичко” и следователно не може да бъде познато от своя притежател. Еремия 10:23 дава още светлина по въпроса, като ни казва, че не е за човека да оправя сам стъпките си. Господ проектира Христовото тяло да функционира като Негово, тоест да има взаимозависимост между всичките му части, която да осигури изпълнение в пълнота на подкрепа, служение и поддръжка за всички, които са зависими от това.

Агав

Новозаветен пророк, които пророкува световен глад и каза на апостол Павел, че ще бъде арестуван в Ерусалим. Името Агав означава “скакалец”. Виж Деяния 11:28 и 21:10.

Агей

Първият от пророците след изгнанието по време на царуването на Дарий около 520 година преди Христа, Агей е имал относително кратка пророческа дейност. Смята се, че е бил доста възрастен, когато е влязъл в служение към Господ. Като пророк с манталитет на свещеник, той е бил изпратен да вдъхновява хората на Бог, докато те са възстановявали храма в Ерусалим и да подпомогне възвръщането на Святата Земя на израелтяните. Неговите пророчества завършват със силно окуражаване, защото първоначалните опити за покорство към Божията заповед, бяха посрещнати от силна съпротива на силите, окупирали тази земя.

Агне

Невинна, чиста и безгрешна жертва, определена като приемлива за омилостивяване на божество. Агнетата са били най-честите животински жертви в древността, избирани поради тяхната абсолютна зависимост и покорство към пастирите си. Това най-ясно се вижда в характерното за тях нямо покорство при заколването им. Невинността на младостта е направила от агнето ефективна, чиста и безгрешна жертва.

Ад

Названието на ужасното място във вечността, в което са определени да идат обречените хора и ангели, отхвърлили Бог като свой Създател и Господар. Второзаконие 32:22, разкрива това място като отдушник за пламтящия гняв на Бог, който да не разруши земята преди времето й. Библията учи, че ада е дълбок и има различни нива (споменава се до дъното на ада), както и че е подвластен и уязвим пред своя Създател – Бог.

Адад

А) Наричан още и Хадад, което е и името на асирийския бог на дъжда. Б) Другото му име е Римон, като и двете са използвани в съюз – Адад-Римон, според Захария 12:11.

Адрамелех

А) Създание от ада, с много висок демоничен ранг. Б) Този демон е наричан, съветника на Сатана и е източник на женкарския дух, изпратен от ада и работещ при мъжете като пожелание и похот. В) Адрамелех е древно вавилонско божество, на което се приписва силата, караща жените да се сношават с животни, както и да се принасят човешки жертвоприношения. За справки виж Зоофилия. Г) Месопотамски вариант на сирийския бог Хадад, почитан с човешки жертвоприношения. Окончанието “мелех” означава цар. Бог на сефаруимците според 4 Царе 17:31.

Азария

Пророк, чието име означава “помощ от Яхве”.

Азия

Великден, място за главния или арх.

Айда Ведо

Змията, жена на Дамбала, върховния бог на вуду религията, който също е змия. В Хаити е позната като змия на дъгата, еквивалент на гръцката Ирис. Айда Ведо се присъединява към Дамбала в управлението и господството над водите, реките и изворите. Почитана е като помощник-сътворител, участващ в творението.

Айон

Името на финикийска богиня на отминаващото време и живот. Също е известна, като майката-богиня на древна Турция. Съвременната форма на тази дума е еон и се използва за означаване на векове и ери.

Акад

Един от вавилонските градове, построен от Нимрод. Дъщерен град от Вавилонската група – Ерех, Акад и Халне в земята Сенаар – шумерската люлка на древните цивилизации. Акадиа, друго име за същия град е разклонение (издънка) на Шумерия, древния град, които е известен с въвеждането на образованието, астрономията, астрологията и медицината. От тях идва знанието, което по-късно Вавилон доразвива и в последствие е предавано до днешни времена. От Акадиа идват аморейците, които владееха земите, по времето, когато Всемогъщият повика Аврам. Битие 10:10.

Акадийски

Означава език, а също и хора от древния град-област Акад, които се появяват след падането на шумерите. Библейски – Акад.

Акан

Богът на виното в културата на маите

Акациево дърво

А) Думата означава “под покрова на богинята Саосис”. Б) Дървото е било боготворено като място, където са се раждали богове и богини. В) Наричано е дърво на божиите деца Г) Акациевото дърво е било символ на живота след смъртта при египтяните. Почитано е от тях като магическо дърво за изцеление.

Активиране

А) Това, което се случва, когато пророческото слово се изпълнява. Б) Средствата и ресурсите, които пророците използват, за да отключат и задвижат неразвити или латентни дарби и заложби в човека. Също и стартирането на определени природни процеси. В) Начинът, по който пророците дават живот и проявление във физическия свят, на словото на Бог. Виж Пророческо мобилизиране. Езекиил 37:4;Яков 5:17-18; Еремия 23.

Активиращи пророчества

Действието на пророческата мантия, което служи като движеща сила за пророческите думи и дела. Този термин характеризира допълнителните ресурси, сила и мъдрост, дадени на пророка от Бог, за да може Неговия служител да задвижи изпълнението на словото Му. Само тези, опитни и калени в практиката пророци, които имат разбиране за иначе неуловимите и тайни подробности от офиса на пророка, както и за властта на този кабинет, могат успешно да изпълняват този прерогатив (изключително право) на мантията. Виж Ездра 5:1.

Алла

Еврейска дума за пророческото дело и работа по предаването и освобождаването на тези, които са предопределени за конкретно, издигнато място в Бог. Специфично използвана в Осия 12:13 и Езекиил 13:5.

Аллах

Богът на мюсюлманите. Божество, съществувало още в миналото, преди учредяването на мюсюлманската религия, на което са служели трите му дъщери-богини. Те са били наричани дъщерите на Аллах и са били почитани с присъщите за отминалите времена езически скверни ритуали. Всъщност символът на Аллах – полумесеца, е бил символ на няколко богини от древността.

Алегория

Начин на изразяване чрез преобрази, използван на публични места, за да обобщи и илюстрира общоприети истини за хората. Терминът е полезен при тълкуване на пророчески послания, имащи символичен характер. Алегорията на апостол Павел, която той направи с Агар и Сара като двете майки на Авраамовото потомство в Галатяни 4:24-31, е един библейски пример за това.

Амазонка

Жена от нация на жени-войни, възхвалявани от древна Гърция за техните бойни умения и сила. Името буквално означава “безгърдите”. Амазонките убивали мъжките си деца, за да поддържат тяхното феминистко общество и тренирали техните дъщери да воюват. Виж Артемида (Дияна).

Аметист

Камък на сънищата, свързан тясно с пророческото. Цветът му – пурпурен (кървавочервен), е цветът на епископа и апостола. В древността аметиста е считан за камък на здравомислието и трезвеността, поради това е логично, че го виждаме като дванадесетия камък в основата на Новия Ерусалим, според Откровение 21:20. Интересното е, че в Старият Завет, върху нагръдника на първосвещеника, аметистът е бил на третата редица камъни, като е бил девети по ред. След делото на Христос, той се издигна до позицията на дванадесети камък, най-високия етаж от Новото Творение на Бог. Промяната на неговата позиция свидетелства, че здравомислието и трезвеността е връхната точка на Новото Творение.

Амон

А) Богът на тиванците, библейския Но-Амон на амонците. Б) Впоследствие слят и почитан като Амон Ра, Египетския бог на слънцето, наричан още скрития. Еремия 46:25.

Амон Ра

Върховен египетски бог на слънцето.

Аморейци

Едно от десетте древни племена, което Авраам, патриархът на Израел, трябваше да изгони от земите му, чрез потомството си. Аморейците са били сложна смесица от две древни вавилонски племена – шумерите (жители на древен Сенаар), които са се смесили с акадианците (от библейския Акад). Като краен резултат от това смесване, бил могъщият Вавилон, където е имало поклонение към ред божества, което впоследствие проникна в Израел, след като те завзеха обещаната земя.

Амос

Най-старата пророческа книга от Стария завет. Амос е бил пророк от Северен Израел, активен във времето около 750г. преди Христа, за кратък период от приблизително 10г. За него се твърди, че дава началото на редица пророци от 8-ми век преди Христа. Името Амос означава “този, който носи товара(бремето)”. Той идва от Юда, където е бил говедар, когато Господ го призовава да влезе в служение. Като един напълно трениран от Господ пророк, който не беше част от признатите лидери по онова време, Амос беше призован и изпратен да убеди неговите сънародници да се покаят и така да предотвратят бедствието, което Господ се канеше да изпрати за техните престъпления. Той беше обучен да освобождава пророческо слово, като използва земеделски преобрази. Неговите послания са били посрещнати с неодобрение и гонение, поради призива за покаяние, предвещаните бедствия, изобличаването на хедонистичните разточителства в нацията, от царя до подчинените, и дори до обикновените хора. Амос е служил по същото време с Осия, Михей, Исая и Йона, посочен като малък пророк.

Амулети

Гравирани предмети, често от метал и злато, носени от хората, като се е смятало, че те придават на притежателя си божествена сила, чрез която могат да бъдат променяни съдби и събития. В днешно време носенето на амулети се практикува от уиканите (езическа политеистична религия, свързана с магии и почит към майката земя) и Ню Ейдж последователите, заимствали и възобновили древни религии и ритуали. Те са съживили тези практики и обичаи, търсейки власт, известност и просперитет. Тази информация е полезна за израсналите пророци, когато трябва да разпознаят окултно проникване в църквата, също и в разясняването на заблудени християни корените на произхода на съвременните мании и фетиши. Силата, която се е вярвало, че амулета съдържа, била извличана чрез ритуали и медитация, в която йога е заемала централно място. За подробности, виж дефиницията за Йога.

Анамелех

Вавилонски бог на небето за региона на Самария. След депортирането на израилтяните във Вавилон, Анамелех е приет като местен бог от тях. Това божество е сродник на Молох, който е бил почитан с детски жертвоприношения. Виж Молох. Амос 5:26; Деяния 7:43.

Анания

Лъжепророк, който открито конфронтира Еремия, като даде фалшиво пророчество, с което контрира словото на разорение, дадено от пророка. Йехова показа кое слово беше истинско, като порази лъжепророка, според пророчеството на Еремия. Виж Еремия 28 за подробности. Смъртта на Анания беше директен резултат от противопоставянето му на Еремия, който стоеше в истинския пророчески завет, докато всъщност Анания беше замислил и говореше бунт срещу Бог.

Анат

А) Богинята на секса при финикийците и ханаанците, чиято същност е идентична с тази на “небесната царица”. Поклонението към нея е ставало чрез разврат, голота и сексуални оргии. Нейното изображение е било винаги голо, за да демонстрира сексуалната и сила, както и за да вдъхнови и подтикне нейните поклонници към съвкупление и взаимно възпроизводство, така че земята да даде изобилен плод. Тя понякога е бъркана с Ищар и други божества от типа на “майката богиня”. Ирония е, че Анат е също и ханаанската богиня-девственица на плодородието. Еремия 44:19. Б) Покровителка на секса и войната, любовница на Ваал. Като небесна царица, тя е образа, отговарящ на Ашера и Ащорет от Стария завет. Разврата и голотата са основни белези на религията, насочена към поклонението на богинята на плодородието

Ангел

А) 1.Небесно(духовно същество). 2. Божествен пратеник. 3. Представител на Бог, изпратен като посланик или емисар да извърши конкретна работа в света на хората. Б) Може да бъде позициониран като териториален управник или деспот в държави и нации като тяхна духовна сила и власт. В) Еврейската дума за ангел е малак. На гръцки е агелос. Ангелите съставляват Божиите “протократични сили” на творението. Тъй като хората умират, ангелите съществуват, за да преразпределят назначения, както и да привдигат тези, които са избрани да заместят умрелите в конкретните времена на света. Бог не позволява те да бъдат елиминирани всеки път, когато хората (било то лидери или други), към които ангелите са прикрепени, умрат. Виж Протократичен.

Ангел на сънищата

Ангелско същество, за което хората от древността са вярвали, че е преносителя, чрез който техните сънища, видения и други свръхестествени феномени са се случвали. Според словото Гавриил е създание от такъв характер. Виж срещите на Даниил, Захария и Мойсей с Йехова. Ангелът на сънищата беше посредник за цялата книга Откровение. Господ Исус каза, че това беше Неговия ангел. Виж Захария 1:9, 4:4 и 6:4; Откровение 22:16.

Ангелска делегация

Свръхестествена стража или контингент от духовни същества, изпратени от Бог да подсилят и подпомогнат пророческо или друг вид служение. Делегацията представлява свръхестествените сили, които правят духовния свят да се проявява по съответния начин в материалния физически свят. Тяхната сила и право като жители на невидимите светове от творението на Бог е да свидетелстват чрез материално проявление или форма за Божието снабдяване на земята. Цялата свита се състои от духовни наблюдатели, ангели пазачи, небесния Санхедрин – състоящ се от двадесет и четирите стареи на творението, земни и небесни ангелски сили. Всичките тези представляват протократичните пазители на земята (виж следващите определения). Битие 28:12; Йоан 1:51.

Ангелска стража

Ангели, изпратени от Бог към специфична личност или организация, за да пазят, просперират и изпълняват тяхното дело. Това са святи ангели, които се противопоставят на демоните на Сатана и защитават светиите и делата им. Също така те следят за това снабдяването от духовните съкровищници на Създателя Бог да бъде изпратено към съответните хора, организации или дела. Виж Деяния 12:6-19, също Езекиил 9.

Ангелите на седемте църкви

Седемте ангела, към които бяха адресирани подробностите за Апокалипсиса, във видението на апостол Йоан. Обръщението беше към ангели, поради свръхестествената същност на Църквата и съответната й нужда от свръхестествена сила и възстановяване на земята. Ангелите, подобно на назначението на Михаил над нацията Израел, са разпределени от Господ Исус да покриват, служат и посредничат от Негова страна буквално като партньори с ранното Църковно лидерство, в неговото установяване и растеж на земята. Това е значението на Евреи 1:14.

Ангелско въздействие

Области от творението, над които ангели или духовни същества, имат властта да управляват, насочват и отсъждат. Това включва огън, вода и други природни елементи, хора и техния живот, нации и държави, управници, духовни или сферични територии. Виж Изход 23:23 и 32:34, Откровение 22:16.

Анна пророчицата

Новозаветна пророчица, която потвърди детето Исус като Христос, Помазаника и обещания Месия. Виж Лука 2:36-38.

Анубис

Египетски бог на отвъдния свят и балсамирането. Божеството е било изобразявано като човек с глава на чакал, и почитано като водач към отвъдното. За подробности относно пророческото значение на това същество, виж Михей 1:8. Също чакал (виж по долу) е бил често разглеждан като дракон, за да покаже, че двете същества, въпреки физиологическите разлики, са имали еднаква демонична цел, едното на земята, другото във водата.

Апокалипсис

А) Откровение Б) Терминът, използван за събитията в последните дни, предречени за земята, според както е описано в Библията. Най-често се има предвид, страшния съд, последните дни и катаклизми от такава величина. Апостолската доктрина е наситена с откровения от този тип, което слага ударението на финализиране, транзиция и обновяване.

Апокалиптични числа

В контраст със свещени числа, апокалиптични са тези, които в Библията се отнасят за конкретно време от историята и обхващат целия спектър от пророчески събития, съдържащ се в този интервал. Апокалиптичните числа са свързани с началото на Божия съд, когато Той започва Своята програма по разнищване на творението Си, за да го замени с ново. Тези числа отмерват вградените кодове, които Бог е втъкал в творението, така че то да се покори на Неговата заповед за разпадане, в пълнотата на отреденото от Него време или чрез човешки дела, или с тези на Господ.

Апокалиптично пророчество

Пророчество, което се отнася за последните дни. То определя това, което Бог е планирал за края на човешката ера, предстоящото царуване на Исус Христос и Божият финален съд. Освен в книгата Откровение, проповедите на нашия Господ бяха пълни с апокалиптични пророчества за последните дни. Всъщност когато Той предаде видението за апокалипсиса на апостол Йоан, това беше просто разширена версия на Неговите проповеди, които са записани в четирите евангелия. Освен това преди Христос, Еремия, Исая, Езекиил, Даниил и Захария бяха някои от големите фигури, чиито предсказания съдържат в голяма част апокалиптични пророчества.

Аполон

Наричан богът-гадател, син на Зевс, почитан като бог на светлината. Вярвало се е, че той е източника и дарителя на светлината. Брат на Артемида, Аполон е бил почитан под много форми през вековете, като дори е бил призоваван на сватбите, за да благослови съюза на младоженците със сила и плодовитост. Аполон е брат-близнак на Диана, считан за убиеца на дракони и е вдъхновението стоящо зад празненствата на Делфийските оракули. Най-вече е считан за бог на изкуплението и пророчеството, което обяснява неговата връзка с Делфийските оракули.

Аполион

Същото като Авадон. Виж Откровение 9:11.

Апостол

Специално изпратен посланик на Господ Исус Христос. Бог е дал на апостолите суверенна власт и статус. Също е делегирал сферични началства и власти, над които те да владеят. Апостолите са Христовите стратосферични войни и губернатори на земята. Виж Деяния и писмата на апостолите в Новия завет.

Апостолите

Начинът, по който са наричани дванадесетте ученици на Христос, издигнати в апостолския офис от Него, по време на Неговото земно служение. Техните имена са Симон Петър, Андрей, Йоан, Яков, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Симон Зилот, Юда, брат му Яков Алфеев и Юда Искариотски. Техният еврейски еквивалент от древността се е наричал Шалиах. Това са били емисари на храма, пратени да обикалят и да събират десятъците и даренията на разпръснатия еврейски народ, както и да разпространяват поучения от храма. Матей 10:1-5.

Апостолос

Гръцката дума за апостол, използвана в Новия завет. Титла на военачалник-завоевател в Римската империя. Виж Апостол и Шалиах.

Апостолски

Свързан с апостол или отнасящ се за апостол.

Апостолски дом

Локалната еклесиална институция, която служи в пълнотата на Новозаветната диспенсация, представлявана от всички служители, изброени в Ефесяни 4:11. Църквите в Ерусалим и Коринт са силни библейски примери за апостолски домове. В книгата Откровение, четем че Ефес е бил известен апостолски център.

Апостолски съвет

Представен в книгата Деяния, като управляваща еклесиална група, на която Господ Исус е дал духовна и управленческа власт над Новозаветната Църква. Деяния 2:41.

Апостолско воюване

Поради спецификата на апостола като стратосферичен служител, влиянието от неговата дейност се усеща най-вече в духовните места. Неговата агресия е концентрирана и насочена предимно към небесната област. Павел увещаваше Тимотей да воюва с пророчествата, които беше получил, като използваната тук гръцка дума е стратея, което означава апостолско воюване. Виж 2 Коринтяни 10:4; 1 Тимотей 1:18.

Апостолско лидерство

Като основа на Църквата, апостолското лидерство е крайъгълния камък на новозаветната жизнеспособност. Откровението, размишлението и образованието са важни ключове за апостолското развитие, като се набляга много на развитието. Поучението чрез въпроси и отговори за духа и вярата (катехизис), както и еклесиалната организация са едни от първите задачи на апостолския лидер. Запазването на организацията чрез подготовка и поставяне на правилните хора на правилни места е от съществено значение. Произход, история и древни институции са твърдо свързани със съответните апостолски поучения от конкретното време.

Апостолско потвърждение

Чудеса и знамения. 1 Коринтяни 12:12; Деяния 4:30, 5:13 и 16:20; Римляни 15:18; Евреи 2:4.

Апостолско-пророческо сътрудничество

Споразумение и съгласие на апостоли и пророци, назначени към едно начинание, да се обединят и да си сътрудничат, така че да доведат пълнотата на Божията сила, личност и мъдрост в постигането на общата им цел. Такова сътрудничество обикновено се развива от предшестващо разпознаване от страна на пророка и свързване с апостола, на когото той или тя (пророчицата) е свидетелствал. Всъщност тези предвестяващи пророци представят и въвеждат апостолите, към които техните мантии от Бог са изпратени, за да могат да проправят пътя им. От Авраам, пророкът който проправи път за Мойсей шалиаха (старозаветен прототип на апостола), до Йоан Кръстител, който беше изпратен да оповести и проправи път за Исус Месията, този метод на действие е установен в Словото. В новозаветния модел, след като Филип евангелизира дадена територия, апостолите и пророците отидоха, за да поучават и наставляват новоповярвалите в пълнотата на Божията истина. Първоначалното групиране от двойка апостоли, е било променено с цел формиране и изпращане на по-ефективен екип, а именно този на апостола и пророка. Предпоставката за това начинание е разгледана в Деяния 8:13. Виж Сътрудничество и Шалиах.

Апостолско управление

Това е духовна и свръхестествена хегемония (господство), установена и поддържана от Създателя Бог и Христос. То функционира като сферична власт, надзиравана от апостолските ангели на Христовата църква. Тези ангели направляват Христовите апостоли в тяхното управление на Църквата. Виж в книгата Откровение, ангелите на седемте църкви на Господ Исус Христос. В областта на духа, където вечните неща преобладават и доминират, се спазват правилата и границите на областно управление и господство. Библията ни казва, че Господ побеждава чрез Неговите мощни принцове. Друг термин за апостолско управление, можем да видим в Галатяни 6:16. Това е тази сфера от новозаветното творение, която наричаме канон. Също виж отношението на Павел за неговата апостолска област (сфера), друг начин да се изрази канон и управление в 2 Коринтяни 10.

Аптекар

Който се занимава с миризми и билки. Този, който приготвя благоуханни смеси за свята употреба като маслото за помазване. В днешно време – фармацевт. Виж още Фармакея. Изход 30:25, 35 и 37:29; Еклесиаст 10:1. Също 1 Летописи 9:30 и Езекиил 24:10.

Ариел

Божий лъв или лъвица. Символично име за Ерусалим. Лъвски.

Ариес

Произнасяно още и Арес. Това е гръцкия бог на войната и кръвопролитието, наричан още Марс. Ареопагът на Марс е хълм, посветен на него. Деяния 17:22.

Арка

Полуовална форма (овален свод), която е символ на превъзходството и съвършенството, излизането извън границите на земното към небесното . Йов 22:14; Амос 9:6.

Арктурус

Най-яркото тяло (звезда) от групата на Малката мечка. Използвано също и като събирателно за цялото съзвездие.

Армагедон

Името на финалната битка между силите на доброто и злото, между Бог и дявола. Времето на тази битка е след хилядата години управление и царуване на Господ Исус Христос и повторното населяване на земята с духа и силите на Сатана, заедно с неговите човешки служители. Откровение 16:16.

Артемида

А) Гръцката богиня на природата, войната и ловуването. Също почитана като богиня на светлината и нощта. Съответно приета и за богиня на луната (подобно на римската Диана, изобразявана с лък и стрела, поради предполагаемата и военна мощ). В ролята си на богиня на луната, тя е управлявала нощта, така че винаги да бъде срещуположна на Аполо, владетеля на деня, според вярванията на техните поклонници.

Артемида от Ефес (Диана)

Гръцка богиня на девствеността, сексуалното блаженство при новобрачните, женска младост и детеродство. В древността тя е изисквала човешки жертвоприношения, особено боя с пръчки до смърт на малки момчета. Азиатската богиня със свещеници-евнуси, която се изобразява като многогърдата богиня-майка на зачатието. Като Ащорет, тя отново ни връща към амазонките и техния начин на поклонение.

Арфа

Инструмент на небесна музика, идваща от божествени хорове.

Архангел

Терминът, използван за главните ангели на Божието творение. Библията нарича архангели Михаил и Гавриил. Други с този ранг освен тях, няма упоменати. 1 Солунци 4:16 и Юда 9.

Арх(архи)

Гръцки префикс, обозначаващ най-висок ранг в политически или военен аспект. Лука 20:1 и 20:20.

Архистратег

А) Генерал, главнокомандващ над всички военачалници. Б) Титла, с която е наречен Архангел Михаил.

Архонт(Властелин)

А) Пръв по ранг и власт. Б) Думата архонт идва от древното предание, че земята е управлявана свръхестествено от седем властващи началства. Вярвало се е, че над всяко едно от тези началства, стои като надзор един от седемте архангела. Названието за тези духовни началства е архонт, откъдето идва и сборното название– седемте архонта на творението. На базата на това древно предание, са били приети и земни архонти като вид институция.

Архонти на Сътворението

Седемте архангела, назначени за управници над творението на Всемогъщия. Те съвпадат със седемте континента на планетата и са изражение на седемте духа, седящи пред престола на Бог. Те също подкрепят ангелите на седемте църкви на Господ Исус Христос.

Аса

Цар на Израел от девети век преди Христа, които детронирал баба си, която беше издигнала олтар на идол в земята. За справки 3 Царе 15:13. Мощен цар на реформация, който се е борил, за да върне Израел към истинското поклонение към Яхве. Името Аса означава:“лекар, изцерител”.

Асад

Акад в съвременния език. Един от градовете, съграден от могъщия ловец Нимрод, от времето на Стария завет. За справки, виж дефиницията за Акад и Нимрод.

Асирия

А) Древна Сирия, наричана още Ашур, родина и местообитание за древните семити и митаняни. Б) Голям център на древното поклонение към Ищар и родината на печално известния град Ниневия, към който пророк Йона беше пратен. В) В духовно отношение Асирия е символ и преобраз на насилие и тирания, подбуждани от вражески заплахи. Показателно за наближаващ плен и опресия. Виж Битие 10:11-14.

Астарта

Ханаанска богиня, почитана също и в някои Арабски области като богиня на плодородието. Идентифицира се с планетата Венера, като нейна емблема, която впоследствие става част от самата и същност. Това божество е същото като Вавилонската Ищар, Диана и Артемида. В Рас Шамра, тя е известна като Ащарту. В исторически план се появява на различни места под различни имена. Астарта е почитана като богиня-майка и небесна царица. Навсякъде, където има движение и подбуждане на божества от женски характер(богини), духът отговорен за него е на това божество.

Асторет

Звезда. Финикийската богиня Ащорет, променена в дните на Соломон. Виж 3 Царе 11:5; 4 Царе 23:13.

Астрален

Това, което се отнася за звездния небосвод, небето и всички небесни тела (слънцето, луната, звездите и планетите)

Астрални божества

Планетите, звездите и небесата, почитани като богове. Веелзевул е пример за това. Матей 10:25 и 12:24; Лука 11:19.

Астрология

А) Изучаването на планетите и звездите с цел предсказване на бъдещето. Забранено от Създателя Бог. Б) Почитане на небесните творения над Създателя като форма на астрално и божествено поклонение. Астрологията се появява в Библията като съзвездието Мазарот (виж по долу). Като небесното множество в днешни дни, това е изучаването на зодиака. Астрологията е забранена от Създателя Бог, защото това човешко служение, което Той никога не е изисквал или очаквал от хората, няма нищо общо с разрешението или способността да се предрича бъдещето на Неговото творение.

Астролози

Старозаветното разбиране за тази дума е било: този, който разделя или разрязва небесата. Терминът описва небесни предсказвачи, които са търсили и извличали техните предсказания от небесните тела и тяхното разположение в небесата. Поклонението към луната често е било ярко изявено в техните практики, тъй като много от предсказанията им са базирани на движението и позицията на луната в различни моменти.

Астрономия

Гръцки термин, които буквално означава “законите на звездите”. Астрономията е започнала като древна халдейска наука, практикувана в античността от жреците. В началото си, свързана с астрологията, на тази наука се е разчитало за чародейство, предсказания и пророчески знамения. Историческата информация за тази наука датира от началото на втори век преди Христа. Астрономите са записвали положението на небесата, планетарната и звездна активност и движението на съзвездията. Историята показва, че халдейските астрономи са развили много прецизна наука за предсказване на появата и приближаването на затъмненията. Словото ги нарича звездобройци/астролози. Виж Исая 47:13. От това просто и незначително начало, астрономията е превърната в сложна наука от съвременните астрономи, които не я свързват непременно с религия, предсказване или астрология.

Атеизъм

А) Нерелигиозно разбиране, което твърди, че не вярва в съществуването на Създатели или на какъвто и да е бог. Б)Крайно отхвърляне на съществуването на Бог. Отказ да бъде прието съществуването на Създател с духовна власт над делата на земята и човечеството. Атеизмът води началото си от парализиращо разочарование от Бог, молитва, религия или наследствена вяра. Като отмъщение за предполагаемото равнодушие и безразличие на Бог, атеистите просто създават начин на живот, който игнорира Господ. Друг корен на това неверие е прекомерното и небалансирано излагане на човек на дадена форма на поклонение или спазването на някаква форма на наложена религия.

Атена(Атина)

Гръцка богиня на мъдростта. Минерва е Римската и версия, чиито символи са сова, маслинено клонче и змия.

Аура

А) Нимбус, излъчващ сияние около дадена личност, символ на присъствието на божествена сила и власт. Б) Човек, облечен с духовна власт. Думата има латински корен, който означава “корона от злато”. Наричан още ореол. Виж Притчи 4:9; Исая 28:5 и 62:3; 1 Петрово 5:4. В) Духовен термин за излъчването на духовна сила, с която е облечен човек. Разкрива се чрез цветовете, които показват природата и вида на духовната сила (славното помазание), която е дадена на човека да освобождава чрез божествено назначение. Виж Цветови символизъм и Нимбус.

Афродита

Богинята на любовта, по модел на финикийско божество с подобни атрибути. Наричана дъщеря на Зевс и Дияна, Афродита е свързана още с Уран, поради властта над небето и неговите промени, което се счита за нейна територия. Победата, войната и природата, също са се смятали за нейни сфери на влияние и мощ. Афродита е била жена на Адонис и върховна богиня на Атина, Коринт, Сицилия и Лесбос. В нейна чест, в Коринт е бил празнуван всяка година Афродизиак Фестивал. Култът към проституцията е бил в нейна чест и с него Коринт е бил известен в древния свят. Богинята е била почитана като красиво божество, отговорно за сексуалната наслада при хората. Нейното име означава “родена от пяната” и тя е била и богиня на суетата. Огледала и други атрибути за разкрасяване са били част от нейните ритуални предмети.

Ахав

Седмият цар на Израел, които вкара нацията в абсолютно идолопоклонство, което доведе до гибел и упадък на народа. Ахав извърши това, сключвайки брак на политическа основа с Езавел, принцеса от Финикия (и върховна жрица на Ваал). Тя обърна и замени поклонението на народа към Йехова с почитане на нейните национални божества. Виж 3 Царе 16 до 22 глава.

Ахия

Пророк по времето на царуването на Еровоам. Името Ахия означава “брат на Яхве”. Той пророкува разделянето на Израел по времето на управлението на Еровоам, като съд за отстъпничеството на Соломон от Яхве, към боговете на неговите езически жени. Виж 3 Царе 11:29-30 и 14:2-6.

Ахура Мазда

Върховният бог на доброто в религията на Зороастрианизма.

Ашера

Езическа богиня от Рас Шамра, древен Сирийски Угарит. Ханаанска богиня на Тир, владееща морето. Жена на Ел, злият бог на войната и секса и по-конкретно на странните и ексцентрични сексуални ритуали. Името означава “дамата на морето”. Ашера е била от време на време и придружител на Ваал, бог на гърма. Като неин символ и емблема е бил порнографски изобразен, дървен женски полов орган, в добавка към женски гърди.

Ашур

Черен.

Ащорет

Ханаанска богиня, идентифицирана с Венера и Вавилонската богиня Ищар. Това лунно Финикийско божество е синоним на бременността, чувствената любов и плодовитостта. Тя е изисквала развратно и безнравствено поклонение, почитана е като богинята покровителка на войната и секса. Често Ащорет е била изобразявана чрез крайно неприлични дървени образи, които са показвали формата на нейното поклонение. Това са били сексуални оргии под дърветата, предполагаеми места на нейното обиталище.

б


Бадем

Бадемите в древността са били преобрази на спермата и оттам на възпроизводство и безсмъртие. Вярването е свързано с Еврейското свещено бадемово дърво, което за тях е представлявало очевидното възпроизводство на последователите.Това беше предпоставката за Аароновия жезъл, който разцъфна. Числа 17:8.

Базилиск(Усойница;Аспида)

А) Вид змия, споменавана в някои Библейски пасажи като огнена. Б) Символично, базилискът е посочен като змията със смъртоносен поглед. Този поглед е свързан със злото око, завистта и нейните пагубни последствия, често свързвани с влечугото. Виж Исая 11:8 и 14:29. В) Усойницата е смятана за змията-вестител, която е плод на дракона.

Бакхус

Гръцки и римски бог на виното и пиянството. Счита се, че оргиите в негова чест, са повлияни до голяма степен от древното ориенталско поклонение към Ваал. Вино или понякога бира са били консумирани от поклонниците, докато са стигнели до пияно състояние на интоксикация, след което са се предавали на разврат и оргии. Даниил 11:31. Виж Дионисий и Таверна.

Банкрут

Състояние на тотална липса и лишаване от финанси, морал, етичност, духовност или физическо състояние. Без средства, безхарактерен, липса на душевно и емоционално отношение или чувствителност, духовно празен от всичко, отнасящо се до живота, съществуването и просперитета. Виж определението за Духовен Банкрут. 1 Тимотей 6:5; Матей 5:3; Лука 12:21.

Баня

На езика на сънищата, банята говори за отмиване на стари преживявания, замърсявания или плът, като подготовка за нов ден, за промяна или подобряване на начина на живот.

Бар

В древността, място на интоксикация и проституция, където боговете на бирата, виното и гуляите са били празнувани и почитани. Виж Таверна.

Бащински

Това, което се отнася за бащата и бащинството.

Баяч

Шаман, вълшебник, знахар, човек, който призовава духове.

Бдение

Пазене, стоене на щрек с цел предупреждение и/или реакция на някаква активност.

Бебе

В пророчески аспект (особено сънища), бебето символизира младите, незрелите и растящите. То отразява още началото на нещо започнато скоро или новородено. Бебе означава обещание. Когато не е използвано в буквален смисъл, символизира съответния потенциал на нещо, което е планирано или започнато. Поради тази причина, Библията нарича децата наследство, дар от Бог, който да предпазва родителите от тогавашните разрухи и опустошения. Най-великите пророчески примери за бебета като изпълнени обещания са: Исак, Яков, Мойсей, Самсон, Самуил и Исус.

Бедро

В тялото, плешката е преобраз на сила, основа и подвижност. Символи на стълбове на мощ, които могат да бъдат използвани за воюване, маневриране и предвижване. Освен тези области, бедрата представляват пътя към плодовитостта и размножаването. В духовен смисъл, бедрото е преобраз на царския или свещеническия дял. В древността бедрата са били смятани за мощни крайници на човешките способности, възможности и функции.

Безглав

В пророчески смисъл, появата на безглава личност означава загуба на сила или власт. Това също така говори за нестабилност, страхливост и глупост. Когато е свързано с бизнес и организации, да бъдеш безглав означава липсата на каквото и да било или на качествено лидерство, което отваря врата за проклятия или превземане. В църквите на Господ Исус Христос, липсата на глава във видение означава изоставяне, бунт или съд. Той например изяви, че овцете ще бъдат без пастир. Виж Числа 27:17; 2 Летописи 18:16; 3 Царе 22:17; Матей 9:36 и Марк 6:34. Всички тези пасажи от словото показват според Господ, трагедията на стадата да бъдат без глава.

Безкраен

Съединяването и спояването на вечното с преходното в сферата на безкрайността в Бог. Безкрайно е мястото на налагането на небесното върху земното и естественото. Разликата с вечното е тази, че безкрайното има начало, но няма край. Виж Исая 9:6; Даниил 4:34; Йоан 6:40.

Безплоден

А) Състояние на невъзможност да родиш или възпроизведеш. Б) Да бъдеш неспособен или без ресурси, да не можеш да извършиш нещо или дадено начинание да не даде жътва от семето или вложеното в него. В) Празен – лишен от власт, сила и енергия.

Безплодие

Липсата на плодовитост, неуспех на нечии усилия или неспособността да бъде произведен доходоносен и ползотворен плод. Безплодието може да бъде по наследство или резултат от външно, вторично влияние. Според Библията във Второзаконие 7:13-15, Бог установи безплодието като резултат на проклятието. Има няколко жени в Библията, чието безплодие беше отмахнато от Бог, за да се изпълни пророчество от Неговото обещание.

Безсмъртие

Състоянието на вечен живот. Безкраен, който не може да погине. Безсмъртието е било символизирано чрез скъпоценни камъни, които са бляскали и отразявали в различни цветове светлината. Думи като светлина, яркост и бляскавост са били използвани, за да илюстрират трудната за обясняване концепция за безсмъртието. Златото, което е смятано за духовен метал, означава присъствие и осветяване на духа над душата и също е един от символите за безсмъртието. Друга субстанция, която е използвана като подобен преобраз е емайла, поради бляскавия му вид. Всичко, което е емайлирано в пророчески преживявания, сочи към безсмъртие. Виж Безкраен и Вечен.

Бел(Вил)

Богът на Вавилон, който е преобраз на Ваал. Наричан още Мардук или Меродах, той е бил главното божество на тамошния пантеон. Този бог на слънцето е бил честван и празнуван през пролетта, за да бъде почетено събуждането и зачеването на природата. Средновековните друиди, според които името означава “блестящият”, са възприели поклонението към това божество. Бел е спечелил високата си позиция в пантеона на Вавилон, след като е убил богинята на хаоса Тиамет. Исая 46:1; Еремия 50:2 и 51:44.

Белегът на звяра

Терминът за числото 666, написано на дясната ръка или на челата на последователите и поклонниците на звяра, дракона и лъжливия пророк от книгата Откровение. Числото е трикратно установяване на духа на човек, който беше създаден на шестия ден, въпреки че беше поставен в тялото му на осмия ден, откакто Господ го създаде. Драконът от Откровение означава духовния контрол, звярът е душевното проявление, а лъжепророкът е физическото проявление на съществото. Заедно те съвпадат с тристепенната структура на човека: дух, душа и тяло. Целта на белега на звяра е да доведе докрай конфликта между Създателя Бог и Неговото създание Луцифер, (който беше понижен в Сатана). До края на тази ера разделението между хората е било на базата на култура, традиции, религия или икономика.

Бели дрехи

А) Праведните дела на Божиите светии, които се споменават в книгата Откровение. Б) Облеклото на прославените светии на Бог, което символизира тяхната победа в духовни битки и наградата да властват, поради това, че са победили.

Берил

Яркозелен скъпоценен камък хрисолит(смарагд). Изход 28:20; Откровение 21:20; Езекиил 1:16 и 10:9.

Берит(Верит)

Буквално означава завет. Отнася се за бога на сихемците. Виж Съдии 9:46.

Бехемот

Воден вол. Възможно е да е бил хипопотам. Египетска дума за едър бозайник, често свързван с дракон или смятан за такъв. В древността, бехемота е смятан за земния еквивалент на левиатана.

Библия

Святото писание на Създателя Бог, написано чрез Неговите съдове и канонизирано и затвърдено чрез Неговия Син Исус Христос. Виж Лука 24:44-49.

Библейски пророци

Пророците трябва да познават историята на пророкуването. Това включва познаването на пророците от Библията и на това, което те извършиха или им бе отредено да извършат. Списъкът на пророците от Библията дава името на пророка, което е показател за вида помазание и пророческа дейност, в които той е призван. Авдия – Той е възстановил; Ахазия – Бог вижда; Захария – Яхве си спомни; Самая – Йехова е чул; Садок – праведен; Даниил – Бог е мой съдия; Натан – дар; Гад – Щастие от Бог; Авия – Брат на Яхве; Идо – Тържествен; Азария – Яхве помогна; Ханани – Милостив; Ииуй – Яхве е Той; Илия – Яхве е Спасител; Михей – Кой е като Яхве; Йона – Гълъб; Исая – Яхве е спасение; Осия – Спасение; Амос – Който носи товара; Наум – Изпълнен с мир; Йоил – Яхве е Бог; Софония – Скрит от Яхве; Едутун – Хвалещ; Еремия – Яхве установява; Авакум – Прегръщане; Енох – Посветен; Ной – Почивка; Авраам – Баща на множествата; Яков – Изместващ; Аарон – Светъл; Мойсей – Изваден; Йешуа – Яхве избавя; Йосиф – Нека Той(Яхве) добави; Авдия – Слуга на Яхве; Езекия – Бог заздравява; Додо – Възлюбен от Яхве; Агей – Празничен; Малахия – Мой вестител; Йоан – Яхве е милостив; Агав – Възлюбен; Павел – Малък Урия – Яхве е светлина; Петър – Канара; Варнава – Син на увещание; Юда – Хвала; Сила – Дървен; Мириам – Упорство; Девора – Пчела; Ана – Милост; Олда – Къртица, скрита. От времето на Стария завет до сега, имената не са без значение. В Библията има още много имена, между които и тези на дванадесетте апостоли на Исус, които бяха и пророци. Изучаването на имената на пророците ни дава разбиране за делото, за което те бяха призвани да извършат и причината, поради която Господ ги избра за конкретната Му работа.

Библейски числа

Виж дефиницията за Свещени числа.

Библейско пророкуване

Термин, въведен специфично, за да идентифицира обхвата и да подчертае важността от изучаването на пророческата област според словото на Бог.

Бира

А) Питието, предпочитано от племенните вождове и войни, поради ефекта от него, върху пиещия – освобождаване на агресия, гняв и притъпяване на задръжките. Нещо обичайно е било да се пие бира, преди бой или военни действия. Смята се, че произхода на бирата е свързан с Египетския бог Озирис, който е предполагаемия снабдител на съставките, и той е благословил производството на питието. Бирата често е била използвана като част от ритуала на израстване(възмъжаване), пиршество в чест на боговете. Б) Една от напитките, виновна за пиянството и разгула, които Павел осъди в Римляни 13:13.

Блудник

Скитник, безделник. Думата идентифицира мъж, които се препитава, предоставяйки сексуалните си услуги в замяна на издръжка. След време, очернящите удоволствия на греха са се отразили отрицателно на паричния елемент, който е придобил по-дискретна форма и в някои случаи е изчезнал. Блудството обаче е останало, тъй като мъжете са търсили най-различни причини и начини да придобият повече сексуални партньори.

Блудница

Личност, която поддържа сексуални връзки с множество хора. Първоначално думата е било употребявана, за да опише мъж, който е скитник и безделник. Той е предлагал сексуални услуги срещу заплащане, за да може да преживява и поради това думата е станала нарицателна за личности и от двата пола, които живеят така. Впоследствие мощното влияние на проституцията е наложило употребата на думата към жените-проститутки. Много от проститутките в древността са работили към езическите храмове, където са използвали телата си, за да носят печалба на институцията на даденото божество. По-високопоставените са обслужвали жреците и влиятелните посетители на храма.

Блудство 1)

Институция, в която проституцията и разврата са превърнати в обект на търговия като част от индустрия или бизнес. В общества, където съществува политеистично идолопоклонство, особено популярни са прелюбодейството и блудството, като форма на поклонение към природата и/или божествата. Цялата книга Осия е посветена на блудството на Израел. В нея Бог детайлно описва мъката и болката Си, чрез брака на пророка за проститутка, което е преобраз на брачната неверност на Израел към нейния заветен Бог.

Блудство 2)

Секс извън брака, като вид поклонение към проституиращи богове или богини. И еврейския, и гръцкия термин за блудство, свързват думата с култова проституция и ритуално сношение, в което участниците се покланят на боговете си или на боговете на тези, с които имат полов контакт. Сексът заради самия секс или така наречения в днешно време секс за удоволствие, никъде в словото не е посочен като такъв, дори и там, където се отнася за прелюбодейство и кръвосмешение. В нашето съвремие, можем да дефинираме това като порнография, което произхожда като дума от гръцките термини порнео, порнеос и порнейа. Всички тези думи се обединяват под общия знаменател порнография – виж дефиницията в речника. Синоними на блудство са разврат и прелюбодейство. Виж 2 Летописи 21:11; Исая 23:17; Матей 5:32; 1 Коринтяни 5:1; Юда 7; Откровение 2:20.

Бог

Създателят, Неговият Син Исус и Святия Дух. Виж Битие 1:26; Деяния 17:29; Римляни 1:20; Колосяни 2:9.

Богиня

Женски божества, почитани от древните и ранни цивилизации, поради вярването в техните сили на плодородие. Формите на поклонение са включвали проституция, оргии, хомосексуалност, лесбийство и травестизъм. Главни култови божества, приемащи тези форми на поклонение са Изис, Ищар, Венера, Астарта и Ащорет. Най-общо във всяка една култура, където се надига окултизма, следва възстановяване на движенията и обръщането към женските божества. Когато тези две движения (окултизма и поклонението към някаква богиня), преобладават в дадено общество или култура, следва възстановяване със зловеща решителност и мащаби на същите древни хомосексуални фетиши, които са доминирали и измъчвали отминалите цивилизации.

Богинята майка

Съществена фигура в езическото, неоезическото, друидското и викканското познание и учение. Майката богиня или Великата богиня-майка е земята и женския дух, за който се предполага, че е нейн създател. Поради това, че земята ражда в определените за нея сезони, варварските и езически умове са стигнали до заключението, че тя е женско божество, сама по себе си. Сравнявайки земята и жътвата с раждането на деца от утробата, те приписали на земята мистериозна женска сила.

Богове

Идоли, почитани от непросветените и обречените.

Богове на плодородието

Езически идоли, изобразявани като символи на дърветата, природата, елементите, животните и дори звезди и планети, на които хората да се покланят и служат, очаквайки да получат в замяна свръхестествени сили за умножаване в земеделието, животновъдството и човешката раждаемост. Виж 3 Царе 15:13; 4 Царе 21:7 и 23:4.

Богохулен

А) Нарочния, престъпен и срамен акт на оскверняване на Бог, словото Му и Неговата святост. Б) Това, което преминава през защитата, стояща между праведността и греха, за да нарани, опетни и оскверни святото. В) Проституиране и омърсяване на човек или хора чрез ритуален секс. Г) Да нарушиш завета, в който стоиш, като по този начин се лишаваш от ефекта и преимуществата му в живота си. Д) Да сведеш святото до светско и обикновено. Е) Безбожен и покварен живот. Ж) Прекосяване прага на святото като преминаване от него към поквареното, с цел да се оскверни нещо или някой. З) Думата се отнася за неморални дела и действия, правени вътре или пред храма, за да бъде развалена неговата святост и да бъде омърсен. И) Описва светското или това, което се прави чрез него. Й) Духовно и морално мъртъв; опетнен от духовна рана. К) Това, което е забранено от Създателя Бог. Л) Духовно пробит, болен, износен и наранен. М) Омърсен/а, чрез употреба в култова проституция. Н) Блудство, прелюбодейство, кръвосмешение и лицемерие. Виж Левит 19:29; Исая 9:17; Числа 18:32; Езекиил 7:21.

Божествен мандат

Мандат, издаден от небесна власт към човек, чрез сън или видение като предопределен за него. Обикновено те се издават и получават чрез духовен феномен. Въпреки че гореописаното става в духа, то често е съпътствано от знаци и белези в реалния свят. Те са, за да уверят получаващия, че това, което той или тя получават духовно, със сигурност ще се прояви при упражняването на техните права и задължения, назначени от Господ. Тези знаци и белези са едноминутни или кратки версии на това, което Господ им поверява свръхестествено. Те рано или късно се потвърждават от Неговите съществуващи власти, които свидетелстват, че посветения и въведения в даденото служение е одобрен и утвърден от Бог.

Божествен нагледен урок

Важен термин, който обяснява ситуациите от живота, които Господ използва, за да обучи Своя пратеник(или служител) в класните стаи на света. Най-често, пророците са обучавани на съзряване по този начин от Господ. Божествените нагледни уроци са ситуациите, в които учащите са поставени и буквално въвлечени и които ги предизвикват към действие и научаване на житейските уроци чрез опит, а не само на теория. Това е същността, която Господ иска да схванем и да научим от Неговото училище. Обикновено тези уроци се оказват трамплина, който оттласква служителите към бъдещите им служения и назначения. В пророчески контекст, този вид нагледни уроци могат да приемат формата на видения, сънища, символизъм и преобрази от Създателя или буквалните проявления и изпълнение на пророческо слово, което да е изговорено или да трябва да бъде изговорено от служителя.

Божествен план

Термин, който се използва, за да опише предопределения календар на Бог за събитията, които има да се случат, за да бъдат земята и човечеството синхронизирани с Неговия часовник. Пророчеството е свързано с Неговия план, а пророческото схващане и зачитане на Божието време е от съществено значение за успеха на пророците в служение към Създателя. Пророческо слово, което е изговорено, без да бъде съобразено с конкретното време и сезон, е опасно и оставя получателя на такива думи, уязвим за демонично влияние. Тези атаки най-често се изразяват в опит да се съблазни човека с фалшиво изпълнение на пророчеството, преди неговото време, което отвлича хората надалеч от истинското поклонение към Създателя Бог. Исус многократно говореше за това как словото на Бог трябва да се изпълни. Повече от веднъж Той подчерта, че писаното трябва да се изпълни. Докато времето се приближаваше към момента на кръста, Той съзнателно и непрекъснато наблягаше на учениците Си, че всичко това, което се случваше в живота Му, е според написаното слово и предопределената воля на Бог.

Божествен пратеник(посланик)

Един, който предава информация на Бог или от Него. Това може да е ангел, пророк, служител или светия. Виж Притчи 13:17; Исая 42:19; Агей 1:13.

Божествена собственост(имот)

Духовна територия, която отговаря на сфера от човешкия живот и съществуване, над която пророк или апостол имат власт и контрол. Тази територия е под пророческо настойничество или апостолска сфера на влияние. Стражата, поверена на пророка в Авакум 2:1, е Библейско описание за откровението на Бог. Авакум казва, че ще се върне към стражата си(поста си), за да види, какво Бог ще отговори на укора му. Обикновено това означава началство от типа, който Стария завет нарича в някои пасажи – височини. Виж Авакум 3:19; 2 Царе 22:34 и Псалм 18:33. Височините в Стария завет, отговарят на небесните места или небесата, за които се говори в писанията на апостолите. Божествената собственост, базирана на тази дефиниция е това, което се споменава в Юда, където автора напомня за ангелите, които не опазиха първото си състояние, но напуснаха жилището си(имота си). В този контекст, фразата се отнася за територия, област, сфера, диспенсация, дом или обиталище.

Божествено предопределение

Никой пророк или пророческа душа не би разглеждала живота от друга перспектива освен през призмата на Божието време. Библията многократно споменава назначеното от Бог време, когато Той подчертава Своята суверенна власт над всичките дела на ръцете Си и всички световни събития. Пророчески, словото на Бог е упълномощено чрез две неща: Божието посвещение за изпълняването му върху творението и разписанието на Неговите събития, които са вградени в творението.

Божествено пълномощно

Думата пълномощно тук се отнася за позволението, дадено от властимащия въз основа на неговото делегирано право или сила върху друг, който от негово име да извърши някаква дейност или да упражни съответно право или власт. Пророчески, терминът божествено пълномощно се отнася за правото да се действа от името или според волята на Всемогъщия. Свободата да бъдат извършени свръхестествени неща чрез божествено одобрение. Виж Матей 21:23; Лука 20:8; Съдии 9:37.

Божество

Безлично название, което не е конкретно използвано да определи произволно духовно създание, обикновено почитано като бог.

Божията майка

Свързана е с постоянно натрапващия се мит за това, че боговете се раждат от жени, и създатели и създателки са източници на по-низши божества. Всяка богиня-майка в историята е смятана за източник на божествено поколение, нещо, което митологията изявява като отговор на това, какво е началото на творението и как то съществува. Възприемането на този упорит мит в светските религии, може да бъде ясно видяно от твърдението, че девицата Мария е издигната в божествен статус, поради ролята й на майка на Исус Христос. Да приемем това за вярно, означава да заявим, че земята е богиня, защото ражда плод. Това е напълно в унисон с твърдението на вещиците, окултистите, езичниците и политеистите, които вярват в съществуването и функционирането на богинята-майка в различните и форми и проявления.

Бойна секира

А) Емблема на божествено въоръжение, особено на Ваал. Б) Оръжията на божества като например бойната секира, са били изработвани и връчвани на жрици и жреци, при посвещаването им в служение в храма на божеството. Еремия 51:20.

Ботуши

А) Символично за приготовление относно трудна работа, задачи или път в живота. Б) Ботушите означават безопасност за краката, които могат да бъдат разглеждани като основа за движението, прогреса и силата в живота. В) Основата на живота на човек. Г) Предстояща работа, война или изкачване по стръмен склон, могат да бъдат причини за обуването на ботуши.

Брадва

В допълнение към това, че е работен инструмент, той също е символ на необратимо решение, вкарано в действие от и чрез божествена сила. Разрешение на проблем със сила. Емблема на божество. Исая 10:34; Матей 3:10.

Брак

А) Символичен образ във видения или сънища, който се отнася за завет, съюз, сътрудничество и смесено предприятие. Б) Означава интимни взаимоотношения и тайни съюзи.

Бременност

Във видения и сънища, бременността е символ на надежда, възраждане и безсмъртие. Присъствието на бременна жена във видение, означава среща с възможност и голямо обещание. В случай, че жената е здрава, обещанието ще бъде изпълнено и ефекта от него ще бъде дълготраен. Ако тя е болнава, обещанието, на което е преобраз нейната бременност има проблеми или недостатъци, като може да има проблеми, докато се изпълни или изобщо да не успее да стане. Всичко от горепосоченото е в случай, когато не става въпрос за буквално предаване на реална ситуация. Виж Откровение 12 и Бебе.

Бронз

Метал, който е символ и показател на понижаването на нещо или някой в безславно или бедствено положение. По-малка или по-низша небесна власт. Бронза представлява остаряла система за защита, преобраз на примитивното и непречистеното. Като метал, той е древен символ на мощ. Замяната на злато и сребро с бронз се е смятало за последствие от грях. В Библията бронза символизира разврата и блудството. Виж 3 Царе 14:25-27.

Бронзова змия

Медна змия, изработена от тъмен метал. Образът и е бил символ на изцелението от проклятието на греха. Идеята за нея е дошла от това, че змията е причината за всички болести, които са пряк резултат от греха в човек. Източникът на този грях е първия грешник – древния дракон, лукавата змия от Едемската градина.

Бряг, Брегова линия

Пророчески, бреговете символизират границите, пристанищата, през които завръщащи се или вражески сили (включително демонични духове) влизат в дадена територия. Всички брегови линии са били и продължават да бъдат центрове за търговия. Тъй като много от пътуванията са били правени с кораби и големи обеми от внос и износ са разчитали на тях, бреговете станали известни с бизнеса, търговията, идолопоклонството и проституцията.

Буда

Основателя на Будизма като религия.

Будизъм

Вярване, много подобно на Хиндуизма, но различаващо се по начина на възникване. Един от основателите, Кралица Мая, майката на Сидхарта Гаутама, твърди, че е заченала своя син – Буда, в съня си. Тя твърди, че е забременяла от бял слон, който поставил детето в утробата и, преди тя да го износи и роди. Вследствие на това, детето се ражда със специални заложби и призив към аскетичен живот на мистичен учител. Обезпокоен от това, което Библията нарича заплатата на греха (или на закона на греха и смъртта) и нейните три разорителя – зарази, остаряване и смърт, младият мъж изоставил своето царско наследство.

Буря

А) Естествен знак за духовно воюване, наближаващи неприятности и божествен тласък. Б) Символ на небесния съд и смяна на свръхестествени парадигми. Преназначаване на силите на природата и нейните изпълнителни агенции. В) Очистване, премахване и замяна на свръхестествените сили на Създателя. Това може да означава и изтриването и елиминацията им. Виж Наум 1:3 и Псалм 83:15.

Бъбреци

Филтриращите органи в организма. Духовно символизират емоционалното въздържание и вътрешен себеконтрол Гръцката дума е нефрос, което означава юзди. Това, което проверява, оседлава и контролира емоциите. Виж Откровение 2:23.

Бял блак

А) Сън и спокойна почивка. Б) Славното присъствие и проявление на Святия Дух като част от Троицата. В) Управлението и защитата на Господ. Г) Подготовка за пророчество. Д) Показател за приближаването на Всемогъщия. Виж Откровение 14:14.

Бял слон

Свещено животно в Будизма, за което се вярва, че е оплодило майка си, царица Мая в нейн сън. Слонът е бил почитан за добър късмет и просперитет. Виж Буда и Будизъм .

Бяла свиня

А) Символ на Изис. Б) Животно, което е символ на плодородието. В) Богинята майка на Хорус, Египетския бог на слънцето.

Бяло

Цвят, който е символ на триумфа, праведността, чистотата и победата в конфликт. Той говори още за святост и успех. Виж Откровение 7:9 и 19:14.

в


Ваал

Древно вавилонско божество, поклонението към което е включвало разврат, кървави оргии, човешки жертвоприношения и церемониална проституция. Ваал е бил непрекъсната примка за заветните хора на Бог, които нееднократно се покланяха на това божество, поради неговото плътско и сладострастно привличане. Значението на думата Ваал – съпруг, господар и господ, е било прикрепено към Яхве, за да може да изгради неговото поклонение в Юдаизма. Идеята, че Яхве е съпругът на Израел (иши на иврит, Осия 2:16) е спомогнала за това дублиране и е улеснила поклонението към Ваал в религиозната система на народа на Бог. Развратното поклонение, съчетано с многократните сексуални контакти с различни партньори, представлява сериозна съблазън в допълнение към естествената склонност на околните езически народи да блудстват и да се кланят на идоли.

Ваал от Пеор

Моавско двуполово(хермафродит) божество, представяно като мъжко и женско тяло едновременно. Този дух съблазни младата нация Израел, когато тя преминаваше през Моавската земя, да се съединят с боговете на тази земя и така те разгневиха Йехова. Този инцидент провокира гнева Му, така че хиляди измряха в пустинята. Виж Числа 25 и 31:16. Исус Навиев 22:17.

Ваалзевул

Филистимската версия на Ваал. Смятал се за източника на мухите и е почитан като господар на чумата. В Новия завет, Ваалзевул също означава “господаря на небесните обиталища”, той е разпознат като владетеля на демоните. Виж Матей 12:24.

Вааловата планина

Фразата се използва за планината Кармил в Библията. Това е мястото, където пророк Илия предизвика Езавелините пророци на Ваал и Ашера да се преборят с Господ. Победата на Илия беше последвана от избиването на цялата пророческа каста на тези две фалшиви божества и за известно време обърна поклонението на хората на Господ към Него.

Ваалови пророци

Това са били посланици на наби институцията на Ровоам, Езавел и други поддръжници на фалшивите пророци, като под фалшиви се има предвид, че те са служили само за пари и за тях заплащането е било най-важно. Те са били викани тайно, като са скланяли да служат само на тези, които ги подкрепят финансово. Виж Наби Институция. 3 Царе 18:18, 25, 40; 4 Царе 10:19; Михей 3:5-8; 2 Петрово 2.

Ваалово поклонение

То датира още от първото поколение на човека, когато Каин беше прокуден от бащината си земя и принуден да прекара живота си в изгнание, създавайки свои собствени правила. Най-известните имена, с които Ваал е почитан в Тир са Мелкарт и Меродах. Дори поклонението към Зевс е заимствано от тези отвратителни ритуали. Преобладаващи в древността и най-известни като поклонение на Вавилон, този вид ритуали и обичаи са оказали влияние на почти всяка култура, съществувала през историята.

Ваалфегор

Моавско божество, известно и почитано още като Чемош. Това е просто тяхната версия на древното поклонение към Ваал. Числа 25 описва историята на Израилевото съблазняване от това божество и цената, която платиха за това хората на Бог.

Вавилон

Древен град в Месопотамия, описан в Библията като “началото на царството на Нимрод”. Първоначално наречен Бабел(объркване), този град е пораснал на големина, в сила и известност, под управлението на аморейския цар Хамураби. Означава още “портата на бог”, но не на Всемогъщия Бог. Това е мястото, където Господ разбърка „значението на думите“, езика на народите, които се опитаха да съградят кула, която да стигне до небесата. Областта също се нарича “земята на Сенаар” и мястото на великата порта на Ищар. Битие 10:10 и 11:9; Даниил 1:2; Захария 5:11.

Вавилония

А) Библейския Сенаар(Шина). Б) Източният регион на Плодородния полумесец. Вавилон е бил негова столица по времето на шумерите. По-късно акадианците дошли и чрез размирици, войни и насилие, двата народа се смесили и станали известни като аморейци. Под управлението на Хамураби, приемат названието вавилонци. Битие 10:10, 11:2 и 14:9; Исая 11:11; Даниил 11:2; Захария 5:11.

