ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПОГРЕШНИТЕ ПОНЯТИЯ

Бог общува със Своите хора днес, но много пъти Той е разбиран неправилно поради погрешните понятия и представи в сърцата на хората. Една от най-погрешно разбираните области на пророческото е областта на сънищата. В писанията Бог често говори чрез сънища. Животът на Авраам беше напълно повлиян от един сън, който той имаше за 400 годишното робство за нацията на Израел. Животът на Яков беше силно повлиян от един сън. Съдбата на Йосиф беше разкрита чрез сън, който той получи. На царе като Авимелех и фараон им бяха дадени инструкции чрез сънищата, които имаха. Мъдреците дойдоха при Исус, носейки дарове за Неговото раждане, и бяха божествено предупредени в сън да не се връщат при Ирод. Когато Исус беше малък, Той беше запазен от смърт чрез съня, който Йосиф получи от Господ. През цялата история е очевидно, че един от начините, по които Бог говори на слугите Си, е бил чрез средството на сънищата. Чрез средствата на сънищата в Библията са били спасявани от надвиснала опасност хора, семейства и нации. Някои казват, че сега ние имаме Святия Дух и Божието слово, така че Господ не общува чрез сънища. Това изявление е религиозна заблуда и не намира изразяване на писаното Божие слово. Бог не е спирал да говори на хората чрез сънища. Ние трябва да бъдем осведомени за изключителната важност от това да чуваме Божия глас чрез сънища. В Божието Слово има направени повече от 224 пъти споменавания за сънища или видения. Твърде дълго църквата е оставала в тъмнина, когато става въпрос за силата и влиянието, които сънищата могат да имат върху живота на хората, когато са разбрани. Има четири главни причини да се случва това.

 1. Невежество
 2. Погрешно учение
 3. Погрешно мислене
 4. Апатия 

Тези четири области са главните причини голям процент от Тялото на Христос да спира да напредва в библейската истина. Невежеството и погрешните учения са две от най-лошите. Погрешните представи и учения относно пророческата област са попречили на мнозина да бъдат екипирани в своето служение. Погрешното мислене идва в резултат от неточни учения, които произвеждат погрешни парадигми в живота на хората. Този поставен манталитет е бил предаван през църковната история и това трябва да бъде разрушено, за да може църквата да мигрира в настоящата библейска истина. Разкриването на истината идва, когато отделният човек се надигне от мързеливото състояние на ума и търси Господ, за да расте в знанието на царството.

БОЖИЯТА ЦЕЛ ЗА СЪНИЩАТА 

Защото Бог може да говори по един или друг начин, но човек не го схваща. В сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада хората, докато спят на леглата си, тогава Той отваря ушите на хората и запечатва тяхното наставление. За да обърне човека от делата му и да скрие гордостта от човека, Той отвръща душата му от рова и живота му от погибел чрез меча. (Йов 33:14-18)

В контекста на това писание Йов се оплакваше на Бог за това, че беше държан в тъмнината относно Неговите действия. Елиу общо взето отговаря на невежеството на Йов, като го информира, че Бог му е говорил, обаче Йов не е успял да схване Божия глас. Има три основни принципа относно целта и силата на сънищата. Първите два се намират в стих шестнадесети, Тогава Той отваря ушите на хората и запечатва тяхното наставление. Първо, писанията загатват, че духовните уши на вярващия могат да бъдат запушени и сънищата помагат те да се отворят. Когато спим през нощта, нашата способност да разсъждаваме чрез информация е неизползваема. Бог тогава заобикаля способностите за разсъждение на ума и отваря духовните ни уши, като ни дава сън. Второ, Господ запечатва Своите наставления в сърцето на човека. Думата наставление идва от еврейската дума мокар, което означава предупреждение. Еврейският речник определя думата предупреждение като действието на предупреждение или уведомяването за грешка, да порицая с мекота и съвет грешните практики. Бог, чрез средството на сънищата, запечатва Своя съвет за определени области от нашия живот в сън. Понеже тези послания са запечатани в картини и събития, които се случват в сън, ние рядко ги идентифицираме като от Господ. Сънищата често са третирани като необясними филми, но ние често ги пренебрегваме като глупости. Трето, в стих седемнадесети Господ използва сънища, за да се справи с грешните амбиции и себичните желания на сърцето. Често е трудно да се открият погрешните намерения, понеже те често са покрити с покривалото на гордостта. В повечето сънища е скрито посланието, което ще разкрие плътските мотиви на сърцето. Една причина Господ да разкрива гордостта в живота ни е с цел да ни освободи и да ни приближи до Него в общение.