Вавилонска астрономия

Най-древната известна наука за изучаване на звездите и планетите. Заслугата за въвеждането и усъвършенстването на това изкуство се приписва на вавилонците. Това дава основа и начало на астрологията, популярното в света врачуване и гадаене, пророческите оракули и предсказатели. Предпоставката за всички тези дейности е, че това не е просто естетическа украса на творението, а небесните тела имат по-голямо и дълбоко значение. Жителите на Вавилон са вярвали, че звездите и планетите са влияели на човечеството и неговото ежедневно съществуване. Смятало се е, че чрез внимателно изучаване на движението и активността на небесните тела, е можело да се даде обяснение за земните събития или да се предрече техния край и изход.

Вавилонска блудница

Буквално термина описва древната “владетелка на нациите” и се отнася в последните дни за града на блудство и разврат, осъден от Господ като мерзост в последната книга от Библията. Като голям търговски център, този град,(духовно означаващ майка с деца), е отговорен за падението на целия свят в идолопоклонство и блудство. Той е бил център на храмовата проституция на физическо и духовно ниво. Порнография, прелюбодейство, кръвосмешение и всяка друга сексуална и социална мерзост се е срещала в културата на тази земя. Вавилонската блудница още е наситила обществото с магьосничество, чародейство и фалшива духовност.

Вавилонски плен

Терминът, който описва седемдесетгодишния период, когато нацията на Бог беше в робство на Навуходоносор, цар на Вавилон, поради упоритата им невярност и непокорство към Господ. Като резултат от тяхното неуморно вървене по пътя на идолопоклонството, израилтяните бяха осъдени да бъдат роби на Вавилонците. Езекиил 1:2 и 39:28.

Вавилонски религии

Древна религия, основана на сбор от разнородни форми на поклонение и фетиши, създадена от ранните цивилизации на Близкия Изток. Това са били арукейците, шумерите, акадианците и аморейците, всъщност групите, които заедно съставляват древна Вавилония. Те разпространили и разработили религията и духовния контакт в региона на Библейския Сенаар.

Валаам

Древен езически пророк, който беше нает да съблазни младата нация Израел, да изостави Йехова за сметка на Моавските религии. Моавският цар Валак плати на Валаам да прокълне Израел чрез магьосничество, чародейство и други окултни сили. Йехова се намеси и застави пророка да благослови нацията Му. По-късно Валаам се обърна отново към заплатата на Валак и завърши работата, която беше започнал преди намесата на Бог на Израел. Той ги съблазни да съгрешат, като участват в ритуалните оргии на моавците, когато те се покланяха на техните си богове. Валаам накрая бива убит от армията на Израел, описано в Исус Навиев 13:22. Виж още Второзаконие 23:4-5 и Числа 24:1.

Варнава

Петнадесетия Новозаветен апостол, спътник на апостол Павел.

Васан

Аморейски град, който беше един от първите Ханаански градове, превзет от Исус Навин. Важен в пророчески аспект поради аморейската религия, която спъваше нацията на Израел през всичките и дни в древността. По времето на своето управление Манасия възстановява в пълнота обичаите и ритуалите на това поклонение. Това негово действие, предвеща гибелта на нацията, тъй като Израел не успя да се възстанови от влиянието на местните, което беше просмукано с мръсотия и деградация. Виж дефиницията за Аморейци. Наум 1:4 и 2 Царе 21.

Вграден(Запечатан)

Нещо, което е сложено в приготвена, подкрепяща субстанция. Обект или качество, в повечето случаи невидимо, което е съществено и неделимо от цялото като част от него. Често то действа под повърхността или е незабележимо на фона на очевидните дела и операции на цялото. Активира се чрез тайни сигнали или чрез тихи, или безшумни импулси. В пророчески аспект, терминът се използва, за да идентифицира обекта на пророческа активация и задвижване, които следват изговореното слово и осигуряват изпълнението и проявлението му в реалния физически свят. Думата е описателна за духовния депозит на Създателя, който Той е вградил в земята при сътворението й. Виж Яков 1:21; Римляни 5:13; 1 Йоан 2:5; Битие 28:12-13; Еремия 4:28; Йоан 12:48.

Веве

Магическа пентаграма, използвана от вуду жреците или жриците, чрез която те са призовавали духовете на предците, боговете на мъртвите и демонични духове, влияещи на природата и/или нейните елементи. Ритуалът на призоваване включва танцуване и пеене, което да подсили молитвата на поклонника за материализиране и служение на духовете.

Веелзевул

А) Дяволът, Сатана, който е паднал херувим, трансформиран от падението си в зъл дух. Виж Откровение 12:4 и Лука 10:18. Б) Титлата на езическо божество, което се смята за покровител и господар на злите духове. В) Главният дух на злото, който съблазнява човечеството. Г) Противник на Създателя и първия жител на ада, който става и негов началник. Д) Същото като Ваалзевул, което буквално означава “господаря на мухите”. Отговаря на Библейски акаронски “бог на бунището”, поради афинитета на мухите към боклука и ларвите, които те снасят там, за да се умножат. Виж Ваалзевул.

Везни(Люспи)

А) Инструмент на баланс, използван най-често, за да отмерва тегло. Символ на непредубеденото правосъдие, истина и божествен съд. Балансът и потенциалния дисбаланс, който може да бъде предизвикан поради изобилие или недостатъчност. Духовен преобраз за претеглянето на човешките дела и начин на живот. Б) Библейски термин за щит, броня, предпазител, защита или покритие. Използван, за да покаже природата и силите на Левиатана в Йов 41.

Венера

Ищар, за която се е смятало, че е богинята на едноименната планета. Наричана е още и утринна звезда, което е било едно от многото имена на тази многолика богиня на войната. Виж Диана и Артемида.

Венец

А) Духовен символ на жива корона, наречен така поради това, че е направен от цветя и растения. B) В миналото хората са вярвали, че венците дават божествени сили на закрила и размножаване на техните преносители. Те са били атрибути, правени, за да засвидетелстват позицията и преимуществата на святите хора. В много случаи венците са били давани като трофеи, особено за победителите в игрите на древна Гърция. Виж Корона и Деяния 14:13.

Вестибюл(антре)

Дължината на вестибюла, подобно както и при коридора, е показател за продължителността на пътуването на субекта на съня или видението от началото до края му. Това е времевия период, които определя пътуването на транзиция. Осветлението говори за степента и природата на откровение, което човека получава по пътя си. Различните цветове осветление имат различно значение, тък като те говорят за вида на светлината, която може да бъде срещната по време на пътуването.

Вет вен (Бет Авен)

А) Дом на идоли. Б) Един от двата главни центъра на идолопоклонство по времето на цар Еровоам. Там е било мястото на храма, където са се покланяли на златното теле. Преди Израел да превземе земята, областта е била използвана за същите идолопоклоннически цели. Едно от местата, където шпиони отидоха да разузнаят по заръка на Исус Навиев. Еровоам се възползва от историческото минало на тази област и възстановява и дори легализира идолопоклонството, в качеството си на управник на земята. Виж Ветил.

Вет емес (Бет Шемеш)

Дом на бога на слънцето. Виж Исус Навиев 15:10.

Ветил

Първоначално е означавало “домът на Бог”. Впоследствие става едно от двете основни места за идолопоклонство. Те са издигнати от Еровоам, бунтовния цар на Израел, които прави това, страхувайки се народът на Израел да не отиде в Юда, за да се покланя на Яхве. Еровоам постановил поклонението към телето, за да отклони поклонението на хората от Йехова. Другото подобно място е било в Дан. Виж Битие 12:8 и 3 Царе 12-13.

Вещерското кредо

То гласи “прави каквото искаш, но не наранявай никой”. Този древен постулат е известен като основен закон, който регулира практикуването на окултните сили на вещиците. Всеки логично разсъждаващ човек може да види, че това не е нищо повече от хитроумен капан, който да заблуждава хората. Позовавайки се на свободната си воля и това кредо, те безотговорно нахлуват в чуждите съдби. Един прост разбор на това твърдение, което да бъде сравнено с делата, мотивите и целите на вещерството, напълно изключва възможността то да бъде реално спазено.

Вещерство

А) Занаятът на агентите на дявола, които упражняват неговите тъмни сили с цел изпълняване на волята му. Б) Институция на сатанински жреци и жрици на мрака. В) Проявление на мъжката похот, практикуването на спиритизъм и некромансия. В духовен смисъл, вещерството представлява злоупотреба с творението за постигане на собствени цели. Това става чрез налагане на демонични желания върху волята и живота на други посредством магия, вълшебство и други окултни средства. Виж 1 Царе 15:23; 2 Летописи 33:6 и Наум 3:1-6.

Вещица

А) Магьосница, Вълшебница. Жена, която се осланя на окултни методи, магьосничества и вълшебства, чрез които се манипулира свръхестественото. Личност, която влияе чрез горепосочените методи върху Божието творение. Б) Нелегална употреба на духовното творение с цел въздействие върху естествени форми или обекти от страна на невидимите сили на творението. В) Човешки съдове, които се противят на силата и властта на Христос и Неговата църква на земята, използвайки тъмни и жестоки похвати на воюване срещу тях и срещу Божията истина. Виж Изход 22:18 и Второзаконие 18:10.

Вечен

А) Сферата и областите на творението, които се намират извън видимия свят и са неограничени от параметрите време и пространство. Б) Вечността е мястото, където Създателя Бог обитава и откъдето Той извършва волята Си. Това още е сферата и територията на духовното творение. Виж Второзаконие 33:27; Йоан 5:39; Римляни 6:23.

Видение

Виждането на събития или проявления на свръхестествения свят в будно състояние, с духовно активирана и повишена сетивност. Виж Битие 15:1; Исая 1:1; Даниил 9:23.

Видения сънища

Обичайният начин, по който Господ събужда духовете на пророците, за да им покаже, че те са призвани за този кабинет. Според Числа 12:6, това са основни пророчески възприятия и сетивности, без които един пророк не може да бъде пълноценен. Следователно липсата на такива при установен пророк, е показател за Божието наказание за непокорство, бунт или злоупотреба с дарбите. Виж Даниил 1:17.

Виждащ пророк

А) Надзираващ пророк, който получава информация от Бог предимно чрез видения. Мантията на виждащия пророк съдържа в себе си силен пасторален елемент. Б) Такива пророци спадат към категорията Рое Пророк. Това название има за цел да покаже надзорническите атрибути на мантията, които я разграничават от Шозех.

Вино

Алкохолна напитка, за която се вярва, че притежава животворна сила и способност да пренася духовни благословения. Преди Новия завет на Исус Христос, виното е било символ на спасение, веселие, истина, духовно просветление и изцерение. За да активира или придаде тези резултати, виното се обединява с водата. То е било ценено още и поради това, че хората са смятали, че то има трансформиращи свойства. Презумпцията за тях е произлизала от промяната на гроздето в напитка. Тези са някои от причините, правещи виното символ на божествено благословение.

Винопийство

Опиянение с цел плодородие и придобиване на свръхестествена мъдрост. Пример за този ритуал може да бъде намерен в Числа 28:7. На много места словото съветва против опиването с вино. Виж Притчи 31:4 и Езекиил 44:21.

Виолетово

Цветът на аметиста. Цветът символизира скромност, сдържаност и трезвеност. Също така той е показател за промяна от рязкото, грубото и бруталното към спокойното и ясното. В науката за скъпоценните камъни, аметистът е камъкът на трезвеността, който е вдъхновение за пророчески сънища. В книгата Откровение, аметистът е дванадесетия основен камък в Новия град на Бог. Това също е цвета и камъка на епископа(апостола). Виж Откровение 21:20.

Високи еста

Върхове на хълмове, където е било извършвано поклонението към езически божества. Самуил отведе Саул до своето високо пророческо място, за да му говори за призива му да бъде първия цар на Израел. Също така в Авакум 3, терминът е използван отново като определящ сферата на власт, сила и служение, над които е поставен да отговаря служител на Бог. Виж 1 Царе 9:13; Псалм 18:33; 2 Царе 22:34; Авакум 3:19.

Вихрушка(Вихър)

А) Божествена сила и инициатива в действие. Демонстрация на Божията намеса в дадена ситуация. Може също да бъде инструмент на божествен съд, особено такъв, който води до очистване. Б) Бог я използва като средство за разпръскване или очистване на нещо, обикновено нация или народ, които са осъдени от Него като неверни. В) Може да бъде разглеждано като символично на колело. Виж Захария 7:14; 4 Царе 2:11.

Власт

А) Законно право и сила да наложиш покорство на човек или група от хора, за да контролираш или промениш поведението му/им. Б) Правото да наложиш специален ред на поведение, корекция, глоби или да накажеш неправилно поведение. Притчи 29:2; Матей 20:25; Лука 4:36; 1 Коринтяни 15:24; 2 Коринтяни 10:8.

Вода

Думата се среща в Библията почти хиляда пъти. Човек не може дълго да издържи без вода, която е древен символ на освежаване, напояване и растеж. В Библейски времена, водата често е била оскъдна и поради това в словото много пъти е използвана такава символика. В Библията пише, че човек може да живее и чрез словото на Бог, чийто преобраз е водата. Без съмнение тя е преобраз на живота, тъй като е от съществено значение за пиене, готвене и чистене. Виж Йоан 3:5 и Ефесяни 5:26.

Водач(Съветник)

Популярно в Ню Ейдж и други окултни жанрове, водач е названието на духовете-измамници, които се явяват на хора, (особено скърбящите, наранените и обърканите) като помощник, който да ги подкрепи и да им даде сила да преминат през делата на този живот и да ги позиционира правилно за следващия. Тези демонични духове се представят като любезни помощници от духовния свят, които поради причина на престорена щедрост, са назначени към техните повереници, за да им осигуряват достъп до духовния свят и неговите ресурси.

Воду

Наименованието на вуду пантеона от духове на предците, които са издигнати до вуду статут. Базира се на вярването, че починалите от даден род хора преминават в ранг на божество след смъртта си. За тях се е смятало, че продължават да наблюдават, управляват и напътстват семейния род от своята възвишена духовна позиция за вечността. Виж Вуду и Духове на предците.

Военен данък

Дял от завладяното по време на война, който отивал за свещениците и Левитите, които са отговаряли за храма, светилището и Божиите предмети, докато армията е била на бой в името на Господ и е спечелила войната. Военният данък е подобен на десятъка в това, че се изважда от цялото и се дава на Божиите представители и техните служители, вместо на Бог. Това е знак на признателност и почит към Бог, за това, че е помогнал да бъде спечелена битката. Данъкът е бил взиман от войниците и победителите, които са спечелили богатство от техните победи за общото благо на народа, към който принадлежат.

Военна хитрост

А) Специфична военна маневра, която представлява умел ход или действие. Б) Думата стратагем, която е синоним на военната хитрост, означава още и генерал или един, който е начело на армия. В) Има общо с апостолското дело.

Вотан

Древния германски бог, за който се смята, че е баща и покровител на Германските племена. Известен е с неговия афинитет към опиянението. Типични напитки, участващи в неговите празници и поклонение са бирата, сома и медовината. Специални сортове от гъби, които причиняват халюцинации, също са били употребявани от неговите поклонници. Това божество напълно е обладавало своите хора, като ги е обсебвало с мисълта и желанието за война и жестокост спрямо враговете им. Символи на Вотан са роговете за пиене и пиянството, които са предшествали служението на поклонение към него. Бойците от племената на Германите са се опивали преди битка, с цел да подтиснат или напълно да се освободят от всякакъв разум. По този начин те са ставали напълно подвластни на неговия дух, който са вярвали, че се вселява в тях и ги води в жестоки битки срещу враговете им, за които те вярват че са и негови врагове.

Воюване

Враждебни или съпернически битки между врагове или конкуренти, където нещо ценно е заложено или може да бъде изгубено. Гръцката дума е стратея, която освен значението и на воюване, има значение на военно служение и апостолска кариера. В значението на думата се включват и подразбират походи и експедиции. Библейското значение добавя към казаното дотук, изпълняването на апостолските задължения от този, на който са поверени. Виж 1 Царе 28:1; Исая 40:2; 1 Коринтяни 9:7; 2 Коринтяни 10:4; 1 Тимотей 1:18.

Воюване пророчество

Фраза, която е взета от посланието на Павел към Тимотей. Отнася се до правилния отговор и реакция при получаване и приемане на пророчество, в случаите, когато то не е пренебрегнато, небрежно оставено настрана или избегнато поради страх. Единственият случай, когато е допустимо пасивно възприемане на пророчеството, е тогава, когато е очевидно, че обещаното ще отнеме време, преди да се изпълни. В останалите случаи е необходимо да се предприемат динамични духовни и практични стъпки, които да активират силите, отговорни за изпълнението на словото. Това са действията, за които става въпрос, когато се говори за воюване с пророчество.

Врана

Знак за предстояща война или смърт, символично за отчуждение и усамотение. Враните винаги са били предвестник на беди и нещастия. Пророчески, тези птици са лошо знамение. В миналото се е смятало, че те са духовни водачи с качество да предсказват. На тях е гледано като проводници за гласа на Аполон и неговото потомство, божества от подобен характер. Враната е показател за свръхестествен посланик, изпратен от мрака, чиято главна цел е да донесе унижение и обезсърчение. Виж Гарван.

Врат

Тази част от тялото, която се намира между главата и раменете. Вратът, често е използван като преобраз и изражение на волята. За врата се вярва, че е доказателство за сила, особено за силата на волята.

Врата

Символ за хоризонтално преминаване и транзиция. Вход, достъп или възможност, която се отваря.

Време

А) В пророчески аспект, думата има две значения: 1) Периодът, в който пророческо откровение е дадено и поставено. 2) Брой години, през които личност, място или нещо е живяло или съществувало. Б) Степента на съзряване, която е била необходима, за да може личност или събитие да порасне, да се развие или изпълни. Когато времето е обект на сънища или пророчески видения, детайлите на съня или видението трябва да бъдат внимателно разгледани и изследвани, за да се определи века, епохата или десетилетието, в което се случват събитията. Томове информация могат да бъдат получени за значението на посланието, като внимателно се изследват и разглеждат тези детайли. Най-видимият и бърз резултат на този подход е разбиране за времето, към което посланието от съня или видението е насочено. Когато разбираме правилното време, можем да оценим много по акуратно целта и съдържанието на пророческото послание.

Всекидневна

Говори за общение, почивка и удобство. Тя е преобраз на познатото и уютното място, където няма стрес. Всяко нещо в пророчески контекст, което се случва във всекидневната и е необичайно за нейното предназначение, е сигнал, който е индикация за целта и значението на посланието. Например миенето на чинии е нещо нехарактерно за тази стая. Следователно сънуващият трябва да определи връзката, която произхожда от работата в кухнята и защо тя се извършва във всекидневната. Защо такова нещо трябва да се прави там? Какво би накарало Господ да сметне за уместно дадено нещо да се извърши на неподходящо на пръв поглед за него място? Това са някои от основните въпроси, които човек трябва да си зададе, когато има подобен сън или видение.

Всемогъщият

А) Името за Създателя Бог, като титла и обръщение към Него, в контраст с всички други богове, почитани от хората, които са без завет с Него. Б) Терминът е необходим за тези, които не познават Създателя като Бог на боговете и им предстои да разберат, че Единственият Бог е по-горен от всички други. Виж Битие 17:1; Изход 6:3 и 34:14; Исая 43:10; Псалм 82:1 и 86:8.

Встъпване длъжност

Да призова и ръкоположа в длъжност, организация или в група, с цел работа, дълг или като официално задължение.

Вуду

Синкретична религия, обединяваща много мистични елементи от популярни вярвания, оцелели през вековете. Развита е от африканските роби като форма на поклонение към починалите им роднини, превърнали се впоследствие в техни идоли. Виж Духове на предците и Поклонение към предците. На починалите са били оказвани специални почести и поклонение, в замяна на тяхното благоволение, защита и напътствие.

Вулкан

Емблематично за бог Хефест, известен като създател и покровител на огъня в древен Египет.

Вход

А) Вратата или портала, който дава достъп към град, палат, царство или конкретно обособено място или област. Б) Отварянето на портал между Божиите видими и невидими светове. Стълбата на Яков е такъв портал, където нововъведения патриарх на Божието Царство бе представен на силите и ресурсите, които бяха на негово разположение в качеството му на човек в завет с Бог. Исус каза, че има подобно снабдяване от Божествен портал, откъдето идваха още по-превъзходни ресурси за Неговото служение.

Въздух

А) Елемент, който символизира превъзходството на духовната над естествената материя. Б) Въздушните сънища и видения се отнасят до небесното като противоположност на земните субекти и обекти на Бог, включително божества. Виж Ефесяни 2:2; 1 Солунци 4:17; Откровение 9:2 и 16:17.

Възлияние

А) Ритуален термин за пиенето като форма на поклонение. Б) Питие, споделяно от поклонника и неговия бог.

Възнаграждение

Заплата, надница, отплата.

Вълк

А) Символ на свирепа и коварна духовна жестокост и животинско прокрадване и промъкване. Б) В пророчески контекст това е знак за хищник, който е тласкан от безмилостна алчност и животински инстинкти. Вълците са символ на наглост, безочливост и зло. Изявен сексуален мъчител и използвач, алчен и ненаситен развратник и поглъщател.

Върколак

Измислица на развлекателната индустрия, която изобразява хора, които при пълнолуние се превръщат във вълци. Виж Вотан и Свастика. Съвременната представа за върколака произлиза от древното поклонение към бога на войната Вотан. Дрехите от вълча кожа, които са използвали племенните войни, покланящи се на това божество, са били основна част от подготовката им за битка. Друг важен елемент преди бой е бил церемониалното опияняване. Облечен във вълчи кожи и погълнал порядъчно количество опиати, боецът е влизал в битка, напълно лишен от разум, чувство и състрадание. Жаждата за кръв и жестокостта на бог Вотан е обладавала напълно съзнанието на поклонниците му. Единственият начин да бъдат задоволени тези страсти, е бил в кръвопролитна битка.

Вълшебник

А) Буквално думата означава “знаещ, познаващ, изкусен в занаята, изкуството или уменията си”. Отнася се за магьосници, фокусници, вещици, екстрасенси, спиритисти, врачове и чародеи. Б) Такъв, който притежава и разбира принципите, чрез които да впрегне и използва свръхестествените сили на творението в областта на черното изкуство. Виж Левит 19:31; 1 Царе 28:3; Исая 8:19 и 19:3. В) Един, който призовава духовете на миналото. Г) Заклинател на фамилиарни духове. Д) Гадател, ясновидец, некромансер. Човек, способен в тези сфери. Симон магьосникът е пример за такава личност. Виж Деяния 13:6, 8; Левит 20:27; Второзаконие 18:11.

Вършител а чудеса

Такъв, който по рождение притежава капацитета и дунамис качествата и силата, необходими да действа и функционира в сферата на чудесата за своя Бог. Виж Дунамайт. Виж 1 Коринтяни 12:28-29.

Вътрешна

кипировка – Вътрешните духовни запаси на човек, дадени му от Бог като свръхестествена екипировка, която подготвя служителя за призванието му и му дава сила за него.

Вътрешности

Черва. Телесни органи, за които се е смятало, че отговарят за интуицията и действието на човешките инстинкти. В древността хората са ги изследвали според този магически смисъл с цел добиване на мистично, свръхестествено знание и разбиране, чрез което да предскажат бъдещето. Поради тази причина Бог заповяда на хората Си да изгарят вътрешностите на животните, които те ползваха като жертва или за храна. Виж Изход 29:17-25.

Въшки

Разрушители.

Вяра

Нематериалният механизъм, който дава субстанция на материалните благословения и снабдяване, произхождащи от Създателя Бог. Виж Евреи 11:1.

Вятър

А) Присъствието или идването на духовно създание. Б) Често използван преобраз за Святия Дух. Виж Йоан 3:8.

г


Гавриил

Един от ангелите, споменат в Библията. Другият споменат е Михаил. Гавриил е смятан за ангел – предвестникили посланик. Името му датира още от времето на шумерите, където не са били използвани гласни. ГВР е корена наимето му, което означава “управник”. Според това, той е смятан за управника или началника на всички Божествени пратеници и тяхната институция. Тази титла е равнозначна с еврейската дума малак – виж дефиницията й в речника.

Гад

А) Името на пророка, който е служил на цар Давид. Той е бил пророк-книжник, който е служил на царя с мъдрости съветване особено когато Давид се отклоняваше от пътищата на Йехова. Неговите таланти на историк и книжникса спомогнали в службата към царя, тъй като той е един от тримата, заедно с Натан и Самуил, които записваха делатана Давид. Виж 1 Летописи 29:29. Името Гад още означава “добра съдба”. Б) Името на Бога на късмета. Винаги е свързано с Мени. Виж Исая 65:11.

Гарван

Птица мършояд, която има общи черти с враната. Гарваните са знак за смърт, загуба и война. Птицата есвързана с предсказването, като често е символ на този вид чародейство. От древността се смята, че гарванитеса хищнически амулети на боговете на войната. Символът на Один е бил гарван. Гарваните са показателни за силите на ума, особено паметта, тъй като за тях се смята, че са надарени с изключителен инстинкт и проницателност.

Гая

Името на Земята като майката-богиня. Пазител на Делфийския оракул (в смисъл на всички тамошни гадатели). Главният обект на поклонение във всички религии и култове, центрирани в почитане на женски божества.

Геа

Родена от хаоса, жена на Уран – богът на небето и майка на всички първични богини-майки. Виж Богини-майки и Небесна царица.

Героизъм

Модернизирана форма на поклонение към предците.

Гигант

Драконовски символ. Знак за животинското, тромавото, тежкото и якото. Виж 2 Царе 21:16 и Йов 16:14.

Глава

Символизмът на главата в Библията и в древността е бил от съществено значение. Напълно нормално е билода се свърже с главата, всяко нещо, което получава силата си или се отнася до мъдрост, контрол и власт. Конкордансътна Стронг дефинира главата като символично за: “първо, главно, принципно, най-висше и властимащо”. Като центърна въображението и мислите, главата е била и все още се смята за командния център, който разпределя решения изадачи, които тялото да изпълнява. От гледна точка на живота, главата е мястото, в което се намира мозъка, който служи като процесор на интелекта за човешкото същество.

Главен маг(Везир)

Този, който представлява духовната и свръхестествената сила и мощ на една страна, палат,съд или светилище, началникът на магьосниците. Според Еремия 39:3 и 13, това е служител, който е главния, надзорниканад всички магьосници, астролози, предвещатели, гадатели, чародеи и халдейци. Предполага се, че Даниил като служителв палата на Навухудоносор е заемал точно такава длъжност. Виж Даниил 5:11. В древността, раб-магът, което е билодругото название за началника на магьосниците, е бил смятан за земния еквивалент на духовната власт и авторитет, стоящи зад него.

Главен пророк

Старши пророк, който най-вероятно е бил отговорен за обучението и подготовката на младите пророци.Глава на група от пророци или на пророческо училище. Пророк с постоянни или нарастващи отговорности или задължения.В Библията често такъв човек е наричан “божи човек”. Взаимоотношенията между Илия и Елисей, както и между Мойсей и Исус Навин са примери за пророческа приемственост. Виж 3 Царе 12:22 и 13:21; 1 Тимотей 6:11.

Глобус

Сфера или объл обект, който символизира световно господство или абсолютен авторитет. Това е символ намощ, който е бил използван още в Римската империя. Глобусите още са символ на истина, богатство и слава, изобилиеи справедливост. Също така глобусът символизира всеприсъствието на Бог. Често използван и като знак за ореол. Виж Левит 21:12.

Гнусота

А) Развратните, груби и първични проявления на сексуални извращения, популяризирането на които предвещаванаближаващо зло. Б) Широкоразпространените различни форми на гнусота са предвестници на скоропостижна гибел иразрушение. Виж Езекиил 16:27 и 23:44-49. Това, което е отвратително и похотливо, предизвикващо или укрепяващонищетата и мизерията. В) Предварително обмислена и планирана атака чрез перверзия, разврат или поквара. Г) Нарочнодело, което да оскърби чрез някаква форма на ексцесия. Д) Отвратително от морална гледна точка. Е) Гнусота етова, което не трябва да се гледа, поради неговата нарочна цел да оскърби и атакува скромността и чистия морал. То също така се стреми да разпали страстите, за да може да се стигне до пълна морална деградация.

Говорене на други езици

В контраст с молитвата на други езици, която се споменава само два пъти в Новия заветкато форма на ходатайство, говоренето на езици набляга основно върху духовните заповеди, декрети и смъмряне.Говоренето на други езици представлява диспенсация на Новия завет. Тя екипира Църквата на Господ Исус Христос, за да може хората Му да взаимодействат с духовните сили на творението на тяхното ниво и време.

Годеница

А) Духовни срещи, които включват брачни партньори, са показател за заветни взаимоотношения, партньорствои съработничество. Б) Това може и да бъде израз на копнеж за компания, интимност или желание за по-добър брачен съюз. В) Терминът годеница в Библията е употребен само в Песен на песните.

Година

Един цикъл на соларна орбита, който е равен на триста шестдесет и пет дни или дванадесет месеца.

Големи пророци

Библията съдържа писанията на четири големи пророци, които са наречени така поради техните мащабнислужения и големия текстов обем, който са оставили зад себе си. Четиримата големи пророци са Исая, Езекиил, Еремия и Даниил. Виж още Библейски пророци и Малки пророци.

Голгота

Названието на мястото, където Христос беше разпънат (Лука 23:33). Думата, използвана в този стих означавачереп. Друго нейно значение е рог, което е свързано със сила, мощ, доминиране и управление. Голгота, преди исега, се е отнасяло за военен контингент, състоящ се от триста, петстотин или хиляда мъже. Като тази военна групае смесица от конници и пешаци. Групирани по този начин, те са били стратегическа част от военните походи и операции.Аналогията с нашия Господ и Спасител, Исус Христос, ни разкрива стратегията на духовно воюване и свръхестественатавоенна битка, която Христос води срещу силите на мрака, за да наследи Своето вечно царство. Това е, което Той всъщност извърши в духа, като възвърна обратно царството на Отец.

Голота

В пророчески контекст, голотата е преобраз на уязвимост, примитивност, бедност и срам. Да бъдеш съблеченгол, означава да бъдеш унижен, заклеймен като пленен от врага, поради това, че пленяващия в миналото е събличалпленниците и затворниците си. Голотата във видение означава наличието или приближаването на едно от гореописанитепреживявания върху субекта на съня или видението. Това, от което произлизат негативните му значения, отива отвъд елементарното религиозно желание, описано в историята с Адам и Ева, да бъдат покрити.

Гомор

На Еврейски Амор. Корена на думата е амар, което означава търговци на стоки, търговци на роби и тиранични манипулатори.

Гора

Примитивно място на мистицизъм и мистерия, където хората са отивали, за да получат окултно знание и мъдрост.Начина за достигането на това познание в света на възрастните. За горите още се смята, че са обиталище на по-низшитебогове и духове, особено тероризиращи духове, които се хранят от страха на хората. Виж Еремия 5:6, 10:3, 21:14 и 46:20-25.

Господар

Термин на почит и покорство към владетел. Думата означава управник, владетел и цар. Еврейската дума за Господ/ар е Адонай. На гръцки е Куриос.

Господният ден

Шабат. Денят за почивка. В Новозаветната Църква, това е неделя, първия ден от седмицата, когатохристияните се събират заедно, според Деяния 20:7 и Откровение 1:10. В Христос термина се отнася за този периодот историята, който настъпи след Неговото възкресение и възнасяне и няма никога да свърши. Това е ерата на Църкватана Новото Творение. В пророчески или символичен контекст, терминът може да загатва духовно всяко едно от горните обяснения. Виж трета и четвърта глава на Евреи.

Готически

А) Отпратка, сравнение към нещо от времето, културата и цивилизацията на Германите. Б) Духовно исимволично означава представител на митологията, примитивността и варварщината. Готическото в пророчески контекстсъпътства и сочи към пустото, изоставеното, страховитото и насилственото като форми на проявление. Както с всякаедна ера, с която се сблъскваме пророчески, имена на нации, държави и времеви периоди, трябва да бъдат разглежданив светлината на духовните сили, преобладаващи в конкретното време. В) Плод на въображението, който вдъхновява и подкрепя безвкусното и варварщината. Подчертава липсата на красота, елегантност и цвят.

Граница

Когато се прилага за пророческото, думата се отнася за духовна или естествена граница, която разделя,ограничава или забранява достъпа, пътя или обсега на пророка, неговите действия или сфера на служение. Библията я нарича межда. Йов 26:10; Михей 7:11; Псалм 16:5-11; 2 Коринтяни 10:13-16.

Гребло

Включено е в речника, поради популярното учение, отнасящо се за този аспект от Християнското дело, койтосе свързва с гребеца на лодката. Гръцката дума гребло или греба е хуператес. Терминът е бил обикновено използванза официални длъжностни служители. Той означава още и гребящ или такъв, който с труда си предвижва. В древносттагреблото е било символ за царска власт, за изпълнителна власт и за умение. То е било една от основните движещи сили във водата, както и начин за направление. В миналото греблата са били още и емблема на речните богове.

Гръб

А) Заминаване, отхвърляне или отказ. Б) Гърбът говори за отрицание или завършеност. В) В древността най-добрияначин да почетеш старей или известна личност е бил, като се оттеглиш от присъствието им с лице към тях, заднешком(да не се вижда гърба ти). Това с особена сила е важало за слугите и робите. Днес това поведение се счита заунизително и отразява презрение към човека, с който имаш среща. Понякога да покажеш гръб е знак за защита нанякой или към този, който иска да остане в тайна или анонимен. Виж Битие 9:23. Гърбът е още символ на сила и стена на подкрепа.

Гръм

А) Символ на божествена мощ, духовно воюване или действия. Б) Гласът и делата на Бог. Виж Изход 9:23; Йов 26:14; Марк 3:17; Откровение 6:1.

Грях

Библейски термин, използван от Бог като събирателно за бунт, беззаконие и неправедност. Това са делатана дявола и впоследствие и на жителите на земята. Думата обобщава вяра, отношение и поведение, които са противоположнина Божия първоначален план, направа и цели за хората. Според определението на Бог, неправдата е обратното наосновополагащите Му цели за цялото Негово творение. Възприемането на Неговия начин на мислене по отношение натворението е ключа за разбирането на съответните морални и смъртоносни последствия от греха. Само по себе сисамото намерение на Създателя за Неговите творения, определя кои са приемливите и неприемливи стандарти за човешкияживот. Човешките идеи и размишления по тези въпроси не могат да обяснят базиса за Божия стандарт на живот. Тенямат духовно откровение, на базата на което да основат своята преценка. Единственият активен принос на хоратакъм този стандарт е избора да го приемат или да го отхвърлят, като понесат съответните последствия за своето решение.

Гун

Богът на желязото и войната. Другото име на Африканското божество на метала Фон.

Гущер

А) Религиозен символ в древните цивилизации, който е имал качества, подобни на змията. Б) Почитан катоизточник на мъдрост, хитрина, чародейство, магьосничество и заклинания. Египетски символ на всичките гореизброеникачества и дарби, както и всяко скрито познание, гущерите са били търсен окултен съветник, поради мистичнитеим сили, използвани в тайните изкуства и практики. В) Образите на гущери са били използвани като символ на чудовища-пазачи,като гаргоилите и статуите на древните герои. Те също са представлявали духовете на предците, които са почитани като пазачи на семейния род през поколенията. Г) Думата означава мускулест, як и прелъстителен.

Гълъб

Символ на Святия Дух. По традиция, в древността тези птици са смятани за небесните или астрални пратеницина мъдрост или благодат и благоволение, които са бележели началото на събитие или намеса от духовна страна. ВижМатей 3:16; Марк 1:10; Лука 3:22; Йоан 1:32. Като символ на кръщението, за гълъба се вярва, че придава мир (добродетелна благодатта) и хармония на поклонника, от страна на неговия бог. Крилете на гълъба са почитани като символи на любовта.

Гърди

Те са очевиден символ на майката, който е показателен за закрила, изхранване и отглеждане. Гърдите същоса показател за материална и майчинска любов. Голите гърди са символичен преобраз на жени в плен, взети катовоенна плячка. Виж Езекия 23:29. Оголването на женските гърди в миналото е давало на потенциалните бъдещи съпрузи, поглед върху стоката, която са купували или завзимали.

д


Давид

Възлюбен от Бог”. Вторият цар на Израел, който беше също и пророк. Това не беше някакво изключение, тъй като повечето царе от древността имаха и задължения на пророци. Основните функции на царя по това време са били да бъде пастир, свещеник и пророк на земята и в допълнение на всички тези, да изпълнява и функцията си на цар на земята (под земята се има предвид царството му). По подразбиране, царят е бил и върховен главнокомандващ. Това е било така, поради факта, че качването му на престола е било подпомогнато от военните му умения. За повече подробности виж 1 Царе и Летописи.

Дагон

Името му означава едновременно и зърно, и риба. Виж Зърно. Дагон е божество от Месопотамия, изобразявано с тяло на риба и човешки ръце и глава. Вярвало се е, че той е носил живот в природата чрез водата. Дагон, едно от главните Филистимски божества, е също почитан като покровител на земеделието.

Далай Лама

Постоянно прераждащият се водач на Тибетския Будизъм. Изискването за постоянно прераждане с цел да се прояви една по-висша и по-древна мъдрост е ключово за тази политеистична религия. Виж Хиндуизъм, Будизъм и Прераждане.

Дамбала

Представян като богът-змия, това е най-висшето божество в религията вуду. Смята се, че той обитава дърветата, близо до водни извори и е почитан като дух на плодородието. Той още е считан за бащата на всички лоа, които са вуду божества. В Хаити той е наричан “добрия бог”. Цвета на свещеното облекло на това божество е бял. Виж Вуду, Лоа и Духове на предците.

Дан

Петият син на Яков от Рахил, роден чрез Вала, слугиня на Рахил. Неговото име означава “съдия”. Дан получи доста неблагоприятно пророчество от баща си, което доведе неговото племе в степен на дълбоко идолопоклонство и неморалност, от които племето на Дан не успя никога да излезе. Според Битие 49:17 той щеше да се превърне в змия, въпреки че неговия призив беше да бъде съдия в Израел. Сравнението със змия в това пророчество се отнасяше за неговото увлечение към пътищата на езичниците и желанието му да ходи по тях. Пророчеството на Яков се оказа истинно, защото според Съдии 1:34 Дан не успя да влезе в своето наследство и беше победен от силните и предпазливи аморейци.

Даниил

Един от големите пророци от Стария завет. Последният от четиримата, Даниил беше втория пророк на Яхве, назначен към езическа нация. Другият беше Йосиф, който беше призван да служи пророчески на Бог в Египет, под управлението на фараона. Тази отличителна черта е важна, тъй като показва суверенното управление на Бог над цялата земя. За да може Неговото слово да бъде освободено към нациите, Бог нагласи обстоятелствата, така че Неговите пророци да бъдат установени в дворците при царете. Божието посвещаване и въвеждане в длъжност на тези двама пророци е почти идентично. И двамата бяха тълкуватели на сънища и видения, и също така имаха и те самите пророчески сънища и видения. Двамата бяха взети от домовете си в ранните си години. Както Данаил, така и Йосиф се явиха пред царете си, за да разтълкуват техни сънища. Тълкуванията и на двамата им осигуриха висок ранг в царството; Йосиф стана втори след фараона, а Даниил стана един от тримата началници след цар Дарий.

Данък на победителя

А) Известен още като Юбилеен дял. Б) Това е половината от десятъка, която отива за свещеника, участвал в битката заедно с война, помагайки му чрез духовни стратегии за постигането на победата. Виж Числа 31. Пет процента е бил също и дялът, определен на Израел. Той е трябвало да бъде даден на Левитите като тяхната част от общите блага на Израел.

Дар на пророчество

Дар на Святия Дух, описан в Римляни 12:6, приготвен за предопределени личности. Отнася се за тези случаи, в които се набляга повече на проповядване, отколкото на предсказване и пророкуване. Липсва му подкрепящата, активираща и вдъхваща живот сила на официалния пророк. Проповедник, които функционира в областта на предизговора е човек, който оперира с този дар. Виж Предизговор.

Дарба и Действие

В пророческата сфера, различаването между тези две е от фундаментално значение. Много често се казва за хората, че имат пророчески дар, докато в Библията по-често се използва думата действат или оперират. Разликата между двете можем да видим като съпоставка на форма или вид на проявление спрямо нарочно и съзнателно действие. Пророческите действия (пнеупатикос) включват “прилагането на пророческо умение към божествени или човешки въпроси, с цел да бъдат постигнати предопределени резултати в този свят”. Виж Пнеуматикс.

Дарби на Духа

Естествено надаряване или таланти, дадени от Бог, за да подпомогнат призива на човек за конкретна работа или служение. Описани са в Римляни 12:1-8 и включват пророчество, имайки предвид по-скоро проповядване под вдъхновение с леки елементи на пророческо откровение, на което липсват мощните предсказателни черти на думите на Господ, изговорени спонтанно от официалния пророк. Също така липсват и други важни аспекти на пророческата мантия.

Дарение(Жертва)

Даренията играят съществена роля във всички религии. В пророческата област, те са аспект, който не може да бъде пренебрегнат. На няколко пъти в Библията, даренията са свързвани с пророческото служение; от времето, когато Валак плати на Валаам, за да му чародейства, до момента, когато Сириеца Нееман предложи награда на Елисей, за това, че го изцери от проказата му. Когато Саул, потърси пророчество и разбиране от Самуил по отношение на местоположението на бащините си магарета, той също така използва дарение. Помощникът на Саул, каза че може да отиде при Божия мъж за отговор. Саул се съгласи, но му каза, че не могат да отидат без дарение(Виж 1 Царе 9:7).

Дванадесет

А) Числото на божествена власт и апостолско управление. Б) Символ, който резюмира в пълнота божественото и човешко управление, под властта на Създателя Бог. В) Дванадесет е числото на Божиите заветни хора, които управляват със сила. Г) Дванадесет е числото на духовните управници, които владеят над физическия свят. За сравнение с него, седем е числото, показващо обратното – духовна сила, съсредоточена в човешки съдове, които имат правото и капацитета да упражняват влияние чрез най-висшия катализатор за Божия намеса в Неговото творение.

Две

А) Числото на завета, взаимността и хармонията. Б) Брак и партньорство.

Двукрила врата

Символ за достъп към високостоящи, път към царе, власти и управление. Двукрилите врати представляват входа към палати и съответно към царства. Да бъдат отворени насила, говори за превземане. В случай, че са отворени, означава, че това е покана за влизане или издигане в ранг или позиция.

Дева

Божество.

Дева Мария

Нарицателното име за младата жена, която зачена и роди Исус Христос, Божият Син, според предсказаното в Библията. Виж Лука 1 и Исая 7:14. Също така това е издигнатата в божествен статус жена в Римската Католическа Църква. Виж Лунни богини, Ищар, Ашера, Небесната царица и Божията майка.

Девет

Числото на бременността, възпроизводството и завършеното развитие.

Деви(Девай)

Наименованието на Хинду и Будистки богове и богини.

Девствен

Човек, който не е женен или омъжен и не е имал сексуални контакти. Целомъдрена личност, която се е обвързала с обещание да се въздържа от блудство и прелюбодейство. Човек, който се въздържа и страни от всичко, носещо потенциална опасност от оскверняване или стимулиране на сексуална нечистота. Също така важи за тези, които са избрали да останат завинаги със същия бог, който ги е изкупил и владее над тях в момента. Това още е човек, който живее в състояние на духовна чистота. Един, който е чист, неосквернен и неопетнен от света.

Девора

Пророчица от Стария завет, която служеше в Израел по време на Съдиите. Ролята на Девора като командир и главнокомандващ, отразява делегираният от Господ авторитет и сила върху нея, което показва, че тя е функционирала повече като апостол, от типа на Мойсей. За значението и ролята на Съдия виж Самуил и Шафат. Виж още Съдии 4 и 5.

Деизъм

А) Вяра в природата, като форма на религия. Б) Твърдението, че Бог не е свързан със създанията Си и няма интерес към тях, и те не са отговорни пред Него.

Декрет

Да заявя юридически законно или да издам закон, чрез изговарянето му.

Делегация

А) Посланици Б) Представителна група, изпратена от организация, компания, държава или суверен към дадено, обикновено далечно място, с цел да извършва бизнес или преговори от името на изпращащата страна. В) Задача, поверена на подчинен от по-висш от него. Виж Лука 14:32 и 19:14; Исус Навиев 9:4, 14:6 и 22:13; Съдии 21:13; 4 Царе 2:17 и 18:17; Деяния 12:20.

Делегирана власт

Правото да упражняваш власт, получена от друг, чиито ранг, позиция или авторитет са по-високи от твоята.

Делфи

А) Думата означава делфин на Гръцки. Б) В древна Гърция център на оракули, предсказвачески служения и чародейство от всякакъв вид. Град на жените-пророчици, които служат чрез гадания на техните съграждани. В) Мястото, където е ходил всеки, имащ нужда от пророчество или предсказване на бъдещето.

Делфийски оракул

Термин, събирателен за инструкциите и насоките, получени чрез предсказване и гадания за хората от древна Гърция, поклонници в Делфийския регион. Поклонението е било насочено към делфините, като спасители, освободители и божества. Делфините още са считани за транспортни средства на боговете.

Делфин

А) Преобраз на хуманистичното спасение, изкупление и освобождение. Б) Атрибути на древните богове Посейдон, Нептун, Афродита, Ерос и Деметър. В) Делфините са използвани още и като символи на шумното и разгулно божество Бакхус. В древността делфините са били обект на поклонение в Делфийската област на Крит и са силно свързани с чародейския тип пророкуване. Виж Тит 1:12.

Демон

Нечист дух, с божествен или по-ниско стоящ статус, способен да влияе на човечеството и неговите дела, като дава късмет на хората или им причинява страдание. Отнася се за богове и за богини. Тези създания имат свой собствен набор от съдби, които разпределят според волята си, в замяна на поклонение и служение. Например изкушението на Христос от Сатана, където той предложи да Му даде всичките световни царства, ако Спасителя му се поклони.

Демонична опресия

Състоянието, в което изпълнен с духа вярващ, е угнетяван и повърхностно манипулиран от нечист дух. Обикновено причината за такова потисничество е забранен контакт и неморално общение, плътщина или фалшива духовност. Виж Исая 61:3 за “унил дух (дух на тежест)”. Виж действията на духовното угнетяване в Осия 4:12-18 и 5:4. Симон магьосника, след неговото първоначално обръщение в християнството е друг пример за това. Той остана потиснат от неговите предишни сили и беше разобличен в това, когато поиска от Петър да купи силата на Святия Дух.

Демонично обладаване

Състоянието на вътрешен контрол и пленничество на съда от страна на демонична сила, чието легитимно право да контролира и притежава обладания, може да бъде разчупено само чрез изпълване със Святия Дух на Бог, който да замени духовната(фамилиарна) сила, управляваща съда. Когато човека не е член на семейството на Исус Христос, демоничното обладаване е напълно законно. Човек се ражда като Адамово потомство в този свят и това легализира действието на демоните. Те упражняват това си право още при раждането или дори в утробата. Причината за това е, че Святия Дух не може да дойде в човека, преди той да се покаял от греховете си и да е приел Господ Исус Христос.

Демонично обладани християни

Въпросът за това дали християни могат да бъдат обладани от демони, e надвиснал застрашително над главите на новоповярвали и на утвърдени вече вярващи. Могат ли да бъдат обладани от дявола или Новорождението ги прави неуязвими във всяка ситуация и обстоятелство. Отговорът е, че Новорождението дава на всички християни Духа на Новото Творение и ги прави обиталище и храм на Святия Дух (виж Езекия 36:26-27), което прави невъзможно да бъдат обладавани от демони. Въпреки, че те могат да бъдат изкушени и дори за момент да бъдат повлияни от дявола, те не могат да бъдат напълно обладани освен ако съзнателно не се откажат от Христос.

Демонстрация

Показно или пример, даден за да покаже наследствен потенциал, мощни постижения или скрити таланти или заложби на някой или нещо. Виж 1 Коринтяни 2:4.

Демонстрации на Духа

Дела, извършени от Бог, чрез Святия Дух, за да бъдат изявени на хората Неговата невидима сила и качества, които да посрещнат човешките нужди и да отговорят на техните молитви. Това могат да бъдат знамения и чудеса, дадени като знак, свидетелстващ за Неговото одобрение, присъствие или предпочитания. Демонстрациите на Духа в същността си обикновено са пророчески, защото предвещават или потвърждават нещо, което Бог е говорил или се е приготвил скоро да извърши. Виж 1 Солунци 1:5.

Ден

Сияние. Целият двадесет и четири часов период от изгрев до изгрев или в случая с Евреите от залез до залез. Буквалната дневна част от деня е дванадесетте часа светлина (в идеалното съотношение), равна на същия брой часове тъмнина. Битие 1:5,8. Символичното значение на деня е осветяване, откровение и проявление. Денят на нещо е също и периода, духовно нареден в едно с библейския ден, когато нещо преопределено от Господ се случва и се сбъдва, в качеството си на пророческо слово от Него. В този ден е фраза, която се използва много често в Библията. Тази фраза се отнася за времето, определено според календара на Създателя. Деня, когато ще се случи нещо, пророчески фиксирано и предопределено, което не може да се промени или избегне.

Денят на Господа

Основно апокалиптичен термин, който говори за времето в човешката история и космогония, когато Създателят се намесва чрез гнева Си, волята Си или чрез някакво предварително насрочено събитие, което е предназначено да взаимодейства с или да попречи на нормалния ход в земните дела. Обикновено когато Библията използва тази фраза, тя се отнася за гнева на Бог, чието изливане върху земята е запазено за определен период от човешката история. Краят на предварително определен цикъл събития, който е довел до Неговия гняв.

Десет

Числото на небесния закон на Създателя Бог. Духовната значимост на числото включва Неговите вечни заповеди, предписания и наредби. Законът за десятъка е един от тях. Той се явява в Стария и Новия завет едновременно като десятък и като стандарт за Авраамовия закон за вяра. В хронологията на събитията, десет като десятък е институционализирано преди Христос, а не е просто следствие от спасението. В този смисъл, десет е числото на небесната икономика и нейните разнообразни елементи.

Десетата част

Десятъка.

Десетте заповеди

Законът на Бог за човечеството, който беше даден чрез Мойсей на Синайската планина, където Бог го написа с пръста Си. Виж Изход 34:28; Второзаконие 4:13 и 10:4.

Десница

Инструмент за работа, служение и духовност; дейности на служение, които изпълняват словото и волята на Бог. Виж Пръст. Виж Осия 12:10.

Десятък

А) Думата буквално означава “една десета”. Десет е число, което е символ на заповедите на божествено управление. Б) Размера на десятъка, Божия дял, който Той суверенно изисква от Неговите хора като подкрепа за Неговата икономика. Идеята, стояща зад изискването на Бог за десятъка е балансиране спрямо земната икономика. Правилно даваните десятъци имат за цел да компенсират опустошенията и властта на греха над планетата. Десятъкът е форма на защита срещу загуба, унищожение и разруха. Това е презумпцията на Божието слово в Малахия 3, където Той говори за правото на поглъщателя да влиза в дома на тези, които не дават десятък и да ги лишава от ресурсите им. Следователно даването на десятък пази дома на заветните хора на Бог, като възпира и/или удържа влиянието на греха в даден живот или земя.

Дианична уика

Религиозно поклонение, което величае и почита богинята с подчертано матриархален авторитет. “Дианична” е думата, която вещиците, които са основни противници на патриархалните религии, използват като притежателно за тяхното божество – богинята Диана. Това божество е идентифицирано в Библията като Ефеската Диана. Поради тази причина Дианичните уикани обикновено изключват или подчиняват мъжките божества и мъжкия авторитет и власт на женския.

Дива

Богиня, за която се смята, че е паднала от небето, за да обитава сред хората в дадена област. Дива също е наричана и жената–жрица на такива божества. Поклонението към идолите им е включвало символично изпълнение, подобно на театър, където дивата е изигравала падането на божеството, неговото идване сред хората, делата му в миналото, настоящето и бъдещето за неговия народ. Такива изпълнения, също са включвали и описание на поведението, характера, отношението и начина на живот на божеството. Две групи са носили отговорността за организацията и подкрепата на този вид “драматургия” на боговете в културата на древна Гърция. Това са били хорегео и лейтургос, виж дефинициите за тях в речника. Ефеската Диана, заедно с нейните храмови жрици, особено върховните жрици, са били наричани диви.

Диви зверове

А) Представлява въплъщение на хора и нации в словото. Използването от Господ на такъв вид паралел между хора и зверове е свързано със състоянието на човечеството след греха на Адам. Виж Еклесиаст 3:18-21. Грубостта, бруталността и разрушението, които биват заложени в човечеството след падението, са характерни за зверовете, които според Създателя са сътворени с тези цели. Б) Ниските и първични неща в живота, с които се занимават човешките същества. Те живеят и се развиват в противоречие със Създателя си, стараейки се да стоят далече от Неговото пречистване и благодат, подобно на безумни животни.

Дидактично(поучително)пророкуване

Този аспект на пророкуване, тип профетея (от Гръцки), главно се концентрира върху поучаване и инструкции от пророческа перспектива. Откровението и предсказването са засегнати в по-малка степен, въпреки че те служат на пророческото помазание като знамения за потвърждение. Помазанието на дидактичните пророци, често е покрито и подплатено със силен писателски дар, поради което те лесно могат да функционират като писмени пророци.

Дим

А) Символ на издигащите се молитви и/или очистването на душата на покланящия се. Б) Белег за присъствието на божествен дух. В) Показател за искрена жертва. Г) Покривало на божество и начин на духовно общение с небесните създания. Виж Псалм 144:5.

Дионисий

Богът на възраждането, обновлението, виното, оргиите и плътската страст. Още бог на огъня, най-често асоцииран със сатири, изобразявани до кръста с тяло на коза, а оттам на горе с човешко. Те са имали издължени нагоре и заострени уши и носове подобни на зурли. Смятало се е, че се скитат и обитават из горските райони. Това са били развратни духове, смятани за подбудители на изнасилването. Емблемата на Дионисий е била бръшляново листо, което впоследствие станало и негов символ. Наричан още Бакхус, богът на бирата, гуляите и веселието.

Диспенсация

Дума, която се използва, за да идентифицира уникалната икономика на Божието царство. Диспенсацията означава настойничество, управление, разпределяне и надзор над чужда собственост. Това е нещо повече от определен период от време, през който Словото да бъде проповядвано-това е вид икономика. Думата включва в себе си термини като “дадено под аренда, разпределени фондове, изплатени дялове, разноски и субсидиране”. Субсидиите носят в значението си: помощ, разрешение, осигуряване и премии. Към последните, Бог прибавя и думата провидение. Следователно диспенсацията е нещо повече от епохата на проповядването. Тя включва финансирането, снабдяването и паричните облаги, произтичащи от това. Това е важно за пророка, защото Библията свързва офиса му и тези докоснати от него с просперитет, изобилие и богатство.

Длан

важен комуникативен жест, дланта на ръката, участваща в пророчески контекст, може да означава много неща. Хоризонтална отворена нагоре длан означава готовност и желание за получаване или даване на подкрепа или помощ. Обърната наобратно ръка, евентуално удряща маса или подобен обект, означава затваряне, отхвърляне или прекратяване. Помахваща ръка, означава поздрав, одобрение или приемане. Стисната в юмрук длан, е знак за заплаха, скъперничество, решителност или съд. В случаите, когато затворената длан е израз на отсъждане – юмрук, който удря ритмично, е еквивалент на съдийското чукче, с което съдията обявява своето решение.

Длъжност на мощ

Служителски пост, които отговаря и се състои основно от свръхестествени подвизи и събития. Виж Михей 3:8; Лука 1:17 и 24:49; Деяния 6:8 и 10:38.

Длъжностно лице

Агент на принципала, който действа, води или управлява от негово или нейно име. Мястото и човека, който извършва работата на принципала. Този или това, което има природата на нещо, което го прави способен да проявява или изпълнява неговата оперативна цел. Това, което се характеризира със специфична функция и се прави чрез или за оперативните функции на принципала. Агент, агенция или представителство.

Дом

Символично за приемане (отхвърляне или неодобрение в някои отрицателни обстоятелства), безопасност и сигурност. Топлина, отпускане и хармония. Познато място и убежище.

Допотопни(пределувиални)

Название за населението на земята, което я е обитавало по времето на Ной и впоследствие е унищожено от потопа. Битие 7:6-17 и 9:11-28.

Дракон

Гръцката дума за змей. Названието на едноименното съзвездие, което е смятано за покровител на древния Вавилон. Виж Откровение 12:3 и 20:2. Виж Змей.

Драма

Проводник за изкуството и сцена за изобразяване на въображения. Първоначално, този жанр възникнал като градски или религиозни постановки за честване на радостни събития, победи и религиозни тържества. Въпреки скромното си начало, поради изключителния интерес и внимание, които драмата привличала, скоро станал явен нейния голям финансов потенциал. Постепенно драмата се превърнала в конкурентна пазарна ниша. Продуценти и актьори почнали да получават корони, трофеи, хонорари и допълнителни възнаграждения за успешните си представления от царя или други публични управници.

Дредлокс

Вид прическа, която представлява дълги, рошави масури, които не са специално сплитани. Води началото си от принц Рас Тафари от Ямайка, чийто последователи носят косата си по този начин. Този принц е основата на Растифарианизма, като форма на религия, основана от Маркъс Гарви. Прическата е вид уважение и поклонение на това вярване, според което принц Рас Тафари е месията и лъва от племето на Юда. Дълго пуснатата, развяваща се коса е преобраз на гривата на лъва, който е почитан за неговата сила, могъщество и ловни умения. Лъвът, като цар на джунглата, е символа, чрез който тази религия празнува култа към своя цар. Виж Растифарианизъм.

Друид

Древна каста от келтски жреци, популярни в Британия, Ирландия и Галия(Франция). Произхожда от подобна жреческа каста, съществувала около трети век преди Христа. Друидите са съставлявали висшата класа на древните религии, които са се покланяли на пантеон от богове и богини на природата. Известни с техния интелект и мъдрост, тези жреци са били главните учители и източника на образование за своите общности. Те вярвали в миграцията на душата и прераждане, но отхвърляли идеята за вечния съд. Природата е била тяхно място на поклонение и тяхно светилище. Горите, реките и езерата са били предпочитани места за техните ритуали и церемонии, защото те вярвали, че това са обиталищата на боговете им.

Дунамайт

Термин (от гръцки), който точно описва служителя, който върши чудеса, отредени за Новозаветната Църква. Виж 1 Коринтяни 12:28-29.

Дунамис

Гръцка дума, която означава динамична, действена сила, която произвежда и изявява чудесата на Бог. Виж Матей 11:20; Лука 1:17; Деяния 2:22; Римляни 1:16; 1 Коринтяни 12:28; 2 Тимотей 1:6-7.

Дух

А) Нематериално създание. Б) Член на невидимите светове на Божието творение. Виж Битие 1:2; Псалм 143:10; Захария 7:12; Марк 1:10; Евреи 1:7.

Дух на питон

Дух на чародейство, който се проявява при допитване чрез фамилиарни духове. Често това става със спиритични сеанси или некромансия. Виж Деяния 16:16. Виж Фамилиарен дух, Демон, Дух на предците.

Дух на поколенията

Терминът, даден за демоничните сили, които смятат себе си за притежатели на даден фамилен род. Те се прехвърлят от поколение на поколение, докато по-висша сила не ги измести. Виж Йоан 9:1 като потвърждение за тогавашните разбирания и особено за това, че недъзите и нещастията, породени от духовете на поколенията са били приемани по времето на Исус за нещо нормално. Има поколение, в чийто импулсивен начин на живот, темперамент и манталитет са всадени ерата и духа, който преобладава по това време. Главна роля в мотивирането на тези хора играят духовете на предците ( виж дефиницията в речника).

Дух на пророчество

А) Термин, който е използван в Библията, за да опише създаването на атмосфера, която е проводник и благоприятства пророкуването и изявяването на Божието слово. Духът на пророчество обхваща атмосферата и обстоятелствата, които съпътстват свръхестественото и спомагат за неговото проявяване. Това е нещо отделно от функционирането на официалния пророк. Б) Изявяването на Божието слово, основно в предсказвателен контекст и характер. Рядко пъти може да има и оттенъци на откровение. В) Христос е изявения Дух на Пророчество. Виж Откровение 19:10; 1 Коринтяни 12:10 и 13:2; Римляни 12:6.