КАКВО СА СЪНИЩАТА?

Сънищата са серии от мисли, картини или емоции, които се случват по време на спане.

Всеки в някой етап от живота си е преживявал сън от някакъв вид.

Областта на сънищата е един от езиците, които Святият Дух използва, за да общува с нас. Тълкуването на сънищата е дадена от Бог духовна способност, която изисква просветлението на нашето разбиране.

ЗАЩО БОГ ГОВОРИ В СЪНИЩА?

Чудили ли сте се някога защо Бог избира да ни говори чрез сънища и видения? Защо Исус говореше толкова често на учениците в притчи? Дори можем да зададем въпроса, защо Бог избра да разкрие бъдещето чрез притчи и символи в Стария завет? Отговорът на тези въпроси е, за да останем зависими от Него за откровението и тълкуванието.

Притчите, сънищата и виденията имат за цел да развият нашето духовно разбиране.

И учениците дойдоха при Него, и Му казаха: Защо им говориш с притчи? Той отговори и им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено

Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; слушат, а не чуват, нито разбират. (Матей 13:10-11, 13)

Истинското смирение предполага да бъдеш зависим от Господ. Многото откровения, които Данаил получи, го направиха по- зависим от Господ, защото той не можеше да ги тълкува сам.

Много от сънищата и виденията, които получаваме, са в символична форма. Следователно наша отговорност е да търсим Бог за разбирането и тълкуванието. Сънищата в Библията почти винаги изискват тълкувание.

И те му казаха: ‘Всички ние сънувахме сън, но няма кой да го разтълкува’. А Йосиф им каза: ‘Тълкуванията не принадлежат ли на Бога’. (Битие 40:8)

Изучаването на сънищата, виденията и притчите в Божието слово ще помогнат за засилване на нашето разбиране на езика, който Святият Дух използва, за да общува в тези области.

СИЛАТА НА ТЪЛКУВАНЕТО НА СЪН

И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища. (Деяния 2:17)

Като част от изливането на Святия Дух в последните дни ние ще започнем да виждаме освобождаването на пророческо откровение, давано чрез сънища. Сънищата и тълкуването им е било една забравена част от пророческата област, която Господ възстановява в Своята църква. Това често е поради липсата на разбиране относно тази област. Много хора днес търсят ясновидци и астролози, за да разберат сънищата си. Врагът се е опитал да ограби църквата от този скъпоценен дар, като произвежда фалшификати в света. Ние сме се дърпали назад твърде дълго и сме позволили на света да предявява собственост за това, което по право е дар от Бог за църквата. Когато цар Навуходоносор имаше един сън, който не разбираше, той се смути и потърси астролозите и магьосниците за отговорите.

Във втората година от царуването на Навуходоносор той сънува сънища; и духът му се смути дотолкова, че сънят побягна от него. 

Тогава царят издаде заповедта да извикат заклинателите, астролозите, магьосниците и халдейците, за да кажат на царя сънищата му. Така че те дойдоха и застанаха пред царя. 

И царят им каза: Сънувах сън и духът ми е обезпокоен да разбере съня. Тогава халдейците говориха на царя на арамайски: О, царю, да си жив до века! Кажи на слугите си съня и ние ще ти дадем тълкуванието му. 

Но царят отговори и каза на халдейците: решението ми е твърдо: ако не разберете съня и не ми кажете тълкуванието, ще бъдете насечени на парчета и къщата ви ще стане купчина пепел. 

Обаче, ако ми кажете съня и тълкуванието му, ще получите от мен дарове, възнаграждения и голяма почит. Затова кажете ми съня и тълкуванието му. (Данаил 2:1-6) 

Навуходоносор видя, че неговите астролози, магьосници и гадатели не можеха да му кажат съня и тълкуванието му, когато бяха предизвикани. Когато Данаил потърси Господа, той му беше разкрит в нощно видение. (Данаил 2:4-19)

Бог желае да освободи Своята компания от Данаиловци. Тази компания от пророци ще бъде използвана от Господ мощно, за да покаже страхотната сила на Бог. Нека да не позволяваме на няколко „нюейджъри“ да ни възпират от това, което по право принадлежи на тялото на Христос. Ние трябва да започнем да натискаме по-надълбоко в нещата, които Бог безплатно ни е дал.