Духовен

Това, което се отнася за нематериалните и невидимите сфери на Божието творение. Виж Осия 9:7; 1 Коринтяни 2:15 и 15:44-46.

Духовен банкрут

Това е фраза, която е важна в пророчески аспект. Тя обяснява пустошта, неотговорените молитви и постоянния недостиг, който изпитва дадена личност. В повечето случаи, когато човек се новоражда, той влиза в Божието царство с никакъв или със съвсем малък духовен ресурс в сметката си. През първите няколко години, обикновено на третата (Виж Лука 13:7-9; Второзаконие 14:28 и 26:12) той изграждат ценностна система и плод в духовната област, в случай, че е покорен и се съобразява с принципите на Бог.

Духовен бараж

Фраза, която описва необяснимите духовни атаки, които вярващите преживяват от думи, молитви и лъжливи обвинения от братя и сестри в духа. Някои от тях имат вид на реално вредящи атаки, а други всъщност не нанасят реални поражения. Обикновено духовният бараж се проявява като внезапно усещане за демонично нахлуване и атака. Дарбата на Святия Дух – разпознаване на духове, може да разкрие тяхното присъствие и вражески действия.

Духовен водач

Идея, която е възприета и популяризирана от последователите на Ню Ейдж движението. Според нея, този, който търси по-висше познание и мъдрост чрез медитация и други Ню Ейдж прийоми, се свързва с фамилиарен дух – така наречения “водач”. Този дух разкрива на търсещия “дълбоките” неща и му помага да се свърже със светлината (Луцифер). Водачът се появява при повикване и започва да съблазнява човека с предполагаемите тайни откровения, които са недостъпни за по-голямата част от света. Той може да се проявява като дух на предците, който в миналото е съблазнил и оплел в мрежите си основателя на мистериозен култ или тайно общество, като се явява част от родословието на търсещия. Духът може да бъде и древен дявол, който си търси проводник за съживяването на отминала религия.

Духовен портал

Библията използва този термин в неговите духовни контексти като “врата за преминаване навътре и навън, както и за транспортиране на продукти между две местонахождения”. В духовен смисъл това означава между два свята. Свръхестествените портали транспортират и доставят невидимите продукти на творението към земята, за да получат физическо измерение и да бъдат употребени от човечеството. Употребата на думата врата, установява транспорта като двустранен. Земните молитви са събирани и изпращани на небето, където биват разменяни за благословенията, които са техни отговори, чрез духовните продукти на Създателя(Откровение 8:3). Виж още Проявление на пророчество и Пророческо проявление. По природа и предназначение тези духовни продукти са създадени за земята. Създателят Бог направи портали във вечността, които да действат като точки за преминаване, за да може да бъдат изпращани благословенията на земята. Виж Михей 4:2 и Исая 18:7

Духовен сън

Сън, който разкрива дейностите на невидимия свят, посредством нормалния начин на общуване за сънуващия. Духовният сън използва символизма на творението, който е вложен от Създателя в Неговия свят. Това е един от начините за получаване на пророчества и пророчески видения. Духовните сънища често пъти се нуждаят от тълкуване, за да могат да бъдат разбрани от сънуващия, така че той да може да приложи по правилен начин, освободената от тях истина. Всеки човек може да има духовни сънища, като не е необходимо за него да бъде пророк или с пророческа насоченост. Тези сънища са един от начините за комуникация между невидимия и човешкия свят.

Духовна активност

Делата и движението, които се случват в невидимите светове на Божието творение или тази част от тях, която е прикрепена към пророческите съдове на света. Църквата като цяло, трябва да е непрекъснато въвлечена в някаква форма на духовна активност. Това означава, че народът на Бог по подразбиране е въвлечен в изпълнението на Неговите земни дела чрез дарбите, способностите и призивите, които са разпределени от Бог върху децата Му. Апостолите, пророците, ходатаите, псалмистите и тези, които вършат чудеса – всички те са жители на Небесното Царство, като регулярно участват в духовната активност. Виж Битие 28:12; Йоан 1:51; Евреи 1:14.

Духовна власт

Коренът на всяка една власт, упражнявана в естествения свят. Основава се на протократичните закони на Божието творение, където ангелите и други духовни същества са в управнически позиции. Виж 2 Коринтяни 10:8.

Духовна дреха

В Библейски смисъл, фразата се отнася за духовното състояние или статус, който има дадена личност пред невидимите сили на Божието творение. За Християнина това е покритието, получено при спасението му, неговия или нейния статус на праведност или липсата му. Цвета и направата на дрехата носят определено значение, поради което е важно да им бъде обърнато внимание в сънища или видения. Това допълнително спомага за правилното разбиране на посланието, идващо от невидимия свят. Поведение и отношение са други две неща, които биват отразени чрез вида на духовната дреха. Един от пример от Библията за това са дрехите на хваление. Виж Духовно облекло.

Духовна дупка

Духовното състояние на съборена стена в даден човешки живот, заедно с всички последствия и проблеми, произтичащи от нея. Виж Пробита стена.

Духовна екипировка

Невидимия и нематериален набор от инструменти, арсенал и униформа на свръхестественото служение на пророка. Пророците не са единствените, които имат ясно изразена духовна екипировка. Виж 2 Коринтяни 6:7.

Духовна манипулация

Термин, който описва налагането на лично желание и индивидуална воля върху други, които са в противоречие с това на манипулиращия. Виж 3 Царе 21:1-19.

Духовна контраатака

Фраза, която дефинира отмъщението, отпора и атаката на мрака, спрямо триумфа на християните, тяхната жътва или откровения, получени от духовния свят. Контраатаката се проявява под формата на злополуки, провали, загуби или изпитания, които се случват непосредствено след победата на вярващия. Причината за тях произлиза от изгонени и/или покорени духове, които са имали влияние над живота на вярващия в миналото. Това често се случва след събрания с висок духовен заряд, пророчески конференции, откровения по отношение на духовни въпроси, снабдяване или пробив.

Духовни песни

А) Песни, създадени и изпълнявани, за да откриват невидимото и свръхестествено хваление на Божието царство. Б) Песни от духа, които са вдъхновени, създадени и изпълнявани от дълбочината на човешкия дух. В) Песни, които са вдъхновени от духовни създания.

Духовни прозорци

Те отразяват небесни портали, изходи и входове. Поради това, че в повечето случаи долния им край не съвпада с пода, прозорците символизират вертикално преминаване. За разлика от тях, вратите са показател за хоризонтално или земно предвижване. Прозорците представляват за духовните елементи това, което са вратите за хората. В пророчески контекст, спрямо словото, те говорят за издигане. Погледнато от духовна гледна точка, прозорците позволяват на нещо, което е на високо да се спусне надолу или това, което отдолу да се издигне нагоре. През тях могат да преминат по-малки и леки обекти, които основно са птиците, вятъра или други духовни елементи.

Духовно воюване

Термин, които се използва, за да опише конфликт и невидими поражения и атаки, които произлизат и се случват в невидимите сфери на творението. Това воюване се случва между невидимите създания на Бог, които воюват с молитвите на Неговите светии, членове на Църквата на Исус Христос на земята. Молитви на вярващите на Новото Творение, опозиция, завист, междуособни борби в Царството и плътска съпротива, могат също да предизвикат духовно воюване. Виж 2 Коринтяни 10:4.

Духовно връзване и развръзване

Фраза, която е използвана в Матей 16:19 от Библията. Тя идентифицира силата на християнина на Новото Творение да връзва делата на демоничните духове и да освобождава снабдяването на Христос и Бог. Тази концепция, както всички духовни практики и протоколи, води своето начало от древните религии. Според тях сблъсъците и борбите между боговете, на които са служили хората, са завършвали чрез духовно поробване на поклонниците на победения бог. Последователите на божеството са били смятани за негово потомство. Вярвало се е, че богът, на когото се кланя даден човек, му дава способности, сила и власт, чрез която да връзва силите на вражеските богове. Чрез тази власт, поклонниците на божеството са можели да вържат всяка нападаща вражеска сила.

Духовно извращаване

Съществуват много закони и принципи в творението и всички те имат духовен корен и произход. Духовното извращаване говори за действието на определена сила в творението, която е активирана от паднал ангел или човешка употреба на демонични духове с цел манипулация и достъп до невидимия свят. Фразата говори още за отклоняването на духовната дейност на Господ от нейните святи цели, методи и резултати. Като пример за това може да бъде посочен Яков, който измести Исав. По този начин той обърна духовния закон за правото на първородния в своя полза. Това задвижи множество невидими сили, чиито действия кулминират в благословението на Яков от баща му, което трябваше да бъде всъщност за първородния. Трябва да отбележим обаче, че всичко това стана според пророчество, освободено още по времето, когато и двамата братя бяха в утробата на майка си.

Духовно назначение

Задачи, задължения и отговорности, дадени от Бог на пророците и пророческите хора. В миналото служители от типа на свещениците, също са били изпълнители на духовни назначения. Виж 1 Летописи 23:11.

Духовно нападение

Термин, който дефинира негативния вербален поток, освобождаван между вярващите, лично или индиректно. Тези думи впоследствие стават проводник и отварят достъп за нечисти сили, които всъщност са и първопричината за духовната атака срещу човека. Служителите обикновено стават жертви на такъв вид атаки, като най-често това се случва на пророците. Това става, тъй като те са задължавани от Бог непрекъснато да казват неща от Негово име, които обаче хората обикновено не приемат или дори ненавиждат. Същия вид атака бе употребена срещу Спасителя, което доведе до Неговото разпъване на кръста. Виж Матей 27:40; Йоан 19:7; Деяния 25:16; 2 Царе 19:27.

Духовно облекло

Термин, които описва духовните дрехи, които съставляват пророческата мантия. В древността облеклото на пророка е било от съществено значение. Начина, по който са се обличали пророците, е бил един вид символ и отражение на тяхната духовна природа, сила на откровение и предсказателна перспектива. Обикалящите пророци са били известни с това, че са носели дрехи от животински кожи и са имали по-груб вид. Храмовите или придворните пророци са носили богато украсени облекла. Йоан Кръстител също имаше специфичен начин на обличане.

Духовно очерняне

Термин, който описва практиката на християните да злословят, клюкарстват и да вярват на непотвърдени слухове за техни братя и сестри в Господ. Фразата е показателна за тяхното нежелание да разследват фактите, за да получат истината за това, което чуват. Духовното очерняне е смъртоносно за пророческите хора, поради силите на мрака, които са назначени да противостоят на това движение. Те са екипирани с богат набор от лъжи и полуистини, които християните-сплетници обичат да чуват и да разпространяват. Духовното очерняне води до духовна атака, която може да има тежки последствия за делото на Господ и прогреса на Неговото слово. Виж Числа 14:36. Виж Духовна манипулация.

Духовно покритие

Термин, който описва свръхестествената закрила, покровителство и защита на пророка срещу духовни същества, които се опитват да атакуват хората, зачислени към неговата или нейната мантия. Духовното покритие също така може да бъде осигурено от родителите. Например сираците са особено уязвими, поради липсата на родителите си. Съпругът в семейството е друг пример за духовно покритие. Членовете на дадена църква или служение са покрити от мантията на пастора. Виж 1 Коринтяни 9:1 и 1 Петрово 5:2.

Духовно разбиране

Фразата се намира в Колосяни 1:9, където апостол Павел пише: “Поради тази причина и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да копнеем да бъдете изпълнени с познаването на Неговата воля, чрез пълна мъдрост и духовно разбиране”. А) Според употребата си в цитирания по-горе пасаж от Словото, духовното разбиране представлява способността на човек да направи връзката между нещата от духа и ума си. Б) Интелигентният поток от знание и разбиране, чиято комбинация води до по-пълно схващане за живота и неговата мъдрост. Този тип разбиране набляга на благоразумието и разсъдливостта, които представляват внимателното обмисляне и претегляне на информация, предхождащи и направляващи посоката на действие.

Духовно спрямо свръхестествено

В едно общество, което е с висок духовен заряд, всяко нещо, което излиза отвъд рамките на видимия и емпиричния свят, е предмет на копнеж и желание. Пророците обаче, трябва да имат разбиране по отношение на духовното и свръхестественото, които твърде често се използвани като синоними, че те не са непременно едно и също нещо. Думата духовно се отнася за това, което се намира отвъд времето и пространството и въпреки това не е задължително да е вечно. От друга страна, свръхестественото е проявление на духовното в нашия свят, така че ефекта от него става видим за хората. Като обобщение можем да кажем, че духовното е описание на сфера или място, а свръхестественото е проявлението на ресурса или силата, която се намира в невидимия свят.

Душа

Нематериалната страна на човека, която е съд и проводник за емоциите, интелекта и желанията към тялото. Душата може да се подхранва по два начина: външно – чрез тялото и външни дразнители и вътрешно – от духа. Редът на потока на човешката информация и подхранване е следния: духът подхранва душата, душата подхранва и поддържа сърцето, а то предава към ума. Сърцето е първото физическо място на влагане, откъдето следва разпределението към човешкия ум. След като сърдечните въпроси достигнат до ума, те биват обработвани според човешкия интелект, желания и образование, след което се ретранслират под формата на импулси, сигнали и желания към тялото. Виж Битие 2:7, 35:18; Псалм 22:29, 16:10; Деяния 2:31; 1 Коринтяни 15:45.

Дъб

А)Символ на мощ, стабилност и издръжливост. Б) Дъбовете са били свещени дървета за древните гръмотевични богове на западните народи. За тях те са представлявали мъжката потентност, мъдрост и сила, поради това и тези дървета са били почитани от тях. Много от боговете и богините от древността, са били свързани с дъба, особено тези, които са имали пророческо естество и природа. Кората на дървото в миналото е била използвана за направата на сопи, които са били предполагаемите бойни оръжия на божествата и героите. В) Съцветията от дъбови листа са използвани като емблеми и отличителни знаци във войсковите части на Съединените Щати.

Дъбово дърво

А) Дървото на чародейството и гадаенето. Б) Място на мистични проявления и пророческо прозрение. В много земи, където дърветата дават подслон на птиците, са смятани за места, където може да бъде чуто от духа на боговете, които изпращат птиците с конкретно послание. Дъбът, като най-старото и най-силно от дърветата, постепенно е изградил репутация, като едно от най-достоверните места за такъв тип чуване.

Дъга

Символ на завета на Създателя за вечността и просперитета към земята. В древността дъгата е била смятана и за символ на богинята Ирис, за която се е вярвало, че е вдъхновител на пророческото. Поради това хората са придали на този небесен феномен перспектива на откровение и вид пророкуване. Това е причината дъгата да се възприема като пророчески знак за добрата воля на богинята Ирис, която тя изявява от небето.

Дъжд

Символ на небесно изливане. Може да означава благословение, което облекчава сушата и подпомага растежа на плода на земята или съд, в случаите, когато става въпрос за проливни валежи и наводнения, които причиняват разрушение. Лекият дъжд говори за милост, златният дъжд за благословенията на просперитета, мъдростта и духовните проявления. Символи на дъжда са мълниите, светкавиците, змиите, влечугите и дракона, тъй като за тях се смята, че имат мъдрост, сила и власт над времето и неговите елементи.

Дълг

Поведение, отношение, задължения и работни функции и назначения, които да бъдат извършвани като регулярна отговорност към по-висшестоящи или управници, от страна на тези в позиция на служители. Виж 2 Летописи 8:14; Ездра 3:4; Еклесиаст 12:13; Лука 17:10 и Римляни 15:27.

Дървета

Растения, създадени от Бог. Преобраз на нации. Виж Исая 61:3. Вън от Господ, дървото представлява място за гнездене на небесните и земни духове. В миналото се е вярвало, че душите на мъртвите са обитавали в дърветата. Те имат съществено значение, като места за чародейство и гадания, а птиците чиито гнезда са били на дървото, са смятани за съд за духове, който пренася и предава духовна информация. Дебелите, високи и големи дървета са символ на мощните и разширяващи се царства и човешката сила в тях. На последно място, дърветата са знак за дар слово в областта на откровенията и снабдяването, което произлиза от техния плод. Виж Космическо дърво.

Дърво

Естествен обект, който е лесен и удобен за обработка и употреба от хората. Често става обект на суеверно поклонение и магия. В пророчески контекст дървото е преобраз на безполезната човешка доктрина, която се противопоставя на Божието слово и делото на Святия Дух. Пророкът казва в Еремия 10:8 “учението им е суетно, то е само дърво”. Дървените образи са белег за окултна догма, доктрини и учения, култа към Ашера и тотемите, посветени на духовете на предците.

Дяволи

Думата, дадена за падналите ангели на творението, които се разбунтуваха срещу Създателя си и се осмелиха да опитат да завладеят небесното царство. Луцифер, който поведе бунта, започна война, която доведе до изгонването на всички бунтовници от небето и вечно изгнание вън от царството на Бог. Тогава името му беше променено от Луцифер (който носи светлина или син на утрото) и той стана баща на лъжата и на дяволите, и всички по-нисши духове на мрака.

Дяволът

Сатана е принцът на всички дяволи и демони. Той някога е бил Луцифер, синът на утрото и помазаният херувим. Виж Исая 14:12; Езекиил 28:14. Дяволът е този, който управлява тъмните небесни области от творението на Бог. Чрез силата на мрака той прокарва волята си на земята, като я налага на хората. Най-главното проявление на дявола е символизирано чрез мъжки козел, особено рунтав и с големи рога. Той използва също и други животински образи за форма на проявление. Някои от митологичните изображения включват сатира и горския бог.

Дякон

Служител в Новозаветната църква. 1 Тимотей 3:10 и 13.

Дъщеря

А) Използвано в Библията, като към жена, която е източника на отглеждането на децата, потомството на бащата. Б) Дете от женски пол, чието естествено предопределение и удовлетворение идва от раждането и отглеждането на деца. В) Дете от женски пол, източника на мляко за децата през идващите поколения, правейки паралел с Църквата. От тук и думата определя Църквата на Господ Исус Христос като снабдител и източник на Неговото слово. Виж 1 Петрово 2:1-4. Г) Символично може да означава град и неговите жители. В Библията градовете на Израел, често са наричани “дъщерите на Израел”. Д) Дума, изразяваща нежност и привързаност. Бащински еквивалент на “зеницата на окото ми”. Чрез тези думи Бог показва какво означава Израел за Него (Второзаконие 32:10), заедно със Сион (Захария 2:8), наричан често “Сионска дъще”, град, който Бог много обичаше и пазеше. Виж Мляко. Псалм 48:11 и 97:8; Исая 16:2.

е


Еа

Върховен бог, почитан като спасител в древността. Вавилонският бог на лекарите и медицината.

Еанна

Храм за древния Вавилонски пантеон божества, който се е намирал в Урук, библейския Ерех (Битие 10:10).

Еаннеад

Събирателно название за деветте божества на династиите в древен Египет.

Ева

Жената на Адам, която той наименува след тяхното прегрешение в Едемската градина. Преди падението, Бог се обръщаше към двойката просто като Адам. Ева получи името си, след като те отстъпиха от волята на Бог. Виж Битие 3:20; 1 Тимотей 2:14.

Евангелизатор

Една от насоките на петкратното служение, която влиза в графата пътуващи служители. Третата длъжност, изброена в Ефесяни 4:11.

Евех

Шумерският бог на планините, който е бил победен от Инанна.

Европа

Финикийска принцеса. Още земята на божеството Феникс, което е било отвлечено от Зевс, за да му роди деца, едно от които е Минос.

Египет

Библейският Мизраим, наричан така поради черната си земя, разположена около реката Нил. Голям център за политеистично поклонение с главно божество Хорус, бога на слънцето за Гърците и Ра в Египет. Първоначалният дом на хамитските племена, където впоследствие нахлуват семитите от Вавилон. Виж още Озирис.

Египетски плен

Четиристотингодишният период, за който Бог пророкува на Авраам, бащата на Израилтяните, че неговото поколение ще бъде в робство на Египетската нация. Това се изпълни, когато Йосиф бе отведен в Египет и изпрати да доведат и неговото семейство, което по онова време наброяваше седемдесет души. По време на техния престой в Египетската земя, първоначално поради настъпилия глад, а после превърнал се в робство, броят на Израилтяните драматично се увеличи. След като вика на народа Му, стигна до ушите на Господ, Той издигна спасител измежду тях. Това беше Мойсей, отгледан от жената на фараона и потенциален наследник на Фараона. Чрез Мойсей Бог избави потомството на Авраам от Египет. Виж Битие 15:13.

Едгар Кейс

Популярен светски пророк, почитан като изцерителят на вяра от Кентъки. Неговият основен принос е бил популяризирането на доктрината за прераждането в духовната и религиозна среди в Америка. Най-известен е със своите медицински диагнози, поставени в състояние на транс, чрез който той изцерявал физически болните. Учредява и установява Асоциацията за Изследване и Просветление. Любимец на последователите на Ню Ейдж учението, много от които са възприели неговите практики и теории, като част от своята вяра. Неговите състояния на транс му позволявали да предаде тялото си като проводник за комуникация с починали хора(паднали ангели), които са му давали информация за пациентите, която е невъзможно да се получи по естествен път.

Едем

Думата означава рай на блаженство. Това беше първия дом, който Бог създаде и предвиди за човека – Адам и жена му Ева. Едем представляваше градина, в която имаше от всяко възможно добро нещо, източник на удоволствие, радост и наслада, за които Господ се беше погрижил да даде на Своето творение – човека. Задачите на Адам бяха само да я пази и да владее над нея. Имайки предвид обстоятелствата на падението (виж дефиницията), това означаваше, че работата на човека беше да допуска в градината само това, на което мястото му е там и служи за доброто на Едем и нейните обитатели. Адам напълно се провали в тази заръка и в резултат на това, отвори път и позволи на духовете и силите на греха и смъртта да влязат и да поемат властта над цялото човечество.

Едемското прегрешение

Термин, описващ греха на предателство, който Адам извърши срещу Създателя Си и цялото човечество, като не се подчини на забраната от Господ, относно дървото за познаване на доброто и злото. Неговата постъпка поведе след себе си последователни събития, чиято кулминация стана смъртта и нейното разпространяване във всички хора, въпреки че само той съгреши. Виж Битие 2-3.

Единадесет

Числото на смяна на парадигмите (примерите и образците). Единадесет е число на транзиция, което е символично за промяна в отношението на силите. То е позиционирано между десет, числото на божествена заповед и управление и числото дванадесет, което символизира управлението на заветните хора на Бог, особено Неговите апостоли. 3 Царе 6:38; 4 Царе 9:29; Еремия 1:3 и 39:2-3; Матей 19:28; Откровение 21:12-14.

Една десета

Десятъкът. Една десета от плячката след битка, получена от победителя в сражението, е била за Господ. Дарението е било принасяно от водачите на армията-победител. Една пета от оставащата част е била задялана като дял на свещениците. По този начин свещеника е поддържал дома на Господ, изхранвал е семейството си и е давал на тези, които са били назначени под негово управление.

Едно

Число на пълнота и единство.

Едутун

Псалмист от племето на Мерари, служил под управлението на цар Давид, като музикант на светилището. Виж 1 Летописи 9:16 и 16:38, 41-42.

Езавел

А) Финикийска жрица, която се омъжи за царя на Израел, Ахав. Тя заля Израел с поклонение към Ваал, Тамуз, Ашерот и други противни божества. Името на Езавел е до такава степен известно с лошата си слава, че в книгата Откровение, тя е спомената като духовното влияние, стоящо зад лъжепророчествата, езическите ритуали и неморалното свещеническо служение към Бог.

Езекиил

Един от големите пророци с мантия на свещеник. Пророческата кариера на Езекиил беше пъстра, драматична, наситена и състояща се в по-голямата си част в духовната сфера на творението. Той беше призован към офиса на пророка четири години след депортирането му във Вавилон. Това го направи да бъде пророк в плен на езическа култура и земя. Служил около пети век преди Христос, посланието му е било центрирано главно върху Юда, с малки изключения и към другите нации. В неговото служение са включени театър, драма, рисуване и разнообразна смесица от прийоми. В неговия случай, Бог използва всякакъв вид достъпни средства, методи и начини, чрез които да изяви волята Си на хора, които бяха толкова затънали и оглупяли, че Той трябваше да визуализира наближаващия върху тях съд.

Езеро

Място, където се събира вода, без да изтича. Символ на бездната, смъртта, затвора и погребани тайни. В миналото езерата често са били места на магьосничество, където вещици и чародеи са отивали да практикуват уменията си. Огледалната повърхност на езерото означава, че човек винаги може да види себе си, като чистотата на образа е била причина да се гледа на езерото като на огромна кристална топка. Това е и връзката на езерата със свръхестественото и най-вече с ясновидството.

Език на Духовния свят

Ако нямат разбиране на езика на духовния свят, пророците са буквално некомпетентни. Въпреки че разбирането на лингвистика и земно изразяване са важни за физическия свят, за да може да се поучава откритото знание от Бог, в случая с духовния свят, това не винаги е така. За да получиш свежо откровение, изисква изцяло духовен набор от обстоятелства. Гражданите на вечността и безсмъртните – всички са много активни в използването и комуникацията на този език.

Език на сънищата

Комуникация по време на сън. Общуване, което разчита на преобрази, символизъм и знаци, които говорят нещо специфично на спящия, за да предадат посланието си. Не всички сънища са пророчески. Част от тях са причинени от вътрешни тревоги, притеснения, желания или взети решения.

Езици

Библейски термин, който е нарицателен за молитвата в Святия Дух, според писаното в Юда 1:20. Молитвата или говоренето на други езици е дар на Святия Дух, който е предопределен за Църквата. Показател за това, че говоренето на други езици е очаквана функция за служителя на Новото Творение, може да бъде видяно в 1 Коринтяни 12:28, 30. По този въпрос се говори и в 1 Коринтяни 12:10, като форма на специално проявление на Святия Дух, когато се случва сред събиране на християни. Според 1 Коринтяни 14:14-18 молитвата на езици се различава от говоренето на други езици, според както е описано в други места от същата глава.

Езичник

А) Термин, който първоначално е означавал “планинец”. Отговаря на библейското описание на аморейците, чиито отвратителни демонични практики, станаха причина народа на Бог да бъде депортиран от земята си. Б) Думата дефинира ритуалите и обредите на поклонение на Уика, друидите, вещиците, вълшебниците и магьосниците. Съвременното популяризиране на думата, описва тези, които практикуват окулт, черна магия, тъмни изкуства и заклинания. Виж аморейците в 4 Царе 21:3-11. Думата още описва “западняците”, които са били планински обитатели, чиято политеистична форма на поклонение е била непозната за монотеистичния Израел.

Еклесиа

Гръцката дума за църква, която Христос обяви в Своето царство, като термин и нарицателно за Неговото тяло от вярващи. Духовната конфедерация на Създателя Бог и състоянието на Неговото Ново Творение. Думата се базира на древно-гръцка институция, която се е състояла от граждани, избрани в тази организация, за да разрешават различни ситуации и проблеми в обществото. Еклесията още е работила съвместно с управниците, императора, съдебната, политическата и военна власт на града и държавата. Виж Матей 16:18 и 18:17; Откровение 1:4.

Еклесиална йерархия

В Новозаветната Църква на Господ Исус Христос, йерархията е главно очертана на две места от словото: Ефесяни 4:11, където се концентрира върху режима на управление и 1 Коринтяни 12:28-29, където точната подредба в структура, е дадена от Господ чрез апостол Павел, в реда, който Той иска Църквата да последва. Легитимността на този ред е ясно потвърдена от самото начало на стиха :” Господ е поставил тези в църквата да бъдат”. Думата поставил е главния термин, подкрепян от дискретния ред на йерархията.

Екзорсизъм

Виж Изгонване на демони.

Екзорсисти

Такива, които изгонват демонични духове от хора чрез клетви, обети и обещания към духовете или към божествата, които те представляват.

Експерт

Майсторство, изключително умение, съвършено познаване на дадена област или дисциплина, придобито чрез практика и учене на конкретното умение или знание. Да бъдеш експерт, означава да си изключително добре подготвен професионалист от висока компетентност. Виж 1 Летописи 12:32-37; Песен на Песните 3:8; Деяния 26:3.

Ел

Жестоко и тиранично божество от Месопотамия, което е било почитано като бога на секса и войната. Израел, отстъпнически го свързва със своя Бог Яхве. Това им действие е довело до промяна в обръщението към Йехова, в което Неговите атрибути са били обозначавани с префикс Ел – името на езическото божество. Това име е било използвано също и като префикс в имената на много градове, споменати в Библията.

Електричество

Светлини, изкуствено осветление и др. Показател за направеното от човешки ръце или човешко просветление. Модерни източници на сила.

Елементи

Основните, съществени (съставни) части на нещо. В пророчески аспект, думата се отнася за съставни обекти, предмети, субстанции или дисциплини, нещата, които образуват и генерират дейностите, съществени за функционирането на гореизброените съставни. Елементите като вид пророчески символи, отразяват безнравствеността на света, според неговите четири елемента – въздух, вода, земя и огън. Само огънят може да бъде създаден и управляван от човека. Без тези четири елемента, творението не би съществувало – въздух за дишане, вода за освежаване и хигиена, огън за отопляване и земята, от която сме създадени и откъдето получаваме храната си. Тъй като те са основополагащи за живота, голяма част от пророческата терминология и ресурси ги употребява и се основава на тях. Виж Галатяни 4:3 и 9; 2 Петрово 3:10 и 12.

Елиезер

Пророкът, който провъзгласи Божия съд срещу съюза на Йосафат с Израилевия цар Охозия. Виж 2 Летописи 20:37.

Елисей

Наследникът на пророк Илия, който поиска и получи двойна мярка от помазанието на учителя и наставника си. Необикновената мярка помазание му позволи да извърши два пъти повече чудеса от своя предшественик. Елисей още е наричан и избиващия пророк. Виж 3 Царе 19:15-21. Неговият импулсивен и напълно себичен отговор към подигравките на местни младежи, го накараха да използва своята новопридобита сила, за да предизвика смъртта на четиридесет и двама души, които бяха разкъсани от мечки в резултат от неговото проклятие. Единственият пророк в Библията, който умря от неизлечима болест.

Емайл

Символизира безсмъртие – аналогията идва от покритието и здравината на зъбите.

Еман

Пророк от 1 Летописи 6:33-42, който е служил по времето на Давид. Еман беше пророк-псалмист и музикант към светилището. Под негово ръководство стояха свещеници-музиканти, които хвалеха Господ чрез песни и музика. Той също е наричан и царския гледач. Виж 1 Летописи 25:1-8.

Енки

Вавилонски бог на вятъра и водата.

Енлил

Вавилонски бог на въздуха.

Енох

Седмият от допотопните(пределувиални) патриарси. Той е бил първият пророк, за когото се споменава в Библията. Неговите думи са се запазили за доста дълъг период от древността, дори до времето на написване и събиране на Новия завет. Юда дори го цитира в своето послание. Името Енох означава “посветен и приет”, другия му смисъл, който е леко негативен е “смъртен”. Виж Битие 5; Лука 3:37; Евреи 11:5; Юда 14.

Енсай

Важна за пророческия символизъм дума, защото тя дефинира древния цар-свещеник, който е управлявал населено място или общност, родена и установена поради дадено божество. Такъв тип служител беше Мелхиседек, свещеника на Всемогъщия Бог, чието древно обиталище беше Ерусалим, много преди да го представи и даде за наследство на Авраамовото потомство. Това обяснява как и защо Господ легално можеше да изгони предните обитатели на мястото. Впоследствие Той установи Своя народ там, както е било обичайно за онова време да правят боговете с избраните си хора. След като се е установявало коя е избраната от божеството раса или националност, даденият бог ги е въвеждал в земята, която предварително е била вече негова. Обикновено това е била земята или мястото, където богът първо е дошъл, когато се е спуснал на земята. Пример за това е Синайската планина, където Йехова слезе.

Епископ

Гръцка дума от Новия завет, за човек, които е от стареите, такъв, който е с най-висок ранг в Христовата църква. Апостолите по подразбиране и презумпция са епископи, докато обратното не винаги е вярно. Виж 1 Тимотей 3:1-2; Тит 1:7;1 Петрово 2:25.

Епископски жезъл

Извита тояга, носена от епископите, която е била символ на властта на пастира. Символиката идва от техните пастирски задължения и приликата на техните хора със стадо, което Бог им е поверил, да се грижат и да го пазят. Тяхната тояга е смятана за символ на духовния им авторитет на пазачи и слуги с управнически задължения, които Бог им е възложил според Своята мярка. Извитата тояга е древен символ на управниците от нациите на Близкия Изток, които са били хора в управлението, военните сили или посланици. Извивката на края на гегата е преобраз на апостолска власт, подчинена на Христос като Негови подпастири.

Ера

Ясно разграничаващ се период от време, забележителен поради неговите последователни събития. Различните ери гравират в обществата своите забележителни исторически профили и драматични приноси на съответното време. Те са установени според степента на влияние и промени, които се осъществяват в обществото, културата му и даденото поколение. Виж Време.

Еремия

Вторият от големите пророци в Библията. Той е бил призован за пророк в много ранна възраст. Еремия е бил толкова млад, че не е имал желание да се покори на призива си, страхувайки се, че липсата на зрялост ще му попречи да изпълнява добре функцията си. Господ отвърна на извинението му с факта, че той не е призван поради възрастта си, но поради това, че е създаден да бъде пророк на нациите още от утробата. Служението на Еремия като пророк на съд и поражение, е изпълнено с мъка, тъга, отчаяние и депресия. Думите, които той е освободил, не са били нито популярни нито желани.

Ерех

Един от градовете, построен от Нимрод. Виж Битие 10:10. Известен впоследствие като Урук.

Ерес

Най-прокълнатата тактика на ереста е нейния плод. Библията казва, че никоя лъжа не е от истината и всяка неправда е грях. Ереста заобикаля тези две твърдения, като представя малко истина, придружена с голямо количество примамлива измама. В основата си, ерес е доктрина на заблуждение, която бива възприемана като мнение и впоследствие като база за начин на поведение и публично разпространяване.

Еретик

Учител на ереси и агент на лъжливи доктрини и неортодоксалност.

Ериду

Град в древна Месопотамия, който е бил най-ранното човешко установяване в тази област. Също така мястото на храма на водния бог Еа. Древните градове са важни, поради това, че те маркират крепостите на основаващото или завладяващо божество, които в повечето случаи са активни и управляващи и до днес над тези области.

Ерихон

Моавски град, чието име означава “лунен град” или “благоуханно място”. Исус Навин, водача на Израел и наследник на позицията на Мойсей, изпрати съгледвачи, които да разузнаят в града, преди да го нападне. Там те бяха посрещнати и подслонени от блудницата Рахав, преди да се върнат обратно да докладват на началника си. По-късно, когато града беше покорен, Рахав и семейството й бяха пощадени поради гостоприемството й към съгледвачите. Впоследствие нейната милост и спечели място в родословието на Израел, като вечен наследник на обещанията. Виж Числа 22:1.

Еровоам

Ефремски син на вдовица, която прислужваше на цар Соломон. Неговата изобретателност му спечели управлението и властта над десет от племената на Израел. Той направи две златни телета за поклонение в Израел, които бяха на пътя към Ерусалим. В Библията пише, че той измисли своите фалшиво-религиозни култови центрове от собственото си сърце. Еровоам направи това, защото се страхуваше да не би поданиците му да го напуснат и да отидат под управлението на Юда. Двете места, където той организира поклонението, бяха Ветил и Дан.

Ерос

А) Бог на любовта и секса. Пакостливо създание, което е било смятано за секс-партньор на Псухе, богинята на душата. Б) Еквивалент на гръцкия Купидон, който е божеството, почитано на ежегодния празник Св. Валентин. Преобраз на разрушителния първичен инстинкт, който се отключва чрез екстремното и нерационално непрекъснато преследване на плътски удоволствия.

Ерусалим

Столицата на Израел, която беше завзета от втория им цар Давид, от евусейците. Това е главния град на Юда, който е наричан с няколко други имена в Библията: Салем, Ариел, града на Бог, светия град и Сион – Божията крепост или високо място. Името му е свързано с двете големи планини, които се намират около него. Виж Планини. Обобщаващо, името му означава “основано притежание на мира”, което съвпада с Езекиил 43:7,12.

Есагила

Име на един от най-известните храмове във Вавилон.

Естествен

Дарби и таланти, дадени от Бог на хората, за да подпомогнат техните цели на планетата. Те допринасят и усилват естествения наклон, желания и възможности на дадения човек.

Естествен сън

Сънно състояние, по време на което виждаме образи на ситуации, състояния, емоции и т.н. от нашия живот. Това не са непременно пророчески сънища.

Етиопия

Областта Хус(Куш). Производно от дума, която означава обгорели лица. Нарицателно за хора от африкански произход.

Ефод

Одеждата (къса горна дреха), която са носили свещениците, при изпълнение на техните официални задължения, особено когато са се допитвали чрез Урим и Тумим. Виж Изход 25:7 и 28- ма глава.

Ехидна(Змия)

А) Символично за мистичен дух. Б) В сънища и видения това влечуго символизира присъствието на тъмнина и демонизъм. Змията е използвана като преобладаващ демоничен символ, които е белег за култовите дейности на силите на мрака. В) Белег за придаване на окултни сили и власт. Виж Битие 49:17. Виж Змия.

Ешурун

Поетичното и умалителното име на Бог, с което Той нарича Своята възлюбена нация Израел. Думата означава “Неговите праведни” или “Моят праведен народ”. Също така, името може да бъде преведено и като “Божията земя на праведност”. Според това, което е написано в словото, Ешурун е термина на Яхве за това, колко Му е скъп и мил, Неговия заветен народ. Виж Второзаконие 32:15 и 33:5, 26; Исая 44:2.

ж


Жаба

А) Демоничен символ на отровното. Б) Лунен обект на извращение.

Жена

2) – Жените са символ на узрелия плод. Състоянието на жената, която участва в съня или видението, отразява зрелостта и въздействието на нейния плод. Здравата жена означава здрав плод, докато болнавата говори за обратното. Очарователната жена може да загатва за суета, докато обикновената говори за скромност. В пророчески контекст жената може да носи широка гама от послания. Разкриването на различния вид символизъм, помага за разбирането на истинския духовен смисъл, който стои зад даденото пророческо преживяване. Обстановката, която заобикаля образа на жената, също има съществено значение за правилното тълкование на посланието.

Жезъл

А) Скиптър на лидерство, управление, пастируване и корекция. Б) Емблематичен символ на сила и власт, който се предава на човека, заемащ дадена позиция или длъжност, особено когато става въпрос за свещеничество. В) Жезълът представлява още и знак за наказание, според властта и правомощията на неговия притежател. Виж Битие 32:10; Съдии 6:21; 1 Царе 17:40; Матей 6:8.

Желязо

Елемент, който символизира неизменност и твърда сила.

Живи създания

Свръхестествени същества с четири лица, които служат в небесното светилище на Всемогъщия. Виж Херувими.

Животински жертвоприношения

Заколването на животно с цел помиряване и комуникация с божество. Типични животински жертвоприношения са били овце, волове, кози, агнета, кучета, коне, магарета и мулета. Също са били използвани като жертвоприношения и разнообразни видове птици, влечуги и насекоми. Евреи 7:27 и 10:6. Виж още книгата Левит.

Животински кожи

Използвани като фетиши, животинските кожи са били важни за древния свят и са били използвани от жреците и шаманите като облекло и украса, която е представлявала образа на тяхното племенно божество.

Животинско поклонение

Наричано още зоолатриа, поклонението с животни датира още от времето на древен Египет. Примитивните хора, въвлечени в тези ритуали, са вярвали, че техните благословения, здраве и други, идват от силите на природата. Поради това поклонението към природата изпъква ярко в тяхната история, дори зоофилията – секса с животни произлиза от тези религиозни практики. Зоофилията като форма на животинско поклонение е проследена като начало от близо 2750 години преди Христа.

Жило

А) Центърът или върхът на даден обект, който инжектира отрова, за да причини вреда, страдание или смърт. Б) Метод за проникване на врага в тяло, за да постигне гореописаните цели. В) Символично за импулс, който е възникнал в духовния свят. Виж Откровение 9:10.

Жълт облак

А) Присъствието на силите и ангелите на великолепието и славата. Б) Идването и проявлението на небесни благословения. В) Диспенсацията на слава и просветление.

Жълто

А) Просветление, злато, откровение. Б) Духовно прозрение или откровение, получено от духовни източници.

Жътва

Време за жънене на това, което е било сято по време на сезона на сеене. Време на прибиране или откъсване, което означава отделянето на плода на земята от неговите корени като жътва. Видения за откъснати клонове и храсти също са отражение на времето за жътва.

з


Заблуда

Стратегическа грешка и нейните измамни ефекти, целящи чрез подигравки и лъжа да съблазнят, заблудят и отклонят от истината. Виж 2 Солунци 2:11; Матей 27:64; 1 Йоан 4:6.

Завеса

В духовен контекст означава разделяне, разцепление или покривало. Виж Матей 27:51 и Евреи 10:20.

Завесa(Перде)

Виж Воали. Завесите изпълняват функцията на покривала, параван и украса. Липсата на завеси, говори за откритост и уязвимост. Спуснатите пердета говорят за потайност, отделяне и забрана. Вдигнатите завеси означават откровение, влизане на светлина. Цвета и дизайна на завесите е важен, за да може да се открие природата на посланието, което те носят в пророчески смисъл.

Завет

Дума, която определя съгласие. Официално съглашение или договор между две страни, където по-силната влиза в съюз, който води до обща цел и укрепява, заздравява и подобрява качеството на съществуване на по-слабата страна. Духът на завета, подобрява и повишава жизнения стандарт на по-слабата страна. Битие 6:18 и Левит 2:13.

Завет на служителя

Уговорката между Бог и служителя, която се състои след неговата подготовка и обучение, посредством които служителя е освободен в официалната си длъжност, чрез обещание за небесна подкрепа от страна на Бог. Завета на служителя е подобен на завета на пророка, с това изключение, че първият трябва да бъде дефиниран в смисъл на Божието специфично снабдяване, обещания и ограничения. Той е подчертано свързан с конкретния вид служител и сферата на служение, назначена му от Бог.

Завещано(Дарено)

А) Безплатно дарение, което да финансира или снабди нужда на човек или операция. Б) Снабдяване от страна на благодетеля (благотворителят) с нещо стойностно, което се дава в замяна на изпълнението на обещание, залог или завет. Думата се основава на древния Библейски термин, който описва процеса, през който минава мъжа, за да получи жена си. В миналото това е включвало пазарене, откупуване и зестра, за да може да бъде дадена жената за съпруга от родителите й. Виж Изход 22:16.

Загадка(Гатанка)

Съвет. Загадъчно изказване, енигматично слово или притча, която задава въпрос, който първо трябва да бъде разбран, за да може да бъде отговорен. Гатанките и енигмите са типични въпроси за пророци, поради техните затъмнени откровения, които обикновените служители пренебрегват или не успяват да разберат. Според Даниил 5, пророкът беше известен с неговата способност да разбира и тълкува загадки, сънища и видения. Терминът, който е използван в Библията за загадка, буквално означава “трудни изречения”. Това са въпроси, чийто очевиден отговор е по подразбиране грешен. Пророческата способност да улавя желаното психологическо, духовно и практическо приложение на коментари, които изглеждат твърде прости, за да бъдат приети буквално.

Загатване(Сянка)

А) Нематериален обект или събитие, което говори за предстоящо такова. Например Закона на Мойсей загатва (маркира видими очертания) за изкуплението в Христос. Б) Духовно проявление на нещо, което е показателно за приближаването на нещо друго за в бъдеще. На практика това може да бъде обяснено на човек, като един вид безплатен костюм, който той получава точно преди да получи работата, която Господ е обещал да му даде. Костюмът загатва работата, понеже тя е била нещото, което е липсвало на човека, а дрехата е специфичното потвърждение, че тази нужда скоро ще бъде удовлетворена.

Задача

Работа, определена от някой в позиция на власт към негов подчинен, според дадени условия.

Задгробен живот

А) Термин, който характеризира състоянието и съществуването на духа, като съставна част от човека, след смъртта на тялото му. Б) Хората, които са спасени, знаят, че има само две места, където безсмъртната им душа може да отиде – рай и ад. Окултистите и невярващите, считат че съществува и трета възможност – прераждането. Според тях душата се връща обратно на земята или никога не я напуска, а просто сменя тялото (формата), което обитава, за да избегне вечна смърт, или съответно, за да се издигне до по-висок ранг или позиция в идващия свят. Те вярват в тази идея, защото това е привидно добра перспектива – да се върнат в този живот, но на различно ниво, надявайки се да е по-добро.

Заклинание

Думи на магия, изговорени от човек, който иска да атакува или манипулира живота, добруването или просперитета на друг човек или група от хора. Виж Магия.

Заклинания

Терминът се отнася за окулта, като е синоним на магии, напеви и вещерство. Заклинанията се използват с цел да обвържат, манипулират, помагат или да наранят обекта на магията. Чародейството и проклятието също спадат към тази група.

Заклинател(Магьосник)

вълшебник, фокусник, който използва магиите си, за да освобождава или извиква свръхестествени сили, които да извършат необикновени неща за него. Често дори и само за да заплени и забавлява околните. Често значението на думите заклинател, баяч и шаман се припокрива поради това, че те всички се движат в една и съща свръхестествена сфера на дейност.

Закодиран

Специфичният генетичен код за комуникация между различни системи. Кодирането на послание от един език или форма на общуване към друг. Пророчески, това е еквивалент на откровенията, пророчествата и мистериозните елементи, изложени явно и скрито в словото. Често за това закодиране са употребени съвсем обикновени и ежедневни събития и детайли. Виж Йоан 5:2; Откровение 9:11 и 16:16.

Закон

А) Тяло от правила, норми и забрани, социален и морален код на поведение, както и политиката, чрез която се управлява. Б) Наредби, които установяват и поддържат ред в дадено правителство и управление. В) Това, което възпира злото и неправилното и поддържа и подкрепя разума и покорството. Законите не само включват забрани, но и съответни наказания за тяхното неспазване. Целта на закона е защитата на правата и свободите на едно общество и да осигури безопасност и просперитет на земята, царството и неговите хора.

Законът на Мойсей

Първоначално това са Десетте Божи Заповеди, които впоследствие еволюират в едно огромно множество от наредби, постановления, правила и забрани, които Бог дава на хората Си. Мойсей е първоприемника на закона за божествен живот, служение, труд и поклонение. Библията има много закони, чрез които Бог показа на хората Си как да се отнасят към всяка една област от техния живот, поведение, емоции и реакции в Земята Му.

Законите за Приносите

Тук са изброени и синтезирани тези закони и местата, където можете да ги намерите в Библията.

Зала

Голяма стая за много хора, където се празнува, съди или се правят публични събрания.

Заместник

Избран. Тези, които са се заклели или заемат делегирана длъжност, също са заместници.

Заместително пророкуване

Форма на пророкуване, използвана от Бог, за да наложи Неговата воля и съд върху Неговите създания и техните ситуации. То подбужда към духовно подчинение човечеството и творението, чрез Божиите свръхестествени сили, които хората са пренебрегвали или са се съпротивлявали спрямо тях. Пророк Езекиил използва този аспект на пророчество, илюстрирайки чрез драма, художествени сравнения и театър, нещата, които Бог искаше от Своите хора и щеше да изпълни за тях при определени условия. Друг пример за това можем да видим в Даниил 10, където пророкът се покая от името на целия народ, въпреки че те не го знаеха или че не желаеха лично да се покаят.

Занимавам(Забавлявам)

А) Дейност или действие, насочено да отклони вниманието на наблюдаващия, с цел измама или заблуда. Б) Да ангажираш вниманието на някой чрез заблуда, шега, игра. В) Да ангажираш, разсееш или озадачиш с игри. Г) Да се позова на чувството за хумор на друг с шеги. Д) Унасям се в размишление. Е) Пророчески, думата се появява като описание на стратегия, която цели да постигне горепосочените състояния в човек или група от хора, за да поквари или отмени съдбата на Господ за техния живот. Съдии 16:25.

Запад

А) Посоката на залязващото слънце. Б) Западът говори за лунни сили, които са разграничават от източната посока на слънцето и съответните соларни сили. Залязващото слънце говори за края на нещо, което може да бъде ден или сезон. Поради това, запад е посоката на мрака, а изток – тази на светлината. Виж Изток.

Захария

Един от така наречените малки пророци, чието служение е било главно с апокалиптична насоченост. Част от пророчески екип, който се е състоял от него и Агей. Двамата заедно подпомагат духовно начинанието на Ездра да възстанови стената на Ерусалим. Подобно на Даниил, Захария също е пророк, който оперира много в областта на сънища и видения. Неговата духовна комуникация става основно във визуална форма, като той вижда и взаимодейства с ангели, наблюдавайки действията им на управляване и надзираване на творението. Също както Езекиил, той става свидетел на изумителни пророчески пътувания в Духа на Бог. Третата глава на написаната от него книга е описание на едно такова пътешествие, в което той става свидетел и участник на въвеждането в длъжност на първосвещеника Зоровавел. Захария става също и свидетел на възстановяването на родината му, храма и двете идвания на Господ Исус.

Звезда и пполумесец

Популярен древен свещен символ на религиите и култовете към плодородието и основно тези, чиито патрон е женско божество. Тези религии са свързани с различните орбитални фази на луната, поради което последователите им смятат, че силата им е най-голяма през нощта, т.е. когато луната се вижда най-ясно. Различните религии и култове вярват, че силата им се увеличава или намалява в съответствие с различните лунни фази. Подобен тип религии имат склонност да бъдат много гъвкави, с висок емоционален заряд и лесно изпадащи в крайности, под влиянието на лунната орбита. Звездата и полумесеца е универсалния свещен символ на Исляма. Виж Ислям и Лунни богини.

Звезди

А) Още от началото на сътворението, звездите и планетите са държали в плен човечеството. Според словото на Господ Бог, когато Той създаде небето и земята, небесните тела имаха за цел да изпълняват важна функция в живота на човечеството. Те трябваше да показват времената и сезоните на вградения в творението календар на Създателя. Думата използвана за звезда в Библията, буквално означава “обсипан”, което свидетелства за заобикалящото ни изобилие от небесни светила. Б) Естествени обекти, създадени в небесата с цел да отбелязват времена и сезони на земята.

Звездни формации

Групи от близкостоящи звезди или цели съзвездия. Преобраз на поколенията.

Звездобройци

Библейският термин за древните занаяти и практики на астрология. В миналото гадателите често пъти са били и звездобройци, които предсказват бъдещето по звездите. Виж Исая 47:13.

Звънец

Съвременен начин за повикване. Призив за отговаряне или вид отклик към звънящия(търсещия).

Звяр

Дума, използвана в словото от Бог, за да разкрие вътрешното духовно естество и природа на човешките същества. Той често използва термина за управници, особено царе, чието господство се основава и характеризира с конкретното животно, използвано от владетеля. Фараоните например са използвали кобри, змии или влечуги за техни емблеми. В Исая 16:1 управниците са наречени агнета, докато в други места са наречени овни и т.н. Зверовете също изобразяват буквалното въплъщение на водач или основател на движение. Звярът в Откровение всъщност е духовното създание, оглавяващо своите последователи. Даденият вид животно, което последовател на религия или учение е избрал за своя емблема, или е наричан от други така, отразява природата, характера и поведението му: леопард, мечка, лъв, агне и т.н.

Здрач(Полумрак)

Съществено време за пророческа активност. В библейски контекст, това е края на работния ден, когато хората отиват да си почиват. Като въплъщение на Божието разнообразно дело, това намира реален израз и за Бог, и за човека. В Библията пише, че работния ден за Господ свърши вечерта, а новия започна на следващата сутрин. От това можем да видим, че здрача е синоним на транзиция и промяна.

Зевс

А) Гръцката версия на царя на боговете. Б) Синоним на римския Юпитер. Виж Деяния 14:12-13 и 19:35.

Земя

Родителят-майка. Пророчески, това се отнася за фигурата на богинята-майка в древните религии. Всички вярвания, които включват в себе си това поклонение, са вид магьосничество и смятат и почитат земята като майка, богиня и създателка. Според Библията, земята е архива на Бог. Той я използва, като свидетел за всичко, което казва. Земята приема словото Му като един вид депозит. Това е един от многото начини, чрез който Бог осигурява присъствието на словото Си на планетата, без значение дали е или не е пророчески изговорено от човек. Господ Исус каза, че тези думи са дух. Често те се предизвикват и събуждат от Него на определеното им време, като намират пътя към сърцето и/или духа на пророка, за да бъдат освободени на земята. Виж Битие 4:10; Исая 26:9; Второзаконие 30:19 и 31:28; Откровение 18:1, 23.

Зелено

Цветът, който обозначава свободно продължаване или днес “премини”. В древността зеленото е било смятано за цвета на пророка и е било показател за божествена дейност. Свързано е с богатство и просперитет, както и с духовно благоденствие и пророческо функциониране. Виж Смарагд и Смарагдово зелено.

Зима

А) В пророчески контекст това е сезон на тъмнина, студ и безплодие. Б) Време на стагнация и скриване. В) Най-общо зимата е сезон на забавяне или пълен застой, поради леността, съпътстваща студеното време. Г) Знак на временно преустановена дейност и продуктивност. Безплодието на зимата може често да бъде придружено от период на духовно подиграване и присмех, укор и унижение, които имат за цел да откажат човека сред трудностите и изпитанията, през които преминава.

Зигурат

Масивен храм с много стъпала, които отвеждат поклонника или жреца в небесното обиталище на боговете. Вавилонската кула е била постройка от такъв характер. Според съвременните изследователи това са били храмове, посветени на астралните богове и небесните сили, като една от най-известните от тях е била Ищар.

Злато

Елемент, който символизира пречистването на духа; също така царственост и издигане. Златото още е преобраз на духа. Изобилно богатство и духовна сила.

Златно теле

Древен обект на поклонение в Източните страни, обикновено е бик. За богиня е било използвано съответно крава. Поклонението се е състояло от обичаи за плодородие и оргии.

Змей

Влечугоподобно същество (левиатан), силно уголемена версия на змията. Змеят е Сатана още от древността, според Откровение 12. Също така и известен окултен символ. Змеят е смятан за източник на силата на магьосника, причината за измамата, жестокостта и злото. Класифицирани в тази група са гущера, крокодила и змията. Змейовете са смятани за владетелите и причинителите на засушаванията и сухите сезони. Виж Даниил 11:6, където този вид(змейска) сила е приложена към човешката сфера или управление. Други символични отпратки към змея са Раав (Исая 51:9), Египет (Езекиил 29:3), Вавилон (Еремия 51:34). Виж дефиницията за тези думи, на друго място в речника. В древността фараоните са вярвали, че силите им идват от змея. Те се обличали и украсявали в змиеподобни елементи, като били символично почитани като “царете-дракони” и съответно, като потомци на змея.

Змейски

Драконоподобен, отнасящ се за дракон или змей. Виж Откровение 13:11.

Змия

А) Влечуго. Б) Змей, дракон. В) Създание, което още от древността е символ на магически сили, мистично познание, плодовитост и тъмни сили. Змията е била предпочитан символ за божества сред древните народи и е споменавана многократно в Библията. Повечето от тези отпратки са във връзка с окултното. За пръв път в Словото, това създание се споменава в Битие. Според описанието му, можем да заключим, че това е било животно, което е можело да се движи изправено, притежавало е изключителен интелект и способността да говори. Змията измами жената на Адам, която до този момент беше известна само като негов спътник, за да може да получи легален достъп на земята, чрез потомството на хората. Плана на змията проработи, тъй като жената повярва на змията и в последствие убеди съпруга си да влезе в бунт и непокорство към Създателя си.

Змийска отрова

Символично за магьосничество и неговите магически билки и отвари. За тях се е смятало, че отварят достъп до дълбоките тайни на света и най-вече до владенията на Сатана. Отровата често е била поглъщана в качеството си на еликсир на мистицизма, като вид предизвикателство към смъртта и свързване с по-висшите демонични сили. Опиянението от отровата позволява на магьосника да участва в съблазните на окулта, като власт над смъртта, приемане на духовен живот и мигновена способност за духовно откровение. Змийската отрова още е преобраз на горчивина, завист, злоба и обреченост.

Змийската скала

В Библията е Ен Рогел. Място на гадателство и чародейство в древността. На същото място е имало и поток с мистични сили. Както скалата, така и потока са имали за цел да послужат за срещата, обучението и израстването на човека в своя духовен призив, подобно на Пещера на инкубация и Пещера на чародейство.

Знак

Събитие или чудо, дадено от Господ, което има по-дълбоко и съществено значение, отколкото на пръв поглед се забелязва. Господ използва знаменията и знаците за потвърждение. Виж Деяния 16:20. Виж Семейон.

Знамение(Белег)

Символичен знак от Бог, даден като форма на частично или предшестващо чудо. То представлява предвестник за изпълнението на словото на Господ, изговорено от пророк, видяно в сън или получено по някакъв друг начин.

Знаци и сигнали на пророческа промяна

Термин, който описва съзнаването и разбирането на пророка за времената и сезоните на Господ и задължението на пророка да бъде адекватен спрямо тях. Фразата дефинира вътрешното усещане, което предупреждава пророка за знаци, получени от Господ. Тези сигнали са показател, че Бог разпалва и/или задвижва нещо, което вече е пророкувано. Когато това е ставало, словото е било освободено със знак за разпознаване, като един вид етикет или маркиране. Този знак е включен с цел пророка да го види и да му бъде индикация за изпълнение на пророчеството. Предстоящото изпълнение на словото не може да бъде започнато без прилежащия сигнал или отделено от обявената промяна, съпътстваща самото пророчество.

Зодиак

А) Думата за дванадесетте звезди и планетите, които непросветените почитат като астрология. Б) Наречен още Мазарот в Йов 38:32. В) Стълбите, стъпалата или стълба на духовното творение. В Амос 9:6, звездите са описани като горния етаж на Неговото творение и обител. Астрология е съвременното название на науката, изучаваща звездите с цел предсказване на бъдещето. Тя също така класифицира човешката природа и същност според зодиакални знаци. Чрез тези методи астрологията се опитва да обвърже събитията от живота на човека с движението на звездите и планетите.

Зоофилия

Най-унизителният и отвратителен от обичаите за плодородие, осъдени в словото. Зоофилията е съвкупяване на човек с животно. Освен проблема с хигиената и здравето на човека, Бог основно е загрижен за неправилното ползване на властта, която Той е дал на човека над животните. Също така неправилното използване и влагане на човешкото семе, от което започва човешкия живот и съдба на този свят. В Левит 18:23, Бог постанови: “ С никакво животно да не легнеш и да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвкупи с него – това е извращение”.

Зорница

Думата я има само в 2 Петрово 1:19. Означава утринна звезда или още може да се разбира и като планетата Венера. Буквалното значение на думата е “носител на светлината” и се отнася за звездата на любовта. Говори за веселие в духовния живот, отнасяйки се за този, който ни е даден от Господ Исус Христос.

Зороастър

Древният персийски пророк, който е основал религията Зороастрианизъм.

Зороастрианизъм

Древна медо-персийска религия, на която се основава жреческата каста на Магите. Основана някъде около шести век преди Христос, тази религия има за свое главно божество Ахура Мазда. Според преданията той е в непрекъсната борба със злия бог Ахриман. Поради това поклонниците на религията имат код на поведение, който се състои от добри дела, даващи сила на Ахура Мазда, за да може да надделее в битката си с Ахриман. Тази религия функционира на базата на магьосничество и чародейство, проповядва прераждането и е основен източник на идеи за съвременното Ню Ейдж течение. Типични за нея са нелогичните и ирационални вярвания за живота след смъртта, които са често срещани в повечето религии от този исторически диапазон. Виж Маги, Друид, Магьосничество, Чародейство, Задгробен живот, Митове за задгробния живот, Прераждане, Хиндуизъм и Будизъм.

Зърно

Исус разказа няколко притчи в Библията, използвайки зърното като преобраз и символ. Той каза две важни неща относно зърното, които имат по-голямо значение, отколкото се забелязва на пръв поглед. В Йоан 12:24, Господ разказва за силата на зърното да се възпроизвежда, след като умре. Той обяснява, че веднъж попаднало в земята, зърното умира и тогава се възпроизвежда според вида си. Второто важно откровение е не по-малко впечатляващо.

и


Идо

Пророк-гледач и книжник, служил при цар Соломон, Еровоам и Авия. Името означава “празничен, тъжествен”.

Идол

Обект, същество, създание или място, което е обект на поклонение, на разчитане и доверяване като на бог. Идеали, концепции, доктрини и вярвания от религиозен характер, измислени и създадени в душата на поклонника, също могат да бъдат идоли.