Наблюдавал съм животът на хората да се преобръща, когато сънищата им са били изтълкувани с Божествена точност. В един случай Господ ми даде сън за един млад човек в църквата, която създавахме. В съня аз видях този човек да се бори с огън, така че отидох да го поздравя. Когато направих това, аз усетих, че огънят ще се върне върху него. Предупредих го за това, но той ме увери, че всичко е наред. В следващата част от съня аз отново отидох при него, за да го предупредя за надвисналата опасност от променящите се ветрове и възможна заплаха от смърт. Изведнъж огънят се обърна към него и той беше неподготвен за последиците, опитваше се да угаси огъня, но резервоарът му с вода се изпразни. Докато гледах през пламъците, можех да го видя как се опитва да угаси огъня. Стоейки отзад, можех да видя едно момиче от нашата църква, което наблюдаваше, и така свърши сънят. В продължение на три дни аз търсих Господ за тълкуванието. Накрая Господ ми разкри, че тази двойка, която видях в съня, е създала взаимоотношение и са били близо до това да извършат сексуален грях. Господ ми разкри, че младежът в съня не е подготвен за духовните и естествените въздействия, които ще се случат, ако продължат със своите неблагочестиви желания. Аз уредих среща с тази двойка и започнах да им споделям какво ми е показал Господ в съня. Момичето започна да плаче и си призна тяхното взаимоотношение. И двамата признаха тайните си планове да прекарат уикенда заедно. Те веднага помолиха Бог за прошка и оправиха нещата в живота си.

Слава на Бог, че и двамата бяха спасени от това да загубят девствеността си и да отворят живота си за демонична измама.

ЗАПИСВАНЕ НА СЪНИЩА

Докато спим, способностите ни за разсъждение са заспали, но в същото време въображението ни остава активно. Трябва да осъзнаем, че докато спим, духът ни остава буден, той никога не спи. Първите няколко минути, след като се събудим, са много важни. По време на тези няколко мига всеки сън, който сме имали по време на спането си, ще бъде най-ясен и трябва да бъде записан. (Данаил 7:1) След около пет минути способността ни за разсъждение става все по-голяма, като по този начин забулва детайлите на съня. Най-доброто време за търсене на Господ за водителство и тълкувание е точно след като сме се събудили. Разсъждението ни лесно може да ни убеди, че сънят е незначителен или дори глупав и не трябва да се записва. Когато започнем пътешествието на записване на сънищата си и търсим Бог за тълкуванието, ще започнем да растем в разбиране на областта на сънищата.

Йов говори за съня като ‘нощно видение’ (Йов 33:15). Ние сме насърчени в книгата на Авакум 2:2: запиши видението на плочи, за да може да се чете бързо. Нашите сънища, които сме записали, ще започнат да рисуват една пророческа картина за това, което Господ ни казва.В голям процент от времето на сънищата, които имаме, се говори  лично на нас. Един принцип в Божието слово е: ‘Бъдете верни в малките неща и Бог ще ви даде повече’.

СИМВОЛИ: ЕЗИКЪТ НА СЪНИЩАТА

Тълкуването на сънища може да бъде плашеща задача; не е толкова просто, колкото ни се иска да бъде. Нека да погледнем един сън, който имах преди много години, като пример за тълкуване на символи. Сънят започна с един неканен гост, опитващ се да проникне в старата ми къща, в която съм израснал като дете. Станах от леглото внимателно и тихо отидох в посоката на шума. Страх се надигна в сърцето ми и аз исках да се върна в леглото и да се скрия. Изведнъж неканеният гост проникна през прозореца на къщата.Той застана пред мен и започна да ме ругае на глас. Аз разпознах човека като един хулиган от дните на гимназията ми. Грабнах едно парче дърво и започнах многократно да го удрям по главата, но нищо не му ставаше. Той просто се смееше, тъй като всеки удар, който му нанасях, не правеше нищо. Той започна да се движи към мен, смеейки се, докато се приближаваше. Изведнъж започнах да му говоря и му заповядах да излезе от къщата ми. Когато направих това, той отстъпи назад и излезе от къщата. След това се опита да се върне, така че аз му извиках: ‘В Името на Исус махай се’.