Идолопоклонство

Поклонение на друг бог или на обекти, символи, хора или постижения, концепции и идеали, считани за по-висши от тези на поклонника. Посвещение и почит, отдавани към представители на гореизброените. Поклонение и робуване на божество, обекти или места, управлявани от лъжливи богове.

Избран

Гръцката дума за избран е еклектоис. Това буквално означава най-добрия от своя вид или клас. Предпочитан или любим поради неговото първично превъзходство. Значението на думата включва: 1. Избран за конкретна длъжност или позиция. 2. Избран от Господ, като способен да получи и благоуспява чрез Неговото благоволение. 3. Отделен, за да бъде избрано богатство на Бог. 4. Избран, за да бъде направляван и пазен от Бог. 5. Специално отгледан с цел да изпълни дадена задача или резултат от целенасочен избор.

Извратено

А) Преиначено, изопачено. Б) Изкривено. В) Непокорно, измамно и лъжливо.

Извращение

Това, което е измамно, нечестно или с преиначен първоначален смисъл, направа или цел. Покварено, нечестно или деформирано, според описаното в Исая 19:14. Грешно тълкувание, което води до поквара. Виж Левит 18:23 и Притчи 15:4.

Изгонване на демони

Актът на изгонване на демоничен дух от душата на човешко същество. Тази практика датира от преди времето на Христос, както можем да видим от въпроса, който Му зададоха, за това чрез чия сила Той гони демоните. Христос отговори : “Ако аз изгонвам демоните чрез Веелзевул, чрез кого ги изгонват вашите синове?” (Матей 12:27). Това ни показва, че екзорсизма, термин, означаващ изгонване на демони, е била често срещана практика, която е процъфтявала в онези дни. Началото й се губи далече назад в древното минало, като дори и до днес почти няма религия, която да не е включила тази концепция в нейните ритуали и обичаи.

Издигане

Да се разшириш или да се изкачиш над определени граници. Виж Ефесяни 4:8.

Изис

Египетска богиня на плодородието, жена на Озирис. Еквивалент на гръко-римската Астарта.

Изкуство

Буквално занаят или изработен обект. В Библията е описан като “образ”. От самото му начало, изкуството винаги е било основано на базата на поведението на обекта, който се изобразява, според перспективата на твореца. Процесът на създаване на изкуството е започнал първо, от изобразяване същността и поведението на божеството на занаятчията (творецът, който изобразява обекта). Впоследствие, творецът/художникът е разширявал сферата си на действие, като е включвал изобразяване на поданиците на божеството.

Измамно пророкуване

Пророческо служене, което е погрешно, подчиняващо, манипулиращо и егоистично. Служение, което не функционира според Божиите стандарти или отклонява сърцето на слушателя (субекта на пророкуването) от Живия Бог. Виж Еремия 23:13, 32.

Израел

А) Име, което Всемогъщият даде на своя народ и държава. Б) Името на дванадесетте племена, родени от Яков, синът на Исак, първородния на Авраам от Сара, в старините им. Яков, чието име означава „измествам с хитрост”, беше преименуван след тежка борба с ангела на Бог, назначен към него, за да доведе успех и последващото му издигане към власт и одобрение. Яков чрез двете си жени и техните две слугини, стана баща на дванадесет сина и една дъщеря – Дина. Името Израел означава “принц на Бог” според Битие 32:28 и още “Бог победи”.

Изток

Природната посока на изгряващото слънце. Изток говори за духовност, произход и начало на човешките събития и история. Това е посоката, от която нашия Господ се издигна и появи на земята. Източните религии и поклонение се коренят в примитивното търсене на човечеството за неговия произход, цел и сили на живота. Изтокът се отнася за древното и вечното в Божия духовен език. Когато се използва пророчески, то означава възстановяване и обновяване, които са основни черти на новия ден.

Ииуй

Пророк на съда над Израел, който служеше по време на властването на цар, който уби предшественика си, за да вземе трона. Вааса беше царят, който изби цял род от царски наследници. Ииуй също така смъмри цар Йосафат за неговия неразумен съюз с царя на Израел. Името Ииуй означава “Той е Господ”.

Икона

Изработен от хората образ, който да символизира или наподобява нещо скъпо, почитано или смятано за божество. Умален, мащабиран модел на реален обект.

Икономика

Идеята на икономиката е, човек да има достатъчно, за да съществува и оцелее, а впоследствие, за да може да просперира и преуспява. Вродената в човек икономика е дар от Създателя. Това е начина, по който хората успяват и се конкурират ефективно, за огромното богатство и ресурси, които има на земята. Икономиката включва ефективност, организация и систематизация. Това е сбора от компоненти, които даден човек има на разположение и тяхната оптимизирана подредба и употреба в служба на неговите нужди, интереси и цели. Смисълът на икономиката е продуктивна консумация и разпределение на това, с което човек разполага или до което има достъп, за да постигне най-добро усвояване и максимална степен на възвращаемост.

Илия

Пророк, който служеше на Господ по време на царуването на Ахав и Ахазия, около девети век преди Христос. Илия се отличаваше с много забележителни чудеса, които извърши през живота си. Той е бил твърд, непреклонен и непримирим пророк, който е проповядвал и изисквал вярност към Яхве и придържане и спазване на стандартите на религията, завета на Израел с Бог. Всемогъщият употреби този смел пророк, собственоръчно да премахне лъжепророците на Езавел, като ги изкла след случката на планината Кармил. Илия буквално означава “Господ е мой Бог”.

Илюзия

Образ или концепция, взети от реалността и представени на естествения ум, преувеличени или променени до неузнаваемост, най-често с перверзен характер и природа.

Инана

Друго име за езическата богиня Ищар.

Инкубация

Престояване в храма с цел получаване на божествени знамения, очистване и сила за служение. Това изискване е било най-вече към управника на святото място или свещеника. Този древен ритуал е бил съблюдаван от ранните религии и техните цивилизации. Според него е трябвало новопокръстените или тези, които предстои да влязат в служение, да бъдат изпратени на изолирани, често пъти подземни места, за да срещнат божеството на съответната религия.

Инкубационно преживяване

Времето на посвещение за духовно издигане, точно преди конкретният човек да заеме своята позиция, отредена му от Бог. Експериментално погледнато, това преживяване симулира класическите инкубационни изисквания на творението. Човек влиза в него, когато внезапно и необяснимо започва да се чувства отделен, откъснат и изолиран от това, което някога е било за него, познато и безопасно.

Иногурация

Церемонията, чрез която официално се встъпва в длъжност. Обикновено това в миналото е означавало съединяване с бога на съответната позиция, длъжност или земя. Да бъде въведен някой в длъжност чрез авгурство. Използване на знамения от полета на птици, пътя на светкавиците или ненормални деформации по рождение с цел предсказване на бъдещето. Последните също са използвани за добиване на мъдрост за конкретни ситуации, включително избиране и издигане на цар, свещеник, военен или обществен лидер. Консултиране с божество посредством тези методи. Иногурацията също означава освещаване на дадено място или позиция, която започва да служи на божеството, владеещо конкретната земя. Да бъде чародействано чрез предсказания и лъжливи гадания, авгурство за предсказване на успеха или провала на военна операция.

Институционален пророк

Пророк, обикновено наби, който е служил в светилище, палат или храм в древността. Днес такъв човек, би бил смятан за пророк на дома.

Ирис

Името означава дъга. Тази богиня е почитана като владетелка на дъгата и нейната употреба във воюване. Името още означава “един, който говори, произнася или извиква”. На нея се приписва заслугата за това, което ние днес наричаме рема-слово. Богинята Ирис е била почитана като вдъхновителка на пророчиците. Виж Битие 9:13; Откровение 4:3 и 10:1.

Исая

Първият от големите пророци в Стария завет, който е оставил доста подробно и изчерпателно писание след себе си. Името Исая означава “Господ Спасителя” или “спаси Господи”. То определя пророческия наклон на неговата мантия, който е да пророкува и запалва спасението на Господ. Неговият период на служение обхваща време, приблизително около седми век преди Христос. Това покрива като период на действие четирима Юдейски царе. За Исая се знае, че е бил от царско потекло, откъдето и неговия свободен достъп до горния ешелон на тогавашното общество.

Ислям

Името идва от арабското значение “покорство към Бог”. Това е религия, която е основана през шести век след Христос от пророк Мохамед. Базирана е на Библейската Юдео-Християнска вяра, откъдето Мохамед е извлякъл своята нова религия. Юдейската и Християнската религия, както и множество езически божества са били много популярни по неговото време. Въпреки че е приемал и признавал известните Библейски месиански пророци, Мохамед ги е виждал просто като негови предшественици, а той като последния пророк, говорещ от името на единствения истинен бог, когото е нарекъл Аллах.

Истина

А) Словото на Създателя Бог и всичко, което е в съгласие с него. Б) Името на Господ Исус Христос, в качеството си на Словото на Истината.

Исус Навиев

Помощник и наместник на Мойсей, който доведе децата на Израел в Обещаната земя. Исус Навиев беше сериозно подготвен от Мойсей, старателно гледан от Йехова и постановен в длъжност, след ръкополагането му от Мойсей, описано в Числа 27:15-23. В първата глава на едноименната книга, която всъщност означава “Яхве е спасение”, Господ въвежда Исус в служението му и го изпраща да завърши тази част от задачата, дадена на Мойсей в Изход, която той самия не можа да завърши.

Ифа

Геоматична форма на чародейство и гадание, според която пясъчни линии и други форми и белези на земята се тълкуват като знамения и се използват за предричане на бъдещето. Заедно с Вуду Сантерия, религията базира своите чародейски техники на борови шишарки, дървесен прах, стърготини и гадател-шаман(жрец). Смисълът е да се привлече вниманието на далечния апатичен създател, който е изоставил творението си и се е скрил в небесата, за да слуша и отговаря на въпросите на живота.

Ищар

Вавилонска богиня на плодородието, чиято религия се е родила при издигането на Нимрод и Мардук, което е всъщност другото му обожествено име.

й


Йерархия

Силова структура. Сред многото нейни синоними е и думата служение. Във връзка с приложението й към служението, йерархията говори за инфраструктурата на правителството, което отговаря за Новозаветната църква. Думата дефинира режима на организацията, линията й на власт и отговорност, и бюрокрацията, която администрира нейното управление. Йерархията включва законови норми и план на управление.

Йерархия на човешката природа

Пророческото умение се обогатява чрез знание и понеже това е човешко служение, което е предназначено за хора и чрез хора, от името на техния Създател, знанието за човечеството е от съществено значение за ефективността на служението. Библията често обръща внимание на въпроса как Бог е направил хората. Също така се разглежда защо Той е направил хората и различните подробности от тяхната направа. Йерархията има голяма роля по отношение на тези въпроси. Господ набляга на влиянието на духа над душата, на душата върху плътта и волята на сърцето над интелекта на ума. В творението всяко нещо има йерархия според създаването си. Човешкото същество не прави изключение от това. Начинът, по който хората се научават да реагират на обстоятелства в живота, кога и как се предават на Бог – всичко това е част от тяхната направа, която се влияе от преживяванията им.

Йероглифи

Древна форма на писменост, която използва фонограми и логограми, подредени в хоризонтални и вертикални линии.

Йехова

Християнизираната форма на името на древния Бог на Израел – Яхве.

Йоан-Апостола

Йоан е верен на контекста на апостолската мантия, бидейки един от дванадесетте, а освен това и пророк, какъвто беше неговия Учител и Пример за подражание, Исус Христос. Най-дълбокото пророчество на Йоан е откровението на Исус Христос. В гръцкия език то е известно още и като Апокалипсиса. Другите творби на Йоан са в по-голямата си част дидактични откровения, въпреки че някои съдържат пророчества.

Йоан Кръстител

Пророк, предвестник на Господ Исус Христос, чиято мантия представляваше съживяване на тази на Илия. Служението на Йоан беше от типа транцизионно, тъй като то сложи край на дългата линия от Старозаветни пророци и представи новия пророчески ред, който произлиза от Господ Исус Христос. “Покайте се и приемете Този, Който кръщава с огън” беше призива, който той разтръбяваше. Вида на служението му може да бъде ясно видян като негова визитна картичка, чрез презимето му. Той беше кръстен с вода и кръщаваше с вода, сочейки пътя към Този, Който кръщава с огън. Има шест месеца възрастова разлика между Йоан и Исус, които бяха братовчеди, като и двамата бяха хора, заченати по свръхестествен начин.

Йога

А) Термин, който буквално означава “впрегнат, обвързан, свързан чрез и в общение с дадена божествена същност”. В основата си йога представлява духовна връзка между човека и божество, което е поканено в неговото тяло, от самия човек. Б) Невидимата сила, която идва в човешкото тяло, свързвайки се с него чрез йога-медитация, обикновено е дух на предците, свързан с човешкия живот. В) Думата хомот е близка по значение на думата йога, поради нейното духовно приложение. Виж Хомот. Г) Път на духовно просветление, мир, радост и хармония, избран и следван от последователите на будизма и хиндуизма.

Йоил

Пророк от Южното царство, който беше в служение тридесет и девет години под управлението на Цар Йоас. Смята се, че пророчеството на Йоил е най-старото за Юда и се спекулира, че то предвещава Юдовото управление. Думите му се изпълняват в Деяния 2:14-17 с идването на Святия Дух на първата Петдесятница на църквата на Новото Творение.

Йона

Един от малките пророци от района на Галилея, в близост до Назарет, където нашия Господ е живял и започнал служението Си (4 Царе 14:25). Тази връзка не остана неотбелязана от Исус, Който я спомена и свърза изключителното преживяване на пророк Йона със Своя собствен призив. Той трябваше да умре и да бъде погребан, само за да може да възкръсне от мъртвите три дни, след като изпълни Своята съдба като вечен Избавител и Спасител на света.

Йосия

Цар на Юда, който е известен с най-помитащите реформи на нацията. Всеобхватната национална кампания на Йосия успява да доведе народа до покаяние и съживление на поклонението към Яхве. Колкото и силна да е била тази реформация, тя се задържа краткотрайно, според както Олда пророкува. Страната се връща към идолопоклонството си, скоро след смъртта на царя.

Йотор

Тъстът на пророк Мойсей. Жрец от Мидия, под чиито крила Мойсей престоя по време на четиридесет годишното му заточение от Египет. Важността на Йотор се вижда от неговото идване в пустинята при Мойсей, след триумфалното освобождение на Израел от Египетско робство. Там той още веднъж, за последен път посъветва зет си Мойсей за организацията и администрирането на новото царство, което той беше наследил от Йехова. Тогава Йотор инструктира Мойсей по отношение на най-ефективния подход за управление на хората. Образованието на Мойсей, касаещо гледането на овцете, без съмнение дойде от тъста му, което обяснява, защо той съвсем спокойно можеше да отиде и да му каже как по-добре да върши своята нова работа. Авторитетният тон на Йотор показва, че той беше свикнал да съветва и инструктира зет си по отношение на въпроси от по-важен характер. Виж Мойсей.

к


Ка

Египетски бог на духовността, който дава лична енергия на другите, за да продължат живота си, след като телесния им съд е умрял. Божество на отвъдното, свързано с мита за прераждането.

Кабала

Тайнствена религия, произлизаща като извращение на ученията на Авраам, основателя на Еврейската вяра. Създадена във Франция през 11-ти век, впоследствие пренесена в Испания, името Кабала е взето от трона-колесница от видението на пророк Езекиил. Религията вярва в трансмиграцията (форма на прераждане), божественото излъчване и употребата на амулети (фетиши и муски), за да практикува магьосничествата си. По-късно се преплита със средновековното християнство. В днешни дни Кабала се почита от хасидските евреи, езичниците, неоезичниците и уиканите.

Кабод

Еврейската дума, която е използвана в Библията, за да опише славата на Бог. Означава ослепителния блясък, великолепие и величие, които носят присъствието на Бог. Кабод описва силата и превъзходството на Божието присъствие и помазанието, което Той дава на хората Си. По дефиниция славата представлява тежестта, изискващото и надаряващо с власт и сила помазване и подкрепяне от Всемогъщия. Това е необходимо упълномощаване със сила за всеки, който има да върши работа за Господ. Възлагането на Божията слава, моментално освещава човека за приближаващата употреба от Бог. Славата Му издига човека в статус и позиция в царството и веднъж дадена, тя привлича множество преимущества, благословения, почести и привилегии.

Кадис

Среща се още като Кадис-Варни и Ен-Мишват, думата означава “пустинно свято място”. Кадис е производно на куадеш, което значи свят. Тази област е била дом на амаликчаните и аморейците, като е имало време, през което дори и патриарха Авраам е пребивавал там. Кадис послужи още и като място за временно пребиваване на израелтяните за цели четиридесет години, по време на пътя им към Обещаната земя. Местността се намира на около двадесет и три километра от планината Хорив в Синайската пустиня, където Бог даде Своя закон – Десетте заповеди.

Каин

Първородният син на Адам и Ева, който е определен от апостол Йоан буквално, като син на злия (Сатана). Виж 1 Йоан 3:12. Каин беше доказателство за необратимата грешка на Адам. Духът на завист, който беше роден от греха в него, го накара да се надигне срещу брат си Авел и да го убие. Делото на Каин доведе до първото човешко кръвопролитие в историята на творението. Заради това той беше прокуден от обществото на Създателя Бог.

Кали

Хиндуиска богиня на тъмнината, известна още като “майката на мрака”. Тя е представител на матриархалната жестокост и опресия.

Калаен(оловно-сив)

Символичен цвят, отразяващ средновековието. В пророчески контекст, този цвят е показател за завръщане към характерните за средновековието магьосничество, вълшебства и мистицизъм. Виж Готически.

Камбана

Обект за прогласяване, тревога или събиране. Първосвещеникът в Стария завет е носил камбанка, когато е влизал в Пресвятото място. Нейният звук е бил свидетелство за хората отвън, че той е жив и че Бог е приел техните жертви. Когато звукът от камбанката е спирал, е означавало, че Бог не е приел жертвата, и първосвещеника е умрял в присъствието на Господа.

Кампания(поход)

Термин, свързан с апостолското, който буквално означава воюване, експедиция или апостолско начинание.

Камък

А) Материал за строеж. Б) Камъните са били използвани като градивен материал в храмовете, поради тяхната здравина и дълготрайна издръжливост. В) Навсякъде, където хората са имали силни духовни преживявания, са били правени каменни олтари. Те са били благославяни, помазвани с миро и освещавани за божеството, на което е посветен олтара. Г) Камъните са свиделствали за завета между поклонника и божеството, което той е срещнал. Камъните са били един вид физическо, земно доказателство за този завет. Те са маркирали като свято мястото, където се е състояла срещата, така че другите хора да знаят кое божество обитава там. Виж Битие 31:44-46. Д) Христос е Главния Крайъгълен камък на Църквата, а Петър (Кифа) е основополагащия и управляващ апостол. Също така свещенството на Новото Творение и Новозаветната църква са описани като живи камъни. Виж Матей 16:18; Йоан 1:42; 1 Петрово 2:5-9.

Кана

Буквално “земя на тръстиките”.

Капитан

Главнокомандващ на военна част или единица. Хората под негово командване могат да бъдат от петдесет до хиляда.

Кардинали

Древен термин, използван за църковни водачи. За тях званието е носило смисъла “принцове на църквата”.

Кастор и Полукс

Гръцки богове, известни като “близнаците”, “синовете на Юпитер” или “момчетата на Зевс”. Те били почитани, като боговете на пътниците, конниците и мореплавателите. Деяния 28:11.

Категории на служба

Терминът, който описва измерението на действие и работа, към които е насочена и предразположена дадената мантия на пророка.

Кафяво

Цвят, който символизира земята.

Качество

Специална, отличителна черта, способност или умение, които спомагат за изпълнението на конкретни задачи, дела и подвизи, уникални за дадена личност или клас служители.

Качулка

Вид покривало или наметало за главата, което в пророчески контекст говори за тайнственост и прикритост. Качулки са носени от тези, които желаят да бъдат скрити от аудиенцията си и да останат неизвестни, докато се намират на публично място. Качулките като вид предпочитано и обичайно облекло за мистици, са показателни за отхвърляне на светлината на истината, която е от Словото.

Кедешим

Еврейска дума за мъжка ритуална проститутка. Означава содомит.

Кедешот

Еврейска дума за жени, ритуални проститутки. Означава блудница.

Кедър

Често споменавано в словото дърво, което е символ на дълголетието и стабилността. То е знак за непоклатимото, вечното и непроходимото. Тази символика идва от древните шумери, които са гледали на него като на тяхното дърво на живота.

Кесия

Новозаветната дума за торба.

Кифа

Името, което Христос даде на апостол Петър, когато го взе при себе си. Думата означава “камък”, но такъв, който е бил ползван за получаване на откровения. При правилно използване на камъка като вид посредник, той е разкривал мистериозни истини и тайни на притежателя си. Духът на тази дума носи значението на гръцкия термин псефос. Като камък той е бил използван за гласуване, хвърляне на жребий или взимане на избирателно или съдебно решение. Като пророчески инструмент, резултатите от хвърления жребий са били приемани като решението на божеството, покровител на този избор. Апостол Петър като канарата на Църквата е изпълнявал всичките тези приложения. Виж Откровение 2:17.

Класове Ангели

Според Словото ангелите са разделени на различни класове служители. Това са серафими, херувими, архангели и ангели, управници и настойници над многобройните сили и стихии на природата. Като допълнение към тях са ангелите-пазители и тези, които изпълняват волята и целите на Създателя Бог на земята. Сред тях са и наблюдателите, които надзирават поведението и живота на световните лидери и техните управления, за да поддържат баланса на силите в съотношението, постановено от Бог. Най-накрая са седемте архонти на творението и заедно с тях ангелите на седемте Христови църкви от Откровение. Виж Псалми 80:1 и 99:1; Езекия 1:5-25 и 10:1-10; Исая 6:2-6; 1 Солунци 4:16.

Класики на Новото творение

Двадесет и едно възвишени качества и характеристики на Триединството, които стандартизират духовните норми на поведение – отношението, държанието и перспективите, които трябва да притежава едно новородено дете на Бог. Представени и разгледани в книгата “Изграждане на Съвременния Пророк”, от д-р Паула Прайс. Виж 2 Петрово 1:4-8; Галатяни 5:22-26; Ефесяни 4:22-30.

Ключалка

Според употребата си в Словото, където обекти и ситуации са разглеждани като механизми с определена цел, думата идентифицира това, което препречва или затваря пътя. Значението на думата обяснява нейните подразбиращи се духовни приложения и подчертава това, което Господ Исус каза, че не достига на законоучителите от Неговото време. Тъй като бяха отнели ключа на знанието, те държаха затворени вратите към Божията мъдрост, а оттам и потенциалния път към вечен живот.

Ключове

Символ на власт, просперитет, авторитет и вход към познанието. Често ключове са били давани като част от ритуали на посвещение и въвеждане в длъжност. Те са легализирали достъпа и принадлежността към религиозно общество или мистичен култ. Да отключиш с тях означава да откриеш тяхната тайна и скрито послание. Ключовете са още и емблема на официална или градска власт. Златните и сребърни ключове са били белега на властта на понтифекса от времето около триста години преди Христос. Да притежаваш ключа, за каквото и да било място или нещо, е равносилно на това да бъдеш негов пазач или да имаш свободен достъп до път за алтернативно преминаване от един етап (ниво) към друг.

Книга

Събрани писания, които разказват, регистрират, откриват, нареждат или регулират нещо. Отвъд техния външен вид, книгите представляват начин за предаване на желания, мисли, вяра, идеали и други. Книга в сън или видение означава мъдрост, знание или обучение. Тя е предмет на изучаване и инструмент за записване. Книгите символизират божествено откровение и духовна истина. Като метафора от вечността, книгите представляват запис на животи, родословията и делата на хората. Да погълнеш книга в сън или видение, означава да придобиеш знанието от нея.

Книгата на Адам

Пророчески термин, които установява разликите между пророчество от духа на Христос и чародейство, базирано на книгата на Адам. Чародейството от книгата на Адам освобождава предричане от областта на душата, потърсено от фалшив пророк или незаконно вмъкване в пророчески поток на някакъв дух, който е в близост до автентично пророческо движение. Виж Чародейство.

Книгата на поколението на Адам

Спомената в Битие 5:1, тази книга е запис на имената и животите на цялото потомство на Адам, родено по време на сътворението под формата на семе в слабините му. Родословието на Адам се ръководи от своята собствена пророческа съдба, предписана от Създателя – съдбата на плътта. Тя предначертава според мрака в нея и се ръководи от разорението, което е следствие от стремежа на плътта. Съдбите от Книгата на Адам, вид предначертан път към смъртта, са нещо, което окултистите лесно разчитат. Тази съдба управлява живота на хората, докато не дойдат при Христос. Книгата на Поколението на Христос доминира, при положение, че изкупените пребъдват в Святия Дух.

Книгата на Христос

Това е цялата Библия. Понеже това е словото на Създателя, Който е Дух и неговото измерение не може да бъде обхванато с нашата мярка за време, то също е като смисъл и пророческо. Терминът е важен за пророците, поради реалността, че всичко, което Господ Бог направи, Той беше преди това записал и невидимо кодирал в цялото творение. Господ записа това, което направи и предстоеше да направи чрез невидимите сили на Неговото царство, които Той бе назначил да извършат волята Му. Накрая, Той записа това, което направи и предстоеше да направи за хората на земята. Книгата на Исая потвърждава, че всичко, което Всемогъщия прави, Той го извършва според писаното Си слово.

Книгата на поколението на Христос

Аналогично на Книгата на Поколението на Адам, това е дългата линия от синове, глави на домове, тези, които са родени в истинския род на Исус Христос. Пророчествата от автентичните посланици на Бог произлизат от този текст, докато вярващия продължава да пребъдва в Христос. При положение, че той отпадне, влизат в сила думите от Книгата на Адам, които всеки екстрасенс може да разчете. Поколенията на Адам са много, но поколението на Христос е едно. То е последното човешко и божествено поколение на Създателя. Като Църквата на новото творение, Христовото поколение обединява началото и края на Неговите духовни и физически поколения.

Книжовен пророк

Пророк, който има изключителна писателска дарба и литературни способности спрямо словото на Бог. Това е служител, определен от Него да записва пророчества за бъдещи поколения и да пише пророчески към съвременниците си. Редки са случаите, в които книжовните пророци написват само една книга. В повечето случаи те са призвани да завършат серия от творби, които са с поучителен, образователен и откровенчески характер, насочени към светиите като цяло, било то настоящи или бъдещи. Натан, Гад, Шемая, както и големите и малките пророци от Библията са илюстрации за този пророчески призив.

Княжество

Територията и/или сферата на влияние на принц, който е потомък на цар или царица. Виж Хегемон, Апостол и Машал. Църквата на Господ Исус Христос е Неговото княжество на земята. Особено апостолите на Господ, са тези, които установяват региони на това огромно княжество по целия свят.

Кобра

Свещена змия, за която се е смятало, че притежава магически сили, неземна мъдрост и други окултни и демонични способности. Поради тези причини египтяните са се покланяли на кобрите и са ги боготворили. Вярвало се е, че кобрите са се вселявали във владетелите от древността, давайки им силата си да управляват. Египетските фараони са носели корони под формата на кобри, изхождайки от горното поверие. Ветрилообразното разширяване около главата на кобрата е придавало изключително царствен вид на короните им. Аналогията на змията с царската позиция е идвала точно от това разширяване около главата на кобрата, което е било считано като мантия на авторитет. Оттам и прическата на фараоните имитирала подобна форма около главите им. Виж Змия и Дракон.

Ковчег

Огромният, уникално проектиран от Бог морски съд, който допотопния Ной построи, за да спаси себе си и семейството си. Бог пророкува, че ще унищожи земята и всичко на нея, с невиждан по размери и сила воден потоп като съд за греховете й. Хората от тези дни са известни като допотопни(пределувиални).

Ковчегът на Завета

Сандък (кутия) с религиозно значение, носена и почитана от израилтяните, съдържаща техния закон и други святи предмети. Ковчегът е символизирал спасението на Яхве, завета и изкуплението. Неговият еквивалент във вечността, който е първообраза и модела за земния ковчег, е описан в Откровение 11:19. Виж Битие 6-8; Изход 25 и 40.

Козел

Известен символ за сила, полова потентност, похот и лукавство. Козелът е знак за разрушително присъствие, когато се появява в пророчески обстоятелства и обикновено означава мъжката диващина и деспотизъм. Козлите са еврейския знак за разюзданост и обект на животински сексуални оргии. Те са били нещо обикновено в Мендезийския култ (Египет). Като демоничен символ козелът означава жестокост, бруталност, перверзност и символизира грешника. Козел е животното, използвано като принос за грях.

Кокошка

Символично за жена-некромансер. Също така сприхава и властна майка.

Колан

Духовен символ на официална власт, потенциал и авторитет. Отразява основата и поддръжката, която напътства и управлява нечий живот. Наричан също и пояс. Също символизира подготовка за война или работа. Показва готовност за длъжност, задача или назначение. Носен често като част от официална униформа, обикновено военна, той е бил показател за бойна смелост и устрем. Коланът също е символ на самоконтрол и въздържане. Еремия 13. Деяния 21:11; Матей 3:4; 4 Царе 1:8; 1 Царе 18:4; Ефесяни 6:14. Виж Пояс.

Колан от кожа

Подобно на облеклата, изработени от животинска кожа, той също е имал стойност като показател за победа, освен качествата му на трайност и издръжливост. В миналото, за човек да носи кожа от животно(било то дреха, обувки или колан) е означавало, че той е победил животното в смъртен двубой. Това е било още отпреди времето, когато занаятчии са ловували за храна и облекло. Носенето на кожи от дадени животни, е било символ на смелостта и победата на човека. Виж Животински кожи.

Колективна диспенсация

Сумарната диспенсация на Божията благодат, излята върху всички тези, които са съдове за Святия Дух на Бог. Диспенсацията е еквивалент на икономиката за Новозаветната Църква. Виж 1 Коринтяни 9:17; Ефесяни 1:10 и 3:2; Колосяни 1:25.

Колело

Древен символ на творческа сила и движение. Транспортното средство на небесни духове и божествени сили. Виж Езекиил 1:15. Колелата са още и преобраз на Божието движение в творението Му. Те представляват положителен знак на прогрес и напредък. В пророчески сънища и видения, колелата са показател за движение на творението и Божията намеса в него. Виж още Езекиил 10:13.

Колесница

Символ на господство и управление. Емблематично за военна мощ и умение. Знак за духовна власт. Като пророчески знак, тя символизира триумфалното шествие на военния главнокомандващ. Колесниците са били смятани за превозните средства на боговете. Виж 4 Царе 2:11-12; 2 Летописи 18:34; Псалм 104:3; Захария 6 глава.

Коляно

А) Знак на подчинение и молба. Б) Преклонените колена означават смирение и почит. В) На колене се застава за молитва, като също така е позиция на почитане и поклонение пред божество.

Коментар

Формално изявление или сбор от информация относно дадена тема, учение или изследване, която дава на четящия изчерпателна информация и развива в дълбочина дадената тема. Коментарите съдържат мислите и отношението на автора им, които са представени на вниманието на конкретна група слушатели, най-често тясно специализирани в дадената област. В нашия случаи, това помага за просветлението на хората, изучаващи Библията, от перспективата на обширен набор от учебни материали, които допринасят за тяхното обучение и подготовка.

Комета

В древността смятана за меча на ангели или на небесните богове, кометата е била знак за наближаващо зло, бедствие или катастрофа. Считало се е, че кометите предшестват промяната и са били тълкувани като падащи царства и/или управници. Кометите са били отбелязвани като дати и от тях се е търсило мъдрост за предвиждане на войни и глад. Управлението на царе и тяхното детрониране са били винаги свързани със звездите, за които се е вярвало, че са причината за тяхното възцаряване и последващо слизане от престола.

Комос(Комус)

Бог на празненствата и гуляите. Поклонението към него е било под формата на надпиване, пиянски събори и развратни оргии, като част от свещените обреди на поклониците. Шумни и размирни, сладострастни и перверзни веселби, са придружавали неговите събирания. Виж Римляни 13:13 за подробности относно духа му, който е същия, стоящ зад гуляите на купонджийския живот.

Компетенция

А) Екипиран, напълно подготвен. Б) Наличието на солидни или повече от достатъчни изисквани ключови умения, качества и способности, които правят даден човек квалифициран за определена работа. Компетентен е този, който правилно е усвоил и развил конкретни умения и способности, свойствени за дадена работа, което от своя страна му позволява да бъде високо ефективен в нея. Думата компетенция се отнася за потенциала и ефективността на Христовите служители. Виж 2 Тимотей 3:17.

Комуникации

Първоначално думата е означавала да информирам, тоест да формирам нещо в някой чрез предаване, слагайки част от нещо в него. В днешно време, думата е събирателно за средствата, чрез които информация и знание биват предавани; като сбор от информация, разпространяване, образование, предаване и откровение за истината. Комуникациите най-често съдържат разпространението на факти или детайли, необходими и важни за функционирането или сигурността на дадена единица или група, било то държава, институция или отделен човек. Комуникациите включват в себе си предаването на мисли, идеи и чувства, както на отделни личности, така и на цели групи от хора. Виж Лука 24:17; 1 Коринтяни 15:33.

Компютър

А) В пророчески контекст, компютрите говорят за модерни технологии, сложна работна сила, изкуствен интелект и обработка на електронна информация. Б) Направена от човека (вдъхновена от духа на света), мозъчна сила, обработваща с изключителна скорост информация.

Кон

А) Животно, символизиращо мощ, война и бързина. Б) Символ на Божието свръхестествено обикаляне на земята и неговата надзорна функция според Захария 6. В) Конете още са били смятани за транспорта на боговете, особено когато това са крилати коне. Конете на съд и агония, описани в Откровение 9, са илюстрация за това. В същото място можем да видим конете като свръхестествени бойни символи. Г) В пророчески контекст, белия кон означава чистота и победа. Той също е бил символ на дъждовете, които са носели изобилие в земеделието и голям просперитет от жътвата. Е) Черният кон е символ на суша и глад, които водят до смърт. Виж Еремия 51:21; Амос 2:15; Захария 1:8, 9:10 и 12:4; Откровение 6:2,4 и 19:11,19-21.

Конклав

Събиране, където еклесиалните служители на Църквата, се заключват, за да обсъждат, молят и гласуват за промени в техните редици. Виж Деяния 1:13. Споделянето на тайни от страна на Бог с пророците Си, според описаното в Амос 3:7, е равносилно на конклав, свикан от Господ, за да събере пророците Му. Виж Сод.

Конник

Духовното значение на конниците е посланници на съд, свръхестествен патрул или битка. Виж Исая 21:6-9; Захария 1:8, 9:10 и 12:4.

Конска грива

Славата на гърма. Знак, украса на властта, особено около врата. Символ на бързо и ловко предвижване и сила. Виж Йов 39:19. Важно за пророческото обучение, поради това, че много религии от древността и популярни модни тенденции сега, са възприели пускането на дълга, разпусната коса, по тази причина. Войни и хора, участващи в боеве и битки, често пускат косата си да порасне дълга, като символ на могъщество, неортодоксална власт и специално духовно значение.

Консул

Служител, избран и назначен от правителство, за да бъде изпратен в чужда страна с цел да отговаря и извършва определена работа, обикновено от търговски характер. Един от посланическите термини за апостол и пророк. Всеки служител на суверен(било той цар или правителство), който разполага с делегирана власт и дипломатически задължения.

Конфронтация

А) Среща лице в лице, обикновенно сблъсък, където се противопоставят идеи, интереси, вяра и мисли. Б) Целта на конфронтацията е разрешаване на някакъв конфликт. Виж 4 Царе 2:11; Йов 38:1; Галатяни 2:11.

Корем

Центърът на мислите и живота, също и мястото, източник и показател за просперитета. Виж Псалм 17:14; Притчи 18:20. Поради това, в Словото коремът е посочен като фонтана на живота. В миналото, на корема се е гледало като източника на смъртта и възкресението, след изпитание и/или съд. Сърцето в духовен контекст, функционира като утроба на духовността и централния източник на смелост и увереност. Виж Йов 32:19 и 40:16. Пророческото слово се усеща в корема като бълбукане и източника на вътрешна сила се усеща там. Виж Вътрешности. Смятало се е, че коремът е центъра на сърцето, откъдето са произтичали чувствата и емоциите. Изхождайки от това си вярване, се е смятало, че хранейки корема си, човек храни духовно сърцето и душата си.

Корен

Източникът на живот за нещо, причината и обяснението за съответния плод. Библията използва думата корен, за да определи природата на даден човек и неговото поведение и начин на живот. Бог сравнява отношението на човек към Неговото слово и движението на Неговия Дух според състоянието на корена на човека, който се намира в сърцето му. Корените могат да бъдат плитки или дълбоки. Вторият вид корен е по-издръжлив, здрав и с по-голям шанс да произведе хубав и траен плод. Дърветата със здрави корени, често са хвалени от Бог, поради гореописаните качества. Виж Псалм 1, 92:12-14. Господ Исус поучаваше често чрез притчи по отношение на вкоренените, на тези с плитък корен и хората, които съвсем не развиват такъв. Най-ярък пример за това можем да видим в притчите за сеяча, семето и различните видове почва.

Корени(изсъхнали)

Божествен съд, според който Бог изтръгва от корен нация или нейните наследници до пълното й унищожение и премахване.

Коридор

Същото като вестибюл. Представлява ограден път, който ограничава и същевременно с това приканва към преминаване. Коридорите са символ на вътрешна, често дълбока или скрита транзиция. Изборите в този случай са само напред или назад. Коридорите са индикация за началото и края на много целенасочено и обикновено ограничено пътуване. Вратите по стените на коридора са преобрази на възможности, които пътуването предлага. Вратите на самия път са символ за двата възможни избора относно преминаването до края: напред към целта (съдбата) или назад обратно към мястото на тръгване. Осветените коридори са показател за просветено и известно пътуване. Тъмните или слабо осветени коридори представляват затруднено виждане или безцелно лутане в мрака.

Корона

А) Гръцката дума е стефанос, а Латинската е корона. Те била символ на военен триумф и победи. Короните са били слагани на главите на управници, като белег за това как те са получавали позицията си власт. От тази информация можем да видим, че конфликтите и короните са взаимосвързани, както и Нашия Спасител загатва в книгата Откровение.

Коса

В древността косата е била изключително важна. Дори и днес тя продължава да свидетелства за неща, които отминалите цивилизации са разбирали от нея. Пророчески, косата обяснява и казва много за субекта или обекта на съня или видението, и целта му. Много важен е и самия цвят на косата. Виж за пояснение Цветови символизъм. Косата може да засяга широк спектър от значения и приложения, според нейното разположение, украса, гъстота или дължина.

Космат козел

А) Това е, което се има предвид в Левит 17:7, когато става въпрос за жертване на косматите козли(демони). Демонично създание, свързано с Вавилон, което танцува при смъртта и унищожението на злите, след като ги е съблазнило към тяхната гибел. Б) Козелски идол, според Откровение 18:2, символ на злите духове. Идол, който черпи силите си от демони. Косматият козел е спътник на Бакхус, като преобраз на похот и бруталност. Пророкът го използва като преобраз на Гърция в Даниил 8:21.

Космести облекла

Често облеклата са вид определени мантии в словото и непрекъснато се упоменават в Библията. Това, което човек е носил, особено като професионално облекло, е било показателно за другите относно каква е тяхната работа и за какво биха могли да бъдат ползвани услугите им. Облеклото за божествено служение е било още по-важно, тъй като чрез тях са се идентифицирали жреците на божеството спрямо неговите поклонници. Дрехите са помагали на последователите да могат по-добре да си представят как изглежда тяхното божество. Също така, чрез облеклото на жреците, поклонниците са можели да разберат природата и вида на трансформацията, която божеството прави в живота на избраните си представители в плът, носещи специалните одежди. Виж Духовно облекло и Мантия.

Космическо дърво

Почитано още от древността, това е дървото, което Писанието нарича “дървото на живота”. До преди Юдео-Християнското откровение, всички езически народи са почитали дърво, което те са виждали като център на вселената, свързващ небето и земята. Според някои религии, това дърво е родило потомството на боговете. Други са вярвали, че дървото е обиталище на богове и феи и са го третирали като обект на предсказание и чародейство. Според Норвежката митология, келтите са се покланяли на могъщия дъб, заради неговото дълголетие и предполагаеми предсказателни качества и атрибути.

Котка

Символ на бдителност, чувственост и трансформация. Котките са били и все още са свързани с жените. Печално известни с техния непостоянен и зъл нрав, откъдето и думата “котка” се използва за описание на неприятните жени, клюкарките и злословещите жени. Подобно на всеки обект на поклонение от женски пол, котките също са свързани с лунните богини и са били духове-покровители. Черните котки са смятани за лоша поличба, а като цяло са били използвани в магьосничеството, като въплъщение на самия дявол. Котките още са били смятани, като съдове и приемници на демонични или фамилиарни духове и са били използвани в сатанински ритуали и оргии. Котките са били и все още са любимци на вещиците.

Кохорта

Военен контингент в древен Рим, съставен от десет хиляди души, част от легион. Обикновено кохортата е била една десета от легиона, като е била разделяна на групи от по четиристотин и двадесет, всяка от които е имала различна цел и военни задачи. Организацията е подобна на тази на съвременните военни специални части. Центурионите и манипулите са управлявали до десет кохорти. Като единица кохортата е била използвана в пехотата, кавалерията и също като императорска стража в дворците. Нощната полиция и пожарникарите в Рим са били организирани в кохорти. Духовно термина се прилага за организацията на армията на Сатана. Виж Матей 27:27; Марк 15:16; Йоан 18:3 и 12; Деяния 10:1 и 27:1.

Кошар

Ханаански бог на вулканите. Древен египетски бог на огъня.

Крава

А) Езически символ на богинята-майка. Б) Символ на женската плодовитост и душевните предсказания, особено тези на лъжливите пророчици. В) Кравите са били използвани за правене на предсказания, като за целта са били извършвани развратни обичаи за плодородие, които да бъдат за умилостивление. Виж Езекиил 13:17-19; Амос 4:1.

Крави на Васан(Васански юници)

Лъжепророчици, укорени в Амос 4:1 и Езекиил 13:17-19. Васан се отнася за древния Аморейски дух на предсказание. Виж Васан.

Крадец

В пророчески преживявания, крадецът означава духовно и символично точно това, което е и в действителност. Един, който взема нещо, което не му принадлежи, навлиза в територия, върху която няма легални права и лишава хората от тяхната заслужена радост, просперитет, мир и снабдяване. Това са целите на кражбата, за които Исус говори в евангелията. Във всяка култура и поколение, кражбата е била и остава сериозно престъпление. Обикновено щетите и са ограничени до загуби и лишения.

Крака

В пророчески контекст, краката са преобраз на колони или стълбове. Символ на опорни греди, продължението на човека. Наричани са още преносно поли, поради следите, които оставят. Поради това, често краката са споменавани като поли. Виж Исая 47:2.

Кризма

Фамилното помазание, което всички вярващи получават при обръщението и новорождението си. Мирото, за чието помазание се говори в 1 Йоан 2:27. Важно е да разграничаваме кризма помазанието от крио помазанието.

Крилат

Небесен символ на инициатива от страна на Божиите духове. В Библията често се споменават различни крилати създания.

Крилата змия

А) Дракон. Б) Символ на съюза между земните мистични сили с небесните откровения, особено тези, идващи от небесните божества. Виж Исая 14:29 и 30:6. В) Това създание е известно още и като крилат змей.

Криле

А) Символ на небесното, което се проявява под формата на вдъхновен интелект, бързина и свобода. Б) Знак за издигане, безграничност и небесна закрила. В миналото крилете са били често използван символ на слънчевите и небесните божества. Виж Малахия 4:2.

Крио

Гръцката дума за помазание, което е специфично насочено да подсили човек, ръкоположен и/или функциониращ в служение. Крио снабдява, това което е необходимо за да бъдат разбрани и извършени типично служителски задължения. Неговото приложение придава божествените сили, необходими за служение към Господ. Паралелно на това, крио активира латентните заложби и таланти на служителя. Придаването на нови сили и активирането на латентни дарби съставляват силовото помазание за служение на пророка, чрез което да приема и освобождава мощта на Бог. Виж Деяния 10:38; Лука 4:18; 2 Коринтяни 1:21.

Крио помазание

Силовото помазание за служение, получено чрез кръщението в Святия Дух на Господ, което квалифицира човек да работи за Бог в служение. Различава се от харизма, по това че то е специфично определено да подпомогне служението чрез съпътстващи знамения и чудеса. Крио помазанието потвърждава призива и точното изпълнение на работата, определена от Господ. Петър и апостолите мощно изпитаха силата му, след като се помолиха за сила и смелост да свидетелстват за възкресението на Исус Христос, чрез знамения и чудеса. Виж Деяния 4:31-33.

Кристал

Вид камък, който символизира мъдростта, поради неговата прозрачност и яснота. В окултизма, кристалът е много популярен точно поради това негово свойство – да е съвършено прозрачен. Използва се за чародейства, предсказване на бъдещето, като талисман и чарм за късмет. Поради естествения му земен произход (не както например стъклото е направено от хора), кристалът е смятан за инструмент на творението и неговите божества, създаден с цел да бъде използван в авгурството.

Кръв

В миналото кръвта е била използвана като еликсир за ритуали, поради нейната сила на живот и животоподдържащите и функции в човешкото тяло. Това е било ясно откровение за хората от древните цивилизации. Считало се е, че кръвта излъчва, макар и само частично, божествена енергия. Смятало се е още, че тя е имала свой собствен жив дух. Кръвта на овце е била използвана за подпечатване на брачния завет в ранните общества. Следователно, за да може бракът да бъде благословен и младоженците да живеят успешно, е трябвало да се пролее жертвена кръв. Много религии, особено култовете към Ваал и Ищар, са избирали за тази цел кръв от бикове, като според тях успеха на брака се е дължал на мъжествеността на съпруга. Считало се е, че ако няма направено жертвоприношение, младоженците ще останат бездетни. Това е и една от главните причини, поради които на кръвта се приписват магически сили.

Кръвен завет

Съглашението между божество и неговите заветни хора. Обичаят на кръвния завет датира още от падението на Адам, когато Бог покри неговата и на жена му Ева, духовна и физическа голота. Следващ е Авел, който закла животно и принесе кръвта му на Господ, след прегрешението на родителите му и изгонването им от Едем. В сферата на божественото, кръвта е най-висшата от приемливите жертви, защото в нея е духа на живота. Без кръв, телата от пръст спират да функционират и се превръщат обратно в пръст и прах. Това означава, че същността и есенцията на живота се заключва в кръвта.

Кръвта на Изкуплението

В съгласие с кръвните завети, кръвта на изкуплението, извършва това, което самото й име означава – “купуването или откупуването на хората от настоящето божество в полза на друго, с по-висок ранг”. Кръвта, която е същността на живота във всяка плът, е всъщност единствената валута, която има едновременно измерение във времето, пространството и вечността. Ето защо, да се пролее кръв, означава да се задейства комуникация, която излиза извън естествените области на живота. Колкото е по-висок ранга на пролятата кръв, толкова по-добри и ефективни са жертвата и приноса.

Кръст

Изправен т-образен стълб, който по времето на Рим е бил използван за екзекуцията на престъпници, осъдени на смърт. Разпъването е било често използвано при изпълнението на смъртни присъди още от древността. Нашият Господ и Спасител беше разпънат на кръст, на хълма на черепа – Голгота, като жертва без грях, заместител за нашите грехове. Поради отхвърлянето на Неговия Син – Месията, от страна на света, Бог предсказа чрез пророците Си в Стария завет, че Исус ще бъде овесен на дърво, което в древността се смяташе за смъртна присъда на човек, който е проклет от своя бог.

Кръщение

Баптизъм) – А) Церемония, обред на посвещение и въвеждане. Б) Потапянето на човек във вода като преобраз на потапяне в знание, което бележи раждането на новопокръстения и отварянето на очите му за божество, поклонение и доктрини на култ или религия. Обредът се е извършвал, за да потвърди встъпването на човека в доктрини или предстояща в бъдещето перспектива. Прилагано в много вярвания и религии, кръщението е било прието за християнски обичай чрез началото на служението на Йоан Кръстител.

Куадеш

Сирийското име на богинята на свещената любов, т.е. ритуалните сексуални актове. Терминът е използван често в Стария завет за храмова или култова проститутка, която е била един вид ритуална блудница. Думата може да бъде намерена като част от названието на село, град или населено място, които според обичая свидетелстват божеството, почитано от жителите му. Понякога в Библията думата може да бъде намерена като Кадеш или Кадис. Значението на думата показва, че областта, с която е свързана, е място, където владее култ към плодородието.

Куетеш

Сирийска богиня, еквивалент на египетската богиня-майка Хатор.

Кула

Символично за възход, поради позитивни и продуктивни качества. Кулите са преобраз на издигане в по-висши добродетели на живота и прилежащата закрила и известност, които са допълнителни следствия от този възход. В древността кулите са представлявали символ на закрила и бдителност. Виж 2 Летописи 20:24 и Лука 14:28. Кулите са представлявали също и храмови укрепления. Виж Съдии 9:46.

Кулата на Вавилон

Древната кула, за която се казва в книгата Битие, че представлява повратна точка, когато Господ Бог разбърка езика на хората по земята. Кулата беше причина за това Негово действие, защото хората се бяха събрали да строят с цел да стигнат до небето и там да се поклонят. Кулата е щяла да бъде храм на Мардук и Ищар, според различните култови аспекти на поклонение. От тогава, Библейския смисъл на Вавилон е объркване. Строителите на кулата са я наричали портата на бог.

Култ

Термин, използван за религиозни групи и тайни общества, които проповядват мистични учения и скрита изолация от семейството и/или обществото, аскетизъм и манипулиране на волята и благосъстоянието на последователите, с цел лична изгода и облагодетелстване. Виж Второзаконие 23:17; 3 Царе 14:24 и 15:12; Йов 36:14; 4 Царе 23:7; Осия 4:14; Деяния 6:9.

Култ към Ищар

Древният Вавилонски култ на поклонение към богинята Ищар. Освен всички свои отвратителни мерзости, това божество е изисквало от младите момичета да стоят разсъблечени на стъпалата на храма, за да проституират. Шумерите също заимстват и включват култа в своето общество. От тогава то е пренасяно през вековете под много различни имена и форми, които са били приспособявани към поклонението на следващите поколения.

Култ към мъртвите

Древна религиозна практика на поклонение и прославяне на мъртвите или умиращите. Нейните символи са свирепи и жестоки вампирски обичаи, в които кръвта присъства изобилно по време на празненствата на поклонение, (намеквайки за жертвите на идоли от миналото). Култовете към мъртвите са разновидност на поклонението към предците. Целта на този вид култове е да издигат ада и покварата, като се опитват да ги направят по-привлекателни и желателни за грешника, отколкото прошката и изкуплението.

Култова проститутка

Термин, използван за да наименува блудниците в дадена религия. Думата най-често е употребявана за мъже-содомити. Проститутките са били първоначално, плътските черноработници на древните религии. Като служители на култовото божество те са живеели в храмовете, където последователите на съответния бог са идвали да се поклонят. Жените са били отглеждани и дори раждани, с единствената цел да се съвкупяват с поклонниците. Това е ставало или публично като церемониален акт, които е бил воден от жреците, или насаме, за да задоволи физическите желания и нужди на специални членове.

Кунтия

Будистка богиня на милостта и закрилата.

Купа(съд)

А) Обект на духовно и божествено изливане, може да служи за ядене, също и за умиване на ръце от съдии или хора в управленски позиции. Б) Наричано още съд в превода Кинг Джеймс. Според Еклесиаст 12:6-7, купата е съд за душата, по същия начин както духът е нейния светилник. 1 Царе 10:1; Откровение 16.

Купи, бутилки, чаши

Общото между всички тези обекти е, че те са вид съдове и имат мярка вместимост. Според Библията те са съдове, които съдържат някакви вещества. Това, което е в съда, е важно, защото съдържанието определя употребата на съда: това може да е за съхранение вместо за ядене или пиене; за пренасяне вместо да стои на едно място; да съдържа ядене вместо пиене и т.н. В пророческата символика най-ясно видимо в книгата Откровение, чашите са извор на Божия гняв, съдовете представляват божествени диспенсации, съдби или духовни благословения.

Купол(Свод)

Древен символ, който в пророчески контекст (сънища, видения и слово), говори за небесното обиталище и покривало на боговете. На гръцки думата най-често е срещана като суфикс, който говори за някакъв вид обиталище или сграда – доме. Думата ойкодоме е един такъв пример. Виж различни производни в Матей 24:1; Ефесяни 2:21 и 2 Коринтяни 5:1.

Купидон

Другото име на бог Ерос. Богът, с когото блудствала Псухе, по време на установените дни за празнуване на нейната несподелена любов към това божество, покровител на оргиите. Купидон е името, с което се свързва съвременния празник Свети Валентин, който е всъщност честване на Ерос.

Куче

Мършояд по природа, опитоменото куче е всъщност доста популярен домашен любимец. Животното често е виждано като утеха, водач и пазач. В древността кучетата са били свързвани с боговете на вятъра, особено в Египет. От това разбиране произлиза и наименованието на мъжките проститутки, които също са били наричани кучета, поради служението в храмовете на техните богове. Без значение е било дали духовния покровител(бог) на храма е бил от мъжки или женски пол. За служителите се е вярвало, че са въплъщение на духовете на предците и оттам и на тяхната мъдрост, като тези духове идват посмъртно, за да помагат на обитателите на земята в техните дела.

Кушит

Етиопец.

Къща

Място за живеене, обиталище, скиния или палатка. Укритие, безопасно място. Символ на придобиване, просперитет, притежание и постижение. Център на семейната дейност. В духовен смисъл, фамилен род, династия или нация.

л


Ламиа

Божество-хермафродит със змийски очи, появявайки се във формата на женски вампир.

Левиатан

А) Спираловидно животно. Б) Буквалното значение на думата е “един, който е навит, даден при обединяване чрез завет”. В) Управляващо началство от семейството на змиите, чието духовно място е оприличено с това на дракона. Г) Древно драконоподобно създание, синоним на дявола и символ на мистичното познание, интелект и дива сила. В миналото левиатана е бил морско създание, което е било представително за свирепите и абсолютни сили на природата. Д) Символ на “непокоримото” и елемента хаос.

Левит

Член на свещеническия род от децата на Израел, известни като Левитите. Те са били специфично и изключително назначени да се занимават с функциите на служението и жертването в храма, като форми на поклонение в Стария завет. Впоследствие името става нарицателно за служител, особено за Новозаветните дякони.

Левитско свещенство

Събирателно за съвкупността от всички свещеници, които са служили на Бог в Израел.

Легион

Армия, голямо множество. Бойна единица в Римската армия, която се състои от хиляда души – пешаци и кавалерия. Думата означава буквално “събрани”.

Лейтургос

Тази гръцка дума е използвана в Евреи 8:2, за да дефинира човек, който е официално длъжностно лице и служител в храм. Думата определя този, който е служител и поклонник на Бог, а оттам и облагодетелства човечеството. Един, който работи в светилището на Бог, трудейки се за доброто на Божия народ. Думата е използвана четири пъти в Новия завет, като нейната важност произтича от последствията, заобикалящи употребата й. Виж Римляни 13:6 и 15:6; Филипяни 2:25; Евреи 1:7. В категорията, описана от думата, освен Господ Исус влизат светски служители, служители на евангелието (апостол Павел към езичниците) и Божиите ангели.

Леопард

А) Символ на жестокото, безмилостното и мощното, което върши подвизи и завоевания. Б) Показателно за покварена гордост, под прикритието на човешка смелост. В) Знак за бързина и потайност, мобилизирани заедно за атака. Леопардът е древен символ на шаманизма и свещеното животно на египетския бог Сет. Неговите характеристики са подобни на тези на Дионисий (Бакхус), гръцкия бог на гуляите, примитивната жестокост, сексуалните извращения и пиянството. Петната на леопарда са били свързвани с многото очи на бог Аргус. Леопардът още е наричан и Пума. Поради тази причина, черния леопард се смята, че е кръстоска между лъва и пантерата.

Лесбийство

Секс между две или повече жени. Историята показва, че лесбийството получава своята перверзна известност и почит от древния гръцки остров Лесбос. На това място, поетесата Сафо е писала за нейните сексуални преживявания с богинята Афродита, което впоследствие популяризирало тази практика. Сафо възприемала себе си като духовен водач, който да помогне на развитието на млади жени, призвани да събудят и издигнат своята сексуалност до нови нива. Поетесата е вярвала, че нейния призив е да ги подготви за брака. Преди жените да се оженят, те са прекарвали определено време на обучение за живота при Сафо.

Лесбос

Името на гръцкия остров, където през шести век е живяла поетесата Сафо. За нея се смята, че е отговорна за установяването на лесбийството в модерните общества и културата на Запада. Нейните творби отразяват любовната и афера с богинята Афродита, известна още като Венера, богинята на любовта. Парадоксалното е, че точно на базата на този вид взаимоотношения, древната езическа богиня е проповядвана като девственицата. Тя е била почитана от цели поколения лесбийки, тъй като нейната работа на земята е включвала предаването и обучаването в перверзно хомосексуално поведение.

Лешояд

Един, който разкъсва. Символ, който представлява хищна птица, използвана като образ-пазител на Фараоните в Египет. Пазители на царица Некбет, предполагаемата древна закрилница на Горен Египет, пазителка на институцията на Фараоните. Тя е била изобразявана обикновено с корона във формата на лешояд. Лешоядите са мършояди и унищожители, които са преобраз и знак за присъствието на настойнически духове. Впоследствие те са избрани да бъдат свещените птици на Рим, поради предполагаемите им пророчески сили. За този вид птици се знае, че имат изключително добре развито зрение, свирепа преданост и сила, а оттам и презумпцията за пророческите им качества. В пророчески контекст, те могат да символизират опозиционна алчност и ненаситност, поради хищническата природа на птицата и нейната способност за тихо промъкване към уязвима плячка. Птицата още е почитана за своите инстинкти за защита, което е и причината да бъде избрана за пазител на Фараоните. Виж Левит 11:14.

Лидерство(Водачество)

Термин, който описва събранието от лидери над някаква организация. В общия случай се има предвид повече от един ръководител, когато се използва този термин, защото той е почти синонимен със съвет(множествено число – събирателно).

Лилит

Името на женски демон, наречен от Бог “кукумявка” в Исая 34:11-15. Името произлиза от Акадианското лилиту, което означава демон. Неговото проявление и поява е във вид на женски дух, който представлява блудница в естествен и/или духовен аспект, която се противопоставя на праведността на Бог. Името означава още и “тя от нощта”.

Лилия

За тези, които са писали Словото, думата е означавала “стълб на природата”. Това цвете е било почитано поради неговата привлекателност. Стълбовете са имали много приложения, тъй като те са поддържали неща, помагали са още за укрепяване, транспорт и увесване на неща. В Библията освен като метафорично представяне на Спасителя, лилията е представлявала и образ на дългата тръба, чрез която събрания и армии са били свиквани. Нейният венчелист наподобява арковидната горна част на врата, което е символ на покритие и достъп.

Линеен пророк

Такъв, който служи сред свикано пророческо презвитерство, разпределяйки и споделяйки пророческия товар над многолюдното събрание.

Лира

А) Хармонията на земното и божественото. Б) Символ на музикалните сфери от творението. В) Знак на поетичното.

Лиричен пророк

А) Пророк, чието служение е наситено с поезия и рима, често освобождавани под формата на песен, която не е свързана с истинските написани псалми. Б) Посланикът, който функционира по този начин, е възможно да е истински псалмист, а може и да има само спорадични проявления.

Лисица

Символ на лукавство, злина и лицемерие. Червената лисица е преобраз на огнен демон – мошеник и измамник. Лисицата се идентифицира с древното норвежко божество Локи. Лисицата може да бъде и синоним и предупреждение за съблазнителна жена.

Литан

А) Седемглавия. Б) Навитата змия. В) Тиранин в духовен смисъл. Г) Драконът на хаоса. Д) Изчадието на Тиамет. Виж Лотан.

Лице

Изглед на предната част на някой или нещо. Лицево изражение или конфронтация. Също може да означава среща. Кимването е показател за освобождаване, открита реакция, одобрение или несъгласие или друг вид емоция. Виж Битие 1:2 и 17:3, 17; Лука 9:53; Деяния 17:26.

Лоа,(лои)

Вуду думата, събирателна за всички некро-божества на тази религия (некро означава мъртъв или смърт). Лоа са духове, обитаващи и пазещи територия или регион(обикновенно на мъртвите), към който са назначени. Други лоа представляват небесни божества, които са представлявани и водени от жрец или жрица, наричани съответно хунган и мамбо. Съвременните лоа са примесени с християнски светии от средновековието, за които се смята, че представляват тези обитаващи на земята духове, с религиозно значение и цел.

Лотан

Седемглаво ханаанско божество, което е било морско чудовище. В Библията, древното хорейско божество, за което се е вярвало, че владее над земята им. Седмоглавият е представлявал бога на злото. Името още е и синоним на левиатан.

Лошо(Зло око)

Термин, използван от Исус в евангелията, за да опише състоянието на сърцето, което покварява и омърсява плътта. Злото око е синоним и израз на завистта. Това включва тази степен на пожелание, която включва в себе си разрушение на обекта на желание, така че притежателите му да бъдат лишени от него. Фразата зло око се прилага за завист, ласкателство, лицемерие и разврат. Може да бъде свързано също с окулт и магьосничество, където се е смятало, че чародеите притежават такава сила, че могат да унищожат жертвите си само с поглед. Оттам идва и нарицателното “уби го с поглед/смразяващ поглед”. Виж Притчи 23:6 и 28:22; Марк 7:22.

Луна

2) – Името на богиня от древността. То означава “лунна богиня” или “богиня на луната”.

Лунни божества

Божества, които владеят над нощта, като най-често имат женски образ. Шумеро-Вавилонската е най-известната в Месопотамия култура, която се покланя на множество нощни божества, от които Ашера, Ищар, Дияна и Венера са най-главните.

Луцифер

Името на херувима, който някога беше лидер на небесното хваление в присъствието на Божията слава. Смятан погрешно за архангел, тъй като Словото съвсем ясно го определя като херувим – някога помазания херувим. Думата помазан, която е използвана, за да опише неговия бивш статус на херувим, е използвана само веднъж в Библията. Това е думата мимшакх. Луцифер, помазания херувим, е единствения, който получи такъв тип помазание от всички създания на Бог. Неговото име беше променено на Сатана, когато той започна война срещу творението и своя Създател, когото мислеше, че може да победи. Езекиил 28 и Исая 14 разкриват неговата същност.

Лъв

А) Библейски символ на управление според Стария завет, имащ предвид конкретно царя. Б) Представлява Господ Исус Христос като Лъвът от племето на Юда. В) Символично представяне на апостолския служител. Г) Лъвът е бил почитан като символ на слънчевата мощ и оприличаван на слънцето. Д) Представлява типичната царска власт с всичките и най-положителни качества и мощни атрибути.

Лъвът и Агнето

Израз, описващ двойнствената роля на Христос, добродетелите и атрибутите на Създателя Бог, управляващ и владеещ Цар над всички царе и Неговото жертвено Агне, принесено в жертва за греховете на света. Христос, Божия Син, стана Божията абсолютна и последна жертва, от Него и чрез Него, за опрощение на греховете на света, породени от бунта, който зарази творението Му. Възставането на Луцифер срещу властта на Създателя, вкара в света духовете на грях и смърт, които преминаха върху човечеството.

Лъвът от племето на Юда

А) Едно от символичните имена за Господ Исус Христос, поради Неговия суверенитет, сила и власт над цялото творение, както и абсолютно върховенство над всички дела на Божиите ръце. B) Човешкото родословие на Христос, който произлиза от племето на Юда като потомък на Цар Давид, поради което Неговото властване беше наречено според Израилевото племе.

Лъжа

А) Това, което не е истина или е в противоречие с истината, която Създателят Бог е открил и поддържа. Б) Това, което е против законите на творението и неговия Създател. В) Според Библията и особено в книгата Откровение, всички лъжци, дори тези, които измислят или вярват непрекъснато на лъжи, ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Виж Откровение 21:8.

Лъжец

Който лъже непрекъснато и по навик. Човек, който отрича и отхвърля истината.

Лъжепророци

Пророк, който не е член на свещеничеството на новото творение в Исус Христос. Такъв, който пророкува и изпълнява пророчески функции от името на дявола, дори и в плътта си. Според Библията лъжепророците говорят от името на други богове. Пророкуват от собствените си разбирания, от сърцата си, като най-често са мотивирани от частна цел и егоистични амбиции. Това са хора от вида на Валаам, където получаването на възнаграждение или заплата за пророкуване е единствения начин, по който те могат да освободят слово от Господ.

Лъжепророчество

Предсказания и откровения, които не са част от вечният план на Бог за човека и земята, но са изговорени като пророчество. Известно е още, като псевдо-пророчество. Това е слово, което е изговорено, но Бог не го е изпратил към земята, нито е вдъхновил пророка да го изговори. В общия случай това е много прочувствено слово, което носи лъжлив мир и успокоява човека, който наистина заслужава Божието порицание и съд.

Лютня

В миналото е смятан за музикалния инструмент на влюбения. Лютнята също така е била символ и е представлявала стил, който е странна смесица от схоластика, сватба и управление.

Лява ръка

Символ на емоционалната сила и перспектива; още изразява сантименталността.

Лято

А) Време за прибиране на плодовете за през зимата. Б) Благоприятно време за жътва. В) Време на тишина и почивка. Г) Лятото представлява обикновено топъл и сух период, който може да бъде и показател за трудности, изпитания или сезон на съзряване чрез тях. Лятото още е символ и на Юг.

м


Маат

Еврейската дума за истина. Маат също така е и името на Египетската богиня, за която се смята, че отговаря за истината, като една от добродетелите.

Магове

А) Племе от Медите. Б) Жреци на образ. В) Състав от Персийски придворни съветници. Маги също така е името на петнадесет класически групи окултни служители. Техните области на професионално и свръхестествено знание и служение са: 1) Учители на свято поклонение към природата. 2) Тълкуватели на знамения и природни феномени. 3) Заклинатели. 4) Екзорсисти. 5) Гадатели. 6) Магьосници. 7) Чародеи. 8) Астролози. 9) Извиквачи на съдби. 10) Звездобройци. 11) Лунни гадатели. 12) Вълшебници. 13) Вещици. 14) Спиритисти. 15) Обайватели. Г) Главните експерти по духовни въпроси. Те се издънка от Зороастрианизма, поклонници към природата, астролози и основополагащите жреци на магията, която включва природата, духове, магии и налагане на съдби върху хората. Виж Друиди, Магус и Зороастър. Магите са били още и каста от Източни жреци, основно астролози, чародеи и вълшебници. В книгата Деяния се говори за тях, когато се споменава за Варисус, който беше известен като Елима и чието име означава магьосник. Връзката между магите и магьосниците, е че двете думи са почти пълни синоними.

Магия

Незаконното манипулиране, принуждаване и нахлуване в свръхестественото с нечестиви и безбожни цели. Думата магия произлиза от Латинското магика, което означава изкуство. На гръцки думата е магике, което означава текне, или това е префикса за думите техника и техничен. Произлизаща от магите, магията емулира тяхното архаично умение в свръхестествените области.

Магнит

Древен метал, използван поради предполагаемите му сили, за които се смята, че са управлявани от слънцето. Металът е бил символ на Хорус, Египетския бог на слънцето, почитан като управник на движението на небесните тела. Магнитите също така са били използвани като любовни амулети и чармове.

Магус

А) Друго название за маги, древната Мидо-Персийска жреческа каста, която е отговаряла за религията на Зороастрианизма, под властта на божеството Ахура Мазда. Б) Друга дума, използвана за мъдрите мъже от библейските времена. В) Думата включва в значението и смисъла си функционирането като магьосник и/или вълшебник.

Магьосник

А) Такъв, който практикува магия. Б) Вълшебник. В) Фокусник, който действа чрез магия, за да забавлява или да отклони вниманието. Г) Такъв, който си служи с черното изкуство. Д) Заклинател, некромансер, вълшебник, чародей и илюзионист.

Магьосничество

А) Избиране чрез жребий на човешките съдби, което е форма на направляване на нечисти духове. Б) Магия, некромансия, чародейство, вълшебство. В) Използването на свръхчовешки сили над хора и обекти с помощта на нечисти духове. Г) Практикуване на чародейство, заклинания, магии и отвари. Д) Действие чрез манипулация на хора и събития, която да доведе до желания от окултиста резултат. Такива хора се намират далече от стандарта за праведност на Създателя. Те използват отвари, опиати, магически заклинания и каквото е необходимо, било то реално или илюзорно, за да постигнат своята цел и желание. Е) В Новия завет магьосничеството и чародейството са идентифицирани като фармакеа, поради редовната употреба на билки и отвари, прилежащи към съответните заклинания и магии. Виж Галатяни 5:20.

Мазарот

Еврейската дума за зодиака, според Йов 9:9 и 38:32. Думата буквално означава съзвездието Мечка. Друг вариант на думата, означава планетите като зодиак. Първоначалното значение на думата е било “мечка-пазител”, чийто смисъл е да покаже духовен, ангелски страж.

Майка на блудниците

Термин, с който е неречен мистичния Вавилон в Откровение 17:5, поради духовната и естествена връзка с древността, богините и техните Вавилонски култове за плодородие.

Майчински

А) Това, което се отнася за майчинството. Б) Действията и работата на майката, като родител. В) Когато в Библията се споменава за майка, това включва значението и целта на утробата, използвано от пророк Исая относно идването на Христос. Виж Исая 49.

Малак

Еврейската дума за ангел, която означава нещо повече от просто божествен пратеник. В значението се включва и смисъла на духовен управник, който е притежател на назначена територия, над която управлява като свръхестествен губернатор.

Малакх

Еврейската дума за наместник, които стои под авторитета на управник. Последният е делегирал властта си на наместника, който работи, изпълнява и представлява господаря си най-често в отдалечена от него територия.

Малахия

Свещеник и пророк от Стария завет, живял и служил по времето на Неемиевата мисия. Той е един от малките пророци, който конкретно адресира неправилното поведение сред свещениците, нечистите жертви, извратените ритуали и злоупотребите в брака. Малахия е живял в периода около 400-та година преди Христос и името му означава “Моят Вестител”. Той говори за това как Господ слуша внимателно коментарите на народа Си, относно Него и записва какво са изрекли. Малахия разкрива в посланието си, че Бог записва оплакванията на критикарите и лоялността на верните. И двете групи са записани в съответните им книги, според които Бог определя техните награди.

Малките пророци на Библията

Имената на дванадесетте малки пророци в Библията са: Осия, Йоил, Амос, Авдия, Йона, Михей, Наум, Авакум, Софония, Агей, Захария и Малахия. Те са наречени Малки пророци поради техните малки по обем пророчески творби, в сравнение с това на четиримата предшестващи ги пророци. Виж Големи пророци и Пророци в Библията.

Мамбо

Названието на вуду жрица, която служи на култа към мъртвите в тази религия.

Манасия

Син на Езекия, които наследи трона му над племето на Юда. Този цар върна Юда към предните му години на идолопоклонство в цялата им земя. По време на неговото царуване е станала отново популярна астрологията и сърцата на Божия народ са били напълно обърнати към техните предишни аморейски фетиши. След отвеждането му в плен, обръща сърцето си към Бог в смирение и покаяние, вследствие на което бива възстановен от Господ.

Мандат

А) Публично доверие или власт, дадена от висшестоящ към подчинен, която му позволява да действа, съди или управлява в качеството си на представител на съд, страна или суверен. Б) Прилага се в юрисдикцията, териториално и при изпълнение на официални дела. В миналото това се е смятало за термин, който идентифицира божествено възлагане, направено пасторално или чрез ангелски пратеник и специфично послание.

Мандрагора

Наркотично растение, използвано в миналото за магьосничество, забременяване и магически отвари. Вярвало се е, че то притежава свръхестествени свойства и поради това е широко разпространено в правенето на магии и заклинания. Поради наркотичните му качества е било използвано като афродизиак, т.е. средство, което възбужда сексуалния апетит и желание и евентуално предразполага към плодородие и възпроизводство. Растението е използвано още и с лечебна цел, като с него са били третирани множество възпалителни процеси и зарази.

Маневра

По-лека форма на думата манипулация, която е използвана най-често, за да опише триумф над врага след успешни военни действия срещу него.

Манна

А) Буквално означава “какво” или “каквото”. Б) Тя е символ на божественото снабдяване на благодат, демонстрирано и проявено чрез чудо. В) Също така е преобраз на храна, която може да дойде единствено от Бог. Поради това Христос говори за нея в Йоан 6, когато разкри Самия Себе Си като небесния хляб. Библията още казва, че Господ храни с манна Израелтяните в пустинята. Г) Манната е смятана за небесната храна. Форма на божествено препитание, която е преобраз на духовни мисли и идеали. Виж Псалм 78:25; Изход 16; Йоан 6 и Откровение 2:17 разкриват духовния произход на манната.

Манипулация

А) Древен гръцки термин, описващ ловка и хитра военна стратегия. Б) В днешни дни, това е дума, с която най-често се описва пророкуването с користни подбуди, за лична облага, душевни думи, които да предизвикат благоволение, подчинение или подкрепа от даден човек. Друго приложение на този термин в Новозаветната църква е опресиращото или подмолно действие на особено силен лидер.

Мансия

Суфикс, добавян към много термини, който показва стил или вид чародейство и оттам и духа на заблуда – некромансия, хиромансия, хидромансия и т.н. Окончанието на края на тези думи показва, че процесът, чрез който се изявяват, е чародейство. Когато видим това конкретно окончание, разпознаваме, че е въвлечено чародейство или негова форма. Виж Чародейство.

Мантик

А) Гръцкият термин за технично врачуване и предсказване на бъдещето с чародейство, знамения и авгурство, като продукти на природни феномени или машинации. Б) Изваяни схеми или мисли, примесени с магия. В) Древните мантици са разчитали на хиероскопия за голяма част от тяхната чародейска информация, т.е. изучавали са органи и вътрешности, за да предсказват. Г) Окултна дума за пророк. Д) Чародей или баятел. Е) Такъв, чийто послания са предавани най-често в състояние на транс и обладаване от духовни сили, често постигано чрез опиати и интоксиканти.

Мантия

Свободно падаща наметка, носена от пророци и други длъжностни лица с власт, като символ на тяхната позиция и сила да упражняват контрол и да владеят. Мантиите отразяват свобода на действие, позиция, престиж и снабдяване за носещия наметката, както и легалното право да ги използва.

Марай

А) Древен град в Месопотамия, разположен на брега на река Ефрат. Център на Аморейското царство по времето на 1800-та година преди Христос. Неговият най-известен цар е бил Зимри-Лим, като разкопки са разкрили изключителен палат и впечатляващ храмов зигурат, посветен на Ищар. В Марай, поради аморейците са процъфтявали астрологията, чародейството и магьосничеството във всичките му форми. Главното божество на града е била Ищар. Една от малкото цивилизации в древността, която е поддържала еднакви права и за жените, и за мъжете. Б) В миналото богиня на времето и бурите. Тя е била дух на царица, който е обладавал жените-управници. Еквивалент на Ирис, лунната богиня, която е била рисувана с ореол в цветовете на дъгата.

Мариам

Сестра на Мойсей и Аарон. Те е и пророк на Израел. Господ напомня за нея на пророк Михей, като я обявява за третия лидер на Израел. Виж Михей 6:4.

Мардук

А) Име на древно акадианско и вавилонско божество, за което и двете култури са вярвали, че е създател. Б) Също така асирийски и вавилонски бог на слънцето. Заедно с богинята Ищар, Мардук е бил обрисуван с лъвски образи. Асоциацията произлязла от вярването, че и двете божества са били почитани сред хората като пазители на боговете. В) Наричан още Меродах; божественото име на Нимрод в земите на древен Вавилон.

Марс

Планета от слънчевата система. Името на бога на войната в древен Рим, на когото нацията е отдавала благодарности, за това, че е баща на Ромулус, родителя на Римския народ.

Маса

Ниска платформа, до която хората сядат, за да се хранят, да разискват делата си или да изпълнят определени ритуали. В древността е съществувала така наречената свещена маса, на която номадските управници са извършвали религиозни обреди. Когато са минавали през пустинята, свещената маса често е била подреждана, като е имала официално и обществено значение. То е произхождало от политическите, военните и ритуалните поводи, по които са се събирали военни и управници пред своите богове. Масата също така е била често използвана и като място за извършване на търговски сделки и транзакции.

Маслина

Маслината е символ на духовния плод, по-конкретно такъв, който е характерен за Святия Дух. Маслините са знак за мир, радост, снабдяване и безсмъртие. Те са преобраз на изобилие и непорочност. Преди идването на Христос и Святия Дух, маслините са били символи на богинята Атина. В Старозаветния свят, този плод е бил съществена част от храната на евреите и други етноси от същия географски регион. Освен поради хранителните и медицинските си качества и свойства, плодът на маслината е използван и в много ритуални обреди и обичаи. В качеството си на преобраз на плода на Святия Дух, маслината отговаря на Божия мощен и силен плод в нашия живот.

Маслинови венци

Символ на победата. Използвани са още и като един вид корони. Появяването им в пророчески контекст, означава покоряване на царски сили.

Маслинови клонки

Преобраз на сила и мощ. Показват или предвещават още приятелство и успех.

Маслинови листа

Символ на девствеността.

Масло за помазване(зехтин; миро)

Субстанция, направена от маслини или други плодове или зеленчуци, използвана в храната като лекарство и за осветяване. С течение на времето, тези практични приложения и употреба са придобили религиозен и ритуален смисъл. Помазването с масло е почнало да се използва с цел освещаване и отделяне на предмети или хора за дадено божество. Това е означавало освещаване за божествено служение, като аналогията с практичната ежедневна употреба на маслото определяла акта на помазване като “духовна поддръжка, духовно и свръхестествено изцеление, придаване на сила за съответния офис, както и откровение, и божествена мъдрост.”

Маска

Символ на преструването, скритото, увъртането, прикриването и въплъщението. В много мистични церемонии се използвали маски, с цел да се представи дадено божество. Когато видим маска в сънища или видение, това означава, че едно от горните описание е в действие. Когато Библията говори за светиите, които гледат на Господ с открито лице, тя загатва точно за тези древни религиозни практики. Мистичните религии и аскети са покривали лицата си с маски, обикновено изработени с образа на техните богове, за да могат да наложат вида на божеството върху поклонниците. Мойсей беше принуден да покрие лицето си, след като беше наситен с Божията слава, защото хората не можеха да понесат това, че той отразява Божията съвършена и завладяваща светлина. Виж 2 Коринтяни 3:6-18 и дефиницията за Качулка.

Матриархален

А) Майчино или женско лидерство в дома. Б) Прекаленото надмощие и доминатност на жени. В) Силата на жените. Г) Използвано в отрицателен смисъл в Новозаветната църква за всяка една жена, която е силна, компетентна и уверена.

Машал

А) Правителство, империя. Еврейската дума за това, което ние разбираме като началство. Б) Може да бъде използвано за апостолско началство в днешно време. В) Важно за пророческото разбиране, защото се отнася за невидимото началство на Господ Исус Христос (Ефесяни 1), за което Неговата църква е от съществено значение. Виж Михей 5:2 и Еремия 51:27.

Медиум

Човек, който предрича бъдещето чрез окултни средства, като чете от областта на душата и плътските сфери на слушателя си. Медиумите наблягат на живота от отвъдното, като се допитват до мъртвите(некромансия) и света (космополитанизъм), който е ограничен до земните неща. Медиумите подбуждат към грях и отстъпничество спрямо Създателя Бог и Неговите закони. Тези хора и думите им се съсредоточават около дома, брака, парите, секса (в неморален аспект), човешката тъмнина и плътски мироглед.

Медия

Средство за пренасяне или изразяване на мисли, идеи и информация. Първоначалното значение е било “средна земя”.

Мелхиседек

Царят-свещеник на вечното творение на Всемогъщия Бог, който в Битие 14:18 срещна Аврам след неговата битка и победа над петте царе. Мелхиседек служеше като божествен енси или цар-свещеник в Ерусалим в далечното минало. Ерусалим, който в древността е бил наричан Салем, е бил единствения град, избран от Всемогъщия за Негово обиталище. Мелхиседек, от позицията си на цар-свещеник на Бог, потвърди завета на Аврам с Всемогъщия, като изнесе хляб и вино (Господната вечеря) и го благослови. Този акт символизираше ратификацията на завета, който Господ сключи с Аврам.

Мелхиседеково свещенство

Вечният ред от свещеници, които служат от името на творението и човека към Бог, с цел да изкупят греха, който избухна в творението след бунта на Луцифер. Мелхиседековият чин съществуваше и все още го има, за да умилостивява Господ за кръвопролитията, които се случиха в творението. Мелхиседек постанови началото на това свещеническо служение, като негов главен свещеник, до времето когато Господ Исус дойде и изпълни словото Си и зае позицията Си на Първосвещеник на вечността. Христовата църква на Новото Творение е включена в този вечен ред от свещеници, като царско свещенство на Бог, според написаното от апостол Петър и в Откровението на Исус.

Менай

Богът на съдбата и ориста, споменат в Исая 65:11, на когото хората са се покланяли за късмет. Върви ръка за ръка с бог Гад, покровителя на добрия късмет.

Менестрел

Певец и музикант, чието служение се състои от хваление и поклонение с пророчески аспекти. Човек, който може да свири на един или повече музикални инструменти. Елисей повика менестрел, когато Йосафат искаше слово от него по отношение на военния поход, който той и царете на Израел и Едом бяха планирали срещу моавците. Виж 4 Царе 3:15.

Ментор(наставник)

Такъв, който тренира, обучава и инструктира друг, подготвяйки го за професионална служба или кариера.

Меоненим

Думата е използвана в Съдии 9:37, за да опише магьосник, чародей или вълшебник. По-конкретно, тя дефинира такъв, който предава себе си да призовава и да бъде проводник на фамилиарни духове. Виж Второзаконие 18:10,14; 4 Царе 21:6 и Михей 5:12.

Мерзост

А) Това, което поощрява и води до духовно, морално, религиозно, социално и церемониално оскърбление, нечистота и бунт срещу Всемогъщия Бог. Б) Всяко нещо, което сериозно извращава, първоначалната направа и цел за творението от Създателя. В) Библията определя езическите и идолопоклоннически изображения и ритуали като мерзост. Г) Дефиницията на мерзост описва и духовното отражение, което включва освобождаването на “духовна смрад” по земята, като от разложение на труп. Е) Йехова осъди като мерзост, болните и сакати животни, които Му се принасяха в жертва от свещениците. Ж) Травеститите и хомосексуалистите, както и половия акт с животно (зоофилия) също са мерзост. За справки Левит 18. Чародейството, магьосничеството, астрологията и спиритизма са други практики, които Господ определи като мерзост. Думата се отнася за отхвърлените, отвратителните и омразните. Противните и гнусните, също са определени като мерзост. Езическите богове, особено тези, които са изисквали човешки жертви и оргии, също са наречени мерзост. З) Думата мерзост може да бъде преведена като “зла поличба, предвещаваща приток на зло в общността или нацията, която насърчава и върши такива неща. Левит 18.22; Еремия 8:12; Езекиил 16:50; Даниил 12:11; Малахия 2:11. Също отбелязано в Марк 13:14; Лука 16:15; Откровение 21:27.

Меродах

Мардук, името на акадианския бог, който служеше като пример за подражание на Нимрод, който от своя страна изгради религии около себе си и за себе си и ги разпространи и поощри сред древните вавилонци. Виж Вавилонски религии.

Месец

А) Един цикъл на луната. Б) В пророчески аспект месеците говорят за лунния цикъл на времето, според който то се измерва спрямо орбитата на луната, а не на слънцето. Когато бъде срещнато, формата и фазата на луната са важни, за да може да бъде разбрано и разтълкувано правилно неговото приложение в Божия пророчески календар. Функционалното действие на числото дванадесет, произлиза от лунното 29,5 дневно обикаляне около земята и това, че се случва дванадесет пъти за една година.

Месопотамия

А) Земята между двете реки. Б) Областта на Плодородния полумесец.

Метал

А) Небесен обект с духовен потенциал. Б) Показателен за една или повече от седемте планети, почитани от древните цивилизации. Например луната е преобраз на среброто, а слънцето на златото.

Метеорит

А) В духовен смисъл, задача от управляващите духове над даден регион. Вярвало се е, че те го разпалват чрез елементите и силите на творението. Б) Според друго вярване, за метеоритите се твърди, че са духове на паднали ангели, които някога са управлявали региона. В предишния си статус, те са сияели като небесните звезди. В) Смята се, че това са пристигащи нови ангели в нашия свят.

Меч

А) Божествено оръжие и инструмент на Създателя Бог. Б) Символично за словото на Бог. Виж Исая 1:20; Притчи 12:18; Ефесяни 6:17; Евреи 4:12.

Мечът на Духа

Словото на Бог, според Ефесяни 6:17.

Мечка

А) Символ на хищник. Б) Символизира хладнокръвна бруталност и жестокост. В) Древен символ на боговете Один(смърт) и Артемида(война). Г) Изобразява хищнически дух и жесток войн. Д) Мечката е била използвана като символ в миналото, а дори и досега от някои Европейски страни, особено Швейцария и Русия, може би поради техния студен климат. Пророчески, мечката е използвана в Даниил 7:5-7.

Миграция на душата

Подобно на идеята за прераждането, тази фраза се отнася за вярването във възможността душата да се премества от едно тяло в друго. Според това вярване се смята, че човешката душа може да премине по собствено желание в друго тяло, когато нейния настоящ приемник почине. В случаите, когато тя не се променя, за да мигрира в друг човек или дори животно, душата почива върху някакъв обект, докато не намери подходящия приемник за себе си. Някои религии наричат преродени, създанията, за които се смята, че са приемници на стара душа. Сравни с дефиницията на Новорождение.

Милком

А) Амонско божество. Б) Наричан и оприличаван още на Молох, Меркурий, Хермес и Мелхом. Виж Софоний 1:5.

Мин

Името на Египетския бог на жътвата. Той е бил почитан, като животворящо божество, което е силата, стояща зад възпроизводството.

Мисли в съня

Най-големият Библейски пример за това е прелюдията на Навуходоносор към съня с огромния образ. Случаят е описан в Даниил 2 (визираме конкретно 2:29), където царят почиваше на леглото си и размишляваше за неговото царство и какво ще стане с него в бъдеще. Всемогъщият Бог, използва мислите му на нивото, на което Навуходоносор го по познаваше, за да стартира пророческо събитие, което доведе до издигането на Даниил в позиция началник над всички мъдреци във Вавилон. Мислите в съня са размишления, търсещи отговори от предсказвателно естество, които могат да доведат до активиране на пророческо видение. Като друг такъв пример, можем да разгледаме случая, в който сънуващият разбира, че размишлява върху темата на събитията в съня. Друга такава ситуация е осъзнаването на сънуващия, че мислите му участват активно в съня, като той ясно разбира, че това е сън.

Мисионерски пророк

Пророк, чието главно назначение е да бъде изпратен от Бог към специфични области, където да изпълнява пророческа длъжност.

Митове за задгробния живот

Това са различни хипотези, които правят опит да разгадаят тайната на състоянието и местообитанието на душата след смъртта на тялото. Тези митове и теории датират още от времето на Кайновата религия. Упадъкът на хората, потопи човечеството в тъмнина и невежество по отношение на това, какво става в нашия свят и в света след смъртта на тялото. Вследствие на това, в днешно време преобладават теории и спекулации, по отношение на задгробния живот, които са далеч от реалността. Най-популярното и успокояващо вярване, е че човекът, който е умрял е издигнат до позиция на божество или прехвърлен в друго земно тяло. Всяка от горните две вероятности се смята за привилегия на покровителите и духовете на предците, които пазят конкретното семейство, до смъртта на водеща патриархална или матриархална фигура от него. Още наричано преселване на душата (виж Трансмиграция на душата) в шаманизма. Те подкрепят това вярване, защото шаманът е бил почитан като човек ескортиращ мъртвите, пазач на душите им, които направлява техния път след смъртта, така че те да пристигнат на местоназначението си безопасно.

Мистични религии

Пророците трябва да имат необходимото знание и разбиране, за да могат ефективно да се борят със своите противници. Светиите на Бог не бива да бъдат невежи относно стратегиите и съблазните на Сатана и неговото царство на мрака. Пророците знаят, че други религии са в непрекъснато съперничество и борба за вярата и душите на тези, които Исус Христос копнее да види изкупени. Езотеричната мъдрост на вековете, която е проповядвана и пропагандирана от тези мистични учения и религии, е много примамлива за всеки, който търси да придобие по-дълбоко и висше познание и мъдрост.

Митология

А) Формалната институция за измислица, неистини и празни въображения. Б) Думата, която е използвана, за да рекламира и разпространява древни езически религии и техните божества. В) Модернизиран термин за древното идолопоклонство. Виж 1 Тимотей 1:4 и 4:7; 2 Тимотей 4:4; Тит 1:14; 2 Петрово 1:16.

Митологичен пантеон на богове и богини

От времето на шумерите до средновековните християни, различните богове и богини са преминавали през аналите на историята. Променящи имената си, сливащи се с божества на други култури и променящи своята форма, образ и ритуали, те са продължавали своето съществуване, за да зареждат всяко следващо поколение с пресни идоли за поклонение.

Митове за Сътворението

Разкази, догадки и теории, които търсят обяснение за сътворението на физическия свят. Има много митове за сътворението, като някои от най-известните са: екс-нихило, божествени битки и конфронтации, божествено съвкупяване и съзнателно и нарочно проектиране и създаване. Познаването на тези митове е важно, защото голяма част от тях са преподавани в почти всички образователни системи по света. Митът, защитаващ тезата, според която света е възникнал от нищото, известен като теорията на “големия взрив”, не може да даде обяснима причина за това как от нищо става нещо. От своя страна, според митът за битките и воюването, светът е възникнал при борба за надмощие между божества, при която един е спечелил и е подчинил останалите, които под негово управление владеят над вече съществуващата, но хаотична планета. Идеята за божествената копулация, допълва предния мит, като твърди, че божествени създания, чието начало се крие в далечното минало, са се свързали и от тяхното сношение са произлезли планетите, елементите (вода, огън, вятър и т.н.) и всички други обекти на творението.

Михей

2) – Странстващ пророк от времето на Ахав. Михей беше въвлечен в конфликт с институцията на придворните набийм на Ахав. Това бяха четиристотин наети пророци, които заедно пророкуваха, че царя трябваше уверено да продължи със своята битка срещу Сирийската армия, въпреки, че неговия Бог беше отредил разрушението му да стане чрез тях. Цар Йосафат обаче имаше разпознаване относно тяхната истинност и поради това подтикна Ахав да намери истински пророк на Бог. Царят знаеше точно къде да намери такъв и изпрати да го повикат.

Мишмар

От шамар, което означава да пазя, бдя, стоя на стража.

Мишмерет

А) Отново произлиза от корена шамар, думата означава стражева кула или позиция за наблюдение. Б) Място, в което заловените затворници се държат под стража. В) Може да се отнася за мястото на стража на пророка, неговата кула или позиция за наблюдение над поверената му сфера или област на влияние.

Мишфат

Терминът, даден на сферата на праведност и справедливост, които са характерни за управлението на Бог. Тази сфера включва християнина на Новото Творение, служителите на Господ Исус Христос, както и съда и управлението на Създателя Бог и Неговите протократични агенти.

Млечният път

А) Знак, мост или граница между небето и земята. Б) Знакът на древната небесна змия, на която са се покланяли античните идолопоклоннически религии.

Мляко

2) – Това, с което Господ постанови Своята Новозаветна църква, в качеството си на майка за новородените християни, да храни децата си – чистото мляко на Божието слово. Дълг на Църквата към новоповярвалия е да го учи на елементарното, лесно за възприемане Божие слово, за което 1 Петрово 2:1-2 увещава, да бъде прието като съществено поучение, следващо изкуплението.

Мойсей

Първият официален пророк на Израел, след като нацията напусна Египет. Всъщност той бе Старозаветен прототип на апостола, поради естеството на неговата мантия. Мойсей беше роден в семейство на Левити и избавен от смъртта, поради целта на живота му. Той успя да избави от Египетско робство Божията първа и единствена заветна нация. Мойсей беше въведен в своето служение към Яхве на четиридесет годишна възраст, след като беше избягал от Египет, където щеше да бъде следващия Фараон.

Молех

Националното амонско божество, споменато в Левит 18:21 и Еремия 32:35.

Молитва

Смирена молба на вярващ, отправяна към божество или по-висша сила. Да бъде умолявано божество или сила.

Молитва в Святия Дух

А) Молене на езици. Виж Юда 1:20. Б) Учено в Новия завет, като предимство на Новорождението. Способността за това бе дадена на ранната Църква в деня на Петдесятница. Тогава Святият Дух слезе върху сто и двадесет души, които се бяха събрали, чакайки Го в горницата, според заръчаното от Исус.

Молитвена манипулация

Молитва, която е изговорена, за да декларира, застави или предизвика определено желание да се изпълни в живота на друг, независимо от неговата или нейната воля, нужди или желания. Такава молитва пренебрегва също така и волята на Господ и целите Му за живота на хората. Договора на Валаам с Валак срещу Израел е пример за такъв вид молитва. Виж Валаам. Виж Числа 22.

Молитва на други езици

Друг начин за определяне на молитвата в Духа. Молитвата на други езици позволява на светията на Новото Творение да комуникира на езика на свръхестественото, и ефективно да атакува, смъмря и преодолява силите на мрака. Това общение позволява на Божиите деца да изваждат от света на Духа, нематериалните още, но съществуващи в духовна форма благословения и снабдяване. Тук се включват всички добри неща, които Господ е снабдил за нас чрез Новия завет в Неговата кръв.

Молох

А) Семитско божество, което изисквало от поклонниците си да принасят децата си като всеизгаряне. Б) Иронично е, че това божество е смятано за любящ и закрилящ баща. В) Смята се, че е същото като Мелех.

Монотеизъм

Вяра само в един бог. В световно отношение, общоприетите монотеистични религии са Юдаизъм, Християнство и Ислям. Според Библията обаче, Яхве на Юдаизма е баща на Исус Христос и Той е единствения истински и жив Бог. Сътворението, греха, изкуплението и кръста, всички установяват вярата в Христос като единствената истинска религия за Новозаветния вярващ.

Морета

В пророчески контекст моретата представляват разнообразното население на земята. Издигането на зверове от морето е показател за идеите, мотивацията и вътрешната духовна направа на тези, които са в лидерски позиции над масите. Хората, които представляват множествата по земята, най-често биват представяни като големи водни маси. Изборът на тази символика е показателен за нестабилната същност на човека, често пъти хаотично съществуване и принос към бъркотията в земния живот. Водния символизъм говори още за лесната промяна на състоянието и нестабилност в духовно, поведенческо и мисловно отношение. Виж Исая 17:12.

Морско синьо

Цвят, който символизира военна власт, мощ и назначение.

Морфей

А) Бог на съня и сънищата Б) В пророчески аспект отразява ленност и мързел. В) Извратено подобие на ангела на съня, който е описан в Библията, като носещ и съпътстващ виденията и сънищата. Виж Малак.

Мост

Символ на преход и най-вече транзиция през високите и трудни периоди на живота. Мостовете могат да бъдат символ на промени, свързани с трудности в живота, както и правото на човек да премине от един в друг етап от живота си. Пророчески, мостът е аналогия за свод/арка над водите, било то спокойни или развълнувани, според причините, довели до мястото на прекосяването им.

Мот

Вавилонски бог на смъртта.

Мощ

Способност да извършваш и изпълняваш различни дела. Сила, чрез която да окажеш натиск или да повлияеш. Виж Потенциал.

Мрежа

Мрежата символизира на пръв поглед крехката сила на този вид устройство, което е предназначено да улавя и омаломощава силните. Тя е преобраз на душите, които са уловени крадешком, като невидимото покорява и завладява видимото. Мрежата също така е преобраз на естествената хитрина, която има за цел да улови, това което е неукротимо, неуловимо и непокоримо. Мрежата илюстрира триумфа на Христос над изгубените души, които за Него представляват риби, хванати от моретата на света. Неговата метафора с мрежата, представлява морската Му власт и сила като Създател и Изкупител. Той лови хората от водите на живота, спасявайки изгубените и избавяйки тези, които са Негови чрез мрежата Си. В този контекст, мрежата се отнася за Словото на Бог, което е заложено и метнато във водите на света от Святия Дух. Според тази символика, Господ нарече Своите пратеници “ловци на хора”.

Музикално пророкуване

Пророческо служение, което разчита или е видимо обогатено, когато бъде едновременно съпроводено с музика. Елисей нареди да повикат музикант, който да служи заедно с него, когато Йосафат го извика за съвет относно отиването му на война заедно с Ахав. Когато музикантът започна да свири, пророкът освободи словото на Господ. Виж Менестрел.

Мухи

Облаци насекоми, чието появяване, описано в Библията, е знак за съд на Създателя, от епидемия и зарази по земята. Мухите в пророчески контекст са показател за проявление на разрушителното присъствие на дявола, особено когато се отнася за рояци мухи. Виж Изход 8; Псалм 78:45 и 105:31. Виж дефиницията за Ваалзевул.

Мъгла

Знак за приближаващо духовно явление, откровение и транзиция. Прелюдия към нещо свръхестествено и/или духовно проявление. Мъглата е отражение на преминаващото, временното и на това, което няма плътност. Лъжепророците и скитащите се бунтовни ангели са определени в Библията като мъгла.

Мъдрост

Думата, която обхваща знание, прозрение, разбиране и информация, която човек използва в ежедневния си живот и духовните области на творението. В древността символи на мъдростта са били виното и водата. Духовните цветове на тази добродетел са златното и синьото. Числото на мъдростта в древния свят е било седем, което е отразявало универсалното и приложение и необходимост. Мъдростта дори е персонифицирана в Библията като дама в Притчи 8. Там тя е описана като велика личност, която управлява и раздава свръхестествените съкровища на Всемогъщия. Виж Притчи 8 и 9. Виж Седемте Божии Духа, Седем дни и Инкубационно преживяване.

Мъж

А) Пророчески се отнася за родоначалник, източник и семе. Б) Син, съпруг и баща. В) Човек от мъжки пол, обект, сила или духовно същество. Виж дефиницията за жена. Както жената е символ на плодородието, така мъжа отговаря на юначеството и силата. Виж Жена и Мъжки.

Мъжки

Общо описание на човек от мъжки пол, за когото не е отбелязано да носи специфично бащинско име или да е женен. Виж Жена.

Мълния

А) Древен символ на небесни оръжия и духовни битки в небесата. Б) Инструмент на промяна чрез катаклизми и нападение на небесни създания над хората. В) Символ на парадигмите. Виж Йов 28:26 и 38:25.

Мъченик

Новозаветната дума е свидетел. Смисълът на думата е, че така определеният човек е бил очевидец на жизнено убедителна истина, поради която той не се е страхувал да загуби живота си като свидетелство. В Новия завет, дяконът Стефан беше първия мъченик за евангелието. Неговият случай е описан в Деяния 22:20. В Откровение 2:13 Исус говори за Антипа, Неговия верен свидетел (мъченик).

н


Наби

Еврейската дума за официален пророк.

Набиим

Множественото число на думата наби, означаваща на еврейски пророк. Думата се отнася за повече от един и по-точно пророчески съвет, дружина или събрание, подобно на това описано в 1 Царе 10.

Наби институция

Древната пророческа институция, която е била неделима част от обществата в миналото и техните управници. Тя е била добре организирана. Считана е за професионална кариера, чието духовно значение и стойност са били толкова важни, колкото и която и да било светска(според нашите разбирания) кариера. Членовете на тази група са оформяли мощни гилдии в миналото, които са били духовна подкрепа на всяка една основна област от живота и работата на човека. Библейски пример за това е Ахавовия пророчески персонал, който беше част от този на жена му Езавел, имаща общо осемстотин и петдесет пророци на нейно разположение.

Наблюдател

Страж, войник, пазител, охрана или патрул. Термин, който е даден на пророците, поради техния тип стационарни длъжности спрямо определените им граници. Виж Авакум 2:1 и Осия 12:13.

Набу

Вавилонски бог на учението, ораторското слово и литературата. Древните навилонци са смятали, че това е божеството, което е духа, даващ сила и слово на пророците.

Нава

Еврейската дума за пророчество, което капе или дестилира, като дъжд, тоест се излива като конденз от облаците.

Навал

Глупак, зъл. Своенравен и опак човек, който отказа снабдяване на Давид от своето изобилие, когато бъдещия цар бягаше от Саул. Съпругата на Навал, Авигея, спести на Давид съда за убиването му, което той щеше да извърши в гнева си. Впоследствие Бог извърши това над Навал и даде жена му и притежанията му на царя, когото Той беше избрал. Виж 1 Царе 25.

Навий

Името на силата на морския бог, чрез която се успокоява морето и се довежда до най-плодородния му вид. Също така името на бащата на Исус, слугата на Мойсей, чийто дела са описани в книгата Исус Навиев.

Надарен

Да бъде предизвикано да стане, да бъде въведен в длъжност, чрез помазване и влагане на сила и способности от страна на по-висшестояща инстанция. Виж Деяния 1:8.

Надарен със сила

А) Някой, който е упълномощен от силата на Святия Дух със способности, мощ и власт да действа от името на Бог, тук на земята и в живота на другите. Б) Свръхестественото средство, чрез което Господ се изобразява в хората Си и проявява Своите мощни способности, чрез тях. Виж Лука 24:49.

Надарявам(Възлагам)

Исус каза на Своите апостоли и ученици, да изчакат в Ерусалим, докато не бъдат надарени със сила отгоре. Той обясни тази сила в Деяния 1:8. Думата, която Той употреби, за това което щяха да получат е гръцката ендуо. Това означава: – външно облечен с качество или белег, по свръхестествен начин; – надарен със сила и способности, които са необходими за пълноценното изпълняване на длъжността в даден офис; -делегирана власт, която разпределя и постановява лидерска позиция, като вид служение от Бог.

Надаряване(Обличане)

Надаряването и обличането на човек със сили и елементи, било то божествени или човешки, които представляват белег на официалното му въвеждане в длъжност. Позицията или офиса, чрез които специалното предаване на сила и власт, надарява и позволява на дадена личност да извършва определена религиозна, политическа или царска активност. Надаряването е вид короноване със сила, което прехвърля способности и мъдрост от страна на въвеждащия в длъжност към този, който встъпва в нея, за да може той да е способен да изпълнява задълженията и функциите си. Това обикновено е встъпване в престижна позиция, сила и власт сред по-висок ранг служители или длъжностни лица. Виж 2 Летописи 2:12-13; Яков 3:13.

Надписан

Върху когото е написано отвътре или отвън.

Назад

Библията използва тази дума, за да опише измяната и вероотстъпничеството и резултата от него. Бог класифицира хората Си като отстъпили назад, когато те се връщат към старите си пътища и избират предишния си начин на живот. Днес категоризираме това като отстъпничество и бунт срещу Бог. Виж Исая 59:14; Еремия 7:24 и 15:6; Плача на Еремия 1:8.

Назначение

Работа, проект, задача или длъжност, която първоначално е дадена на един човек, но впоследствие прехвърлена или делегирана на друг, по причина за ускоряване, подобряване или по-добро изпълнение. Виж 1 Летописи 9:23 и 16:4 и 23:11.

Наметало

Подобно на плаща и мантията, наметалото е вид облекло. Неговото приложение е да пази, осигурява и крие. В Библията наметалото е споменато като за покриване на греха.

Наннеа(Нана)

Персийска богиня. Древно вавилонско божество на луната, чийто произход и най-голяма почит и власт са в Ур Халдейски. Виж Небесна царица, Митологичен пантеон и Шумерия.

Наннар

Бог на луната.

Напяване(монотонно пеене)

Повтарящи се звуци или песен, чиято цел е да вдъхнови и инициира появяването или действието на духове, които да отговорят на молитвената нужда на напяващия. Напяването може да бъде с песен, химн или мантри (обикновено един или повече удължени гласни или съгласни звуци) Идеята за това, въпреки че е изопачена, е заимствана от Еремия 23:29 “Не е ли словото Ми като огън, казва Господ и като чук, който троши скала?”. Това изявление ни дава разбиране, за това как хората могат да се включат към духовните ресурси на Господ и да задействат Неговите свръхестествени сили, бомбардирайки непрекъснато обекта на тяхното желание чрез молитва, хваление и благодарение.

Наркотичен

Опияняваща и интоксикираща субстанция, приемана под някаква форма от човек, с цел да предизвика сън или състояние на безсъзнание или транс. Използвано още като обезболяващо средство или упойка.

Нарушение

Да излезеш отвъд рамките на позволеното, заповяданото или постановеното.

Наследствен

Това, което се отнася до семейното родословие и генеалогия. Пророчески, този термин е от съществено значение за обяснението на свръхестествените ресурси, предоставени от Всемогъщия, но извратени за неправилна употреба от демонични духове, които навлизат и заразяват семейната линия. Виж Фамилиарни духове, Дух на предците и Дух на поколенията. В Стария завет, местата където се споменават домашните богове, са всъщност откровение за поклонение към духовете на предците от страна на цели поколения семейства. Тези духове са боготворени и почитани като източник на сила, късмет, щастие и богатство. Били са изработвани малки фигурки, обикновено приличащи на починал роднина, които са имали специален олтар в дома на семейството. Човекът, който е бил наследник на починалия и съответно настояща глава на семейството, е имал задачата да предаде на останалите членове как да се покланят, молят и да служат на вече обожествения починал член от семейството. По този начин е бил оформен един набор от традиции, който се е предавал на бъдещите поколения.

Наследствено божество

Демоничен дух, към когото има поклонение и служение, като покровител на семейния род. Поклонението към божеството е било най-често извършвано пред семейния олтар. Вярвало се е, че духът е отговорен за наследствените благословения, снабдяване и победи по време на конфликт, както и тяхното предаване на идните поколения. Библията нарича техните образи домашни идоли или домашни богове. Рахил открадна домашните идоли на баща си, когато напусна дома си с Яков. Виж Битие 31:19-35; Съдии 17:5 и 18:14-20; Осия 3:4. Виж Тотем.

Наследствен дух

Това, което бихме нарекли дух на предците днес, като се е вярвало, че това е духът на починал роднина, който остава в семейството след смъртта на важен семеен член. Наследствените духове са били почитани (и все още са) като носещи късмет и закрила. Много пъти отношението към тези духове е като към починалия член на семейството, който се смята, че след смъртта си е издигнат до ранг на божество. Ръкотворни образи на тези духове са били правени и са били държани на специални места в дома – олтари. Духът е бил винаги свързан към патриарха или матриарха на семейството, който е изпълнявал функция на свещеник.

Наставническа(учителска) манипулация

Отрицателното поведение, държание и атрибути на ментора, които имат погрешно и вредно влияние върху ученика. Води до загуба на доверие към тези, на които е поверено обучението и развитието на учениците. Манипулацията представлява злоупотреба с наставническата власт за лична изгода на преподавателя, което поврежда и извращава обучението и подготовката на ученика. Екстремни трудности, злоупотреба, небрежност или опресия, приложени от ментора към обучаващия се, замаскирани като част от подготовката и тренировката му. Изисквано от учителя служение, поставено почти на равно с робството, за което по принцип се очаква да екипира ученика за бъдещото му служение. Нереалистични и несравними трудности спрямо потенциала и целта на бъдещата реализация и облаги за учещия се. Виж Манипулация.

Настойнически(покровителски)

А) Опекунство от страна на бог или богиня на предците. Б) Дух-пазител. В) Източник на предсказателна информация. Виж Терафим, Съдии 17:5; Осия 3:4.

Настойнически дух

Дух на предците, който пази даден семеен род; извършва дело, което се проточва във времето или използва конкретен човешки съд, като се вселява в него.

Натан

Пророк, който функционира по време на царуването на Давид. Един от многото пророци, който е допринесъл за записването на историята от Стария завет. Неговото име означава “Бог е дал” или “дарът на Яхве”. Натан е бил наби пророк, чиято власт е изявена в словото, чрез влиянието му върху Давид и неговите решения.

Наум

Съработник на пророк Йона. Той е един от малките пророци, чието име означава “Бог е утеха” или “Божието утешение”. Наум също пророкува падението на Ниневия, което се изпълнява четиридесет години след пророчеството. Неговият призив беше да защити и отстои Божиите дела и отношение към Неговите хора, като даде изговор на причините, поради които Бог реагираше толкова рязко по отношение на тяхната небрежност и нарушение на Неговия завет.

Небесен(Божествен)

А) Това, което се отнася до духове, ангели или други небесни същества, за които се е смятало, че управляват, контролират или притежават различни аспекти от човешкия живот и съществуване. Сферите на териториално влияние и притежание са се разпростирали върху различни градове, селища, нации и държави. Тези области са свидетелствали за властта на духовните създания над земните човешки и социални сфери на живот, чрез присъствието на издигнати от жителите на даденото място образи (монументи, статуи, паметници, картини). Тези образи могат да са духове-покровители(или светии), които са издигнали и дали сила на царе, свещеници, управници или духове на известни предци. Най-често за божествени са били смятани астралните божества, чиито сили са влияели на времето, растителността и размножаването и здравето на добитъка.

Небесни ангели

Тези ангели, чиито назначения са в най-високите небеса или в присъствието на Бог. Архангелите, серафимите и херувимите спадат към тази категория. Виж Исая 6:2; Откровение 4:8.

Небесната царица

Титлата на богинята, почитана от древните хора, впоследствие възприета и от евреите. В много отношение тази богиня наподобява всички други божества, които са спечелили правото да бъдат почитани. Това обикновено е ставало след някой природен или небесен феномен и/или бедствие, които са довели до създаването и издигането на конкретните образи и поклонение. Пример за това е Ефеската Диана, която е била почитана като образа, паднал от небето. Религията, създадена около този случаи е изработила нейни образи, както и построяването на храмове, където да се помещават тези идоли. Виж Деяния 19:35. Други подобни божества са Венера, Астарта, Афродита, Ищар, Анат и Ащорет, всяка една от които е била носител на титлата небесна царица.

Небесното царство

А) Владението и влиянието на Божиите заповеди, системи, управление и пътища в човешките дела. Б) Влиянието на Христовата църква върху света. В) Това, което налага властта на Исус Христос на света като Управител на Божието царство и небесата Му.

Небо

Вавилонският бог на литературата и учението. Смятан за бог на науката и образованието. Заимстван от Акадианския Набу. Виж още Исая 46:1.

Невнимателни(небрежни) пророчества

Пророчески дар, който е свързан или използван за цели, които не са отредени от Бог. Пророческо изпълнение (пеене, слово, насърчение), което не успява да изпълни своите духовно предопределени цели.

Некро

Префикс, който означава мъртъв. Винаги когато той се появява в някоя дума, без значение от нейната граматическа основа, значи, че тя се отнася за мъртвите.

Некромансия

Поклонение към мъртвите. Обикновено включва почитане на фамилиарни духове, призоваване на духове на предците с цел молба за помощ или информация. Във всяка една от своите форми, некромансията неизменно се отнася за мъртвите, като обикновено е тясно свързана с фамилиарен (семеен или наследствен) дух. Забранена е от Създателя Бог. Виж Сеанс.

Неоезичество

Термин, описващ модерните езичници, които отново съживяват древните езически политеистични ритуали и религии на Шумерия, Вавилония, Египет, Палестина и Финикия. Езичниците и неоезичниците са окултисти, магьосници и чародеи, практикуващи бяла и черна магия. Виж Езичник, Магьосничество, Викка, Магия и Чародейство.

Нептун

Богът на водата в Гръко-римския пантеон. Наричан още Посейдон.

Нергал

Вавилонски бог на войната и отвъдния свят.

Нехущан

Бронзовата змия-бог, осъдена и унищожена от цар Езекия. Важно за пророческото разбиране, поради това, че змията е често срещан окултен символ в идолопоклонническите религии. Тя се среща често и заема ключови позиции в мистериозните изкуства, мистичното знание и свръхестествените сили. Виж 4 Царе 18:4.

Нефилим

Думата на английски означава “гигант”. За тези гиганти, така наречените в Библията нефилими, се смята, че са потомството на нелегалните бракове между Божиите синове и човешките дъщери. За тях се знае, че са били могъщите мъже на слава, които са управлявали света преди потопа, според както е записано в Битие 6:4. Те са смятани за тиранични деспоти, които са управлявали смъртните безмилостно и жестоко.

Нефрит

Камък, който символизира божествен мандат. Цветовете му варират от бял до черен със синьо, зелено и червено между двата основни цвята. Нефритените камъни са били слагани като украса в древните религиозни обекти. Също така са били използвани в специални магически ритуали. Понякога камъка е бил раздробяван на прах, за да бъде използван с аптекарски цели. В тази си форма, нефрита е бил виждан като средство за правене на еликсир на младостта и други специални отвари. В някои случаи на извратени практики и ритуали, нефрита е бил почитан като символ на прераждането и понякога и като кръв.

Никола

Човешкият победител. Победителя от хората.

Нил

Най-голямата Египетска река. Символично, е била свързвана с Млечния Път, от древните астрономи. Името на реката буквално означава “тъмно синьо”.

Нимбус(Нимб)

Латинската дума за облак. Думата употребявана още, за да опише ореола около божество или светец.

Нимрод

Син на Куш и основател на четирите най-стари града в света – Вавилон, Ерех, Акад и Халне. Всички те са описани в Библията в Битие 10:10, като части от Сенаарската земя, другото наименование за Вавилония. В допълнение на това, че беше внук на Хам, Нимрод се падаше и правнук на Ной, което открива, че неговия пределувиален патриарх е бил също вавилонец. Териториите, управлявани от Нимрод се простирали чак до Асирия. Това е бил един друг древен град и цивилизация, която е влияела и притеснявала хората на Бог.

Нимфа

Митологично, подобно на фея същество, което е било преобраз на младите девици. Въпреки, че нимфите са смятани за по-нисши божества, за тях се е вярвало, че са пазители на определени области от природата, дадени хора и земи. За тези създания се е смятало, че са служители на боговете на предсказанието, изворните води, поетичното вдъхновение и брака. Разправя се, че са преследвани от сатирите, които са ги търсили, за да задоволят сексуалните си нужди с тях. Смята се, че божествата са ги използвали, за да отглеждат децата им.

Нингал

Вавилонска богиня-майка.

Ниша

Свещеното място, обиталище на храмовото или домашното божество. Предполагаемата обител на пазителите на вярата. Преобраз на пукнатината в скалата, за която в миналото се е смятало, че живеят боговете, когато преобладаващия стил на живот на хората е бил номадския. Виж Пукнатина в Канарата.

Ноадия

Пророчица от времето на Неемия, която е действала заедно с група от други лъжепророци и управници, за да прекрати и развали, това което Господ Бог му беше поверил да извърши. Виж Неемия 6:14.

Новак

Такъв, който е нов за определена област или сфера, не е обучен, няма умения и не е въведен в своя призив или професия.

Новорождение

Процесът на Бог, чрез който Святият Дух премахва стария човешки дух и сърце, като след това ги замества с нови, които са моделирани според природата и естеството на Христос.

Ново творение

Тази част от човешкото население, които чрез новорождението си са станали граждани на Божието царство. Те са буквалното потомство на Бог Отец, чрез Неговия Син Исус Христос.

Нож

Ритуален инструмент за освещаване. Използван за заколване на жертви при ритуала на обрязване или мъченичество. В пророчески контекст, ножът може да бъде символ на разрушение или изцеление, който означава отсичане или възстановяване. Пророчески, действието на ножа, в случай, че има такова, е важно да бъде отбелязано. Кой използва или държи ножа също има значение.

Ной

Пророк от пределувиалната(допотопна) ера, когото Всемогъщият беше инструктирал да построи ковчег, като същевременно той проповядва срещу нечестието на своите съвременници. Петър го нарича проповедник на праведността. Виж Битие 6:1-9 и 2 Петрово 2:5.

Носител на светлината

Значението на името на Луцифер, преди промяната му в Сатана, противника и обвинителя. Смяната на името, отбелязва неговото понижение от небесно към земно служение към Всемогъщия. Така Луцифер стана духа на мрака, който да заблуждава и пленява невярващите.

Носталгия

Носталгичните сънища и видения, в пророчески контекст говорят за връщане към старото, приятното, безопасното и сигурното. В случай, че не са пророчески, те са инициирани волно или неволно от копнежа на сънуващия. Ако целта им е да бъде депозирано пророчество, такива сънища и видения са откровение от Господ за умственото, емоционалното или духовно налагане на сили от друг времеви период. Времето, в което съня или видението се развиват, разкрива преобладаващите духове в живота на човека от същия този период. Също така могат да бъдат разкрити и тези сили, които планират завръщането си, но за момента работят задкулисно.

Нострадамус

Физик от петнадесети век, живял във Франция. Той е практикувал също така изцеляваща астрология. Неговата дарба е добила особена популярност по време на чумната епидемия. В допълнение към неговите изцелителни дарби, Нострадамус е бил известен с това, че е пророкувал в рима.

Нускуа

Огненият бог.

Ню Ейдж

Терминът, който описва световния ренесанс и възраждане на древните Източни религии и ритуали, които отново да свържат човека с неговите духовни корени. Светските религии, които са базирани на окултизъм, магьосничество, астрология, некромансия и други подобни, всички те са част от Ню Ейдж движението. Виж Исая 2:6 и 8:19, Второзаконие 18:10 и Езекиил 13.

Нют

Египетска богиня на небето.

о


Обелиск

Изправен камък, който е бил използван да маркира граници или като възхвала на боговете. Такива камъни са били използвани и като надгробни плочи, на които да бъдат гравирани подвизите на царете. Тези плочи са били и един вид възпоменание пред боговете, на които приживе са служили хората. Фараоните често са гравирали важни етапи от живота си на такива обелиски, за да документират своето управление за следващите поколения.

Обекти в сънищата

В пророческата архитектура, обектите съставляващи декора и материала за съня са важни. Техните значения са емблематични за Бог, а някои от тях са стандартно присъстващи в предаването на сънища. Когато Амос се подготвяше, Господ му разкри какво Той имаше предвид, чрез обектите, които му показваше. Плодове, планини, пейзажи, оръжия и т.н. влизат в Божия инвентар на обекти в сънищата. Еремия също имаше подобна подготовка с обекти в сънищата, чрез своя пояс и други предмети. Предметите от сънищата, често предават не само посланието на съня, но и неговата постановка и изпълнение. За пророците е важно да могат да разбират обектите в сънищата, тъй като тези предмети, които Бог използва постоянно и последователно, стават основния градивен материал и опора за тълкуването на сънища.

Обичаи за плодородие

Ритуали, сексуални актове и оргии, фетишистко поклонение към идоли с цел добиване на неговата мистична сила, с която да бъде повлияно на природата за стимулиране на земеделието и животновъдството. Виж Еремия 2:20 и 3:6; Езекиил 6:13; 4 Царе 17:10; Числа 25.

Облак

Пророчески символ за небесни духове и ангели. Също и духовно превозно средство, в което или на което небесните граждани яздят. Тази теза се поддържа и от Библията, поради което не е изненадващо, че облаците участваха в транспортирането на Христос, когато Той се завърна на небето. В Исая 19:1 пише, че Бог язди на облак. Виж също Псалм 68:4.

Област

Район или поле на контрол, сила или друга концентрация на власт и/или господство. Областта се различава от сферата, поради това, че има по-конкретни измерения. Една държава например е област, докато дадена зона на влияние или власт е сфера. Империите и царствата са области, които най-често са управлявани от суверен (личност или група от хора). Типична характеристика на областите е земята. От друга страна, насоките, емоциите, поведението и отношенията се свързват със сфери. Виж 2 Летописи 20:30; Ездра 7:13 и 23; Даниил 1:20, 9:1 и 11:2; Виж Сфера.

Област на праведност

Областта на святост е там, където се намира лагера на Божиите светии. Това, което спомага за тази святост освен новорождението, е присъствието на Божиите святи сили. Държавата Израел, съществуваща под Божия авторитет е пример за такава област. В идеалния случай, призивът й да изявява истината и святостта на Святия Бог, е необременен от задължения към безбожни власти, управляващи в други земи. По отношение на Църквата, областта на праведност е навсякъде, където са установени църкви на Господ Исус Христос. Техните молитви, покорство към Него, към законите на Неговото Царство и присъствието на Святия Дух създават и установяват тези области на земята. Виж Псалм 34:7 и 142:7; 2 Царе 21:5. Дори свещениците имаха своите собствени територии (области), които бяха населени от поне още толкова духовни, колкото и човешки граждани. Виж 2 Летописи 11:13. Преди Вавилонския плен, Ерусалим представляваше такава област. Пророк Езекиил с голяма мъка описва как и кога Господ е напуснал мястото. Виж Езекиил 9.

Облекло

А) Дреха. Индикация за ранга на служителя и властта, която той представлява. Б) Могат да бъдат белег за духовната природа или отношение на човека през различните етапи от неговия живот. Примери за това са: царе, царици, благородници или начина на обличане на проститутка. Виж Притчи 7:10; Еремия 2:32; Езекиил 23:15; Захария 3:1-7; Псалм 73:6.

Обличам с власт

Да бъде облечен в пряк и преносен смисъл човек като символ на неговия ранг, власт и позиция, като длъжностно лице, което разполага с тази власт, за да управлява.

Образ

Картинно представяне на нещо, може да бъде дву- или триизмерно.

Обред

Свещени дела и обичаи в служение и поклонение към божество. Виж Ритуал.

Обред на опиянение

Приемане на упойващи вещества под различна форма(вдишване, пиене, ядене и т.н.), до постигане на определена степен на опиянение с цел преживяване на свръхестествени срещи с нечисти духове. В древността, пророци, предсказатели, гледачи, свещеници и други духовни служители са използвали тази практика, за да получат откровения от своите духове-покровители. Когато Йехова установяваше пророческото в Своето царство, Той забрани тази практика, за да може Неговият Дух да бъде източника на всички духовни проявления, от които се нуждаеха Неговите хора. Валаам откри тази истина, след като беше направил на два пъти опит да прокълне Израел. Тогава пророкът имаше съвсем близка среща с Всемогъщия. Виж Числа 22.

Обръсната глава

А) Знак за духовен срам и унижение. Б) Белег за отклонение и отстъпничество от обекта на поклонение, когото почита човека с обръснатата глава. В) Акт на открит бунт и непокорство.

Обсада

А) Военна стратегия, чрез която да се задуши и впоследствие покори враг, който най-често е в по-слаба и малка територия. Б) Обсадната стратегия е била употребявана, за да покоряване на чужда земя или замък. В) В духовен смисъл, Църквата на Новото творение може да бъде подложена на обсада чрез обстоятелства, които са предпоставка за критични ситуации. В такива случаи конкретни нужди и/или снабдяване, могат да се окажат далече и често пъти нарочно забавени от врага.

Обсаден насип

Изкуствено преграда, която хората правят, като част от военна тактика, която представлява барикадиране на врага, чрез което се блокира влизането и излизането на каквото и да е и най-вече провизии. Този метод е бил използван често в миналото, за да изтощи живеещите в град, село или крепост, които впоследствие да се предадат на обсаждащата страна. Виж 2 Царе 20:15; Езекиил 17:17 и Даниил 11:15.

Обстановка на съня

Фразата обяснява пророческата важност за разпознаване на ерата, обзавеждането, местоположението и декора на сънищата. Те са от съществено значение за детайлното и обстойно тълкуване на сънища и прозрения от тях. Обстановката в съня, взима под внимание и отразява това, което е нормално и ненормално за един сън. Нещо толкова смътно, като вид текстура – набръчкано вместо гладко, пълноцветно към черно-бяло, чиста видимост вместо замъгленост може да бъде важно за правилното тълкуване на съня. Стените, осветлението и местата на осветителните тела говорят много за това, което източника на съня иска да предаде. Гранит вместо мрамор, мотиви и структура на пода, гол под или такъв покрит с килими, всичко това са части от обстановката, които носят специфична информация, която е важна за цялостното разбиране на съня. Виж Сън.

Обувка

Обект, който символизира характера и природата на служението и поведението на даден човек. Природата и направата на обувката са от съществено значение, когато става въпрос за пророчески сън или видение. Те показват естеството на работата, която пророчески се открива. Бизнес обувките са показател за начинание в сферата на бизнеса. Сандалите отразяват неочаквана, смиряваща или чужда за субекта на видението работа. Цветът на обувката също е важен и следва да бъде взет под внимание за адекватно тълкуване. Виж Исус Навин 5:15; Исая 20:2; Псалм 60:8 и 108:9; Йоан 1:27.

Общ

Еднаквите, неразличаващи се помежду си качества на един клас, група или род, според които те са дефинирани по общ признак/ци. Тези отличаващи ги качества или свойства, обикновено са придобити по рождение (или създаване) и ги определят като специален, различен от другите вид.

Овен

А) Животно, което е символ на сила за война и плодовитост за потомство. Овните са били ползвани като жертвоприношения към боговете на слънцето. Б) В Египет са били свързани с Амон Ра, богът на слънцето. В) Овните са образи, които хората са давали на много божества. Някои от тях са Ваал, Зевс и Аполон. Това животно символизира горещ нрав, упоритост и безмилостна конфронтация. Подобно на повечето от животинските божества в миналото, овенът също е бил свързан с ритуали за плодородие. В Израел, шофара е направен от рог на овен, за който се е вярвало, че символизира божествена закрила. Овните са били жертвани за примирителни приноси, когато са издигани царе и свещеници. Виж Левит 7:28-35 и 8:18-26.

Овце

А) Символичен преобраз за хората на Бог и на масите като общо. Б) Овце е нарицателния израз, който е употребяван, за да опише древните селяни. В Новия завет, овцете представляват хората на Бог и по-конкретно душите им. В) Черните овце представляват типична жертва за магьосничество, принасяни най-често към боговете на мъртвите и на отвъдния свят. В миналото преобладаващ е бил номадския начин на живот и животните са били често използван преобраз за хора, тяхното поведение и цел на живот. По отношение на покорство, безгласност и възприемчивост, овцете са най-точния и добър пример, който Бог използва. Тяхната естествена склонност към такова поведение, описва най-добре какво се случва или би трябвало да се случи с човека, който е изкупен и отдаден на Господ. В Йоан 10 глава, Господ говори за Своите овце, които познават гласа Му. Още от самото начало на творението царете са изпълнявали функция, подобна на пастиря и поради това и хората, над които те са владеели, често са наричани овце.

Овчар(Пастир)

Друга дума за пастор. Означава такъв, който пасе и води овцете. Виж Овце. В Новия завет тази дума е използвана, за да опише прилежащите и функции, по-малко от двадесет пъти. От своя страна, думата пастор е използвана в Новия завет, за да опише грижата за овцете. Седем пъти думата пастир е употребена за Исус, който е Великият Пастир. Виж Пастор.

Огледало

Средство за наблюдаване на обект или отражение, синоним на суетата и нарцисизма, в случаите, когато самонаблюдението и самосъзерцанието отиде в крайност.

Огън

Огънят е важен елемент в пророческата сфера. Още от най-древно време, това е редовно използван символизъм, които често е преобраз за емоциите на Бог и описва Неговата употреба на елементите Му. Огънят обрисува начина на действие и проявление на словото Му, както и предаването на Неговите думи на посланика, определен да ги изговори. От всичките елементи, огънят е този, който може да бъде създаден и до голяма степен контролиран от човека. Поради тази си уникалност, огъня е основна част от инструментариума на пророческия език и изразяване, точно както е горещината на словото на Бог.

Одид

Пророк от Самария, описан в 2 Летописи 28:9. Той подканваше израелтяните да се отнасят към своите Юдейски пленници, честно и внимателно. Неговата интервенция даде резултат и пленниците получиха хуманно отношение, нещо, което не беше в първоначалния план на израелтяните.

Озирис

Египетски бог на подземния свят. Смятан още за покровител на река Нил и земеделието. Също така той е бил и символ на прераждането. Озирис е едно от основните божества на египтяните, почитан като съдия на мъртвите, на когото е отделяно много внимание. Смъртта е била важен празник за египтяните, тъй като те са смятали, че Фараоните се издигат в по-високо ниво на съществуване в отвъдния свят. Много внимание се е отделяло за обучението на Фараоните, така че те да бъдат способни да служат и да бъдат угодни на Озирис в живота им след смъртта. Част от това обучение е включвало посещаване на училището на неговите пророци. Това е правено с цел те да бъдат научени, така че посмъртно да могат да функционират като посланници на Озирис, които да освобождават словото му в света на живите. Озирис е почитан още и като съпруг на Изис.

Ойкодом

А) Гръцката дума за сграда. Б) Постройка, храм на божество и обиталище на неговите или нейните жреци. В) Думата се свързва пряко със служението на пророка според употребата си в Ефесяни 4:12. Тук става въпрос за поучаващото, назидаващото и изграждащото дело на петкратния кабинет, описан в Ефесяни 4:11.

Ойкодомео

Думата, която Христос използва в Матей 16:18, за да опише изграждането на Неговия дом – еклесията на Новото творение. Виж Пророческа икономика.

Окулт

А) Скрит, засекретен и таен. Б) Мистериозни изкуства и практики. В) Незаконен достъп и усвояване на силите и ресурсите на свръхестественото за безбожни цели.

Олда

Пророчица в Юда, която пророкува на цар Йосия падението на нацията след неговото царуване. За Олда се вярва, че е била настойник на пророческо общество, където е тренирала и обучавала пророци, подобно на Самуил по време на служението му. Виж 4 Царе 22:14 и 2 Летописи 34:22.

Олтар

А) Платформа на поклонение, където заколени животни са принасяни на божества. Място, където поклонниците имат възможност да общуват с техните богове. Б) Олтарите са строени като обиталища или места за среща между боговете и техните поклонници. В) Олтарите със седем стъпала са показател за планетарно поклонение. Свещениците, които са служили на тези олтари, било то мъже или жени, са били с подчертано разголени слабини, които са били ясно видими при изкачването по стъпалата на олтара към тяхното служение. Известният Вавилонски зигурат, храм-олтар, посветен на обичаите и ритуалите за плодородие е бил от този тип. Виж Битие 8:20; Изход 27:1. Йешуа забрани на Израел да правят такива олтари.

Омнитворческо

Термин, който описва всеобхватността на делото на Божието пророческо слово. Неговите влияния без значение от целта, застигат и действат във всяка сфера на творението, както и всяка област, свързана с живота на този, който е докоснат от словото. В един по-глобален аспект, вечните пророчества на Създателя Бог оказват влияние върху всяка перспектива на обстоятелства, към които са насочени да разрешат или установят.

Омри

Шестият цар на Израел, който бива наследен от сина си Ахав. Омри даде начало на Израилевото отстъпничество спрямо Яхве. Неговата религиозна перспектива беше подчертано човешка, нещо, което Яхве осъди поради езическите й корени. Всред многото мерзости, които този цар извърши, поклонението към природата се отклонява ярко като преобладаващо през времето на неговото управление. Виж Михей 6:16.

Опашка

В пророчески контекст опашката винаги символизира тъмна духовност и перверзна, извратена чувственост. Поради това, опашката е символ на връзване. Това е източника на съблазън и заблуда, които водят до робство. В Исая 9:14-15 чрез този символ са описани пророците, които пророкуват лъжливо. Оттук можем да видим, че опашката е символ и на чародейството. Тя е още и символ на религиозните практики и ритуали на древен Египет, чиято култура е пропита с култове към плодородието и ритуална проституция. Поради тези причини, опашката е преобраз на култовата проституция (мъжка и женска), като форма на поклонение към божество на плодородието.

Опит

Знание и опитности, придобити в реални условия, изпитания, срещи и ситуации, както и излагането на различни видове влияния и фактори. Това, което е научено чрез практика и наблюдение. Виж Битие 30:27; Еклесиаст 1:16; Римляни 5:4.

Опият

А) Наркотик. Замъгляваща ума и сетивата субстанция с наркотичен ефект. Б) Сънотворно, притъпяващо сетивата средство, използвано още като болкоуспокояващо. Може да се приема чрез инхалиране, пиене или инжектиране. Виж Фармакея, Морфиус и Аметист.

Опиянение(Интоксикация)

Древен ритуал на общение с духове, които благоприятства духовното обладаване. Съзнателно да се стигне до състояние и липса на контрол над себе си чрез употреба на различни вещества. Предаването на човешката воля и ресурси на друга сила, която е обикновено агент на мрака.

Оранжево

А) Цветът на огъня. Б) Показателно за това, че даден човек или хора са се доказали в изпитания. В) Цвят на жътвата и на есента.

Оракул(Предсказание)

Небесно послание, получено от божество в отговор на молба за водителство и инструкции по отношение на поведение, дела, религиозни обреди или нещо от ежедневието на човека. Оракулите обикновено са получавани чрез свещеник, дори и да са изменени, те пак са част от Божието слово към търсещия поклонник. Обикновено пророкът и свещеникът са тези, които получават словото. За тези предсказания се е смятало, че идват чрез сънища, специални или естествени знаци и знамения или директно слово, изговорено от пророци, авгури или чародеи.

Оракулен пророк

Пророк, чийто длъжности включват предимно вербална комуникация, проповядване и пророкуване. За разлика от оракулния, силовия пророк върши чудеса и знамения, влиза в пряка силова конфронтация и духовни битки.

Оргиастично

Това, което се отнася за оргиите, организирани като поклонение в чест на божествата на плодородието. Известен термин, който се използва за описание на развратните и перверзни сексуални обичаи за плодородие.

Оргии

Церемониално идолопоклонство, което изисква пиянство, гуляй и масови, безразборни и извратени сексуални актове. Бог Дионисий, който е еквивалента на Бакхус – богът на виното и бирата, са божества, които са изисквали поклонение чрез сексуални оргии. Религиозните оргии са включвали странни езически ритуали, чиято цел е била да премахнат всякакви бариери между поклонника и неговия бог чрез безразборните сексуални контакти и пиянството. Вавилон е била една от нациите, които са организирали ежегодно дванадесетдневен фестивал на поклонение, по време на който не са важали нормалните граждански закони. Това е позволявало диви и разюздани оргии и пиянски гуляи, като през този период в държавата е царяла почти пълна анархия.

Орел

Небесен символ на духовното всезнание и победа. Пророческа птица, приета в Стария завет като символ на пророците на Йехова. Езекиил 17:3 представя орела като символ на великите и могъщи царе. В Исая 40:31 те са сравнени с духовно съживяване и подновяване на физическата сила и издръжливост. Орел се отличава като могъщ хищник, който обаче е много грижовен към малките си. Орлите са изключителни родители, които полагат много грижи за отглеждането и развитието на техните малки. Това са характеристики, които ние можем да открием в истинските Божии пророци. Орлите са описани в Езекиил 1:10 като вечни създания, а в Йов 39:27 за тях се казва, че са особено чувствителни и изпълнителни към гласа на Създателя. Тези птици са символ на вестителя и оттам идва и сравнението им с пророците на Бог. Гръцката дума за орел е акуила. Виж Псалм 103:5.

Ореол

Пръстен, смятан за духовна корона, който стои около главата на светия, божество или някой от неговите посланици или служители. Според Йов 29:3, ореола около главите на Божиите служители е всъщност светлината на Бог, която ги покрива. То е индикатор за Неговата слава, която дава сила на светиите.

Орион

Съзвездие, което се споменава в Библията и е почитано от египтяните като духа на техния бог на смъртта – Озирис. Името означава “Силния”. В древността се е смятало, че съзвездието е било духа, стоящ зад разглезените, глупавите и арогантните. За Орион също така се твърди, че е главния източник на Египетските пророчества.

Орис

Алтернативата на съдбата на Създателя за дадена личност. Случая, в който емоциите и чувствата надделяват във волята на човека, като той избира живот на удобство според собствените си представи и разбирания, вместо да слуша и да следва водителството на вътрешната си духовна същност. Ориста е алтернативата за всички тези, които отхвърлят призива на Създателя за техния живот, който призив всъщност е единствения, имащ предопределена схема и план от Бог за човека. Ориста е резултат от отхвърлена или пренебрегната съдба.

Оръжия

Символи на власт и агресия, която налага промени или съобразяване с дадено човешко поведение. Предаване под власт на личност, държава или царе. Виж Исая 13:5; Еремия 21:4 и 51:20.

Освобождаване

Библията гледа на това, като аспект от спасението. Освобождаването в пророчески контекст е знак за освобождение и възстановяване, което води към безопасност.

Осем

Числото на новото начало, отговаря на началото на новата седмица в Битие 2:2-7 (по специално виж 7-ми стих). В този пасаж, числото се явява първия ден след последния от Божията седмица и Неговата почивка от труда Му. Продължавайки работата си, Господ създаде Адам на осмия ден. Това е деня, в който земния (от пръстта) съд бе изпълнен с духа на живота и Създателя вдъхна душата му. Интересно е да отбележим, че Давид (от чието потомство произлезе и Исус) беше осмия син на Есей, който постави начало на новото управление на монарси в Израел, след смъртта на Саул.

Осия

Първият от дванадесетте малки пророци в Стария завет. Той е бил съвременник на по-младия от него пророк Михей, който е служил приблизително в периода около 770 до 725 преди Христос. Като пророк на Северното царство, Осия е служил при цар Еровоам. Неговата мантия е била доста специфична, която го води да се ожени за блудница, да се влюби безпомощно в нея и да изстрада много сърцесъкрушителни моменти, за да изпълни своя пророчески призив. Бог избра Осия да бъде съучастен с Неговото собствено преживяване в ролята на онеправдания съпруг на Израел, държавата и народа, който непрекъснато изневеряваше на своя Бог.

Осквернявам

А) Да направя нечист или да омърся чрез церемония, религиозно, сексуално или нравствено. Б) Да богохулствам, принизявайки или използвайки нещо свято по грозен, недостоен или светски начин. В) Да бъде събрано святото към грешното или обикновеното Виж Еремия 3:9. Г) Да станеш или да направиш нещо или някой нечист. Е) Да се откажеш или да загубиш освещението си или посвещението и призива си. Отказване и загуба на святост и призив чрез неправилни взаимоотношения, любов към света или друга форма на грях. Заразяване на плътта чрез помисли, нечисти фантазии и поквара, които оскверняват и разрушават храма на Бог.

Основно пророческо обучение

Както можем да видим от училищата за пророци, които бяха институция на Самуил, училищата на Илия и Исая, както и тригодишното обучение на апостолите от страна на Месията, обучението е много важно за пророческото служение. Към пророк Даниил, който беше обучен при наби-институцията на Израел, имаше изискване въпреки това да мине обучение и при Вавилоно-Халдейската система. Тя включваше физика, медицина, билкарство, астрономия, математика и други общообразователни учения, които допълниха неговото задълбочено пророческо, мистично и магическо обучение.

Остен

Пръчка със заострен връх, използвана за ръчкане и подтикване на работно животно към действие. Символично служи за същата цел на Христос. Остените са били използвани в древните страни от Близкия Изток от учителите за насърчаване на учениците. Поради това те са станали синоним на прилежно учене, експертно обучение и инструктиране на способния учител. Виж Съдии 3:31; 1 Царе 13:21; Деяния 9:5 и 26:14.

Отбиване

Свикване с живота, екипиране и освобождаване на човека в самостоятелност.

Откровение

Откриване на истина, която бива демонстрирана или ясно и очевидно обяснена. Откритото слово на Бог.

Откровенчески

Това, което произлиза от или осветява откровение на Божията истина, според написаното в Неговото слово.

Отделен

А) На гръцки клетос – призован от Бог, извикан от мнозинството, за да получи или извърши. Б) Призован да стане и да функционира в божествено отредена длъжност или позиция. В) Призован да изпълни свято свещенослужение за или към Господ. Г) Призован да стане нещо друго според божествената направа.Д) Призован и предопределен за апостолско дело.

Отделяне

А) Изолация за съд или промяна. Б) Освещаване за служение на Бог. В) Инструмент за обучение и подготовка, които водят към развитие. Г) Позициониране за божествено наказание. В книгите Изход, Левит и Числа се говори много за отделяне, което е вдъхновено от Господ.

Офис

Позиция на доверие, където представителната и изпълнителната власт са освободени в действие една към друга. Виж Исая 22:15-25.

Очи

Символично за фонтани, лица и повърхности. Духовно или естествено присъствие. Духовна проницателност. Появата на очи в пророчески контекст е показателна за защита и покровителство от невидимите сили на духовния свят. Очите също са виждани като източника, излъчващ страст, съд или други емоции. Те са органите за безмълвно общуване – разбиране само от един поглед. Исус каза, че очите осветяват тялото. Те са символ и отразяват вътрешната сила и мощ на дадена личност. Още те са виждани като показател за съдържанието на душата. Виж Матей 6:22-23 и 20:15.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/cosysoya/public_html/static/ekipirane.com/dictionary/index.php on line 63

р


Ра(Ре)

Името на египетския бог на слънцето.

Раждане на пророчество

Духовен еквивалент на раждане на живот в естествения свят. Свързано и приложимо за пророческото поради приликата му с живо семе, което е живото слово на Бог. Когато словото на Господ се излее в духа на пророка или на пророческия съд, той/тя могат да изпитат нещо подобно на бременността при жената, през времето, докато словото в тях узрява и се развива, докато не порасне достатъчно, за да излезе. Когато бъде освободено, преживяванията, които го предшестват и всъщност квалифицират пророка като способен и подходящ да освободи това слово, наподобяват (във физическо измерение) родилните мъки на жена. Еремия е един от пророците, който описва възникването на такива физически усещания, които се случват преди или по време на пророкуването. Виж Исая 21:3.

Развлечение

А) Да привличам и задържам вниманието и мислите на някой, да оказвам влияние или контрол чрез външни, привлекателни за него фактори. Б) Да ангажирам, като отвлека вниманието на някой от работа или сериозно занимание към някакъв вид забавление и/или удоволствие.

Развратен

А) Обладаваща съзнанието мисъл за секс. Б) Обхванат и подвластен на ненормално желание за секс. В) Похотлив до степен на крайна поквара, изразяваща се в неприлично поведение. Г) Тласкан да изрази и покаже своите сексуални желания чрез неприличие и похотливо поведение. Д) Склонен към порнографски демонстрации на необуздана похот. Е) Продукт на криминално покварен и зъл план. Ж) Непочтен и покварен път. З) Зла, безбожна цел. И) Това, което е плод на злонамереност, чрез безнравственост, прелюбодейство и кръвосмешение. Й) Идолопоклонство и блудство. К) Отвратителни и гнусни престъпления. Л) Това, което води и редуцира до нула; глупаво, зло и нечестиво. М) Нечистото показване и неправилна употреба на гениталните органи. Н) Публичното извършване на сексуален акт, което Създателят Бог вижда като ритуали за плодородие и форма на поклонение към езически богове.

Разлика

Това, което прави нещо да не е като друго. Проявява се като природа, качество, способност, действие или употреба. Ключова функция на пророците е разграничаването. Виж Левит 10:10; Езекиил 22:26 и 44:23.

Разлики между гадателство и пророчество

Гадателството изисква медиум(спиритист), който да е в контакт с фамилиарен дух. В древността, според записките на еврейски език, тези хора са наричани обу или на вавилонски уби. Вярвало се е, че духът действащ чрез гадателя е извеждал мъртвите, които да отговарят на въпроси относно живота и живите. Починалите са били призовавани чрез смесица от магьосничество и трикове, за да отговорят на зададените въпроси. Пророк Исая осмива тези практики, като пита народа на Бог защо търси информация за живите от мъртвите. Виж Исая 8. Пророчеството се разграничава по това, че пророците търсят отговорите на въпросите си от Живия Бог. Пророците приемат това, което словото учи в Евреи, че на човек е дадено веднъж да умре и след това бива съден от Бог според живота си. Мъртвите не могат да пророкуват, защото тяхната информация представлява пост-фактум на вече определените от Бог за вечността събития.

Разни езици

Термин, който идентифицира различните видове езици, които Святият Дух раздава на тези, получили Неговото кръщение. Въпреки, че фразата звучи, както обичайните други езици от книгата Коринтяни и други пасажи, разни езици в 1 Коринтяни 12:28-30 говори за силата и дарбите за служение. Това не е просто молитва на други езици, като форма на поклонение, но използването на вечната сила на Всемогъщия от страна на служителя, посланика или представителя на Бог. Преди да разгледаме противоречивите възгледи относно публичната или персонална употреба на разните езици, ще установим контекста на приложение и в двете области.

Рамене

Символ на носенето на товар и бреме. Частта от тялото, на която се поставя хомот или ярем.

Разпоредител

А) Управник на домакинство, храм или палат. Такъв, който надзирава различните задачи и разпределя ресурсите и задачите. Б) Настойник, инструктор, изпълнител на задача или длъжност. В) Данъчен агент, ковчежник, върховен служител, който е отговорен за най-важните длъжности и задачи. Човек, който е нает да управлява и надзирава делата и ресурсите на друг. Комисионер, домашен иконом или пазач.

Разпъвам

Начин за екзекутиране на престъпници в древността. Смятан за особено ефективен метод поради публичното изпълнение и превантивен ефект върху бъдещи граждански неподчинения или срещу престъпници. Нашият Спасител беше разпънат. Виж Кръст.

Разпятие

Смърт на кръст, типичният начин, по който са били убивани римските роби. Виж Кръст.

Разработване на мантията

Това, което е научено, практикувано, снабдено допълнително, както и вървящо към мантията на служители, за да ги екипира и да им даде сила за служение към Господ. Тези неща отиват отвъд нормалното ходене на църква и Библейските уроци и изучаване на словото. Специални програми на настойничество в училища за служение (особено за пророка и апостола) и ученичество в изградени служения, са необходими за ефективното разработване на мантията. Тази подготовка обикновено надминава това, което получава средностатистическият типичен християнин или на което е свидетел по време на регулярните църковни служби. Разликата в тези специализирани места за обучение е, че те помагат на служителите да вършат работата си по-компетентно и уверено.

Разсъмване

Символичното значение на думата е прекъсване на тъмнината, особено когато се отнася за тъмен час на проблеми и мъка, осветен от Бог. В пророчески контекст, думата се отнася за Божията намеса в изпитанията на човек чрез Неговата помощ и сила.

Растения

В сънища, видения и пророчески контекст, растенията са символ на плодородието. Те са показател за растеж, просперитет и са знак, който бележи край на сухия сезон.

Растифарианизъм

Религия, която е разпространена и известна предимно в областта на Карибите. Тя възниква от политическото движение на Маркъс Гарви, което е формирано с цел да освободи и облекчи живота на Ямайските роби в техните расистки борби. Религията, която произлиза от това, е базирана на Старозаветен стих, примесен с извратени месиански тълкувания. Наречена е на името на принц Рас Тафари и неговото превръщане на лъва от племето на Юда в основен идол на поклонение. Създателите и разпространителите на религията издигат лъвския образ на Христос, като емблема за своя култ. Те обявяват принц Рас Тафари за месията – бог и от там за фигурата, на която се дължи поклонение.

Рас Шамра

Друго название на древен Угарит, родината на много религии, ритуали и пророческо развитие. Там те са възникнали, претърпели развитие и впоследствие разпространени по земята. Приблизителното разположение на този град е югозападно от Антиохия, където за пръв път Христовите ученици са наречени християни. Рас Шамра е бил голям религиозен център, в който е процъфтявало поклонението към Ваал и Дагон. Съвременни археологически разкопки на областта, разкриват разнообразни културни плочи, на които е записана историята на Финикия, родината на царица Езавел, езическата жена на Ахав. Виж Езавел.

Рахав(Раав)

Името на блудницата, която скри съгледвачите на Исус Навин, преди Израел да завладее Ерихон. Жената беше храмова проститутка и ритуална блудница. Нейното име означава “бурен, арогантен, с горд дух”. Рахав е символично название за Египет и за “митичното морско чудовище – Египетския дракон”. Виж Исус Навин 2:1; Псалм 87:4 и 89:10; Исая 51:9; Евреи 11:31; Яков 2:25. Виж също дефиницията за Ритуална блудница.

Резки(Шарки)

А) Мотивът, които е характерен за дадена тъкан или украса. Показател за организация и периодично повторение. Б) В Библейски смисъл резките са нарицателно за рани от бой и бичуване, с духовен произход или мотивация. Нашият Господ и Спасител получи тридесет и девет удара с камшик и съответно толкова резки. Това беше част от товара, който Той понесе върху Себе Си, като плати за греховете на света. Апостол Павел пише в едно от посланията си, че чрез раните, които представляваха тези резки, ние бяхме възстановени от нашето грехопадение.

Река

Символ или преобраз за пророчески или доктринален поток. В миналото хората са вярвали, че реките представляват мост от нашия към духовния свят. Тази представа е била формирана поради начина, по който реките са се осветявали през нощта при пълнолуние. В пророчески аспект реките са събирателно за обединена мисъл, източник на откровение и просвещение. Реките могат също да представляват дадено събрание и учението, което то е възприело и носи по пътя си. Виж Йоан 7:38.

Река Йордан

Името Йордан означава “спускащ се, течащ надолу”. Реката извира в планините и се влива в Галилейско море. Тя представлява естествена бариера между източната пустиня и западната плодородна земя. Йордан още представлява и граница, освен че е известна като популярно място за чудеса, транзиция и променящи се парадигми (образци, примери). Промяната винаги е следвала Йордан като знак за едни от най-благоприятните събития на Бог.

Религии на богини

Поклонение и почитане на женски божества като създателки и по-висши от мъжките божества. Религиите на богините са разпространявали и поддържали женски символи на плодородието. Поклонниците са смятали богините за източниците на сила над елементите на творението, отговорни за възпроизводството на добитъка и изобилието в областта на жътвите в земеделието. Виж Богини и Течения на богини.

Ремфан

А) Астрално божество, почитано от Израел в пустинята. Б) Свързано или често пъти идентифицирано с Чиун, звездният бог на планетата Сатурн. Виж Амос 5:26 и Деяния 7:43.

Рестрикции за офиса на пророка

Фраза, която поставя ударения върху изискванията към пророка като служител – позиция, в която могат да встъпят само избраните за това. Една от главните квалификации за поста е присъствието на пророческия дух. Неговото пробуждане е знак за призоваване от страна на Господ, Който контактува със служителя Си по специфичен начин. Без пророческия дух, проявления от пророчески характер могат да бъдат класифицирани най-общо в две категории. В първия случай дарбата попада в Римляни 12:6 – като дарби на Духа. Втората категория е определена от 1 Коринтяни 12:10 – проявление на пророчество. Виж дефинициите на двете фрази за допълнителни подробности.

Риба

А) Водно създание, чийто образ в Библията е използван като символ за хората. Б) В теологичен контекст рибите са преобраз на човешките души, които плуват във водите на живота. Еврейската дума за душа – нефеш, включва това значение в себе си. В) В частност рибата може да бъде използвана като символ на зачеване и плодородност. Г) Еврейската дума за риба е дага, от чийто корен произлиза името на древното филистимско божество Дагон, който е с човешко тяло от кръста нагоре, а от кръста надолу е риба. Господ Исус Христос използваше често тази символика, когато говореше в притчи за риба, а всъщност се отнасяше към хора. В Лука 24:42, Исус яде с апостолите Си печена риба, това беше техния принос на служение, който замени бика или овена, които бяха Старозаветното свещеническо ядене при официално въвеждане в длъжност. Е) Рибата символизира Христовата сила и власт над душите на хората, които като бъдат приготвени от Него, ще бъдат под грижата на Неговото апостолство. В Йоан 21:10 се казва, че те уловиха после риби по Неговия пример. Матей 4:19 казва, че Той направи апостолите Си ловци на хора – търсачи на души.

Риммон

Сирийски есенен бог на слънцето.

Ритуал

Термин, който описва комбинацията от церемонии, жертвоприношения и свещенодействия, дарения и служение на поклонниците към техния бог. В допълнение към гореописаните, ритуалите могат да включват възлияния и причастие, както и пиене на специални смеси, най-често вид интоксиканти. Виното и бирата са били най-популярните напитки за такива случаи. Ритуалите също са включвали молитви и ходатайство, смесени с пророчески изговор, според както божеството отговори на поклонниците си. Много от тези така наречени “пророчества” са вдъхновени от опиати и отвари, специално приготвени и избрани поради техните халюциногенни ефекти.

Ритуален секс

А) Публично изпълнение на ритуал за плодородие, при което хора, в повечето случаи необвързани с брачен партньор, извършват сексуални актове като символично дарение към божество, за което се смята, че извършва същото с неговия или нейния спътник в небесния живот. Б) Сексуални актове, които са организирани с цел да умиротворят, задоволят и угодят на дадено божество или невидима сила. Това може също така да се приеме като форма на жертва или съединяване с божеството.

Ритуална блудница

Термин за мъж или жена, които извършват сексуални актове поради религиозни причини. Виж Храмова проститутка и Култова проститутка. Пример за това в Библията е Раав. Виж Исус Навин 6:17.

Ритуална голота

Актът на събличане и показване на гола плът, с цел служение към дадено божество или участие в групово честване и поклонение към него. Публичното показване на голота във всичките му форми е своеобразен ренесанс на древните духове от езическите религии. В миналото обикновено голотата е предхождала ритуалните оргии за плодородие, практикувани още от времето на Адамовото потомство, след изгонването му от Едем. Съзнателно или не, хората (най-често жени), които влизат в категорията на ритуалната голота, особено в името на модата, всъщност дават право на духовете да влияят на земята чрез тяхното своеобразно поклонение и жертви. Това позволява на силите на мрака да продължават своите извратени машинации на злото в нашия свят. Жертвите на голота спадат към категорията на похотта и разврата, което е една от най-често срещаните форми на молба към демоничния свят, изпълнявана чрез поклонение към тялото.

Ритуално жертвоприношение

Делото или процесът на заколване на живи същества или пълното предаване на конкретна личност и нейния живот, за да бъде употребена от дадено божество. Това е валидно както при наличието на конкретно обещание, така и при липсата на такова.

Ритуално изискване

Термин, който обяснява комбинацията от религиозни и духовни дела и форми на човешко поведение, изисквани от божество или фамилиарен дух, в замяна на услуги, помощ или закрила. Те се основават на божествените ограничения и принципи на съблазняване, наложени и позволени от Господ на господарите към дяволите и демоничните духове, назначени към тях. В нашия свят тези ритуали очертават границите, които Създателят е наложил на непокорните сили от мрака. В духовния свят на Бог, тези граници дават духовната характеристика на работата им и спектъра от задачи и назначения, които демоните имат да изпълнят като роля във вечния план на Създателя.

Рог

Обект, който е символ на сила, мощ, мъжество и битка. Емблемът на война и управника. Бил е използван като инструмент за призоваване към бойна готовност и боен звук (Исус Навин 6:5). Приложението му за сила може да бъде видяно в 1 Царе 2:1. Като знак за издигащо помазване, рогът е използван в 1 Царе 2:10 и 16:1. Той още е бил използван за сигнализиране на тревога. Друго негово предназначение е било като символ на царски статут и власт. Виж Псалм 132:17-18, където рогът е свързан с короната на Давид. Думата за корона е незер – виж дефиницията, а също и на Миро за помазване и Назорейски обрек.

Розово

А) Женственост. Б) Женски бунт.

Рое пророк

Пророк, чиято мантия притежава силен пасторален елемент. Обикновено той е прикачен към служение, в което има отговорност за обучение и наставление на подчинени или подрастващи пророци.

Рут

Името означава красота, а също и другар. Рут е майката на Овид, дядото на цар Давид. Рут се омъжва за Вооз, след като губи съпруга си. Нейното име демонстрира призива и да бъде другар и съпруга на човека, от чийто род впоследствие произлезе и Христос. Рут е моавка, чието сърце и покорство стават причина тя да бъде вградена във вечните хроники и родословието на Спасителя.

Ръжда

Цвят, който е показателен за гниене и разваляне. Ръждата също така е показателна за корупция, поквара и морална деградация.

Ръка

А) Израз на сила и показно за действие (работа), труд, хвала или декрет. Б) Спуснатите ръце означават решително действие или започването му. В) Вдигнати ръце означават спри или изчакай, в случаите, когато не се отнасят за заклеване с обещание Г) Пророчески разглеждани, ръцете са знак за суверенна власт и сила. Изход 15:16; Псалм 10:12 и 89:10; Исая 51:9; Еремия 27:5; Езекиил 20:33-34; Йоан 12:38; Деяния 13:17.

Ръкавица

Ръката на изпълнителя, символ на ръчна сила и умение. Знак за изпълнение на дълг или обет, позитивна реакция или освобождаване на действие. Белите ръкавици символизират чистота. Дясна ръка без ръкавица е символ на превъзходство и суверенитет.

Ръката на Господ

Ръката на Господ върху пророците му е често споменавана в Библията. Това е термин, който пророците са въвели, за да изразят тежкия товар на пророчеството. Той най-често се проявява като натиск върху раменете, горната част на гърба и около врата. Други пророчески усещания, които се чувстват в областта на корема са горчивина, вълнение или огън в гърдите. Тези усещания обаче, биха могли да бъдат категоризирани повече като масса (пророчески товар).

с


Сав

Завет

Садок

Свещеник с пророческо помазание, който е служил по времето на цар Давид. Виж 2 Царе 15:27.

Самария

Думата означава “стражева кула”. Това е втория от двата центъра на идолопоклонство, установени от цар Еровоам.

Самуил

Първият официален пророк на Израел, който бива разпознат като такъв след властването на Исус Навин. Самуиле син на Анна, която го предава в храма, за да бъде отгледан и обучен от Илий. Пророческите длъжности на Самуилвключват съдене на Израел, като негов шафат, управляване на армията и войните, водени от нея, обучаване на бъдещипророци и духовно назначаване и помазване на царе. Той също така е бил отговорен за развитието и прилаганетона религиозната система и цивилния живот на нацията.

Самхаин

Един от най-святите празници за уиканите и вещиците, който по традиция се празнува на първи ноември. Тойе в чест на тяхната богиня Гая, Майката Земя. Обикновенно честването включва повечето от древните обичаи за плодородие.Виж Хелоууийн, Уика, Друиди, Магове и Ню Ейдж.

Сандал

Древен предмет, който е символ на залог, честност и съгласие. Използван в миналото, за да ратифицира договорниспоразумения.

Сантерия

Думата означава “образът на светия”. Религия, която почита северните и западно- африкански божества Йоруба,преобразени като Римо-Католически светци. Разпространена е основно в Куба. Виж Вуду, Магьосничество, Черна магияи Черно изкуство.

Сара

Жената на патриарха Авраам и майка на сина му Исаак. Тя роди своя първи и единствен син в края на живота си,което стана чрез чудо от Бог. Името й, освен “принцеса”, означава още и “преодоляваща”. Чрез името си Сара еедин вид прототип на църквата на Господ Исус Христос, тъй като Той каза че: “портите на ада няма да могат даи надделеят”. Виж Матей 16:18.

Саргон

Асирийски цар, баща на Сенахериб. Името му означава “принц на слънцето”.

Санхедрин

Оригиналното значение, което може да бъде намерено в академичния речник е “седящи заедно”, означава ощезаседателна сесия и съд. Това е названието на висшия съвет на Израел. Предполага се, че идеята за него произлизаот седемте стареи, които Мойсей избра и назначи над народа, след излизането на Израел от Египет. Пълното развитиена съвета става в Гърция, сред еврейската общност, асимилирана там. Гръцката дума за него е героузиа, което означавастарейшинство. Санхедринът е представлявал тяло от аристократи, оглавено от първосвещеник, като неговата позициясе е предавала по наследство. Названието Санхедрин е използвано също и за двадесет и четирите стареи на творението,споменати в Откровение 4:4, 10.

Сатана

Противникът, обвинителят и прелъстителят. Този, който напада, мами и ограбва. Виж Луцифер.

Сатир

Древно козело-подобно същество с митологичен произход, което е символ на мъжката похот и епикурейския живот.Сатирът е преобраз на развратна личност. Той представлява духовете и силите, стоящи зад древните богове на Рими Гърция – някои от тях са Пан, Бакхус, Дионисий и Силванус. Тези духове са били почитани като силите, стоящизад опиянението, похотта, оргиите и изнасилването. Кръвосмешението и злоупотребата с деца са били част от изискваниятаза поклонението към тези божества. Сатирите са били смятани още и за насилници на нимфите, чиято предполагаемачистота е била осквернявана от тях. Виж Козел, Дявол и Демони. Виж също Даниил 8:5, 8, 21.

Саул

А) Желан, очакван с копнеж. Б) Първият цар на Израел, който беше заместен от Давид, поради своето непокорствокъм заповедите на Бог. В) Името на апостол Павел, преди да стане един от служителите на Христос (на българские Савел).

Сафо

Името на древната поетеса, чиито писания и култови практики са спонсорирали и пропагандирали лесбийството,което е наричано още и сафизъм. Тя е била една от малкото жени по онова време, които са имали подобни поетичнипостижения. Някои от нейните творби са били пропити с хомо-еротично съдържание, което е възхвалявало сексуалнитеактове между жени. Тя е пропагандирала лесбийството сред младите жени, които са идвали да се учат и да бъдатнаставлявани от нея. Поетесата също така е споделяла с тях, че черпи своето вдъхновение от срещите и взаимоотношениятаси с богинята Афродита. Фрагмент от поезията на Сафо, запазен до наши дни, представлява описание на нейната романтичнавръзка с богинята, която е била нейна любовница и духовен покровител. Връзката на поетесата с богинята Афродита,дава отговор на това, как и защо съживяването на поклонението към различни богини (женски божества) неизменноследва надигането и популяризацията на лесбийството. Неговата сексуална ориентация и изражение, проследени висторически мащаб, водят неотклонно към обичаите за плодородие, чрез които хората са се покланяли на древнитебожества.

Свастика

Змийска емблема, свързана с лунната богиня Изис и древен племенен символ на индуси, индийци, арийци, келтии крити. Поради това, че корените му произлизат от древните поверия на германските предци, този символ има голямовлияние върху западния ум. Виж Вотан. Свастиката е известна още и като стълб на Нацисткото движение. Емблематаима широкоразпространена езическа значимост, произлизаща от примитивните религии, което говори за вдъхновяванеи прокламиране на първичното и примитивно поведение. В миналото е използвана от поклонниците си да привлече,отблъсне и впечатли другите, които са подвластни на змийските и ефекти. Свастиката също така е трябвало да плашивраговете и да освобождава подтисканата кръвожадна натура на човешкия дух. В качеството си на Хиндуиски обектза медитация, свастиката е преобраз на Мая, богинята на желанието и илюзиите.

Светкавица

А) Проявление на Божия гняв, сила и духовно воюване. Б) Ръката на Бог. В древността, особено в Рим,светкавицата е била възприемана като авгурство от боговете, особено от Юпитер. Била е също и символ на духовнабитка на някое божество като например Ваал. В) Светкавицата представлява ръката и намесата на свръхестественото.

Спалня

А) Място на покой, почивка, потайност и интимност. Б) Основно място за обсъждане и разрешаване на най-секретнитеи тайни неща. Спалнята се свързва със състоянието на физическото тяло и неговите духовни и емоционални нужди.Светилището на духовно-емоционалната активност, желания и тяхното изпълнение. Виж Стая.

Светилище

Стаята в центъра на храма, която е определена и резервирана за святи събрания и общение с бога на даденатарелигия. Виж Изход 15:17; Числа 3:31; Псалм 78:54; Евреи 8:2, 9:1-2 и 13:11.

Светилник

Новозаветен символ за Църквата на Новото Творение. Пламъкът му е пряко свързан с източника (Църквата)и целта му – светлина в мрака. Виж Откровение 1:20.

Светлина

А) Бог, Неговата истина и сила на възстановяването, обновяването и трансформацията. Б) По специално словотона Бог. В) Светлината е преобраз на творческите сили на Създателя Бог, приведени в действие, за да произведат,извършат или произрастят (Исус каза:”Аз съм светлината на света”). Г) Светлината сочи пътя, дава видимост запътуване, работа и общение. Д) Светлината е потребна за растеж, отразяване и закрила. Исая 49:6 говори за ГосподИсус, Който е изпратен като светлина на света, много преди Той действително да дойде. Псалм 18:28 казва: ”ЗащотоТи ще запалиш светилника ми, Господ моят Бог ще озари тъмнината ми”. Псалм 119:105 добавя: ”Твоето слово е светилникза нозете ми и виделина на пътеката ми”.

Световни пророци

Гласовете на предсказание, които декларират бъдещето, отделно от словото на живия Бог и НеговияСин Исус Христос, който бъдейки Логоса е духа на пророчество. Виж Откровение 19:10. Най-известните от тях саМохамед, основателя на Исляма и Зороастър, основателя на Зороастрианизма. Виж Едгар Кейс и Нострадамус.

Светото писание

А) Святото Слово на Бог, на което всички пророци и пророчества уповават за акуратност и автентичност.Б) Терминът е широко употребяван за свещените книги на много различни религии. В) В Новозаветната църква, коятое святото обиталище на Създателя Бог, това е Библията.

Светски

А) Това, което се отнася към светското, земното и плътското. Б) Космополизма и в сферата на религията,вселенското и общоцърковното. Виж Яков 3:13-18.

Свещ

Библейски символ за духа на човека според Притчи 20:27. В книгата Откровение, свещта символизира събраниепосред седемте Христови диспенсации на Църквата. Свещта означава просвещение, откровение, направление и духовенпът. Виж Псалм 18:28 и Лука 11:36. В добавка на гореспоменатите подробности, свещта е преобраз на буйните, нократкотрайни пламъци на човешката душа. Свещта още е символ за вътрешното озаряване на човек, особено около главата,от славата на Господа (Йов 29:3), за човешката продуктивност и изобретателност (Притчи 31:18) и Христовото послание,което сияе в тъмнината на този свят (Матей 5:15).

Свещен

Това, което е свято и поради това, посветено на божество. Свещените обекти биват употребявани, като определениот божеството за изпълнение на неговите или нейните религиозни обреди и ритуали. Присъстващите на служениетосъщо биват класифицирани като свещени. Състоянието на святост или освещение се придобива чрез серии отмолитви, очистване, жертви и дарения, като по този начин предметите или хората се освещават. Виж Евреи 9:18-22.В Новия завет, според един от най-разпространените в света преводи на Библията – Кинг Джеймс, думата за свещенодействиеспоред 1 Коринтяни 9:13 означава буквално “правя свят”. Гръцката дума за свят е хиерос. Виж значението на Хиерос.Виж 1 Коринтяни 9:13 и 1 Тимотей 3:15.

Свещена проститутка

Култов служител, чието служение се изразява в извършването на сексуални актове с поклонницитена неговото или нейното божество. Това се извършва с цел размножаване сред поклонниците, които са дошли да получатдуховно семе и да се съединят с божеството чрез неговия служител. Също така този вид сексуално съвкупяване еимал за цел да стимулира и подпомогне изобилната жътва в определения за нея сезон. Храмът е плащал на свещеннатапроститутка, като в повечето случаи този вид служители са били установени там, точно за тази цел. Виж Храмовапроститутка, Блудница и Куадеш.

Свещеник

А) Скужител от висок ранг, който се ползва от специални права, привилегии и достъп до божеството, на коетотой или тя служи. Б) Посредник между Бог и Неговите хора. В) Ролята, която изпълнява Новозаветната църква в свещенствотона Новото Творение на Господ Исус Христос. Виж Битие 14:18; Изход 18:1; Псалм 110; 1 Петрово 2:4-9.

Свещенослужение

Религиозно и церемониално служение към божество.

Свещеник-пророк

Една от сферите на пророческо служение, която подчертава и набляга на свещеното, святото и почитаемото.Тези пророци са неизменно привлечени към това да наблегнат и да се концентрират върху тези области, повече отвсичко друго. Те често се оказват в позиция, където да установят или да реустановят поклонението към Бог, поначина, по който Той го е създал и отредил. Те търсят Неговото удобрение и благоволение към събранията и общениетона хората.

Свещени имена

Както свещените предмети в миналото са били нещо обичайно, така и свещените имена също са биличесто срещано понятие. Обикновено те са били получавани от боговете като символ за промяната на статута на човекаот земен към богоизбран. Даването на новото име е било форма на свидетелство за това, че човекът е достигналопределена възраст или е преминал успешно през конкретен ритуал на посвещение. Друга причина за това е избиранетоот страна на боговете, на даден човек, който да остави своя земен живот, за да стане един от тях. Когато Исусвзе Петър, като един от Своите апостоли, Той го преименува. Господ направи същото с двамата братя – апостолитеЯков и Йоан. Тяхното предишно фамилно име Заведей, Той замени с Воанергес, което означава синове на гърма. Савелполучи ново име, когато стана апостол Павел, когото Господ Исус призова към служение.

Свещено питие

Съществена част при повечето форми на поклонение за различните религии е свещената течност, за коятосе смята, че съдържа божествен живот. Поглъщането на различни субстанции е част от почти всеки вид религиознопоклонение. Твърде малко са ритуалите, в които не е необходимо да се поглъща някакъв вид напитка, поради нейнитедуховни качества. Дори и в съвременното причастие, свещенодействието на виното, което върви заедно с присъственияхляб, отговаря на описанието на духовно или свещено питие. То представлява нещо повече от прост утолител на жаждата,а именно начин на контакт, чрез който да бъде приет духа на божеството, който съживява и изцерява, (ако е необходимо).

Свещени числа

Това са определени числа, които се свързват с поклонение, ритуални обреди и божествени календари.Те са били важни за примитивните поклонници, защото се е смятало, че съвпадат с времето, когато техните боговеса се появявали и са посещавали земята. Числата са били давани от божествата като святи за определени времена.Само жреците са знаели за тях и е трябвало да бъдат на определените им места в храмовете, за да приветстват идванетона божеството и да принесат жертви. Изискванията по отношение на числата са включвали количество, което е давалоизражение на бройката приемливи жертви за божеството. Свещените числа в различните култове неизменно са свързанисъс сезони, месеци (фази на луната) през годината и определени часове на деня. Вследствие на това, числата седеми дванадесет присъстват в почти всяка религиозна система по света.

Свещенство

Думата, която дефинира тяло от индивиди, които служат като свещеници. Библията разпознава три вида свещенство:Мелхиседеково, Левитско и това на народа на Новото Творение от царе и свещеници, новородени в Господ Исус Христос.Виж Изход 40:15; Евреи 7:24 и 1 Петрово 2:9.

Свидетел

Виж Мъченик.

Свитък

Древна книга, написана върху дълго непрекъснато парче папирус, която обикновено се съхранява в навит види запечатва с восък. Да погълнеш или да изядеш такъв свитък е символ за това, че посланикът е приел словото наГоспод в себе си, като то е било асимилирано вътре в него, за да бъде освободено в необходимия бъдещ момент.За пророк да погълне словото на Бог, е акт на подготовка за освобождаване на словото към съответното пророческопоколение.

Свръхестествен

А) Това, което направлява и контролира нашия свят от духовния свят отвъд границите на видимото.Б) Събития, които излизат извън границите на това, което е нормално и естествено за хората. В) Обиталището набоговете и невидимите сили на творението. Г) Описание на това, което е привилегия и способност на духовния святи неговите множества. Виж 1 Коринтяни 10:3-4.

Свръхестествен пратеник

А) Създания на Бог, които са упълномощени да извършват свръхестествени и духовни дела отНегово име. Б) Може да бъде както ангел, така и човек. В) Терминът се прилага още и за Святия Дух като Третаталичност от Троицата, Която направлява изпълнението на Новия завет на земята. Виж Битие 24:40; Псалм 35:5-6; Деяния5:19 и 12:11; Откровение 14:15-19.

Свръхестествено придобиване

А) Сдобиване с нещо по неестествен начин или процес. Б) Това, което постигат пророците,когато изговарят словото на Бог. Виж 4 Царе 4:1-7 и Матей 17:27.

Свят

Човек, който е посветен и предаден на Бог, чрез отделянето му от греха.

Святост

А) Състоянието на отделяне и освещаване от греха към Бог. Б) Законът на Божия храм. От перспективана Бог, святостта е неопетнима и е невъзможно да се омърси от каквото и да е нещо външно за човека, оттук е ипритчата на Исус, описана в Матей 15:11, 20 и Марк 7:20. Божията святост означава освещение, което правивсички части да са добре, здрави и действащи в перфектен синхрон с другите, без прекъсване и проблеми. Това есвятост в поведение, която произтича от святи мисли, емоции, желания и решителност.

Сеанс

А) Некромансия. Б) Предсказване на бъдещето чрез общуване с мъртвите. В) Окултна дейност, която включва истинскоили мнимо призоваване на мъртвите, с помощта на фамилиарни духове и вентрилоквизъм (говорене чрез стомаха).

Север

Посоката на хладното, студа и сумрака, поради неговите мразовити температури и липсата на слънце. Северътговори за тъмното и скритото. Йов 37:22 разкрива севера, като обиталището на Всемогъщия. В Бог, Синайската планинае на север, както и града на Великия Цар, който е Исус Христос.

Седалище

А) Стол, място за почивка. Б) Седалище на сила и власт обикновено от еклесиален характер като напримерместата на свещениците в храмовете. Седалищата представляват също така и място за отпускане, обучение или удобствопо време на работа. Гръцката дума за седалище е катедра, от нейния корен произлиза думата катедрала. Когато Исусговореше за мястото(седалището) на Мойсей, Той имаше предвид нещо повече от неговото място на масата за яденеили удобния му стол за почивка. Неговата нарочна употреба на тази дума имаше за цел да покаже седалището на официалнадлъжност, духовната власт, която произтича от него и по-конкретно тази на еклесиално управление.

Седем

А) Числото на божествени революции и цикли. Б) Число, което символизира върховенството на Създателя катосветовно влияние и контрол. В) Числото на суверенитет и абсолют. Светът от времето на Месопотамия е разделялнебето и земята на седем части. Всяка една от тях е била наречена на съответстваща й планета. В днешно времетова са континентите на земята. В миналото този начин на разделяне е произлизал от вярването, че земята е свръхестественоуправлявана от седем властващи началства. Предполагало се също, че над тях стоят седем архангела, които ги контролирати надзирават. Названието на тези началства е архонти, откъдето те са известни и като седемте архонти на творението.В Библията числото седем е споменато над сто и петдесет пъти. Само в книгата Откровение, то се споменава петдесети четири пъти. Списъкът, който е изброен по-долу съдържа някои от по-значимите събития и ритуали свързани с числотоседем:

Седем дни

Това е често срещана фраза в Стария завет, както и в голяма част от тогавашната писменост, запазена досега. В повечето случаи евъв връзка с религиозно служение, официално освещение или подготвителен период на отделяне и инкубация. Най-значиматавръзка между този седемдневен период от време и гореспоменатите му функции е, че числото седем е вечно. За даможе в пълнота да бъде обхванат и разбран неговия небесен произход, трябва да бъдат взети под внимание всичкитеотпратки към числото в Библията. Някои от по-важните са изброени в дефиницията на числото седем. Негова основнахарактеристика е да бъде стандарт за време на духовна подготовка и свръхестествено влагане.

Седем духа пред Божия престол

Те са преобраз на седемте църкви, които се раждат от служението на Исус Христос.Това също са и глобалните сили, които покриват и владеят над Божия свят. В Библията те са споменати на няколкопъти в книгата Откровение, като седемте духа, стоящи пред престола на Всемогъщия Господ. На друго място те санаречени седемте очи на Господ, светилниците на Бог, църквите на Господ, Неговите пратеници или посланици. ВОткровение 5:6 се казва, че те са изпратени по цялата земя, след триумфа на Агнето. Виж още Откровение 1:4; 3:1;4:5 и 5:6. От тях стават ясни качествата и целите на тези служители на Създателя, които Той е подготвил и разпратил,за да владеят над цялото творение. Виж Седем, Седем дни, Седем светилника и Седем звезди.

Седем звезди

Седемте църкви, изброени в книгата Откровение – Ефес, Сардис, Смирна, Тиатир, Пергам, Филаделфия иЛаодикия. В древността тези звезди са приписвани на Плеядите, заедно със седемте богини, дъщерите на Зевс, накоито са наименувани. Реално обаче, те отговарят на седемте духа, които седят пред престола на Всемогъщия Бог.Те съставляват силите на архонтите на творението и ангелите на седемте църкви на Господ Исус Христос. Виж Амос5:8; Откровение 1:16, 20; 2:1 и 3:1; Виж още определението за Плеяди.

Седем пасхални агнета

Изискани като жертви от Авраам. Овцете в случая се отнасят към женските агнета и църкватана Новото Творение, която е символ на жената, като невяста и съпруга на Христос. Агнетата е трябвало да бъдатжертвани с хляб или друга храна, което е било символ на словото. Виж Ездра 8:35 и Свещени числа.

Седем печата

Фразата се намира в Апокалипсиса, която е последната книга в Библията. В случая става въпрос за времето,когато Господ Исус Христос разкрива това, което Бог Отец е предопределил и вградил в творението, през времетона неговата история. Апостол Йоан определя отнасянето си от Святия Дух в небесните места, като “намерих се вГосподния Дух”. Целта, поради която той бе взет на това място, беше да бъде свидетел на отварянето на седемтепечата на Божия съд върху земята, човечеството и цялото творение.

Седем светилника

Друга фраза за седемте Божии духа, стоящи пред Неговия престол. Тяхната основна функция е да бъдатсъдове на светлина и живот за седемте църкви. Виж Откровение 4:5.

Седем църкви

Глобалното общество от вярващи на Новото Творение и Новия завет, които са описани в книгата Откровение.Това са седемте църкви на Господ Исус Христос, чиито имена са Ефес, Смирна, Тиатир, Пергам, Сардис, Филаделфияи Лаодикия. Това, че броят на църквите е седем, е показателно за цялостното покритие и обхващане на земята отГосподната църква, поради това, че континентите на земята също са седем.

Седемглава кобра

Това създание е често срещано в древноизточната мистика и мъдрост. То е еквивалент на седемглавиядракон в книгата Откровение. Присъствието на това животно в ритуалите и вярванията на даден народ е отражениена седемте дни от седмицата, показателни за неговото поклонение, насърчавано и определяно от управниците, зада може да им осигури непрекъснато властване. Символизмът на седмоглавото управление е заимстван от броя на континентите,след тяхното разделяне. Буда е едно от божествата, при които има поклонение към това създание, чрез което дадобие допълнително сила и влияние. Седемглавата кобра е измислица за божество, която влиза в рамките на вечността.Още от времето на шумеро-вавилонците, до апокалипсиса на края, старата змия, която е дракона и дявола Сатанаот Откровение 12, остава в основата си непроменена, за да изпълни докрай целта, с която е създадена.

Седмица

Мярка за време, основана на числото седем и Божиите основни сили на творението. Древните египтяни са спазвалиосемдневна седмица, която обаче Бог промени в ума на евреите, като разкри начина на сътворението на Мойсей. ВижДаниил 9:27; Битие 29:27-28. Виж още Свещени числа.

Седмият ден

А) Шабата на Създателя. Б) Краят на наложен цикъл за подготвителни ритуали за освещение и отделянена нови служители. В) Ден на завършване и пълнота. Г) Краят на времето на празнуване, посвещение и честване.

Седмият ден, значимост

След започването на проекта по създаване на творението, седмият ден е първия Шабат на Господ.След като създаде човека на шестия ден, Господ Бог сподели с него първия ден на почивка. Създателя и Неговототворение – мъжа и жената, заедно отпразнуваха първия Шабат, който впоследствие човечеството щеше да почита. ВижБитие 1:27 и 5:2; Изход 20:11; Матей 19:4 и Марк 10:6.

Седмо чувство

Интуитивното чувство, което е привилегия изключително за духа на Новото Творение. То се активираи действа под Новия завет в Исус Христос. Седмото чувство на новородения християнин е връзката с дарбите и способноститена Адам и Христос в новороденото дете на Бог. Причината, поради която това чувство почва да функционира, е чеделото на кръста разруши стената, разделяща духовната област от плътта. Това, което прави седмото чувство дабъде източник на духовна информация, е образността, която се използва в Словото. Многократно в книгата Откровение,както и в други места от Библията, числото седем се свързва с духовните области на Божието творение.

Седрах

Царски.

Сезон

В Библейски смисъл, това се отнася за определеното от Бог време. Всеки установен в Господ пророк, разбираважността на Неговите времена и сезони, вградени в календара на творението. Значенията на сезоните варират отизпълнение на отдавна очаквано слово до моментално проявление на чудо или изпълнение на пророчество в относителенкратък за хората период от време. В повечето случаи пророчеството има заложено в себе си определено време споредземни или небесни стандарти. Виж Еклесиаст 3:1.

Сеитба

А) Време за сеене, посаждане и вкореняване. Б) Момента на зачеване. В) Специфично време в годината или конкретенцикъл на живот, когато този, който желае да добие жътва, депозира семе и труд в земята. Г) Период на съзнателноизвършвана дейност или поведение, насочени към получаване и прибиране на предопределен резултат или плод. Д)Да бъде посято или по даден начин разпределено семе или нещо подобно, което се подчинява на принципа на възпроизводствоот семето.

Семе(Потомство)

А) В духовен смисъл, това е словото на Бог. Б) Исус използва аналогията със семето в много от Своитепоучения чрез притчи. В) Мъжко дете. Г) Възникването на идея. Д) Семената са символ на зачеване, посяване и разпространениена слово, знание или истина. Виж притчите на Исус за семето, сеяча и Словото. В Галатяни 3:16 се казва, че Исусе Семето. В Римляни 1:3 се казва още, че Той е от потомството на Давид.

Семейон

Гръцката дума, която е употребявана най-често в Новия завет за чудо. Буквално преведен терминът означава“чудо или свръхестествено дело, извършено като знамение или белег, който да потвърди присъствието на Бог”. Семейонсе отнася още и за това, което церемониално показва присъствието или действието на свръхестественото. Целта муе да разграничи светското и земното от святото и божественото. Това става чрез демонстрацията на свръхестествениподвизи и чудеса, които излизат извън границите на нормалното и земното.

Сенаар

А) Библейското име на древен Вавилон, според първоначалното му представяне в Битие 10:10. Б) Позната е ощекато древна Шумерия. В) Това е земята на Навухудоносор, като последно се споменава в Захария 5:11.

Сенатори

Стареи.

Сенки

А) Сенките са важни в пророчески аспект по отношение на езика на сънищата и виденията. Те представляват присъстващоили наближаващо физическо създание. Сенките са знак, освободен от Духа като потвърждение за това, което наближаваили присъства едва доловимо. Сенките са нещо, което ясно се вижда, но детайли и подробности за него е труднода се разберат. В пророчески контекст, Бог използва сенките, за да накара получаващия съня или видението да търсиНего за по-конкретни детайли по отношение на даденото послание. Сенките също така са и показател за краткотрайносттана живота и неговите преходни събития. Те помагат на сънуващия да схване колко мимолетен е човешкия живот. Б) В духовния език, сенките представляват нощни фигури, които са изложени на светлина. В сънищата, сенките не показват простонеизвестното, но и това, което е недоловимо и безтелесно в контраст спрямо буквалното и физическото. В Библията сенките ощесе отнасят за духовно и буквално убежище. Крилете на Всемогъщия са най-използвания и повтарящ се пример за това. Сенкитесе появяват, когато слънцето се е преместило или светлината е затъмнена от някакви обекти. Поради това процеса, при койтоденя отстъпва на нощта е едно от значенията на сенките. Те също така са символ на остаряване

Сенчести фигури в сънищата

Това са тези образи, които имат форма на хора, но без плът и кост. Те се разпознаватпо интуиция или откровение, което идва от разбирането на сънуващия. Наличието на сенчести фигури в сънища отпророчески характер, е изявяване на нематериалната природа на дадена личност или духовното му съответствие отБожия перспектива. Сенките от сънищата служат като показател за определяне на вътрешните чувства и мотиви нададена личност, които не биха били видими в случай, че обекта или човека е показан чрез физическия си образ иформа. Поради това, че сенчестите фигури представляват неясни образи на реалността, сънуващия трябва да разчитана обяснение по откровение от ангел на Господ или Святия Дух.

Сет

Египетски бог с тяло на човек и животинска глава. Това е било мъжко божество, почитано като бог на тъмнината.Сет също е бил представян и като черно прасе.

Серафим(Сераф)

А) Шестокрили небесни създания от висш ранг, чиито облик е като ослепителен блясък. Б) Серафимитекръжат над Яхве и се грижат за светите огньове на небесата и вечността. Виж Исая 6:2, 6. Смята се, че драконъте изглеждал като тях, преди бунта на Луцифер да причини тази мутация. Серафимите са по-висок клас от ангелите.Те по-скоро могат да бъдат причислени към живите същества на земята, отколкото към групата на свръхестественитесъздания като ангели и херувими. От редиците на последните произлиза и Луцифер, който се разбунтува. Описаниетона серафимите с техните шест крила е една от причините, те да бъдат сравнявани или свързвани с дракони.

Серафими

Множественото число за Серафим(Сераф). Виж Числа 21:68 и Исая 6:2, 6. За тях има намек в Исая 14:29, къдетопророкът говори за крилати змии.

Серес

Богинята на свинете. Вътрешностите на свине са били нейните желани приноси.

Сиа

Събрание.

Сиво

Духовна тъпота. Еврейско прозвище за мъдреците и старейте, защото за тях сивото е било признак на мъдрост,поради това, че косата на по-старите се е променяла в този цвят.

Сигурност

Гаранция, залог за изпълнение.

Сикут

Вавилонско астрално божество, почитано от Израел. Идентифицирано е често със Сатурн. Същото като Ремфан.Виж Амос 5:26.

Сила

Пророкът, който придружаваше Павел в пътуванията му, след разделянето му с Варнава. В Деяния 15:27 се казва,че Сила и Юда бяха пратени заедно от апостолите, а в Деяния 15:32 пише, че и двамата са били пророци. Впоследствиетой се свързва с Павел в класическия Новозаветен екип за разпространение на словото, който представлява партньорствомежду апостол и пророк.

Силванус

Гръцки бог на пиянството и особено на пияните мъдреци. В Новия завет, това е името на верен млад брат,който участваше в служението и на Петър, и на Павел. Виж 2 Коринтяни 1:19; 1 Петър 5:12 (в бълг. превод е Сила).

Симбиотични пророчества

Думата симбиотично се отнася за съвместно действие, където има едновременно развитие надва процеса. В някои случаи единия от тях може да остане незабелязан, въпреки че е активен, точно колкото и видимия.Синоними, които поясняват това, са взаимодействие, съдействие и сътрудничество. Терминът симбиотични пророчества,определя съвместните действия на пророческите думи в комбинация с невидимото сътрудничество на ангелската делегация,отговаряща за изпълнението им. Виж Еремия 28:9; 3 Царе 17:24; 2 Летописи 36:22. В 1 Царе 3:19 се демонстриратози вид пророчество: “Господ беше със Самуил и не остави нито една от всичките му думи да падне на земята”.

Символи

Образи, чиято употреба има за цел да покаже нещо различно от тях или да обрисува неуловими или тайни, неяснии трудно разбираеми идеи. Виж 1 Коринтяни 11:10; Захария 3:8; Евреи 9:9; Еремия 6:2; Езекиил 31:8 и 32:2; Осия12:10.

Сирия

Амрам, Армения, Арамейски. Думата означава възвишен, издигнат, благороден. Синоним на Месопотамия.

Син

Древен шумеро-семитски бог на луната. Името му означава “господар на луните”. Поклонението към него се е извършвалопо време на пълнолуние, а неговия образ е била сребърната луна. Поклонението към това божество впоследствие ебило променено, така че да включва и гръцката богиня на лова, Артемида. Друга богиня, свързана с поклонениетокъм луната е Ефеската Диана. Селена, Диана, Артемида и Хеката са всички почитани с подобни ритуали, които най-честоса представлявали поклонение към мъртвите. Бог Син е изисквал култови обреди на починалите, както за тях, такаи към тях, като форма на поклонение.

Синьо

Цвят, който пророчески има божествена и небесна сила. Символизира духовно господство и влияние, сила даденаот небето за управление. Означава още, безпрепятстван растеж, неограничен потенциал и възможност. Синьото символизираправителството и управлението на вечността. Поради всички тези причини, плата използван, за да покрива свещенитепредмети на служителите, е бил син на цвят. Изход 25:4; Езекия 10:1, 23:6 и 27:7; Числа 4:12 и 15:38; Естир 8:15;Откровение 9:17.

Сисак

Княжески. Подобаващ на принц.

Сисера

Готов за война. Командир на армията на цар Явин. Военен пълководец на Ханаан.

Сит

Заплата, възнаграждение. Думата означава още компенсация и заместител, което може да бъде видяно в Битие 4:25-26,когато Ева наименува поредното си дете Сит. Неговото раждане беше знак за плана за изкупление на Бог. Ева разбратова, защото каза, че Господ и даде друго дете, което да замени Авел, който беше убит от брат си. Тя не споменаваКайн, тъй като очевидно знае, че първородния й е всъщност син на лукавия, което се потвърждава векове по-къснов 1 Йоан 3:12. В древността, Сит е било и едно от имената на зъл бог на безредието и хаоса.

Сихон

Корен. Древен аморейски град, който беше завладян от израелтяните. Думата означава още и войн.

Сицилия

Името на бога на вулканите на тази страна.

Скала(Канара)

А) Символично за непроменимост, издръжливост, сила, постоянство и честност. Б) Канарите представляватотражение на непоклатимото и стабилното.

Скакалци

Символ на разрушението и по-конкретно на масовото унищожение, като форма на Божия съд.

Скверен

А) Нечист и неморален. Б) Това, което произвежда и насърчава нечистотата. В) Символ на лоша поличба; явензнак за присъствието на нечисти сили и агенти на мрака. Г) Духовно и морално обезобразяване, предизвикано отпохот, разврат и извращения. Д) Мръсотия, която вещае лоши последствия, злокобни и понякога пагубни. Е) Това,което мотивира магьосниците и старите вещици. Ж) Оскърбителното, това което наранява и извращава. З) Мръсотията, която извира от омразата и мерзостите. Духовното приложение на думата означава целенасочено действие,което търси да оскърби и накърни, общоприетите стандарти за морал, скромност и честност. Това става чрез разюзданост,която разпалва похотливите желания и страсти. Също така в определението се подразбира използването на отвратителното, противното и отблъскващото, като инструменти за обезчестяванеи насилване. Изобразяването и разпространението на сексуално наситени с нечистота послания, което има за цел да оскверни,деморализира и поощрява порнографията в името на божество или в съответствие с неговите ритуали и обреди на поклонение ислужение. Според Стария завет, този термин е произлязъл и вдъхновен поради Ашера, известна още като Ащорет, която е билафиникийската богиня на секса, войната и плодородието. И) Мръсотията и нечистотата, която всичко скверно произвежда е равнозначнана урината и фекалийте. Думата скверно е използвана също и за прелюбодейство.

Скиния

А) Названието на земното обиталище на Бог. Значимостта на скинията може да бъде разбрана най-добре от днитена излизането на Израел от Египет. Тогава те срещнаха Господ Бог Йехова в пустинята и започнаха да живеят катоНегов народ. В духовен смисъл, скинията е преобраз на човешкото тяло, в което живеят Святия Дух, собствения начовека дух и неговата душа. Б) Друга дума за скиния е шатра, като тя също е синоним на плътта. Виж Изход 25:9;Левит 3:13; Евреи 8:2.

Скиптър

Стълб. Жезълът и пръчката на царствеността. Символ и отличителен белег на царската власт, демонстриранчрез емблемата, която стои на върха му. Показател за творческа сила и продуктивна власт. Орнаментите на върхана скиптъра са символи на божествената сила, пред която носителят на скиптъра се прекланя. Скиптърът е атрибут,които демонстрира духовна власт, орлово превъзходство, а още и безсмъртие. Той също е преобраз на мъдростта ипроницателността, която притежава владеещия скиптъра.

Скиптър на лидерство

Скиптър, който е даден на всички лидери, като знак за тяхната управническа власт. В някоислучаи той представлява закривен жезъл, подобен на този на църковния епископ.

Скопен

Слаб, женствен.

Скорпион

А) Жило. Подчинен агент на змията, която от своя страна, стои под дракона, като йерархия. Скорпионът есимвол на пронизващия, който дебне и изучава жертвите си отдалече, преди да атакува. Б) Потайна атака или нападение,което нанася щети от засада чрез коварство, клопки и капани. Най-често това е признак за действие чрез окулт,спиритизъм и магьосничество. Скорпионът е преобраз на свръхестествен наблюдател, разузнавач на тъмнината, койтотърси да ужили, съблазни или прелъсти жертвата за каузата на дракона. Подобно на насекомото, това е агент намрака, който иска да прободе повърхността и да инжектира дълбоко своята отрова. В) Интригант и клюкар, койтопричинява разцепление и поставя клопки, за да впримчи жертвите си, като ги подведе към грях и ако се поддадат,да ги поведе към отстъпничество. Виж Откровение 9:10.

Скрито(завоалирано) слово

В смисъл на гатанки и притчи. Псалм 49:4 и 78:2 и Притчи 1:6 отнасят значението на тазифраза отвъд смисъла на притча и гатанка. Разширяването на дефиницията включва аналозите, енигматичното, намецитеи загатванията. За пророците, способността да разбират и тълкуват забулено духовно послание и език, е от ключовозначение, тъй като Бог използва тази форма на комуникация най-често. В книгата на Даниил, първа и втора глава,се казва за пророка, че Бог му беше дал знание и способности за неговото служение. Даниил стана най-известенточно с тълкуванията на сънища(главния източник на скритото слово), разрешаването на загадки и обяснението наенигматични видения и тайни на Божието царство. Използването на този дар от страна на вавилонските царе,донесе благословение за царството на Бог, в областта, където Даниил живееше и служеше.

Скъпоценен камък (1)

А) Естествен камък, който символизира в пророчески аспект човешкото поклонение. Б) Обект,който е преобраз на основата и мъдростта по откровение. Скъпоценните камъни са били символ на духовни сили, коитоса били от голяма свещена значимост за хората от древността. Те са използвали такива камъни, за да получаватдуховна информация от невидимия свят. Били са смятани още като обекти за освещаване, които притежават силитена творението, осветляването и откровението.

Скъпоценен камък (2)

Тези камъни са били и продължават да бъдат използвани като асоциация на добродетели и потенциал.И в миналото, и сега, скъпоценните камъни имат специално място в света на хората. Особено внимание се е обръщалона тях в религиозните церемонии. Според различните цветове на камъните, на тях са били приписвани различни духовнисили. Например кристалът се смята за камък на мъдростта. Диамантите са почитани като богатство и издръжливост.Перлите също са символ на мъдростта. Разликата между перлата и кристала идва оттам, че кристалът представляваокултна или мистична мъдрост, докато перлата е практичната чиста мъдрост, която се е отнасяла пряко към ежедневиетона човека.

Скъпоценни камъни

Виж по-горе Скъпоценен камък.

Скъпоценности

Виж Скъпоценни камъни.

Слава

Термин за очевидното присъствие, придружаваща сила и ослепителен блясък, които се проявяват при появата набожество или божествен дух. Присъствието на Господ Бог, Неговият Син или Святия Дух. Славата е нещо много повечеот бляскав изглед. Тя също е свидетел и потвърждение за благоволение и благодат от Бог. Тя е знак за Неговотоодобрение и приемане на жертвите, даровете и хваление от събранието на Неговите поклонници. Еврейската дума заслава е кабод или кавод. Гръцката дума е докса, откъдето идва и термина доксология.

Слово

Вокална комуникация, вербално послание, звуково проявление на божествена сила и присъствие.

Словото на Бог

Святата Библия. Господ Исус Христос.

Слово на знание

Фраза, която описва една от деветте дарби на Святия Дух, споменати в 1 Коринтяни 12:8. В случаястава въпрос за информация или знание, което човек получава свръхестествено от Духа на Бог. Този вид проявлениеобикновено представлява кратко изречение или дори една дума, която дава информация на човека, според която тойда действа, когато е употребяван от Бог за някакво служение. Терминът може да бъде разбиран като излагане нафакт, който става достояние на даден човек, защото това е начина, по който информацията се появява в сърцетому.

Слово на мъдрост

Подобно на словото на знание, този вид комуникация от Святия Дух дава допълнителни подробностии информация, които имат по-практическа насоченост. Обикновено словото на мъдрост е свързано със специфични обстоятелства,през които слушащият преминава в момента или му предстоят. Този дар дава отговори, които водят към мъдро и разумноповедение от страна на човека, който получава съвета. Словото на мъдрост подчертава начина на действие и не сефокусира толкова върху какво става или не става. То също така дава подробности относно ситуации, по отношениекога и как точно да се постъпи.

Служение

Посветено на Господ служение, в отговор на Неговия Божествен призив.

Служител

Длъжностно лице в земя, правителство, църква, държава или религия.

Служителска дейност

Делата, думите, процесите и духовната активация, снабдявани чрез служителите на евангелиетона Исус Христос към живота на вярващия, за победоносно християнство.

Служителска манипулация

Термин, използван за да опише тактиката на “тежката ръка на властта” на дадено служение,където подвластните му хора се чувстват опресирани, онеправдани и използвани от него. Обвинения от такова естествотрябва да бъдат много внимателно и старателно изследвани и проверявани. Хората, от които идват свидетелства илиобвинения в манипулация, също така трябва да бъдат внимателно разпитвани, с цел откриването на скрити мотиви.Виж Учителска манипулация и Манипулация.

Служителски

Това, което се отнася и е свързано със служение.

Случайност

Начинът на обяснение и вяра, според която събития и случки се случват от само себе си. Случайносттаигнорира всеки логически план или съзнателно организиране на творението, нашия свят и неговите жители. Коренътна латинската дума идва от значението на “случвам се, съвпадам с ритъм”. Смисълът на това е, че животът има пулс,който ако се остави непрекъснат, ще доведе до случване на неща, определени според някакъв невидим ред или закон.Оттам и фразата “да става, каквото ще”. Думата случайност опитва да обясни вярата в това, че нещата от животасе случват от само себе си. Случайността се обявява против всичко това, което бе направено при сътворението,смятайки че съществуването на Създателя като Личност е неуместно и нелогично.

Слънце

А) Обект на поклонение от древни времена до сега. Б) В миналото това е бил символа на египетските фараони.В) Слънцето още е било използвано и от други езически култури за символ на боговете им. Г) Синоним на сътворителнаенергия и силата на живота. Д) Град Он в Египет и Хелиополис в Гърция са известни като градове, посветени напоклонението към слънцето. Е) Известни божества, които са идентифицирани със слънцето, са Ваал, Син, Тот, Молох,Хорус, Феникс и Хадад. Ж) Великият бог на слънцето в Средния изток е Шамаш. Още от миналото слънцето е използваноосновно като символ на боговете, а луната е била преобраз главно на богините. Виж Второзаконие 4:19. В пророческиконтекст слънцето може да бъде образ на това, което е обществено, очевидно, ярко; това, което бива открито надневна светлина. Виж 1 Коринтяни 3:13.

Слънчеви и лунни богове и богини

Това са божества, които са често срещани в различните митологии. В миналото сее вярвало, че определени небесни тела отговарят на съответни божества, като древния свят е бил наситен с поклонениекъм тях. През определени епохи тези богове са изчезвали, само за да се появят отново под друго име или формав различни култове и религии. Слънчевите божества са предимно с египетски произход, тъй като водят началото сиот този народ. Това са богове на деня, тъй като това е времето, през което се вижда слънцето. Освен в Египет,те са почитани и в някои други религии, които също водят началото си от Египетския пантеон. Лунните божестваса свързани с луната и властват над нощта. С малки изключения лунните божества са от женски пол, а слънчевитеса от мъжки. Виж Шумерия и Ислям.

Слънчево поклонение

Популяризирано от финикийците и египтяните. То представлява една от формите на астрално поклонение,черпещо вдъхновение от суеверията на древния свят. Води началото си от вярването, че небесните божества и особенотези, които са свързани със слънцето, като Хорус и Феникс, заслужават специална почит в замяна на тяхното благоволениеи благословение на земеделието. Виж Езекиил 8:16.

Смарагд(Изумруд)

Зелен скъпоценен камък (англ. емералд), който пророчески символизира царското, вечността и е преобразна просперитета в почти всяка ера от човешкото съществуване. Виж Изход 28:1-17; Езекиил 28:13; Откровение 21:19.

Смарагдово зелено

Цвят според камъка, на който е наименуван. Символизира християнската вяра и Триединството. Смарагдовотозелено говори още за Божествено откровение. Езическият свят е свързвал зеленото с водата и плодородието. В днешновреме, някои виждат този цвят като символично за болести и завист, според оттенъка на цвета, видян във видениетоили съня. Виж същите пасажи от Библията, описани в Смарагд.

Смачкани гроздове

Божият гняв. Виното е преобраз на духа. Виж Откровение 14:18.

Смърт(Естествена)

Въпросът за смъртта продължава да стои в умовете на болшинството хора в света. Това са обикновенитесредностатистически хора или такива, които са избегнали смъртта на косъм, озадачени философи и учени, всичкитези размишляват за нея още от времето, когато Кайн уби Авел. Защо умират хората и как умират? Векове наредучени и книжници са търсили отговор за тези два въпроса, само за да стигнат до трети – какво се случва след смърттана човек? За отговора на този въпрос виж Живот след смъртта.

Смърт(Духовна)

“Далеч от Бог да стори зло и Всемогъщия никак няма да извърши беззаконие. Защото Той въздава начовека според делото му и прави всеки да намери според пътя си. Наистина Бог няма да извърши беззаконие, нитоВсемогъщият ще изкриви съда. Кой земята Му е поверил и наредил е цялата вселена? Ако Той обърне сърцето Си самокъм Себе Си и в Себе Си оттегли Своя Дух и Своето дихание, тогава всички създания заедно ще издъхнат и човекътще се върне в пръстта” – Йов 33:10-15. Много малко пасажи в Словото дават толкова точна дефиниция за духовнатасмърт и за смъртта изобщо, както този откъс от Йов. Толкова просто е обяснено, че е изкушаващо за някои да гоотхвърлят, като прекалено елементарно и плитко. Всъщност точно това е, което Библията ни учи относно смъртта.

Сова(Кукумявка)

Дух на чародейство, най-вече определящ омайваща или окултна жена. Совите представляват чародейскидухове на ерес и лъжепророчества. Исая 34:15 пояснява, че совата е свързана със змията, поради змиеподобния ефектот нейните дела и присъствие. В пророчески аспект това означава, че думите на този дух са сродни с мистицизмана мрака. По-конкретно Исая 34:14 отразява това, описвайки поведението на совата (в някои преводи кукумявката),която носи яйца, мъти и събира малките си с писък. Виж Лилит.

Сод

Еврейска дума, взета от Амос 3:7, която описва откровенията на Господ, които Той дава на пророците Си. Терминътсе отнася по-специално за затворено съвещание, в което един с власт дава нареждания и съветва подчинените сипо отношение на важни държавни и политически въпроси. Сод е важен термин за пророческото, защото дава обяснениеза това, как пророците по света получават еднакво слово от Господ, когато се отнася за неща от глобален характер.Думата е използвана в Захария 3, където тя показва пророка, като имащ достъп до събрание при затворени врати.Това е мястото, на което духовете на пророците се срещат с Господ, за да получат слово от Него.

Содом

Поглъщащ, изгарящ. Един от двата града, които бяха унищожени от Бог поради хомосексуалността, перверзиитеи разврата, преобладаващи в тях.

Содомит

А) Мъжка проститутка, която използва сексуалната неморалност като форма на поклонение и служение към своябог. Б) Хомосексуален или бисексуален мъж. Виж Второзаконие 23:17; 3 Царе 14:24, 15:12, 22:46; 4 Царе 23:7.

Сол

А) Символ на трайното, чистото и заветното. Б) В древността, солта е използвана за очистване и запазване, порадитова тя се свързва с гостоприемство, приятелство и неизменност. В) Опазващите свойства на солта я правят да бъдедобър преобраз за качествените взаимоотношения. В Библията Исус нарече вярващите “солта на земята”. Той предупредиЦърквата Си да остане солена, за да може да продължи да опазва земята. Спасителят обясни, че сол, която е загубилавкуса си, е безполезна и ще бъде изхвърлена.

Соларни божества

Богове, за които се предполага, че получават силата си от слънцето. Обикновенно това са божестваот мъжки пол. Египетската култура е основополагаща за поклонението към слънцето и прилежащите му богове. В миналотоегиптяните са устроили своя начин на живот и ежедневие около поклонението към боговете на слънцето. Най-известнитеот тях са Хорус и Ра.

Солена вода

А) Символизира сълзи на тъга. Това могат да са сълзи на изпитание, нараняване и скръб. Б) Може да бъдесъщото като горчиви води. В) Нездравословни или безполезни за пиене води.

Сома

А) Ферментирал сок, който се използва и е известен като опиат, предизвикващ духовни преживявания и срещи сотвъдното чрез предполагаем пророчески посредник. Предпочитан от поклонници на Дионисий и Бакхус. Освен винотои медовината тяхна любима напитка е била и бирата. Техните церемонии на напиване са символизирали съюз на екстазс боговете им. Сома още е използван като халюциноген от поклонниците на Вотан, които са вярвали, че в опиянениетоси са поглъщани от своя бог, който ги е дарявал със свръхсила и неуязвимост за война. Б) Сома е името на бога, за който се смята, че е донесъл растението сома на земята. Той също така е обучил последователитеси как да извличат от него наркотичната течност, която после да употребяват за поклонение чрез разюздани оргии. Интоксикантитеса били още и символ на кръвта. За поклонниците поглъщането на тези вещества е било символ на поемането на живота на техниябог. Често пъти животинска или човешка кръв е била смесвана с опиата, за да осигури поглъщането на живота в нея. В) Гръцкатадума за тяло (плът), която е използвана в Новия завет. Виж Матей 5:29.

Состенес

А) Спасител, спасителна сила. Б) Главен свещеник в Коринтската синагога.

Софа

Обект, които е символ на срещи, общуване, разговори и почивка. В древността, хората са се облягали на софата,за да се хранят. Самата софа е представлявала ниска мебел, която е служила като стол за почивка или срещи. Подобнана съвременното канапе.

Софим

Друга дума, използвана като название за пророка - съдия.

Софония

Известен като потомък на цар Езекия, Софония е един от малките пророци, който е служил по времето на Юдовияцар Йосия. За този пророк се казва, че е бил свързан с Олда, пророчицата от Юда, която каза на цар Йосия причинитеза гнева на Йехова към народа Му. Софония е бил от царски род и служението му е било също фокусирано към царя.Той е функционирал в тази позиция около тридесет и две години през шести век преди Христос. Основни насоки нанеговото служение са “денят на Господ” и “Божията закрила за Неговия остатък”.

Спасение

Термин, който се прилага за избавлението, възстановяването и изграждането, което Господ Исус извършва,като ни спасява от греха и смъртта. В Изход 14:13, думата употребена за спасение е еврейската Йешувах, коетое същото като Йешуа. Друга дума, която е употребена в Библията със същото значение е моша, която акцентира върхусамото дело на спасяване и успешното му завършване. Думата моша произлиза от йаша, което означава да бъдеш спасенв битка, чрез която е избегнато робство, поради победата на спасителя. По време на тази битка биват преодоляванипрепятствия, които са резултат от буквална, образна или морална опасност и съответните им последствия. Другадума, използвана за спасение е йеша, добавя ново измерение към вече спасеното. Тя говори за победа, просперитет,избавление и добруване. В това число влиза помощта, която идва към бедстващия или пленения субект на спасение.

Специален

Това, което прави предметите да са различни и по-специфично разграничава по-доброто от по-лошото по качество.Апостолите и пророците на Бог са призвани да изявят Господ като Специален за хората Му. Всеки път, когато Неговитехора са повлияни от плътското и демоничното, служителите Му са изпратени, за да подновят посвещението към Бога,който е Специален и Единствен. Проникването на плътските и демонични сили в тялото на Христос, означава, че тое изгубило своя капацитет и способност да различава правдата и божественото от злото, демоничното и светското.Виж Левит 11:47 и 20:25.

Спиритист и спиритизъм

А) Медиум на фамилиарни духове. Б) Един, който кани демонични духове и им позволява да използваттялото му, като входна точка и проводник за действията им в нашия свят. Във Второзаконие 18:9-14 е дадено мнениетона Бог по отношение на тези практики. Те биват представени и популяризирани в съвременната световна култура отсестрите Фокс през 1848 година. Чрез серия от истински и лъжепроявления, фокуси и машинации, двете жени са съблазнилимножество хора, които са идвали да комуникират чрез тях със света на мъртвите. Виж Некромансия. Сестрите Фоксса използвали телепатия, ясновидство, говорене в транс и призрачни посещения. Някои от проявленията по времена техните сеанси са били левитация, полтъргайст и ектоплазма(физически останки от преминаването на духовнотосъщество през нашия свят).

Спонтанен пратеник

А) Говорител на Бог. Б) Такъв, който е изпратен с цел Божествена комуникация, вдъхновена отГоспод. B) Пророк. Виж 1 Царе 9:8.

Способност

Наследена или вродена сила, качество или умение. Способността дефинира начина, чрез който тази силасе проявява, според своята специфика и вид. Различава се от други синонимни думи, по това, че означава натрупанобогатство, откъдето произлизат ресурсите, снабдяващи проявлението на силата и уменията. Виж Второзаконие 8:18;Даниил 1:17 и 5:11-12.

Способности

Съвкупността от личностни ресурси, вътрешни заложби, таланти и придобити умения, които позволяват начовек да извърши конкретна работа, задача или назначение. За справки виж Пророческа компетентност. Левит 27:8;Ездра 2:69; Неемия 5:8; Даниил 1:4; Матей 25:15; 1 Петрово 4:11.

Сравнение

Библейски термин, използван за да опише неосезаем обект или нещо, което е преобраз на друго. Чрез тазиобразност следва да бъде предадено духовно послание или идея, която да може да бъде възприета и ясна за човешкоторазбиране. Виж Осия 12:10.

Сребро

А) Символично за мъдростта. Среброто също така е преобраз на душата и на духовната сфера. Виж Еклесиаст12:6. Б) Мъдрост, просперитет и възможности за забогатяване. В) Всеки един от новите лидери на Израел трябвашеда принесе седем сребърни подноса, при встъпването си в длъжност. Виж Седем сребърни подноса на лидерство.

Среща

Да застана фронтално или лице в лице с някой, да се срещна или да конфронтирам. Непосредствена среща с небесносъщество. Виж Битие 32:1; Псалм 85:10; Евреи 7:1.

Стаи

Стаите имат съществено значение като обстановка в пророческите сънища. Обикновено стаите са свързани или садиректен преобраз на камерите в сърцето. Поради това те могат да символизират основите на мисловния живот, вдъхновенот различни емоции. Обръщането на внимание към детайлите на стаите, може да отключи разбиране по отношение назначението на съня или видението и тяхната цел. Мебелировката на стаята, нейното предназначение и други подробности,могат да подскажат много на сънуващия по отношение на тълкуването на посланието от Господ. Детайлите се състоятот различните обекти в съня, които поддържат или хвърлят допълнителна светлина върху посланието и неговото правилнотълкувание и приложение в живота на сънуващия. Нещата, които се случват в стаята, представляват основата, откоято сънуващият трябва да извлече посланието на съня или видението.

Старей(Старейшина)

По-възрастен мъж или жена, уважавани поради тяхната мъдрост и тясно свързани с ръководенетои организацията в Новозаветната църква. Този ранг впоследствие е възприет и употребяван като обръщение към пасториили други лидери в християнските църкви. Виж Йов 32:4; 1 Тимотей 5:1; 2 Йоан 1:1 и 3 Йоан 1:1.727.Съд – Декретили решение. Капацитет и функция на проницателен и прозорлив ум.

Старият човек

Термин, който определя духа и душата на родените в света по линия на Адам.

Стационарен пророк

Един, който рядко или никога не напуска своето местоназначение или пророческа стража. Типиченпример за това е пророка на дома. Виж Авакум 2:1.

Стена за закрила

А) Невидимото, но здраво укритие и защитна стена, която Господ издига около хората Си. Споменавасе в Исая 22:8-9. Ангели, просперитет, богатство, молитвени войни и ходатайство, пророчески думи и пророчества,собственост и снабдяване, плодотворни взаимоотношения – всички тези са фактор за наличието на здрава защитнастена. Историята на Йов и отмахването на неговата защитна преграда за да бъде изпитан от Бог, е може би най-подробнатаинформация, описана в Библията по отношение на този въпрос. Виж думите на Сатана към Бог в Йов 1:10. Б) Описание за силите и снабдяването в духа, което Бог определя за хората, за да ги предпази от врага и неговото влияниевърху живота им и тяхната собственост. В случай на здраво построен и добре поддържан защитен плет, разрушителят неможе да направи нищо, без значение колко много се опитва или какви методи използва. Духът на Псалм 91 изразява това най-добре. Също така Езекиил 13:5.

Степени на помазание

Термин, които се използва, за да опише различната мярка на помазание, която различните служителина Бог получават. За пророците е важно да имат разбиране за тези степени, за да могат да разпознават и да внимаватза постепенната промяна в етапите и фазите, през които тяхното помазание се появява или увеличава. Освен за тях,това се отнася също и за тези, на които те служат пророчески. Виж Римляни 12:3,6; Йоан 3:34; 1 Коринтяни 12:1,4,9.

Стратагема

А) Генералство и прилежащите му умения и хитрости. Б) Има отношение към апостолата.

Стратегика

А) Генералски начин на действие. Б) Думата е свързана с апостолското.

Стратегос

А) Гръцката дума за генерал, който притежава подобна на апостолската власт, отговорност и управление.Б) Светски апостолос.

Стратегия

А) Военен план от духовен вид, за който в миналото се е смятало, че представлява състезание между боговете,в което хората се бият като техни представители. Б) Военен термин, който включва в себе си делото на апостола.Виж Исая 18:10, 19:3, 36:5; 4 Царе 18:20.

Стратегус

А) Военен лидер, предводител, командир или президент. Б) Думата е приложима към апостолското дело.

Стратея

А) Провинция на губернатора(управителя). Б) Има връзка с апостолското, като област на действие и управление.

Стратос

А) Съставна част на думата стратосфера, която дефинира пространството, намиращо се между земята и най-високитенебесни места. Б) Невидимата територия или военния труд, неговите назначения и войници.

Стрела

А) Примитивно оръжие, пронизващ обект, изстрелван от лък, за да прободе целта. Б) Това, което помага дасе стигне до същността на нещата. Символ на енергия, точност и прецизност. В Ефесяни 6, стрелата символизирадуховна война, започната и водена от Сатана срещу хората на Бог. Стрелите са използвани още като символ за слънцетои светкавиците. Стрелите в днешни дни са символ за указване на посока. 4 Царе 9:24 и 13:15-19; Псалм 11:2 и 64:7;Притчи 25:18.

Сто

А) Числото за пълната възвращаемост от семето. Б) Пълен прираст на нещо в дадена област.

Стоик

Портален учен, от гръцката дума за портал – портико. Практически насочена философия, основана от Зенон вЦития през края на втори век след Христос. Философията е базирана на морал, който издига човешката гордост, самоувереносттаи силата на волята. Набляга се основно на човешката съдба, вместо на изкуплението.

Стол

Символ на мощ, власт, отмора и обществена позиция. Столовете могат още да бъдат преобраз на силата на поробването,плена или обвързването със завет за божествено служение.

Страж

А) Небесно създание (ангел или друго), което е назначено като пазител, съдия или трибунал над човек и неговатасфера на живот. Б) Значението се отнася и за държави също. Виж Даниил 4:13.

Стълб(Колона)

А) Символ на подкрепа, произлизащ от идеята за свещената ос. Б) Врат. В) Колоните и стълбовете сапреобраз на подкрепящото присъствие на божествени сили. Г) Стълбовете също са символ на живата сила на тяхнатаструктура, издигането им е символ на подкрепа в сила и стабилност. Д) За колоните се смята, че изпълняват гореописанитефункции както в земна, така и в духовна и небесна перспектива. Е ) Стълбовете, в качеството си на поддържащи опори, са разпознати като проводници на небесните богове, които снабдяватземята чрез тръбната система на колоните. От древните се е смятало, че сърцевината на колоната не е куха, а се състои отканали, чрез които небесните сили са предавани на земята. Бог използва огнен стълб от планината Сион, който да пази и напътстваИзраел.

Стълба

А) Инструмент за строене. Б) Част от конструкция. В) Подвижни стълби, които позволяват качването и слизанетона работници и доставчици.

Стълби

А) Показател за вертикален напредък и прогрес от земното към небесното. Б) Символ на процеса на повишениечрез духовна трансформация. Виж Битие 28:13 и Амос 9:6.

Стъпало на крак

Символично за основата на владетеля. Също така говори за тежка и агресивна сила. Виж дефинициятаза Крака и Палец на краката. Виж още Левит 8:23; Псалм 38:16, 68:23 и 121:3; Исая 41:2; Лука 4:11; Откровение10:2-3.

Суверенен

Дума, която описва апостола, като делегат с неограничена сила и власт от Бог.

Суверенитет

Върховните и абсолютни права и действия върху човешките дела, от страна на Всемогъщият Бог в качествотоМу на Създател. Виж Даниил 4:17; Изход 9:6, 10:1; Римляни 9:17.

Сутрин

А) Показателно и предвестник за наближаващо време, преминаването и края на мрака. Б) Сутринта е преобразна надежда за ново начало и нови възможности. В) Изгревът и нахлуването на светлината. Г) Време на духовно търсенеи общение. Д) Момента на откровение. Виж Псалм 5:3. Е) Времето на божествени и човешки инициативи. Времето, коетовъвежда в двустранна промяна на земния живот, т.е. края на нощта, моментът, когато най-силната духовна дейностсе активира. Сутринта е момента, когато настъпват човешките и природните дейности под вдъхновението на това,което е било извършено в духовните сфери през нощта. Часовете между полунощ и пет сутринта са най-работните заобластта на духа. Най-голямото съсредоточаване на свръхестествено действие е в периода между 2 и 4 часа следполунощ.

Сфера

А) Арена или регион на влияние или действие, чиито граници са по-скоро образни(духовни), отколкото буквални.Б) Дума, която описва нематериалните територии на влияние и контрол, вградени в творението. Виж Стратос. В) Кълбоили периферия, опасваща дадена територия, над която стои управляващ владетел. Думата е използвана в 2 Коринтяни10:13,15-16 във връзка с делото на апостолите, като описание на мястото, провинцията или границите на тяхнатадейност. В Кинг Джеймс превода на Библията, превода е “мярка на управление”.

Сценарии на сънищата

Това са свръхестествените продукции от духовната сфера на Божието творение. Те могат да бъдатпредставени от ангели на сънищата, от Святия Дух или Исус, или от дявола и неговите демони. Историята и ситуациите,предават на спящия духовни послания или му откриват пророчески събития от календара на творението. Сценариитеса представени като исторически факти, наближаващи събития, истини или дълбоко заровени обстоятелства, коитотрябва да бъдат извадени на светло.

Съд

А) Контейнер, резервоар, съндък. Б) Предмет, в който се помещава нещо. В) Физическото тяло на човешкото същество.Виж Деяния 9:15; 2 Тимотей 2:21. Виж Превозно средство.

Съдба

Термин, които се използва, за да опише завършека или края на съществуването на човек или държава. Съдбатавключва личността, чийто живот и край се има предвид и така също и неговото потомство, като наследници на съдбатаму, било тя изпълнена или не. Виж Плачът на Еремия 1:9 и Откровение 2:26. Съдбата е нещо повече от просто това,което човек прави през живота си. Тя включва крайното местоназначение за този живот, като резултат от преследванетоили отхвърлянето на човешката съдба, отредена му от Създателя.

Съзвездие

А) Звездно струпване, като примери за това са Млечния Път, Орион, Плеядите и Арктурус. Б) Небесната сфера,която покрива звездните групи. Съзвездието на световната сила, за което се е вярвало, че управлява духовнитесили на земята. В) Почитано в миналото, като принцесата на небесните светове. Виж Архонти и Звездно струпване.

Сън

Сънищата са проводници на комуникацията ни с вечността. Те служат като канал за свръзка с духовния свят и работяткато честотни вълни, чрез които нечии мисли се изобразяват като картини в ума. Сънищата са визуалното изобразяванена действията или желанията на спящия. Това става чрез умствено прожектиране на подсъзнателни мисли, идеи илинамерения, които иначе са латентни в спящия.

Съновидец

Според Второзаконие 13:1,3,5 духовно надарен човек, при който болшинството свръхестествени преживяваниясе проявяват по време на сън. В древността това всъщност е била официална длъжност в съвета, дворците, палатитеи храмовете на съответната земя. Йосиф беше пророк, но основно получаваше духовната си информация чрез сънища.Неговата способност се отличи и изяви пророческата му дарба, чрез която Йосиф можеше да тълкува както свои, такаи чужди сънища.

Сърце

Седалището на човешката емоция, привързаност, желания, любов и всякакви други чувства. Сърцето е източникаили центъра на всички истински мисли, идеи, желания и второстепенната човешка воля. Исус поучаваше, че това,което е в сърцето в края на краищата става нашето поведение, отношение и държание. Виж Матей 15:19 и Неговитепритчи за семето, сеяча и Словото в евангелията. Според това, което нашият Спасител каза в притчите си, продуктана човешкия живот и неговите преживявания произлиза от сърцето.

Съставни части

А) Вътрешностите на нещо. Б) Духовните съставки, които се съдържат като елементи на знание, поучениеи субстанция, която дава като резултат изпълнението на нейната цел. В пророчески смисъл, съставните части говорятза това, от което е направено пророческото помазание. Виж Йов 38:38; Псалм 51:6; Притчи 18:8.

Сътрудничество

Термин, определен като смесено дружество (юридическо понятие), където две или повече страни се обединяватоколо постигането на обща цел и за взаимна изгода. Това обединение включва съработничество от страна на различнигрупи или личности, които споделят общо видение и взаимно разбират, че интересите им ще бъдат най-добре защитеничрез обединяване на силите им. Сътрудничеството включва поделени ресурси, подкрепа и взаимопомощ на странитеучастници. Виж Йоан 7:18; Деяния 2:44.

Сянка

А) Земното представяне на образ с духовен произход и същност. Б) Нематериалният изглед или присъствие нададен обект. В) За сянката на Петър се казва, че е притежавала специална сила да изцерява. Виж Деяния 5:15. Г)Смъртта има своя сянка, която може понякога да бъде почувствана или дори видяна, преди самата смърт да се появи.Виж Лука 1:79 и Евреи 8:5.

т


Таверна

Таверните водят своето начало от ранните номадски векове преди Христос. Първоначално те са били посещавани като място за общение и поклонение към боговете на бирата и виното, като Бакхус, Дионисий и предшествениците им. Ироничното е, че по времето на Вавилон, таверните са били държани от жени, които са били реално и надзирателки на проституцията, предлагана на тези места. Поради това, често таверните са изпълнявали и функция на бордеи, които са имали и стаи на горните етажи. Там култовите проститутки са обслужвали опиянените посетители на бара. В повечето случаи таверните са били разполагани близо до пътищата, за да могат да предложат услугите си на максимален брой пътници.

Тайна

А) Секретно или скрито нещо. Не означава митично или несъществуващо. Б) Тайни на религия и нейните ритуали, които се откриват само на посветените. В) Тайната воля и съвет на Бог, които не могат да бъдат разбрани от средностатистическия човек. Управлението на Бог е пример за това, тъй като е скрито в тайната на Новорождението. Г) Това, което може да бъде разбрано само в символичен, пророчески или алегоричен контекст. Виж Марк 4:11; Исая 8:16; Ефесяни 5:32; 1 Коринтяни 2:7; Колосяни 4:3; 1 Тимотей 1:16 и Откровение 10:7.

Талант

Думата произлиза от древна египетска и гръцка мярка за тегло на монети и ценности. Впоследствие думата започва да се прилага и като название за всеки специален дар, интелект или способност, която може да бъде употребена от художник или занаятчия с цел реализиране на печалба. Виж 2 Царе 12:30; Матей 25:15-28.

Талисман

Гравиран обект, носен като украшение или вещ, която е била разтърквана от притежателя си, за да освободи предполагаемите си магически сили и така да го предпази от зло.

Тамуз

А) Съпруг на Ищар, бог на подземното царство в Ханаанския пантеон, който е бил почитан според цикъла на своята ежегодна смърт и прераждане. Те са били преобраз на природата и са съвпадали с цикъла на годишните времена. Б) Същото като египетския Озирис и гръцкия Адонис. В) Лунно божество. Виж Езекиил 8:14.

Тамян

Ухание, използвано при религиозни обреди и ритуали, издигащо се като дим към божеството. Тамянът е бил използван като парфюма на жертвите и приносите. Той е опушвал светилището, мястото, където са били принасяни животните, като е променял мириса на тяхната смърт и кръвта, която е оставала след тях. Издигащият се пушек е бил смятан за свръзка между земята и небето в поклонение, което е създавало връзка между поклонника и неговия бог. Тамянът понякога е бил правен толкова гъст, че е оформял плътен облак, който е бил символ за проявлението на божествено присъствие. То е било известно като славата и съпътстващите я сили, придружаващи проявлението. Облакът от тамяна е бил знака за присъствието на духовни посетители.

Таро

А) Наричано още тарок или тарек, това е наименование на метод за чародейство. Той се основава на базата на отдавна зародили се методи за предсказание, които са усъвършенствани с течение на времето. Таротианизмът произлиза от еврейската Кабала. Използван е от египетските религиозни култове, Розенкройцерите, Европейската социология, Теософията, астрологията, нумерологията, неоплатонизма и средновековната християнска теология. Тарото се заражда като обикновен набор от карти, като целта му е да получи от него знание за бъдещето на човешки животи. Това знание трябва впоследствие да бъде приложено спрямо предопределените им и функциониращи в момента съдби.

Тарс

Крило.

Тартак

Принца на тъмнината. Идол на Самария, почитан като магаре, символизиращо мрака. Виж 4 Царе 17:31.

Театър

Гледка. Място на публични представления и спектакъл. Това, което е било показвано и гледано като форма на забавление или спорт.

Тематично изучаване

Назначение за Библейски ученик, където има концентриране върху определена област, с цел разбиране на нейното становище по отношение на специфична област или сфера от човешкия живот. Изучаваните пасажи от Словото имат еднаква тематична насока, която ги обединява в подкрепа, значение и приложимост на дадено учение или доктрина.

Теле

Символ на плодородието и мъжествеността. Считано като важно за поклонението, тъй като е плод на утробата, предназначен за благословение и снабдяване на човек, от страна на неговия бог. Поклонението към телето е допринасяло за благоволението и просперитета на древните цивилизации, които са се придържали към култовете за плодородието. Това поклонение е било старателно спазвано, с цел да гарантира изобилие в дребния и рогат добитък при обществата с номадски стил на живот. Поради техния начин на живот, единствения източник на богатство е била земята.

Терафим

А) Образи, идоли. Домашен бог, който е считан за покровител, пазач водител на фамилията и нейните дела. Б) Обикновено представлява статуя или малка фигурка. Виж Съдии 17:5 и 18:14, 17-18; Осия 3:4.

Терпентиново дърво

Подобно на дъба, в миналото се е смятало, че то е извор на пророческо откровение, което се излива чрез сока му. Според книгата Съдии, пророчицата Девора е съдила и направлявала Израел, стоейки под терпентиново дърво.

Тетрарх

Четвъртият владетел.

Технически пророчества

Действията и работата на пророка, които предизвикват словото на Господ да се изпълни на времето си. В някои случаи това означава просто да се освободи словото по правилния начин. В други случаи, то трябва да се подкрепи срещу противостоящите му сили на Сатана. Има ситуации, когато думите трябва да бъдат декларирани и да бъдат призовани силите, назначени на земята от Бог да подкрепят и изпълнят Неговото дело. Случаят, когато Илия се молеше за дъжд седем пъти, е показателен за неговата техническа опитност като пророк, който има мъдростта и разбирането за това какво, кога и как да каже. Илия знаеше и точно как да се позиционира, за да се изпълни пророческото слово. Според 3 Царе 18:42-46, това беше нещо като поза за раждане.

Течение на богините

Термин, който описва издигането и разпространяването на вярването в женско божество, като творец и майка на живота. Периодично през цялата светска история има непрекъсната борба между реалността на мъжкия спрямо женския създател. Тези движения неотменно довеждат до паралелно надигане на лесбийство, където богините притежават всички качества и способности на мъжко божество, в опит да представят образ на абсолютна власт.

Тиамет

Вавилонска морска богиня на хаоса. Хората са вярвали, че тя е създателката на морския живот. Тиамет най-често е била изобразявана като женски дракон. Друг неин образ е бил седемглавия женски левиатан, причинителя на хаоса в моретата и океаните.

Тигър

А) Знак за женска окултна сила и закрила от женско божество. Б) Азиатски символ на превъзходство над живота и смъртта. В) Емблема на комарджиите. Г) В някои култури тигрите са били преобраз на военната храброст на бойците, които са смятали, че са превъплъщение на починали предци. Д) Преобраз на безсмисления гняв.

Тир

Скала

Тиранин

А) Жесток владетел. Б) Автократ.

Титла

Название, което се дава на човек или нещо, за да засвидетелства неговата позиция, функция, власт или сфера на влияние. Виж Титуляр.

Титуляр

А) Един, който е титулуван. Б) Носител на официална титла, който е упълномощен да изпълнява длъжностите, прилежащи на званието си. В) Приложимо за божества и духове.

Тора

Законът на Мойсей, който представлява Еврейския пътеводител с инструкции за начина на живот. Виж Матей 15:2; Марк 7:9. В днешни дни книгата включва закона на Мойсей, писанията на пророци, свещеници, мъдреци и старейшини.

Тот

Египетски бог на мъдростта, изцелението и възкресението. Лунно божество на познанието.

Тотем

Обект или създание, което идентифицира фамилия или клан в религиозен или духовен смисъл. Тези обекти обикновено са били стълбове с изобразени на тях гарвани, мечки или други чародейски символи, включително и образи на починали предци. Гарваните са пророчески преобраз на мършояди, а мечките символизират животинска бруталност и жестокост. Други митични символи, които са издълбавани на стълба, са били почитани като духове на покровителите и предците. На тотемите е бил гравиран и образ на бога на фамилния род. За него се е смятало, че се грижи за духовното водителство и закрила на рода, подсигурявайки по този начин оцеляване на фамилията и нейните потомци. За повече подробности относно тотемите виж дефинициите на Наследствен дух, Духове на предците и Фамилиарни духове. Пример за това е случаят, когато Рахил открадна домашните богове на баща си. Виж Битие 31:19, 34-35; Изход 20:4-5; Левит 26:1; 4 Царе 23:24; 1 Царе 19:13; Езекиил 21:21.

Точка

Дума, използвана от Господ Исус Христос като преобраз на най-малкото. Най-незначителната част или подробност.

Транс

Мигновено пренасяне от едно място на друго. Това е определението за преживяването на излизане от тялото на човека, който е субект на транс. В древността това е бил един от основните начини, чрез които пророци и гадатели са получавали видения от своите богове. По този начин те са освобождавали по-висша степен на пророчества, които са излизали извън тяхното нормално ниво на духовно общуване. Обикновено откровения, показващи нещо ново за земята, са били получавани чрез изпадане в транс. Пример за това е случая с Валаам в Числа 24:4, 16. В Деяния 10:10, транса на Петър е описан според разбиранията на тогавашните хора, като духовно пренасяне на ума му. Част от него беше отворен за света на Бог, откъдето Господ му даде послание, в пълна противоположност на досегашното разбиране на Петър за неговото служение.

Трансмутация

По-обикновена и не толкова славна форма на преобразяването. Това е вид промяна чрез видоизменяне или смяна на основната същност или природа на нещо. Трансмутацията излиза отвъд рамките на промяна в цвета, стила или формата на субекта, за да измени самата сърцевина на нещо, като в резултат то се превръща в съвсем различно нещо. Библейски пример за това е превръщането на жезъла на Мойсей в змия и обратно. Идеята за такова нещо би била нелепа и немислима, ако Мойсей не беше извършил това от името на Създателя. Когато Господ постанови на Мойсей да извърши това, Той демонстрира, че в Неговото творение трансмутацията е в сферата на възможното. Исус извърши подобно нещо, когато превърна водата във вино на сватбата в Кана.

Трезвеност(Целомъдрие)

Състоянието на контрол над чувства, емоции, страсти, мнения и поведение. Трезвеният човек има бистър и ясен ум, владее се, упражнява себеконтрол и въздържание. Качеството да бъдеш внимателен и дискретен. Взети заедно, гореописаните характеристики определят начин на поведение и разсъждаване, който поставя граници и помага на човека да стои далече от крайности в живота си.

Три

А) Числото на Триединния Бог и невидимата сила и власт. Б) Числото на неуязвимостта и непобедимостта.

Три нечисти жаби

В Откровение 16:14 пише, че те са духовете на демони. Виж Демони и Фамилиарни духове. Тези духове излязоха от устата на несвятата триада – дракона, звяра и лъжепророка. Тъй като те излязоха от устите им, следователно те се проявиха и работят чрез думи. Тяхното послание не е просто ерес, но е войнствено. Тяхната работа е да съблазнят управниците на света и населението на земята, за да бъдат събрани за битка срещу Всемогъщия. Те действат като помазание, чрез учението и реториката си, за да тръгнат на последен поход-атака във война, срещу Бог на небето, техния Създател.

Триада

Термин за демонична група от три божества. В теологичен контекст се разграничава от думата троица по същия начин, както Всемогъщия Господ Бог се разграничава и различава от дявола и неговите ангели.

Триединството(събирателно)

Трите Личности, съставляващи Създателя и суверенитета над цялото творение. Три пъти конкретно споменавано в Библията. Виж Деяния 17:29; Римляни 1:20 и Колосяни 2:9. Петър използва гръцкия термин за Божество, три пъти в своите писания. Виж 2 Петрово 1:3-4. Последно той говори за светията на Новото Творение, като потомък и дете на Божеството чрез спасението си. Термина навсякъде е даден като събирателно и обобщаващо за Създателя като Баща, Неговия Помощник-Създател, Синът и Създателя Святия Дух.

Тридесет

Годините, които бележат зрялост за свещеническо служение. Виж Числа 4; 2 Царе 5:4; Левит 27:4; Захария 11:12-13; Лука 3:23.

Тринадесет

Числото на бунта срещу божествения закон и отстъпничество от божествено управление. Намира се между дванадесет, което е числото на висшата власт и четиринадесет, числото на новото творение.

Троица

Теологичният термин за Триединството. В миналото е било също и име на езическа богиня. Възможно е това да е причината, поради която думата не се среща в Библията. Древният свят е бил пълен с най-различни обожествявани триади. Авторите на Новия завет без съмнение са били запознати с повечето от тях. Всякакви усилия са положени от тях, за да разграничат, отделят и осветят единствения, истински и жив Бог и Неговата тристранна персонификация от разбирането, което е имал тогавашния езически ум. Виж Триединство.

Тромпет

А) Инструмент, използван от древните свещеници за събирания и обявяване на новолунието, религиозни фестивали и пирове. Б) Инструмент, използван от военачалниците за обявяване на война. В) В пророчески контекст може да означава и двете. Виж Изход 19:19; Матей 24:31; Откровение 1:10.

Трон(Престол)

Седалището на първосвещеник, военачалник или цар. Престолът на царска сила и власт. Виж Битие 41:40; 2 Царе 7:13; Псалм 45:6 и 89:14; Матей 5:34. В идващото Царство на Господ Исус, управлението на света ще бъде разделено на дванадесет територии. Над всяка една от тях, през вечността ще владее един от дванадесетте апостола, от определения му за това престол. Всяка една територия ще бъде наименувана на едно от племената на Израел, според както са изброени в Откровение 7.

Трън

Библейски и духовен символ на проблеми, грижите на този свят и духовно бедствие. Когато подиграваха Господ Исус, войниците направиха корона от тръни, която сложиха на главата Му. Макари и грубо подобие, тя беше символ, който определи Исус Христос като Спасителя, Носещ греха и грижите на нашия свят.

Трънлив плет

Означава бодли, които са преобраз на кризи, проблеми и светски грижи. Според Господ Исус, такива трънливи плетове означават, че човекът е заобиколен от проблеми и грабители в живота си. Такъв плет може да бъде създаден от хората, които са мързеливи, безотговорни или като цяло неефективни в живота си. Виж Еклесиаст 10:8 и Притчи 15:19.

Тсава

Еврейският еквивалент на апостолската стратея за воюване. И този термин, подобно на своя гръцки синоним, се отнася конкретно за духовно воюване, актуално за Новозаветната църква. Свързано е пряко с апостолското дело. Виж Воюване.

Тсадик

На еврейски, думата означава праведен, в сферата на Божието владение. Виж Псалм 24:5 и 33:5.

Тунел

А) Показател за някаква тайна или унизително подземно пътуване. Б) Поради усещането за плен или попадане в клопка, обикновено такива сънища се характеризират с объркване и емоционална нестабилност. Често те биват предизвикани поради съпротива към промяна, която е наложена на сънуващия, за което той не вижда алтернатива или изход. Направата на тунела има важно значение. В случай, че той е построен от човешка ръка, това означава, че плътта е причината или целта на това пътуване.

Тълкуване

Обясняване на трудни мисли, учения или предаване на информация по начин, разбираем и лесно достъпен за аудиторията. Да бъде направено ясно, това което е кодирано или загатнато. Да се дефинира точно и разбираемо, това което е имал предвид автора на посланието или каква е била целта му.

Тълкуване на пророчески сънища

Както Данаил, така и Йосиф, притежаваха тази изключителна способност поради духовни и професионални причини. Виж Битие 40:5,12,16,18 и 41:11; Съдии 7:15. Тълкуването на сънища е процеса, чрез който пророк или пророчески съд идентифицира и разграничава нормален сън от такъв с подчертано пророчески качества. Тогава пророкът прилага своето прозрение, откровения получени от Словото и дешифриране на символите, за да разкрие посланието, което Господ дава на света или конкретно за живота на сънуващия или неговото обкръжение.

Тюрбан

А) Древно покривало на главата, носено от хората в управническа позиция, като белег за тяхната вярност при изпълнение на длъжността им. Б) Символ на законното право за встъпване в божествено служение. В) Духовен знак, който в сънища и видения предвещава встъпване в божествено служение. Г) Наричан е още и митра в Стария завет. Виж Езекиил 21:26 и Захария 3:5.

Тяло

В пророчески контекст, тялото представлява обвивката на цялото същество на дадена личност. В тялото обитават духът и душата на човека. Господ прави аналогия с тяло, когато описва Своята църква и нейните различни функции и органи. Това е центъра, съдържащ в себе си човешкото съществуване. Тялото на Исус (вярващите), не са ограничени във физическите рамки на църквата като сграда, но се отнася за всяко събрание или набор хора, заедно с техните прилежащи функции, задачи и цели.

у


Угарит

Рас Шамра в древна Сирия, смятан за родното място на поклонението към Ашера. Важността на информацията за този и други подобни древни градове се състои в това, че пророците трябва да знаят и разбират древните териториални крепости и владения. В днешни дни демоничните началници, отговарящи за тях, ще се бият, за да възобновят своите древни практики в съвременните поколения. Виж Шумерия.

Уз

Плодороден.

Уика

А) Организация на вещици. Виж Вещица. Б) Човек, който има знание по отношение на магии и чародейства. В) Магьосница, вълшебница, проницателка. Виж Изход 22:18. Г) Основно женска група, която е посветена на магии, мистицизъм, езическо поклонение и демонология. Уиканите вярват в богинята-майка, която в словото е известна като Ащорет. В митологията тя е известна с различни имена, някои от които са Диана, Ищар, Венера, Гая и Геа. Уиканите се придържат към поклонението към природата, като преобладаващите членове на този култ са жени, подкрепящи силите на мрака. Много от тях твърдят, че практикуват само бяла магия, за която те казват, че е безвредна и само помага на хората и техните съдби.

Уикан

Член на неоезическа група, чиито ритуали и практики са заимствани от древните вещици и чародеи. Виж Уика.

Уличница(Развратница)

А) Сексуално неморална жена, блудница. Б) Млада жена, която извършва предбрачен секс или омъжена, която върши прелюбодейство. И в двата случая, основното значение на думата е поклонение към божество чрез такова поведение. В повечето случаи в древността, предпоставката и мястото за блудство е било някакъв вид светилище или място за поклонение. Блудницата се различава от проститутката по това, че не е задължително да и се плаща, за да може да се влезе при нея. При проститутката задължително трябва да се заплати за услугата й, тъй като тези пари са съставлявали нейния доход и този на храма, където тя е служила. Блудниците също са били често възнаграждавани с подаръци и ценни неща, но не както при проститутката, където парите са били задължителни.

Умение

Компетентност, професионализъм и експертност в определена област или поле на работа.

Умиване(Отмиване)

А) Процесът, в който човек отмахва старите влияния и техния ефект и се подготвя да навлезе в новото. Б) По банята и изкъпването може да се извадят заключения за извършване на транзиция от една степен или форма на служение към друга.

Умиване

В пророчески контекст, това може да бъде видяно като вид божествено пречистване или кръщение, като форма на подготовка за въвеждане в божествено служение. Виж Ефесяни 5:26.

Умивам

Символично на ритуал за очистване и пречистване, необходимо на човек за да бъде употребен за божии цели. Новозаветните служители се умиват от Словото на Бог, което е водата на изкуплението според Христос. Виж Йоан 13.

Умиращият бог

Като средство за дискредитиране на това, което Исус Христос извърши на кръста, древните политеистични религии също са предсказвали и поддържали идеята за умиращия бог. Почти всяка съществуваща или съществувала някога религия има такъв мит, който неизменно е свързан с поклонение към природата и различни божества. В Библията такова божество беше Тамуз, древния бог на слънцето, когото оплакваха жените на Израел, на северната порта на Божия дом в Езекиил 8:14. Това старо божество, произлиза от пантеоните на древността, като историята проследява неговото начало чак до времето на Шумеро-Акадиа. Виж Шумери.

Управник

Главният финансов, административен или военен служител на щат, територия или провинция. В древността управникът е бил отговорен за императорската и царската собственост и имоти, като е събирал данъци и такси и е отговарял за поддържане и заплащане на военните. Също така е бил координатор на локалните сили на реда или това, което днес бихме нарекли полиция. Синоними на думата управник по време на Гръко-Римската ера са били префект и прокуратор. Най-основното значение на термина е било “един, който управлява територия или подчинена земя, по право на делегирана власт”.

Упълномощен

Един, който е изпратен с конкретна задача, длъжност или назначение от принципала. Апостолите на Христос са специално упълномощени служители на Новозаветната църква. Виж Числа 23:20; Второзаконие 23; 1 Царе 18:13; Исая 49:1-6.

Ур

А) Регионът на светлината. Ур е древна Месопотамска дума, която означава светлина. Б) Област, в която е почитано лунното божество Син. В миналото това е бил голям център на силна духовна власт и свръхестествени активности. Най-мощните жреци на онова време са живеели в този град. От него е произлизала съществена част от информацията и книжовността с окултна тематика, преобладаващи в тогавашния свят. Виж Ур Халдейски.

Ур Халдейски

А) Родният град на Авраам. Приблизителното му местоположение е южна Вавилония. Б) Град на поклонение към лунния бог Нанар. Виж Битие 11:28, 31; Неемия 9:7; Езекиил 23:15. В) Целият Халдейски регион е бил известен с чародейството, магиите и други успешни окултни активности, които са давали на хората достъп до духовните ресурси на творението. Г) Градът е бил пълен с магове, които са практикували и популяризирали своята магия. За някой да бъде наречен халдеец, е означавало, че е експерт в свръхестествените дейности.

Ури

Огън.

Урим и Тумим

Светлина и съвършенство. Инструменти, които Всемогъщият даде на народа Си за търсене и разбиране на волята Му, чрез Неговите свещеници и царе. Виж Изход 28:30; Левит 8:8; Неемия 7:65.

Урук

А) Библейският Ерех, който се споменава само веднъж в Битие 10:10. Б) Име на град, основан от Нимрод в древна Вавилония, известна още и като Сенаар. В) Името на града означава “престолът”. Приблизителното му местоположение е било някъде между Ур и Вавилония, което го прави важна пресечка за тези две известни области. Урук(Ерех) е бил разположен на реката Ефрат, която често е посочвана в Библията като важен елемент за Господ. Това може да бъде видяно в Откровение 16:12, от Неговото призоваване на силите, които я управляват от вечността.

Усещане(Възприятие)

Знание и информация, получени чрез вътрешните способности и ресурси на човека.

Утроба

Орган за узряване на плода. Символ на зачатие, бременност и раждане. В пророчески контекст, утробата е преобраз на човешкия дух, който приема и зачева от Божието слово. В древността хората са преминавали през така наречения период на инкубация, който се характеризира с отделяне в уединени пещери, наподобяващи утроба. Там хората са били подготвяни за новия си начин на живот, новата си позиция или са получавали необходимия поток от информация. Понякога ада е определян като земната утроба. Тя още се идентифицира и с корема, поради мястото й в човешкия организъм. Утробата е смятана от древните за седалище на умствените способности на човека. Кухият център на някакъв вид обект или образование може да бъде смятан за своеобразна утроба. Виж Пещера.

Утринна звезда

А) Първоначално това е било второто име на Луцифер, според Исая 14:12. Б) Синоним на планетата Венера. В допълнение, зорницата в словото се отнася за първата звезда на деня – тя е тази, която въвежда другите. В) Предвестник на промяна в сезоните, основа на графика за земните дела. Г) Зорницата е тази, която възнаграждава светиите. Д) Първият предвестник на транзицията на нощта към деня. Виж Осия 6:4. В Откровение 22:16 в Новия завет вече, нашия Господ Исус Христос е наречен “светлата Утринна Звезда”, изпълвайки вече в съвършенство функцията, която Луцифер така глупаво изостави. С това разбиране Библията определя синовете на Всемогъщия Създател Бог като небесните звезди.

Ученик

Обучаващия се чирак, под ръководството на настойника, ментора или учителя си. Наследник и продължител на делото на своя ментор.

Училище за пророците

Термин, който първоначално е бил използван, за да опише групата или колегията от пророци, придружаващи старши пророк, който ги обучава и наставлява. Самуил, Илия, Елисей и Олда са поддържали такива училища, където са тренирали младите пророци. В днешно време фразата се използва, за да опише краткосрочни обучения за пророци или като обобщаващо название за такива, които са учат да бъдат пророци.

ф


Факел

А) Огънят на живота. Б) Преобраз на страсти и желания. В) Символ на женския мистицизъм и силата на древните богини. Г) В пророчески контекст, факелът е обект на духовно просветление и напътствие. Виж Захария 12:6.

Фамилия(Род)

А) Думата първоначално е била използвана за аристократите, които искали да разграничат и отличат, тези родени в техния род, от поколението на селяните или обикновените хора. Целта на фамилното име е била да идентифицира благородниците или така наречената “синя кръв”. Б) Други думи за род са: племе, клан или вид. Членовете на домакинство, техните притежания и слуги. Виж Числа 1:5 за по-широко пророческо значение на думата. Терминът фамилия най-общо включва идеята за домакинство и всичко, прилежащо към него. В) В един по-интимен аспект, фамилията съществува поради утехата, взаимоотношенията и общението между отделните членове, които съставляват тялото на родоначалниците и са негово продължение в настоящето и за в бъдещето. Те също отразяват духовната сила, с която те са в завет по наследствена линия.

Фамилиарни духове

А) Чародейски демон, който работи чрез магьосник или заклинател. Водач на вещици и окултисти. В древността, терминът произлиза от духа на предците, който за всяко едно семейство е бил източник на свръхестествено знание, светски притежания, успех и духовна мъдрост. За този дух се е смятало, че принадлежи на семейната линия, поради което към него е имало поклонение и е бил търсен поради неговата древна и духовна, божествена светлина и познания. Б) Термин, който е използван шестнадесет пъти в Стария завет за един определен клас духовни създания, за които се е смятало, че са давали и разпределяли силите и мъдростта от мъртвите към техните живи в момента наследници.

Фамилиарност

Духовен термин, който дефинира първоизточника на презрението. От тази перспектива, то нарочно и съзнателно произвежда неуважение и бунт. Тази фалшива форма на близост произлиза от фамилиарния дух, който е всъщност стария гръцки дух на Питон и древното дело на Сатана, чрез неговата духовна мрежа в човешкото родословие. Фамилиарността е извратеност до крайности в приятелството и взаимоотношенията, която търси начини да издигне незаслужилите и презира и унизява властта и авторитета.

Фантазия

Синоним на илюзорното, привлекателното и съблазнителното. Думата е свързана пряко с въображението, като в миналото често това е означавало халюцинации. А) Неограничени, въображаеми пътешествия и видения в ума. Б) Ментални размишления, които позволяват неограничени скитания и представи в ума на човек. В) Процесът на зачеване или призоваване предимно на невероятното или нереалистичното. Г) Вярва се, че фантазията е психологическа реакция, породена в отговор на нужда, човек да създаде за себе си, в своя собствен ум, това, което няма, не може и не би трябвало да има или да преживее в реалността. Д) Фантазията е описана в Библията като празни размишления и злите помисли и въображения на човешкото сърце. Виж Битие 6:5 и 8:21.

Фар(Маяк)

Сигнал, светлинен лъч, който да вдигне тревога, да насочи или покаже правилния път.

Фармакея

А) Думата се среща само два пъти в Новия завет (Галатяни 5:20 и Откровение 18:23). Тя е използвана, за да дефинира Новозаветните термини чародейство и магьосничество. Фармакея е точна дума за тези практики, тъй като много от древните предсказателни ритуали и методи са индуцирали духовна активност и откровение чрез употребата на различни видове опияти. Б) Думата определя това, което дава живот на магическо заклинание с цел чародейство. В) Коренът на думата е фармакеус, което дефинира наркотично средство, използвано за правене на заклинания и магически отвари. Г) В най-безобидното си значение, думата се отнася за аптекар или фармацевт. Д) Терминът също се отнася за магьосници, които приготвят магически лекове, отвари и билки, посредством заклинания върху специални смеси и съставки, с цел извършване на заклинание или конкретна магическа намеса.

Фараон

А) Титла на египетските царе. Б) Титлата има за цел да определи регента, като бог, чрез свързването на душата му с бога на земята. Фараоните са смятани за прераждане на бог Хорус, който е едно от божествата на съзвездието Орион.

Феникс

А) Митична египетска птица, символ на поклонението към слънцето. Б) Почитана като силата зад отвъдното прераждане или възраждане. Поради тази причина, Феникса е символ на неумиращото. В) Птицата Феникс е била божеството-покровител на египетския град Хелиополис. Г) В миналото е имало съзвездие, наименовано на тази птица. Според някои древни писания съзвездието Феникс е било символ на духовно създание, от което е произлизала огнената мощ на слънцето и подмладяването през вечността.

Фетиш

А) Популярен термин за обект, който се използва поради предполагаемата му магическа сила. Б) Обикновено правен на малко камъче, на което в най-общия случай е изобразено животно –понякога се носи като украшение(бижу). В) За фетиша се вярва, че помага и пази притежателя си във време на нужда, криза или проблем. Отношението към него, е най-често със суеверие, придружено от нерационално доверие и почит. Г) Фетишите често пораждат завладяващо посвещение в притежателите си, които виждат в тях присъствието на боговете си или на скъп починал роднина. Във втория случай, такива хора са свързани към тотемно поклонение към предците. Д) Фетишите също са използвани за истинско или въображаемо сексуално задоволяване. Е) Поради това, че има личностно и емоционално привързване, фетишите могат да бъдат обект на поклонение и сексуално изразяване. Ж) Редица обичаи, съблюдавани от поклонниците на различни култове.

Филактерии

Споменати в Новия завет, думата е название за религиозни амулети, които са били носени по същите причини, поради които са били използвани техните мистични еквиваленти.

Финикия

А) Древна земя, бележита с поклонението си към Тамуз, което впоследствие е прераснало в поклонение към Венера и Адонис. Б) Ваал е бил едно от почитаните божества в страната. Жителите на земята, ханаанците са наричани още Сидонци. В) Дом на Езавел, чийто брак с Ахав(седмия цар на Израел), доведе и установи в Израел поклонението към Ваал и Астарта.

Фобос

Бог на страха и тревогата.

Фокусник

Който прави фокуси или магии чрез тайнствени думи и заклинания. Магьосник, вълшебник, вещер(вещица).

Фрей

Норвежки бог, покровител на семето, земята и растежа. Сестра му Фрея е богиня на мъртвите, която преминава през бойните полета, за да прибере мъртвите войни. Нейните обиталища са близо до тези на Один, главния бог на смъртта.

Фриг

Норвежката богиня-майка, жена на Один. Германската небесна царица и покровителка на домовете и любовта, еквивалент на гръцката Венера.

Фундамент

Основата (на сграда) или основаващия принцип на дадено нещо. Това може да е принцип, идея или дисциплина.

Функция

Официален акт или цел, поради която някой е доведен в служение към друг. Правилното изпълнение на работата и задълженията на длъжностното лице. Изпълнението или изпращането на задълженията на подчинен от шеф, работодател или принципал.

Функции на пророческата мантия

Господ очаква да получи специфични, предопределени резултати от Неговата пророческа мантия. По тази причина Той е изпратил служителите Си към хората. Четиридесетте функции на пророческата мантия са:

Фурии

Женски демони, от гръко-римския пантеон.

х


Хазон

Еврейската дума за пророческо видение.

Хадес

Едно от библейските описания на ада освен Тартар, Геена и Бездната. Абсолютното разрушение на всички тези посмъртни места на изгнание е Огненото езеро.

Халев

Способен. Означава също и куче. Халев се присъедини към Исус Навин, за да го подкрепи в Божията инвазия при Кадис Варни, против която останалата част от Израел се беше обявила. Халев беше от племето на Юда и получи наследство заедно с племената на Израел, за неговата вярност и смелост за Йехова.

Халдейци

Най-висшата жреческа каста в древността. Поради тази причина думата халдеец е станала нарицателно за мощни окултни сили и мистериозно езотерично познание. Използването на думата за такива експерти като вид титла или ранг, датира от дните на ранен Вавилон. Халдейците са били прочути с техните сложни системи на предричане и предсказване, където астрологията и астрономията са били основните дисциплини. Посредством тях, древните халдейци станали специалисти в областта на знаменията и авгурството(виж определението за авгурство), тълкуването на сънища, правене и разваляне на магии, хороскопи и чародейство.

Халдейска астрология

Древно вавилонско изкуство на предвиждане на бъдещето според звездите. Възприето впоследствие от Гърция, чрез постепенното внедряване на тази практика в гръцката култура. Виж Даниил 2:10-11.

Халдея

Древен град в южния регион на Персийския залив, в древността част от Вавилония, който започнал да се нарича Вавилон след установяването на Вавилония като държава. Древна Вавилония получава името си при управлението на този регион от хаситите, които обхващат част от библейския Сенаар, впоследствие превърнал се във Вавилония. Тяхната култура е особено известна с поклонението си, което често преминава под формата на дълбок екстаз и оргии, пред богат набор от огнени и астрални божества, допълнено от сложни и разнообразни ритуали и обичаи за плодородие.

Хам

Един от синовете на Ной и прародител на ханаанския народ, които са били отговорни за голяма част от окултните практики и ритуали, стигнали до нас в днешни дни. Техните корени произлизат от популяризирането им от Нимрод.

Хамураби

Прочутият вавилонски цар, който след като покорил акадианците и аморейците, ги обединил в една мощна нация. Той е почитан като царя, създал един от най-благоразумните закони за неговото време. Често работата му е сравнявана с десетте заповеди на Мойсей. По-обстойно изследване обаче показва, че на Хамураби му липсват елементите на праведност, който са спомогнали за запазването и изкуплението на еврейския народ. Цар Хамураби се е опитвал да установи мир, честност и справедливост по териториите на неговото владение, без оглед на различните религии, ритуали и обреди, които са практикувани в различните области от различните общности.

Ханаан

Син и поколение на Хам, чието племе стана мощно, силно и плодовито в древността. Името Ханаан впоследствие се свързва с езическото поклонение, обичаите за плодородие и разни свирепи и жестоки идолопоклоннически ритуали, които по-късно бяха възприети от Израел. Значението на думата ханаанец – търговец, трафикант, още повече разкрива изключителната му уникалност в древния свят. Техните фетиши, ритуали и разнообразен пантеон, впоследствие изместиха поклонението към Яхве, от страна на народа Му. Човешките жертвоприношения, ритуалните оргии, обичаите за плодородие и астрологията, всички те са били ханаанска практика, разпространена и възприета във всяко следващо поколение, по целия знаен за тогава свят.

Ханаанско поклонение

Начинът, по който тази нация се е приближавала към боговете си, е бил привлекателен за израелтяните. Всъщност дори нещо повече, това е било като пристрастяване за тях. Те са били запленени от тези чувствени, плътски и сексуално наситени ритуали. Поклонението към Ваал е било в центъра на ханаанския духовен живот. Животинските жертви, безнравствените голи танци и свещената проституция са основи на това поклонение. Мъжките проститутки и жените – ритуални блудници са обслужвали поклонниците в храмовите спални (религиозни бордеи), които са били строени точно с тази цел. Виж 3 Царе 14:23-24; 4 Царе 23:7.

Ханани

Дворцов гледач, който служи на цар Аса и го смъмри, за неговото обединяване с царя на Сирия. Името му означава: “Щедрия дар на Яхве”.

Ханания

Главен певец от Левитите, по време на Давидовото управление. Той е бил умел изпълнител на музика за светилището, особено тази, която е водила или съпътствала останалите хвалители в пророчески песни и псалми. Думата означава “Йах е посадил” или “това, което Яхве установява”. Ханания като дума, се свързва с нещо посадено, чиято цел и предназначение е да порасне и да се разпростре надалече. В този случай, садящият е Господ Бог. Виж 1 Летописи 15:22 и 27.

Характерна(отличителна)черта (1)

Разграничаващо качество или характеристика, което е източник на производителност, мисъл, интелект или действия. Виж 1 Тимотей 3:10, 13.

Характерна черта (2)

Специален белег или особеност, която отличава едно нещо от друго от неговия клас или група. Важно за пророците, за да могат да идентифицират това, което ги различава като длъжности (според Ефесяни 4:11) и служители в църквата на Новото Творение.

Хатор

Египетска богиня на пастирите. Изобразявана с глава на жена и тяло на крава.

Харизма

Гръцката дума, която описва даровете на Святия Дух, които бяха дадени на хората. Харизмата е божествено надаряване, резултат от благодатта на Бог, освободено с цел да помага в живота и за да може човек да изпълни волята Му. Тъй като това е подарък, той е безплатен и за него не може да бъде заплатено или отплатено. Тези дарби дават на хората необходимата квалификация, за да служат на Божиите цели. Така, чрез намеса от Господ, техните способности и дарби са свръхестествено разпределени, което екипира хората, разширява духовния им капацитет и им дава способността да извършат делата Му. Като благословение, харизмата е мярка и част от Божията икономика на Новото Творение.

Харизматичен

Термин, описващ религиозното движение, където предшестващото Петдесятно движение е смесено с чудеса, изцерения, разни езици и други физически проявления на Святия Дух. Харизмата се основава на действието на това, което по-късно става известно като дарбите на Святия Дух, описани в 1 Коринтяни 12:7-11. Стиха 12:7, където те са представени, разкрива че тези дарби, които ние приемаме като “дарби на Духа”, могат да бъдат упражнявани по усмотрение на притежателя им, но в същността си те са проявления на Духа. Оттук вече виждаме, че проявление е съвсем различна дума от дар, която има свой смисъл и приложение.

Хвърляне на жребий

Древен метод за вот, който дава на гласуващите висока степен на обективност при взимането на решения или правенето на избор. Апостолът – заместник на Юда Искариотски, беше избран чрез жребий. Виж 2-ра глава на Деяния. В отрицателен смисъл, жребият е форма на магьосничество, когато е в комплект с магически формули, заклинания и други чародейски практики. Тогава се включват невидими сили, които са викани, за да наложат своите решения върху човешки дела и земни събития.

Хегемон

Гръцкият еквивалент на това, което ние бихме нарекли управляващ началник или властник. Термин, който дефинира управленческа власт и в най-абсолютната си форма се отнася за Христос, според Матей 2:6. Навсякъде в Новия завет, думата хегемон е преведена като управник.

Хегемона

Древно гръцка дума за царица или жена със суверенна власт.

Хегемония

Провинциалната територия на велик цар или управник с военна, съдебна или губернаторска власт. Евреи 13 свързва този термин с управниците на Новозаветната църква и нейните лидери и пастори.

Хеката

Богиня, която е почитана като снабдителката на вещиците. Смятана за дъщеря на Персей и Астерия, която е покровителка на магьосническите отвари, вещерските магии, призоваването на духове и мистичното познание. Често пъти идентифицирана като Дияна, Луна и Прозерпина. Това е символична женска триада: лунната богиня Луна, богинята на плодородието и лова – Дияна и Прозерпина – богинята на огъня и подземния свят. Вещиците, които жертват черно агне или куче, се покланят на тази богиня.

Хелиос

Гръцкият бог на светлината.

Хелоууийн(Денят на Вси Светии)

Тридесет и първи октомври е сатанински празник, смесица от окултни агенти и демонични духове. Също така празнува се Самхаин, като всички участници, волно или неволно стават богохулници и поклонници на магьосничеството и чародейството. Това е голям празник и поклонение за вещици, магьосници, спиритисти и окултисти от всякакъв вид. Някои предполагат, а други твърдят, че това е рождения ден на Сатана. Съвпада с края на сезонната жътва.

Хера

Същото като Юно.

Херкулес

Известен герой от Гръцката митология. Син на богиня-прелюбодейка, която ражда двуяйчни близнаци, единия от нейния любовник Зевс, а другия от мъжа си. Природата на Херкулес – наполовина бог и наполовина човек, дала на героя сила и в двата свята. Това го е направило герой за човечеството (или поне за тези от неговата култура) и бодлив трън за духовете и съществата, които били негови предшественици.

Хермес

Известен още като Меркурий. Това небесно божество е било смятано за бог на търговията, науката и занаятите. Той също така е вестоносец и глашатай на боговете от гръцкия пантеон. Виж Деяния 14:12.

Херувим

Ангел-пазител на Божията святост и святи притежания. Многокрили ангели, които пазят ковчега на Йехова. Такива бяха живите същества, които бяха поставени от Бог, за да пазят входа към древната Едемска градина. Те трябваше да държат Адам настрана, за да не може той да намери пътя си обратно към дървото на живота. Вярвало се е, че тези мощни създания имат образ на ангели – наполовина човек и наполовина животно. Смятало се е, че те са пазителите на светите съкровища, светилища или притежанията на божествата. Помощници на Бог и транспорт за Него и трона Му. Виж определението за Помазаният херувим. Изход 25:19; Езекиил 28:14.

Хиерос

Гръцки термин, название на свещенослужител или жрец. Терминът подчертава характера на даденото служение и задълженията на поклонника към неговото божество. Хиерос е Новозаветна дума, използвана в евангелията, за да опише служението на Господ.

Хиероскопия

Официалната длъжност на древните езически жреци в Гърция и Рим. Те са търсили и давали знамения чрез изследването на разсечените части на жертвеното животно. Органите с най-голямо значение са били сърцето, бъбреците, дроба и жлъчния мехур. Деформаци, урудливост, вени и тъканни формации са били всичките смятани за белези на знамение.

Хиляда години

А) Милениум. Б) Продължителността на деня на Създателя Бог. Неговата смяна е белег за начало на ново време и сезон. В) Терминът, който е нарицателен за управлението на Христос при второто Му завръщане. Г) Небесният и вечен календар, предопределен за земята, нейните жители и техните дела. Д) Механизъм за отмерване на времето за пророческа дейност, твърдения и цели. Виж Откровение 20:2-7; Псалм 90:4; 2 Петрово 3:8; Филипяни 1:10; 2 Солунци 2:2.

Хилядолетното царство

Фразата, с която е известен десетвековния период на царуване на Исус Христос, Божия Син на земята. За този период в Откровение 20:1-3 се казва, че дяволът и всички негови сили и влияния, ще бъдат вързани и поставени под стража.

Хиндуизъм

Азиатско-индийска религия, в която поклонението към природата е заменено с човешко обожествяване. Същата концепция е била използвана от древните египтяни. Попивайки ученията на своите наставници, наследниците на Хиндуизмът се превръщат в човешки копия и въплъщения на боговете на своята вяра. Това е била целта им, нещо което те са смятали за състояние на пълно просвещение. Противно на традиционните религии, хиндуистите са съработници със своите божества в търсенето на духовно развитие.

Хиндуистка троица

Азиатска трияда на хиндуистите, възприета също и от будистите. Триядата се състои от Брахма – създателя, Вишну – пазителя и Шива – разрушителя. Към тях са прикрепени множество от по-малки богове, които владеят над земята, стихиите, природата, небето и подземния свят.

Хипнос

Древен бог на съня, наричан още Сомус.

Хиромансия

А) Гадаене по дланта на ръката. Б) Предсказване на бъдещето по линиите и белезите от дланта на ръката. В) Изкуство на врачуване и чародейство, чрез което се разкриват съдби, минало, бъдеще, както и преценяване на човешкия характер, като недостатъци и преимущества.

Хиун

Наричан още Кайван и Ремфан, звездния бог. Виж Амос 5:26.

Хозех

Друга дума за еврейската шозех, която също означава пророк. Виж Шозех.

Ходатайство

Намесване, застъпване за друг чрез заставане между две страни и техните трудности или кризи. Обикновено става чрез молитва, но също е възможно да бъде под формата на директна помощ, съвет и посредничество.

Хомосексуализъм

Част от древни езически обичаи за плодородие, при която хора от един и същи пол се съвкупяват, като форма на поклонение към духовете на изобилието. Библията нарича мъжката хомосексуалност содомия, поради това, че главно евнуси и мъжки проститутки са били въвлечени в това сношение. Освен форма на поклонение към конкретни божества, това е било и вид специално сексуално удоволствие за някои древни владетели. Липсата на нормален женски полов орган е била замествана с употребата на ануса, като заместител. Създателят Бог осъди това, защото то представлява смесване на носещото живот мъжко семе с фекални отпадъци, което е един вид оскверняване и умъртвяване на живота.

Хонорар(възнаграждение за чародействане)

Парите или ценностите, които се дават на медиума, гадателя или чародея (има се предвид лъжепророка), за да изговори предсказания чрез невидими духове, пренебрегвайки Създателя и Неговите планове и съдба, която е предопределил за дадения живот. Хонорарът е вид заплата за предсказанието или други духовни намеси от подобен характер. Виж Числа 22:5-7. Мотивът на Валаам, пророкът, нает да прокълне Израел от Валак, царят на Моав, беше подбудата за възнаграждението, което царя предлагаше.

Хомот

А) Да свържа, да обвържа. Механична връзка между вратовете на две животни или хора(при робите), която осигурява колективно покорство и работа, заедно със здраво управление. Б) Инструмент за свързване, който е символ на насилствения труд, покорството и опресията, която налага по-висша сила и власт. В) Пророчески символ на задължение към божествено служение и назначение. Г) Пророческият хомот, който лъжепророка Анания строши от врата на истинския пророк на Господ в Еремия 28:12.

Хорегео

Оригиналната гръцка дума, използвана в 2 Коринтяни 9:10 и 1 Петрово 4:11, смисълът на която е даване и служене, чрез икономически и качествено ценни дарове и дарби, които снабдяват жизнените нужди на други. Още се отнася за даване и по-конкретно даване от страна на богат гражданин, отговорен да се грижи за даден специален служител (особено към тези, които служат на доброволни начала и безвъзмездно). Хорегео още са били група от благородници и аристократи в древните общества, които са работили съвместно с Лейтургос (виж дефиницията). Тези две групи са финансирали хорала и всички по-специални събития като например събиранията за хваление в обществото от древността. Такива помагащи групи е имало и в Атина, Гърция и Рим. Те произлизали от богатите граждани от съответната област, които се задължавали да изпълняват тези услуги доброволно, като вид отпразнуване и честване на техния просперитет и известност в обществото.

Хороскоп

Термин за писмения продукт на астрологични гадания.

Хорус

Египетски бог, за който се е вярвало, че обитава в телата на Фараоните. Той е бил бог на слънцето, от когото Фараоните са вярвали, че получават мъдростта си. Тяхното вярване е произлизало от това, че боговете на царете са смятани за техни бащи, откъдето и вярването, че самите Фараони ще бъдат превърнати от човеци в божества. Хорус е изобразяван като човек с глава на сокол.

Храм

Земното обиталище на божество и център за неговото или нейното поклонение. Храмовете обикновено са били и жилища за служителите на божеството – неговите жреци и жрици, олтарни слуги, пазители на портите, ковчежници и т.н. Повечето езически храмове са представлявали също и таверни и бордеи. В древността те са представлявали най-богатите институции в обществото, известни с това, че са добри работодатели. Те са имали собствени монетарни системи и ковчежници, които в някои отношения са наподобявали в много първичен вид днешните банки. Върху храмовите земи са били строени жилищата на служителите, помещенията на робите, складовете и хранилищата за жертвите на поклонниците. В миналото храмът е бил източник на ранната изпълнителна власт, който обикновено е бил разположен в центъра на града или на населеното място.

Храмова проститутка

Мъж или жена, наети от храма, за да продават секс или да го разменят за дарове или жертви на поклонниците. В миналото жреци и жрици са били прикрепени към храмовете, за да извършват така наречения “ритуален секс”. Този акт е бил възприеман като форма на поклонение и жертване към различните божества на плодородието. Хората се очаквали, че боговете от своя страна, ще накарат земята да даде изобилна жътва. Виж Левит 19:29 и 21:9; Исус Навин 6:17; Михей 1:7; Наум 3:4.

Хълмове

Център на езическо и номадско поклонение. Най-общо хълмовете са били места на поклонение към по-нисши или подчинени божества. Планините са били местата за поклонение към небесните богове.

Хънган

Наименование на вуду жрец от мъжки пол.

Ху

Египетския бог на вкуса.

Хуманист

Модерен термин за властването на плътта и душевното над духовното. Описва издигането на земното и неговите цели над небесното. В ерата на хуманизма, съдбата е първото нещо, което се губи от последователите на това течение (съдбата, която идва от сферата на Създателя Бог). Хуманистките твърдения поддържат мнението, че човек сам си е бог и поради това е създател и господар на собствената си съдба. Това поставя една сериозна основа за развитието на атеизма. Следва добре завоалирано завръщане към древни форми на поклонение и навлизане на духовни сили, които го изискват и вдъхновяват.

Хус

А) Означава черен. Б) Най-големият син на Хам (внук на Ной). Баща на етиопците и дядо на Нимрод, основателя на земята Сенаар, древна Вавилония, по-късно позната като Халдея. Основател на градовете Халне, Бабел, Акад и Урук.

ц


Цар

Мъж-управник, установен на трон. В миналото се е смятало, че царете управляват чрез божествена власт и свръхестествена благодат. В най-общия случай, те са били организирани в династии, чиито предци са доведени в съществуване от бога на тяхната земя. Присъствието на цар в земята е било знаменателно за неговата връзка и достъп до свръхестествени сили, от които той получава силата си, ресурсите си и върховенството си. Силата, за която се предполага, че е поставила царя на неговата позиция, е била смятана за източника на цялото му богатство, здраве, мъдрост и военна стратегия.

Царица

Царска особа в женска форма. Женска власт. В древността и в някои съвременни култури, женско божество.

Царството на Бог

А) Владението на Бог във вярващия чрез Святия Дух. Б) Присъствието на Бог в дадена личност, заета като Негово свято обиталище. Това присъствие освобождава към съда въплащаването на Троицата, всичките преимущества, снабдяване и силови характеристики на Създателя Бог и Неговото вечно царство. Това въплащение още освобождава ръката на Бог да се движи и да упражнява Неговата власт, навсякъде, където има присъствие на вярващ.

Цветови символизъм

Напълно естествена е пророческата употреба на цветовете като вид символ или преобраз. Различните цветове обграждат пророческите проявления, за да отбележат духовните сили, които дават материално изражение и изпълняват словото на Господ. Божията активност по отношение на земни или човешки въпроси, често е забелязвана от духовно чувствителните хора чрез цветове, които изявяват Неговото присъствие. Цветовете, също така разкриват присъствието на Божиите ангели. Говорят за тяхното ниво на власт и сфера на действие, като област около (или свързана с) пророческия служител, когато пророкува или този, на когото ангелите са изпратени да послужат.

Цветя

Символ на любов, победа и добра воля. Пророчески, те могат да показват сезон на пролет, където предстои разцъфване или в друг случай, краткостта на човешкия живот. Често цветята са представяни духовно като знак за краткотрайни състояния или ситуация в човешкия живот.

Цел

А) Най-общо думата се отнася за крайната причина, поради която нещо е направено. Б) Дейностите, поради които е създадено нещо. Задачите, които може да извърши в живота си според естествените му заложби, способности, успехи, леснота на приложение или функционалност. Божественото приложение на думата цел, може да бъде сведено до определението на Господния призив и насока за даден човешки живот. Божието значение и намерение за целта е следното: отредените за Неговите създания и народ съдби, в които Той ги призовава да стоят, според Неговите небесни назначения.

Целувка

Освен, че е очевиден символ на привързаността и чувствата, целувката е служила и някъде все още служи и за други цели. Като религиозен символ целувката потвърждава завет, формиран и свързан чрез духовен съюз. Целуването на хора във властническа позиция, е израз на почит, уважение и зачитане на техния висок статут. При такива случаи, обикновено се целува ръка. Този акт е нещо повече от просто уважение. Този обичай се базира на вярването, че целуването на царска особа, особено по ръката, е начина, по който силите, добродетелите и атрибутите на властта се предават на този, който бива целуван. Виж 1 Царе 10:1 и 3 Царе 19:18.

Цербер

Адското куче, компаньон на Хеката, богинята на мъртвите, която отвежда душите им в ада. Едни от най-честите жертвоприношения за нея са били черни кучета.

Цимент

Белег за единството и стабилното свързване на направени от човека смеси. Духовно, това може да се разглежда като смесване и свързване на човешкото с божественото.

Църква

На гръцки думата означава “призвана”. Идва от гръцкия термин еклесия. Виж определението за Еклесия. Виж Матей 16:18; Евреи 12:23.

ч


Чакал

Зъл, зле миришещ мършояд, който обича тъмнината. Синоним на дявола. Библията оприличава чакала с дракона и го свързва с него и странно защо и със змията. Тези приписани му сравнения показват ролята му в окултните сили. Виж Езекиил 29:3.

Чар, Очаровам, Омагьосвам, Муска

А) Качеството да си привлекателен. Б) Малко украшение, талисман, носено като гривна или друго бижу, поради предполагаемите му магически свойства да прогонва злото. В) Вид Амулет. Г) Действие или система от действия, изпълнявани в качеството си на свръхестествена формула за получаване на свръхестествени резултати. Обикновено е било постигано чрез напяването или изричането на заклинание към друг човек или група. Целта му е да подчини, контролира или призове духовни сили, които дават магически резултати. Използвано също за преодоляване на някакво препятствие, въздействие върху събитие, ситуация или човек, с помощта на мистериозни сили, включително чрез удоволствие и удобства. Едно от значенията е: “да привлека” чрез очароване, посредством магически ритуали и церемонии, чиято цел е да пазят, съблазнят, пленят или да направят обекта или обектите уязвими. Източникът на популярната ласкателна и любезна дума “омайвам”, се корени в духовната манипулация, когато става въпрос за употребата на думата от страна на човек, който е запознат с основите и протоколите на духовната сила и демоничните изкуства.

Чародеи

Идва от еврейската дума лахаш, която е описателна за нашепванията, мърморенията и съскащите звуци, които са били произнасяни от укротителите на змии. Автентичната способност на змиеукротителите е била получавана в здрав и близък съюз с духове от отвъдното. Чародеите са били често и магьосници, и заклинатели (виж определенията) – представители на нещата, смятани за религиозно табу, което всъщност е държало хората надалеч от тях в страх и подчинение.

Чародей

А) Думата означава “да наглася”, в смисъл на хвърляне на жребий за предсказване на съдби. Б) Човек, който практикува магьосничество. В) Магьосник, вещер, заклинател, факир, шаман. Г) Човек, който определя съдбите на други животи, чрез сили придобити поради професионални заветни връзки със зли духове. Деяния 8 разказва за кариерата на Симон магьосника и странностите на неговото обръщение към Христос. Той беше спечелен за Бог чрез служението на чудеса на Филип евангелизатора (Деяния 8:13). Когато Симон видя апостолската сила за предаване на Святия Дух, той се опита да купи този дар, за да го прибави към своето портфолио от свръхестествени сили и способности.

Чародейски атрибути

Обекти (предмети или животни), които спиритистите, магьосниците, некромансерите и врачките използват за предсказанията си, да тълкуват като вид знамение или повод за псевдопророчество. Примери за такива атрибути са птици, чаени листа, кристални кълба, карти таро и вътрешности или органи на заклано животно. В древността за чародейско пророкуване са били използвани още амулети, чармове, възглавници, воали и водни чаши. Всички тези предмети имат за цел да извлекат и получат отговор на въпрос, зададен към което и да било духовно същество, намиращо се в близост, без значение дали този отговор е истина и дали неговия източник е Истинския и Живия Бог. Гореизброените са предмети използвани като точка на контакт с духовното, с цел освобождаване на чародейско пророчество. Виж Езекиил 21:21-22.

Чародейство(чародействане)

Това, което днес е известно като Ню Ейдж спиритизъм. Чародействането всъщност е институция за получаване и размяна на духовна информация, която касае бъдещето на хората – тяхното щастие или трагедии, чрез използването на различни предмети или обекти. Тези способи включват картите таро, вълшебни пръчки, водопади и локви, гледане на кафе или на чаени листа, хвърляне на жребий, авгурство, астрология, гледане на ръка (длан), гледане на черен дроб и вътрешности – известни като хепатоскопия и харуспикопия (ефективни, само когато се използва жива жертва).

Чародейско дърво

Терпентиновото дърво, което още е разглеждано като дървото, от което са произлезли децата на боговете.

Чародействане на лъжепророци

Фалшивите пророци чародействат за облага и тяхната нагласа отговаря на: първо парите, после пророчеството. Техните послания се характеризират със спиритистко гадаене, като рядко могат да излязат с духовна информация отвъд сферата на материалното богатство и човешките интереси. Изтънчените лъжепророци (като Валаам), каквито са най-често отстъпниците от Господ Исус Христос, насищат посланието си с типично окултни мотиви. Фалшивите пророци преправят древните чародейски практики като вид дегизиране и прикритие.

Чародейски практики

Фраза, най-често използвана като събирателно за всички видове предсказване и гадания, практикувани от вещици, шамани, лъжепророци и спиритисти. Това са правенето на магии, хвърлянето на жребии, картите таро, гадателска пръчка, геомансия (гадаене по земята), авгурство, тълкувания на сънища и знамения, гледане на ръка, карти и др. Виж Чародейство, Мансия, Ню Ейдж и Спиритизъм.

Чародейско пророкуване

Пророчество, вдъхновено от външни сили. За да освободят словото си, такива пророци обикновено изпадат в състояние на транс, най-често постигано чрез помощта на някакъв опиат. Трансът е бил вид доказателство, че божеството е поело контрол и говори чрез слугата си. Окултните и спиритистки предсказания се базират на тази предпоставка. Това води до душевни пророчества, произлизащи от лични впечатления, мнения или теологични условности. Предразсъдъци, предубеденост или тълкувание на познати(фамилиарни) черти и особености на обекта или субекта на пророчество, могат да бъдат вдъхновени от чародейско пророчество. Чародейството функционира стриктно на базата на външни фактори като ритуали, знамения, събития, помощ от предмети или вътрешности на животни. Виж Михей 3:11; Езекиил 12:24, 13:6 и 21:21-24; Деяния 16:16.

Часовник(часовников механизъм)

В пророческите сънища, часовниците представляват откровение от Господ за Неговите предстоящи времена и сезони. Те говорят за идващите промени в Неговата активност и работа на земята. Времето в пророчески часовник може да бъде изобразено като секунди, минути и часове, но е необходимо пророческо откровение, за да се разбере дали всъщност става въпрос за дни, седмици месеци и години. В някои случаи откровението може да касае дори десетилетия, векове или хилядолетия. Виж Исая 38:8.

Чаша

Съд за вино, духовен символ за възлияния и жертви. Също преобраз на сърцето, неговия принос и дори в днешно време – постижения. Чашите могат да бъдат и символ на преживяване, призвание, назначение или промяна, донесена от духовния свят в нашата сфера на живот. Обикновено в сънищата, това е изобразявано като ръка, протягаща чашата към сънуващия. Ръка, пиеща от чашата, означава, че духовното същество общува със сънуващия или този, който е свидетел на видението. В миналото специални чаши са били използвани за предсказване и чародейство. Виж Битие 40:11; Псалм 116:13; Исая 51:22; Еремия 16:7; Марк 10:38.

Чемош

Жестоко божество, подобно на Молох, който изискваше детски жертвоприношения. Това е националния моавски бог на войната, който още е и еквивалент на астралния бог на амонците. Същият като вавилонския Хемош. Виж Съдии 11:24; 4 Царе 3:27 и 23:13; Числа 21:29.

Червено

Цвят на царете, който демонстрира длъжността им да влязат във война, за да защитят земята и хората си. Червеното още е цвета на греха и смъртта, както и на войната и нейното кръвопролитие. Поради това, че монархиите в миналото са били установявани чрез воюване, цвета на кръвта се е превърнал в емблема, която демонстрира способността на издигащия се монарх да побеждава.

Червеи

А) Символи на духовете на предците, които представляват сили, работещи в настоящето. Б) Според Исус Христос, това са паразити от ада, които не умират никога, въпреки че са изложени на вечните адски пламъци. В) В пророчески контекст червеите са преобраз на подмолна поквара или размножаването на нещо зловещо под прикритието на мрака. Г) Червеите се хранят от отпадъци, нечистотии, рани и трупове. Виж Марк 9:44.

Черен дроб

Най-тежкият орган в тялото. Еврейската дума носи в значението си тежест, в същия смисъл, който се влага в думата за слава. Черните дробове са били основни инструменти за предсказания. За тях се е смятало, че разкриват бъдещето на даден живот, тъй като са виждани като органи, отразяващи просветлението. Поради това, те са били от съществено значение за откриването божиите мисли и решения относно ситуации на живот и смърт. Цар Навуходоносор се е допитвал по този начин до боговете, преди да влиза в битки или военни походи. Виж Езекиил 21:21.

Черен облак

Присъствието на зли духове, пълчища от демонични сили, смърт и мъка. Откровение 6:12-14. Виж Гъсти облаци в Исая 44:22.

Черна магия

Магия, която е конкретно и целенасочено използвана за преднамерено зли и лоши цели, които се постигат с помощта и подкрепата на зли духове. Смята се, че дължи успеха си поради завета на практикуващия със злите сили, които извършват под команда (заклинание) желанието на магьосника или заклинателя. Виж Магьосничество и Вълшебство.

Черна птица

Знак за изкушение, което е вдъхновено от демонична атака или нападение.

Черно

Цвят, който се отнася за бедствие, грях, тъмнина и мъка. Йов 30:30; Еремия 4:28, 8:21, 14:2; Откровение 6:12. Още говори за нещо или някой от света - светски(плътски).

Черно агне

Животинско жертвоприношение, изключително правено при умилостивяването на боговете на смъртта и отвъдното в древността. Изисквани като жертва от Хадес, богът на обиталището на мъртвите. Хеката също е очаквала като жертва черно агне и куче. Жертването на черно агне е също типичен ритуал на вещици и други практикуващи магьосничество.

Черно изкуство

А) Магьоснически заклинания, които впрягат злите духове, стоящи в основата на окултните сили, за да произведат свръхестествени събития в материалния свят. Б) Черна магия. В) Чародейство, магьосничество. Библията осъжда всеки вид магия, като непозволено и неправомерно нахълтване в Божията област и сфера на действие, с цел да се промени хода на историята, съдби и ситуации, които са определени и постановени от Бог. Опитът на магьосниците за намеса и евентуална промяна на отреденото от Създателя, е осъден от Бог като магьосничество.

Четири

Числото на световно влияние, показател за действие от четирите краища на света. Пророчески то представлява нещо със световно въздействие, като посочва основно четирите посоки на компаса – север, юг, изток и запад, като източник или цел за разпространение. Божествена намеса и действие, които духовно намесват четирите вятъра на творението да направляват посоките по четирите краища на света.

Четиридесет

Числото на духовна подготовка чрез изпитания и пустинни периоди. Когато се отнася за време, числото говори за сезон/и, които са естествено предразположени към проблеми и бедствия. Също така четиридесет години е времето, на което Плеядите – седемзвезден куп се появяват на небето. Четиридесет е древно число, свързано с очистването и пречистването и е използвано в Библията, за да означи по-важните събития в календара на Бог.

Четиринадесет

Числото на поколението на Новото Творение, родено в Исус Христос. Виж Матей 1 за родословието на Месията. Символично, числото е преобраз на седемте Новозаветни църкви, съединени със седемте Духа на Бог, стоящи пред престола Му. През призмата на Творението, те отразяват Новозаветната църква, като власт, постановена от Бог.

Чирак

Човек, подчинен и служещ на друг, с цел обучение и подготовка за дадена работа, позиция или длъжност. Исус Навиев и Мойсей, Елисей и Илия, са добър пример за пророчески чираци и техните учители.

Числов символизъм

Духовното приложение на числата, чрез които да бъдат посочени времевите рамки и план на Създателя, както и определени времена за човешки и земни събития.

Чистилище

Погрешна концепция за отвъдното и съдбата на онези, които са отхвърлили новорождението в Господ Исус Христос. Смята се, че в чистилището отиват хората, които не са били достатъчно лоши в живота си, за да бъдат в ада. На това междинно място те прекарват определено време, докато се пречистят от всеки остатъчен грях, който им пречи да стигнат на небето. Евреи 9:27 развенчава това празно суеверие.

Чудеса и знамения

Комбинацията от демонстрации, които Бог използва, за да изяви Своята сила над народите и техните богове. Също така Бог върши чудеса и знамения в процеса на освобождаване на хората Си. Като обобщение можем да кажем, че чудесата и знаменията служат за потвърждение на това, че ръката на Господ е с Неговите служители. По времето, когато Господ Исус идва на земята, хората на Бог са до такава степен свикнали с чудесата и знаменията, че бяха станали зависими от тях. Исус видя това като голяма пречка за вярата им и ги предизвика да излязат от зависимостта си. Виж Йоан 4:48. Въпреки това апостолите призоваваха Йехова да потвърди делата им чрез чудеса и знамения. Виж молитвата на Петър в Деяния 4:30. Служението на Павел е съпровождано от несекващ поток чудеса, според Римляни 15:18-19. В 2 Коринтяни 12:12 се казва, че чудесата и знаменията са стандартни акредитиви за истинското месианско апостолство. Освен дотук казаното, Господ постанови, че Неговото слово, което винаги има сила, бива потвърждавано чрез чудеса и знамения. Виж Второзаконие 6:22; Неемия 9:10; Еремия 32:20; Матей 24:24; Деяния 4:30, 5:12 и 14:3; Римляни 15:19; 2 Коринтяни 12:12; Евреи 2:4.

Чудо

Дума, която се използва, за да опише и идентифицира събития и постижения, които се случват извън законите и ограниченията на естествения свят. Според 1 Коринтяни 12:28-29, чудесата са съществена и неразделна част от Новозаветната църква. За дълго време без прекъсване, чудесата са били наследство за хората на Бог, които са били отглеждани, поддържани, спасявани и запазвани чрез тях. Библията записва първите нарочни чудеса на Бог, когато Той изпрати Мойсей в Египет да освободи народа Му. Той дори издигна Мойсей до позицията на обожествяване на земята, за да може да освободи Своя пророчески кабинет (виж Осия 12:13).

Чудодейни занаяти (изкуства)

Споменати в Деяния 19:19. Отнася се за чародейство и магьосничество, което е било много популярно в Ефес. Там то е било известно под името черно изкуство, наричано по този начин от магьосниците, които го използвали, за да контролират духовните области над техните общества. Симон магьосника, беше един от главните хора, практикуващи този вид дейност, до момента, когато срещна апостол Петър.

Чудовище

В Библията, чудовището е свръхестествено създание, което е представено като морски змей, дракон, змия или ужасяващо земно животно. Често кита или динозавъра са били това, което словото е имало предвид, когато са споменавани. Поклонението към чудовища в дадена култура е показател за следните зловещи неща. Първото е това, че според Библейската терминология едно от значенията на чудовището е поличба. Второто е, че има поток на демонични сили и дяволи, нахлуващи в земята. Трето важно нещо е това, че има висока степен на християнско отстъпничество, което влиза в синхрон с бунтовните ангели на творението още от създаването на света.

Чудовище на хаоса

Седемглавото чудовище. Три от главите са на лъва, орела, змията или дракона. Виж Лотан.

Чужд огън

Термин, употребен в книгата Левит (свещеник). Той дефинира неправомерното изгаряне на благоухания (символ на чистите и пламенни молитви) пред Яхве, когато човек не е осветен; т.е. свещеникът не е помазан и облечен според длъжността си. Синовете на Аарон, които не се подчиниха и не повярваха, отхвърлиха стриктните изисквания за свещенство на Бог и решиха да Му принесат чужд огън. По този начин, те извършиха не само неприемливо, но и забранено свещеническо служение.

Чужда къща

Поставен в непозната обстановка. Принуждаване за приспособяване към промяна или за местене в нова обстановка.

Чужди богове

Фразата се среща в Библията седем пъти и е алтернативен начин за дефиниране на лъжебоговете. Това е нещо повече от модерната концепция за идолопоклоннически образи. Фразата говори за съвсем конкретни божества и техни реални въплъщения на земята, които имат за цел да пленят човешкото поклонение. Чуждите богове в миналото са били тези, които са пренесени от чужди земи, чрез прекосяването на големи водни пространства. От Божия перспектива обаче, термина включва и всичко, което по принцип е чуждо на земята. Виж Второзаконие 32:12; Исус Навин 24:23; Псалм 43:12, 44:20, 81:9; Еремия 5:19 и Малахия 2:11.

Човешко жертвоприношение

Ритуалното убиване, запалване, заколване или разчленяване на човешко същество с цел да се угоди на божество. Останките от човешката жертва се принасят като храна на боговете. Изяждането на мъртвата жертва се е смятало за единствената приемлива божествена храна, от която кръвта, съдържаща живота на цялата плът, е била най-ценната. Друга идея, стояща зад човешките жертви е да бъдат предадени на божеството останките от жертвата, в замяна на тяхната животворящата сила. В най-общия случай, тези жертвоприношения са били ритуали, които са предшествали свързването и общението с конкретния бог.

Чук

Символ на творческата и разрушителна сила на някой, разполагащ със суверенна власт. Активиращия и създаващ елемент на пророческото слово, според пророк Еремия.

Чума(Мор)

А) Символ на приближаващи или разпространяващи се вече демонични сили, освободени чрез окултни средства като магьосничество, заклинания, чародейство и др. Б) Чумата е знак за Божия съд. Нарицателно за напаст от мухи, скакалци и други подобни каламитети.

ш


Шабат

А) Седмият ден. Б) Денят на Божията почивка. В) Денят за почивка, който Бог даде на човечеството и неговите светски системи. Обяснен детайлно в закона на Мойсей и Десетте Божии заповеди. Виж Изход 20:11; 31:15; 2 Летописи 36:21. Виж също Седем дни.

Шакти

Това е поза, чиито движения разпалват човека, който практикува йога. Шакти е стартова точка в йога, която води началото си от езическо поверие. Според него нещо подобно на навита змия, лежи в основата на гръбнака на всеки човек. Тази змия представлява женската енергия в тялото, която копнее да се свърже с мъжката енергия – божество. По време на медитация, тази енергия се развива като змия, аналогично на издигането на змията при музика на змиеукротител. Чрез монотонните едносричкови напеви на йога, шакти се събужда и започва с всяко движение, жест и звукът на медитиращото напяване – ом, да се изкачва нагоре по гръбнака с цел накрая да се обедини с мъжката сила на хиндуиското и будиско божество Шива. Името на това божество означава разрушител. Виж Йога, Хиндуизъм и Будизъм.

Шалиах

Древен еврейски термин за един, чиито длъжности и власт в миналото, отговарят на тези на Новозаветния апостол. Разликата е в това, че шалиах е представител на хората, който поради очевидни причини не е изпратен от Господ Исус Христос. Виж Апостол.

Шаман

Името на племенния жрец на древни политеистични религии, който може в някои случаи да бъде и знахаря или баяча на дадена група от хора. Шаманът е посредника на племето, чрез който се извършват контактите с духовния свят. Той от своя страна влиза във връзка с духовете, с помощта на неговия духовен водач, който обикновено е някакъв тотемен дух или починал предтеча. Понякога духът-водач е този на предния шаман.

Шаманизъм

Древна религия, фокусирана върху природата, основно възприемана от различни туземни племена. Шаманизмът се основава и разчита на духовното позициониране и състояние на племенния жрец спрямо невидимия свят. Чрез самоиндуцирани трансове или такива, предизвикани наистина от духове, шаманът пътува между всички светове, пресреща и направлява починали души към тяхното правилно местоназначение. Шаманът също има отговорност да се пребори за изцерението и освобождението на племенните членове. Той упражнява изключителна духовна власт над племето, като също така притежава и сериозни свръхестествени сили. Проблемът при шаманските способности е, че те са базирани на наркотична зависимост. За да може да оперира в невидимите области на духа, шаманът трябва да си помага с халюциногенни вещества. По този начин той се отваря към водачите си и с тяхна помощ пътува през духовните области.

Шаммар

Еврейската дума за пророк, в качеството си на пазач. Шаммар аспектите на пророка се отнасят за неговата роля на надзорник на стадото, над което той или тя е поставен. Това се отнася също така и за функциите на стража, пазител и защитник, които са част от пророческия офис. Това означава за служителя да действа пророчески спрямо човек или група хора, като ги обгради и изгради стена на Божествена защита. Също така да поправи плета и оградата, които дяволът е разрушил или пробил, чрез своите сатанински атаки, съблазни и воюване. Виж Псалм 127:1 и 130:6; Исая 21:11-12 и 62:6; Песен на Песните 3:3 и 5:7.

Шамаш

Бог на небето. Известен още като бог на слънцето в Средния изток.

Шапаш

Ханаанска богиня на слънцето, поклонението към която е било основно чрез проституция.

Шафат

Еврейската дума за пророк-съдия, като пример за това са хората, които управляваха Израел след смъртта на Илий. Шафат е бил магистратор, управник и съдник. Самуил и Девора са представени в словото като пророци-съдии.

Шахматен мотив

Преобраз, който в духовен смисъл е показателен за светло и тъмно минало, като този вид подредба означава налагането на тъмнината върху светлината. Това е чернотата на греха, организирана и разпръсната посред привидната праведност. Шахматният мотив е често срещан в езика на сънищата.

Шеол

Еврейската дума за ада. Виж Ад и Хадес.

Шем

Име.

Шемая

Пророкът, когото Бог изпраща да отмени войната, която Еровоам планира, за да обедини разединените царства на Израел и да ги подчини на своите интереси. Поради това, че Йехова беше отредил това разделение, Той затвърди решението Си, като заповяда на събралите се войници да се завърнат по домовете си и да не участват в битката. Шемая беше пророкът, който извърши тази работа. Неговото име означава “Бог е чул”.

Шериф

Терминът е свързан с пророческото, поради едно от многото приложения на това служение, в което пророкът може да изпълнява следните функции: а) общ служител; б) пазител на затворници, такъв който изпълнява наказанията, наложени за закононарушения. в) помощник в надзорничество и изпълнител на съдебни декрети. г) една от ролите на пророка е да бъде духовен шериф, което важи с особена сила за пророка в локалната църква.

Шест

Числото на плътта и човека. Виж Битие 1:27-31 и Откровение 13:18.

Шест, Шест, Шест(666)

Числото в книгата Откровение, което описва несвятата троица на Сатанинското царство: Дракона, Звяра и Лъжепророка. Виж Откровение 16:13. В Откровение 13:18 се казва изрично, че това е числото на звяра, което също така отговаря на числото на човека. Образът на този звяр представлява дракон с агнешки рога. Виж Откровение 13:11. Рогата на агнето имат за цел да уподобят безобидността и чистотата на неоскверненото Агне на Бог, което представлява Христос. Този звяр произлиза от първия звяр, който от своя страна, излезе от морето от хора по земята, беше ранен и после оздравя.

Шесто чувство

Съвременен термин, който е нарицателен за усета на душата. Спиритистите и окултистите черпят от шестото си чувство, за да се докоснат и да взаимодействат с невидимите светове на Божието творение. Шест е числото на човека и на звяра на последното време. Поради това, числото е символ на управлението на плътта, което преобладава в светския живот. Виж Седмо чувство.

Шишах

Богиня от Шах или богинята Шах.

Шлем

Духовни мисли или контрол, нарочно упражняван върху мислите на дадена личност. Силата на невидимото да предпазва в битка. Реален, физически обект, който предазва главата на войника по време на битка.

Шозех

А) Древна дума за пророк. Б) Еврейската дума за гледач-пророк, такъв, който получава наставления от Господ, най-често чрез видения и сънища, а по-рядко или никога чрез директни думи. В) Различава се от гадателите и гледачите по това, че преживяванията и духовните възприятия и комуникация на Шозех, са произтичали само под помазанието на пророка. Г) Пророците, които най-често казват, че са видели словото на Господ, а не чули думите Му, са примери за този вид пророк.

Шомер

А) Пазач. Пророкът-страж. Б) Произлиза от думата шаммар. Виж Шаммар.

Шуа

Богатство.

Шумер

Древен месопотамски град и прогресивна цивилизация. За шумерите се смята, че са дали на човечеството писмеността, медицината, математиката, астрономията и астрологията, които впоследствие вавилонците са доразвили и предали през вековете. Стойността на тази цивилизация за пророческото разбиране е нейния примитивен, но силен принос за развитието на духовността. Шумерите са вярвали, че падналите ангели на Бог са богове, които са дошли на земята, за да научат хората на тайните на живота и живеенето. Те са смятали, че имат божествен произход и генеалогия, която е и причината за това, че са се превърнали в толкова напреднала култура за тяхното време.

Шумерия

Древен град в региона на Вавилония. За него се смята, че е Библейския Сенаар описан в Битие 10:10. Гражданите му са наричани шумери.

щ


Щит

Покритие, защита.

ю


Юг

А) Надясно от изток. Дясната страна на нещо, което е във възход или в апогея си. Б) Юг е също така синоним на пладне. Виж Деяния 8:26. В) Южните ветрове са смятани за хранилищата на дъжда и вихрушките.

Юно

Другото име на митичната Хера, богинята на брака и закрилница на лъжата. Лунната царица и жена на Юпитер. Така наречената богиня на жените, на която всички хора са носили дарове и са принасяли специални жертви. Юно още е известна и като богиня на раждането.

Юпитер

Зевс, царят на всички богове в гръцкия пантеон.

Юту

Шумерски бог на слънцето.

я


Яазиил

Пророк, който е служил в Юда при Йосафат, по отношение на спасението от Яхве, когато Израел беше в конфликт с амонците. Според словото Яазиил беше по-скоро пророк-псалмист, отколкото наби. Виж 2 Летописи 20:14.

Ягуар

А) Символ на царственост и магьосничество, разглеждан като проводник на духовни сили. Б) Преобраз на чародейството, земното и поклонението към луната. В) Символ на плодородието, управляващ окултни сили. Образите на ягуара включват огън и оръжия или огнени оръжия. Когато това животно има пророческо проявление, това е знак за опасност и отражение на непредсказуемото.

Яков

А) Правнук на Авраам, чието Божествено име Израел, беше дадено на първата и единствена Божия нация. Името на Яков означава “измества чрез хитрост”, той е узурпатор, който застава на власт. Б) Пророчествата на Яков бяха лимитирани до повторение и затвърждаване на тези относно неговото потомство и целта му на този свят. Яков също имаше няколко драматични духовни срещи с ангели, който бяха изпратени да снабдят и подкрепят съдбата му. В съня си той ги видя да се спускат и качват по стълба, водеща към небето, носещи снабдяването на завета му с Бог, което беше завещано на него и потомството му.

Янус

Римски бог на светлината. Предполага се, че месец януари е наименуван на него. Името му, произлиза от това, че богът е имал две лица.

Ясновидец(Гледач)

А) Такъв, който вижда в духовния свят и пророкува видяното. Самуил, който беше първия съдия на древен Израел, е бил наричан ясновидец в ранните дни на своето служение. Впоследствие стандартният термин за пророк, който е наби, е бил използван, за да го разграничи от класическите ясновидци (Шозех). Б) В Библията примери за ясновидци са Гад, Идо и Асаф. В) Функционирането им може донякъде да наподобява и прилича на други духовни активности, които са характерни за официалния пророк. Г) Ясновидски проявления могат да бъдат наблюдавани при някои силни ходатаи. Християни, които старателно се молят в духа, могат плавно да се извисят до ниво на ясновидци, заедно с издигането на своите молитви. След време дисциплината и непрекъснатата практика водят до по-лесно влизане в духовни области, където могат да бъдат видени хора, обекти или събития, касаещи нашия свят.

Ясновидски проявления

Фраза, която описва появяването на невидимата при нормални обстоятелства дейност на духовното творение на Бог. Примери за това са виденията и наблюдаването на свръхестествени или футуристични сцени. Ударението при ясновидските проявления се поставя повече върху визуалното, отколкото върху слуховото възприятие.

Ястреб

Символично за дебнещ преследвач. Ястребът, подобно на орела, също е птица хищник.

Ям

Името на древен бог на моретата.

абвгдежзийклмнорстуфхцчшщюя