За да тълкуваме подобен сън по правилния начин, ние трябва да следваме някои ключови принципи и точки.

 1. Какво се случва в живота ви в момента на съня?
 2. Определете главните символи, които се появяват в съня.
 3. Какво ви представят тези символи?
 4. Какво правите вие в съня?
 5. Какви са реакциите и отношенията ви?
 6. Молете Бог да ви даде ключове за разбиране на съня.
 7. Разделете съня на малки части, докато търсите отговорите.
 8. Чакайте и бъдете търпеливи за тълкуванието. 

Като сме направили горното, нека да разгледаме съня, който имах аз, и да видим какво ми казваше Бог.

Старата къща е първият важен символ. Една къща в съня често може да представлява вас. В моя сън къщата, в която живеех, беше моята стара семейна къща. Бог на първо място изтъкваше стари области в моя живот, които се нуждаеха от промяна. Второто нещо, което трябва да отбележим, е леглото. Желанието да се върна обратно в леглото в съня говори за връщане в старите удобства, а не да се надигна в новото. Спомнете си, че неканеният гост беше един от хулиганите от дните ми в гимназията. Това момче беше човек, който се опитваше да сплашва децата в училището през цялото време, като ги заплашваше. В съня аз първо започнах да удрям човека по главата, но нищо не се случваше. Използвах собствената си сила да се справям в области, в които се чувствах заплашен.

След това продължих да му говоря и му заповядах да се маха. Като направих това, той си тръгна.

Бог ми говореше за области в моя живот, над които трябваше да взема лична власт. В това време аз се молех Бог да ми даде власт да победя области на страх. Господ ми показа, че се опитвах да се боря с тези неща със собствената си сила и че трябваше да им говоря, както Исус ни учи в словото Си.

В областта на сънищата символите не винаги представляват едно и също нещо. Пример за това се намира в Откровение 5:5, където Исус е споменат като ‘Лъвът от Юдовото племе’. В 1 Петрово 5:8 апостол Петър използва лъва, за да посочи към дявола. Друг пример за това е символът на огъня. В Битие 19:24 Бог наваля огън и сяра върху Содом и Гомор. Огънят в този случай представлява осъждение. В Изход 3:4 Бог извика Мойсей от огнения храст, за да му се разкрие. Така че огънят в тази част от писанието представлява Бог.

Символите не могат винаги да бъдат използвани като отговор за разбиране на тълкуванието на съня. Символите са само едно средство, чрез което можем да получим тълкувание. Човек трябва да разчита на Святия Дух да му даде разбирането.

Следващите символи могат да помогнат, когато се изправим пред тълкуването на сън. Моля ви забележете, че това са само някои от символите, които могат да се появяват в сънища. Отново, ние трябва да бъдем отворени за Святия Дух за тълкуванието.

ГЛАВНИ

Къща: Често представлява вас и вашия живот. Трябва да се запитате в какво състояние е била къщата и какво сте правили вие в къщата?

Автобус: Говори за служение или събрание. Зависи кой кара автобуса и кой е в него.

Кораб: Говори за църква или служение. Също така може да представлява живота на човек. Вижте нивото на водата. Плавал ли е корабът нормално? Или ударил ли се е в риф? Всички тези неща могат да означават области във вашия живот, които се нуждаят от внимание.

Самолет: Може да представлява духовно служение на човек или църква. Запитайте се какъв е самолетът, военен или пътнически?

Вода: Може да означава очистване, Святия Дух или ново предизвикателство на вяра.

Бебе: Често представлява нещо ново в живота ви. Може да означава незрялост или че вземате бащинско или майчино сърце. Отглеждането на дете може да представлява вашето израстване в лидерство.

Облекло: Може да представлява вашето духовно състояние. Гледайте за състоянието на облеклото. Старо и скъсано ли е?

Обувки: Това може да означава личното ви ходене. Пасват ли ви обувките? Какви обувки носите?

Хора: Хората могат да представляват добрата и лошата природа в живота ви. Хората в сънищата могат да бъдат използвани като символи за хора във власт, стари приятели, които имат добра или лоша природа. Бог може да използва хора в сънищата ви, които вие почитате, за да ви предаде нова истина.

Коса: Често говори за покриване и може да говори за нашата стара грешна природа в зависимост от дължината на косата.

Училище: Място за поучение или обучение.

Затвор: Затворът представлява място на робство или бунт.

Болница: Може да говори за място на изцеление. Може да представлява църква или служение.

Съдилище: Представлява място на съд или изпитания. В зависимост от контекста на съня това също може да говори и за легализъм.

Спалня: Говори за почивка, интимност, мир. Може да говори за място на оскверняване в живота на някого, в зависимост от това, какво се случва в съня.

Летище: Място на чакане или подготовка за ново пътуване.

Кръстопътища: Място на решение или объркване.

Сънувате, че сънувате: Говори за послание в посланието, Бог ви показва нещо.

Ограда: Граници или препятствия. Оградата също може да говори за това, че сте защитени.

Куфар: Представлява сърцето, пътуване или преместване. Да подредите личните си вещи.

Полово сношение: В зависимост от контекста може да означава: завет, единство, добри или лоши съюзи.

Бременност: Зачеване на нови неща, нови начала или духовен растеж.

Голота: Откриване или плът. Побеждаване на срама или на страха от хора. Може да представлява себеоправдание или себеправедност. В зависимост от това, какво става в съня, също може да говори и за гордост.

ЖИВОТНИ

Кон: Може да говори за делата на плътта или за естествената мощ и сила.

Магаре: Упоритост, инат, твърдост.

Орел: Най-често представлява лидерство или пророческото.

Муха: Нещо нечисто или неприятност.

Бухал: Може да говори за мъдрост. (Мъдър като стар бухал.) От негативната страна може да представлява демоничното, понеже това е нощна птица.

Змии: Представлява нещо зло, което се случва. Измама, клевета или критичен дух. Зависи какво прави змията във връзка с вас или другите в съня.

Бик: Преследване или заплашване.

Пеперуда: Свобода в духа или нов сезон.

Пиле: Може да представлява, че ще бъдете уплашени.

ЦВЕТОВЕ

Черно: Говори за грях, скръб, зло или глад.

Синьо: Божествено откровение или Божият Дух. Обратното може да говори за депресия („пеене на блус“)

Сиво: Нещо не е чисто. Може да представлява компромис.

Зелено: Може да говори за живот или нов растеж. Също така може да говори за завист или незрялост.

Оранжево: Гняв, насилственост, навреждане.

Жълто: Страх, уплаха или дар от Бог.

Златисто: Божественост или Божията слава. Негативната страна на цвета може да говори за лакомия.

Червено: Страстна емоция, грях или гняв.

Бяло: Чистота, истина или да бъдеш невинен.

Това са само малка част от многото символи, които човек може да има в сън или видение.

ВСИЧКИ СЪНИЩА ЛИ СА ОТ БОГ?

Не всички сънища са вдъхновени от Господ. Те могат да бъдат в резултат на неща, в които сме били въвлечени през деня.

„Защото сънят идва от голяма активност“. (Еклесиаст 5:3)

Често, когато влезем в контакт с хора или ситуации, емоциите ни се отварят и ние позволяваме  на неща да влязат в сърцето ни. Тези неща могат да бъдат повикани наново през нощта, когато сънуваме. Много хора могат да имат сексуално извратени сънища или сънища, които не са подходящи за характера им. Това често е причинено, когато идваме в контакт с хора, които носят тези състояния в сърцата си.

Един близък приятел продължавал да сънува, че извършва прелюбодейство. След доста объркване той започнал да пита Господ защо има тези сънища, тъй като те не отговарят на характера му. Господ му показал, че всеки път, след като се подстригвал, тези сънища се случват. Следващия път, когато отишъл да се подстриже, се появили същите сънища. След като се молил отново, Господ му показал, че фризьорката не била щастлива в брака си и планирала да извърши прелюбодейство. Три месеца по-късно тя се развела със съпруга си и избягала с друг мъж.

УКАЗАНИЯ ЗА СЪНИЩА

 1. Не се облягайте единствено на сънища за водителство. Молете Господ за потвърждение  относно посланието, което сте получили от сънищата си.
 2. Преди да тълкувате сънищата на други, трябва да сте тълкували вашите сънища поне дванадесет месеца.
 3. Сверявайте тълкуванията си с други опитни и зрели светии.
 4. Водителство, получено чрез божествен сън, никога няма да противоречи на Божието слово.
 5. Никога не ставайте прекалено самоуверени в тълкуването на сънища. Винаги се облягайте на Святия Дух.

 

 

Питър Кристенсън

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови