(ПРОСТА ЦЪРВА = ДОМАШНА ЦЪРКВА = ЖИВА ЦЪРКВА)

ДОМ МОЖЕ ДА ОЗНАЧАВА МАТЕРИАЛНО ЖИЛИЩЕ ИЛИ СЕМЕЙСТВО.

Деяния 2:46

46Така че, продължавайки всеки ден единодушно в храма и разчупвайки хляб от къща на къща, те ядяха храната си с радост и простота на сърцето…NKJV 

Деяния 20:20

20как не задържах нищо от това, което беше полезно, но ви го изявих и ви учих публично и от къща на къща NKJV

Къща – Strong’s 3624 – ойкос – дом (материално жилище) или семейство.

Употребата на тази дума може да се редува между материално жилище и семейство.

Лука 19:5

5И когато Исус стигна до мястото, погледна нагоре и го видя, и му каза: „Закхей, побързай и слез, защото днес трябва да отседна у дома ти“. NKJV

Дом – ойкос – материално жилище

Лука 19:9

9И Исус му каза: „Днес дойде спасение за този дом, понеже той също е синът на Авраам; NKJV

Дом – ойкос – семейство в този контекст. Спасение дойде за този дом.

Отново виждаме в следващите стихове, че думата е използвана да посочи материално жилище или семейство.

Деяния 11:13-14

13И той ни каза как е видял един ангел, стоящ в къщата (ойкос – материално жилище) му, който му казал: Изпрати хора в Йопия и повикай Симон, чийто прякор е Петър, 14който ще ти каже думи, чрез които ти и целият ти дом (ойкос – семейство) ще се спасите. NKJV

Деяния 16:15

15И когато тя и домът й (ойкос – семейство) бяха кръстени, тя ни помоли, казвайки: „Ако сте ме преценили за вярна на Господа, елате в къщата (ойкос – материално жилище) ми и останете там“. Така тя ни принуди. NKJV

  • ЦЪРКВАТА Е ДОМЪТ 

Римляни 16:3-5

3Поздрави Прискила и Акила, моите съработници в Христос Исус, 4които рискуваха вратовете си заради моя живот, на които не само аз благодаря, но също и всичките църкви от езичниците. 5Поздрави също и църквата, която е в дома им. NKJV

1 Коринтяни 16:19

19Църквите в Азия те поздравяват. Акила и Прискила те поздравяват сърдечно в Господа с църквата, която е в дома им. NKJV

Колосяни 4:15

15Поздрави братята, които са в Лаодикия, и Нимфан, и църквата, която е в дома му. NKJV

Филимон 1-2

1Павел, затворник на Христос Исус, и Тимотей, нашият брат, до нашия възлюбен приятел и съработник Филимон 2и до сестра Апфия, и до нашия съподвижник Архип,  и до църквата във вашия дом: NKJV  

Ранната църква нямаше публично място за поклонение. Те се събираха в личните си къщи. Събирането на вярващите в своите лични къщи се наричаше църква. Църквата нямаше име. Тя се споменаваше според името на собственика на къщата. Църквата не беше място, а хората, събрани на мястото.

  • ДОМОЧАДИЕ 

Терминът домочадие се отнася за семейство и изглежда, че се отнася за биологично семейство в следните писания, вместо за Божието семейство като църква:

1 Коринтяни 16:15

15Моля ви настойчиво, братя – вие познавате домочадието на Стефанин, което е първият плод на Ахая, и че те са се посветили на служението на светиите – NKJV

2 Тимотей 1:16-18

16Господ да даде милост на домочадието на Онисифор, защото той често ме освежаваше и не се срамуваше от оковите ми; 17но когато пристигна в Рим, ме потърси много старателно и ме намери. NKJV

Стефанин и Онисифор не изглежда да са били лидери на домашни църкви. Павел по-вероятно говори за техните биологични семейства.

В Галатяни, по-долу, домочадие се отнася за църквата като семейството на Бог.

Галатяни 6:10

10Затова, когато имаме възможност, нека да правим добро на всички, особено онези, които са от домочадието на вярата. NKJV

  • ИЗБРАНАТА ГОСПОЖА 

2 Йоан 1-2

1Стареят до избраната госпожа и децата й, които наистина обичам; и не само аз, но също и всички, които са познали истината, 2 заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас завинаги: NKJV

Избраната госпожа изглежда е лидерът на домашна църква. Тя има власт да отхвърли онези, които идват с противно учение.

2 Йоан 10

10Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не го приемайте в дома си, нито го поздравявайте; NKJV

Какви лидерски структури са имали тези църкви?

Поглеждайки горните писания, мнозина са допуснали, че е нямало главен пастор или главен лидер и че те са се събирали, говорейки си псалми, химни и духовни песни – изграждайки се и насърчавайки се един друг. Имало е пеене и молитва. Всеки е споделял свидетелства или някой пасаж от писанието с кратко увещание. Аз бях хванат в подобна църковна система за около пет години – тя не стигна до никъде. Тогава се прехвърлихме в друга система на стареи и главен старей. Стареите станаха борда. Накрая тази църква се разцепи. Знам за такива църкви, които са се разцепвали повече от 10 пъти – това е без преувеличение.

Ранната църква имаше стареи във всяка църква.

Деяния 14:23

23И като поставиха стареи във всяка църква, и се помолиха с пост, те ги препоръчаха на Господа, в когото бяха повярвали. NKJV

Деяния 20:17

17От Милит той изпрати в Ефес да извикат стареите на църквата. NKJV

Вярвам, че имаше един лидер на всяка домашна църква. По този начин в Ефес имаше много домашни църкви, които съставляваха ЕДИННАТА ЦЪРКВА В ГРАДА. Павел разговаряше с всички стареи на домашните църкви. Тези стареи бяха стареите на града, една църква в града. Павел беше изпратеният или бащата на тези стареи. Павел беше ангелос на тези стареи – по този начин и ангелос (посланикът) на църквата в Ефес по това време.

Сферата на стареите се простираше до тяхната домашна църква.

Сферата на Павел се простираше до целия град. В същото време Павел също беше старей, но с по-голяма мярка на благодат. В книгата Откровение Исус се обръща към ангелоса на всяка една от домашните църкви в градовете.

Домашните църкви имаха много проста структура – един старей и вярващи. Простите църкви имат същата структура. Те са много икономични – никакви знаци за борда, никакви високоговорители и микрофони, никаква мултимедия, никакъв амвон, никакви скъпи музикални инструменти. Стареят пастирува своето домашно паство. Стареят е мъж или жена – (погледнете по-горе моята избрана госпожа). Стареят е отговорен пред апостола на града, който го е изпратил. ЗАДАЧАТА НА СТАРЕИТЕ БЕШЕ ДА СЛОЖАТ НЕЩАТА В РЕД – СЛОВО, КОЕТО МНОГО ПРОСТИ ЦЪРКВИ, КОИТО ПОЗНАВАМ, ПРЕЗИРАТ.

Тит 1:5

5Поради тази причина те оставих в Крит, за да сложиш в ред недовършеното и да поставиш стареи във всеки град, както ти заповядах. NKJV

1 Коринтяни 14:40

40Нека всичко да се прави благоприлично и в ред. NKJV

1 Солунци 3:2

2 …и изпратихме Тимотей, нашия брат и Божий служител, и наш съработник в евангелието на Христос, за да ви утвърди и насърчи във вярата ви… NKJV

Това не е човешки ред, а Божият ред.

Редът е утвърждаването на Божиите хора във вярата.

КАК ЩЕ СЕ НАПРАВИ ТОВА?

Ето го принципа, който се изисква – простите църкви не трябва просто да пеят песни, да споделят свидетелства, да споделят сънища, увещания, пророчества и да споделят добро слово. ТЕ ТРЯБВА ДА ПРАВЯТ ТОВА, КОЕТО РАННАТА ЦЪРКВА ПРАВЕШЕ, ЗА ДА РАСТЕ – Т.Е. ПРОДЪЛЖАВАТ В АПОСТОЛСКОТО УЧЕНИЕ. ТОВА Е ПЪРВИЯТ СТЪЛБ ОТ АПОСТОЛСКАТА КУЛТУРА. ДРУГИТЕ ТРИ СЛЕДВАТ ТОЗИ СТЪЛБ.

Деяния 2:42

42И те продължаваха постоянно в учението на апостолите и в общението, в разчупването на хляба и в молитвите. NKJV

Никой не може да въведе тази практика в простата църква. Развълнуваните вярващи могат само да пеят песни и да споделят свидетелства – те не могат да освобождават апостолското учение – за това имате нужда от старей – пастир – баща, който самият е свързан с баща.

Дори при умножаването на простата църква не можете да изпратите някой развълнуван вярващ да започне друга проста църква. Имате нужда от старей, който е зрял син, който познава апостолското учение (продължаващото слово). Всичките развълнувани вярващи, които съм изпращал през годините, са се проваляли – имал съм голям успех, когато съм изпращал зрели синове. Развълнуваните вярващи могат да успеят да  започнат проста църква, но не могат да я поддържат.

Ако Словото не е приоритетно, както е случаят, когато има вярващи, споделящи свидетелства и молещи се, без включване на излизащото слово, има последствия:

  • Липса на духовен растеж.
  • Брачни проблеми.
  • Парични проблеми.
  • Умствени проблеми – борба и съперничества.
  • Фалшиви доктрини.
  • Слабо социално-културно влияние. 

Всичко това е доказателство за недостиг на благодат.

БЛАГОДАТТА ИДВА ЧРЕЗ СЛОВОТО. СЛОВОТО ИДВА ОТ ПРОПОВЕДНИК.

Римляни 10:14-15

14Как тогава да призоват Този, в когото не са повярвали? А как ще повярват в Този, за когото не са чули? И как ще чуят без проповедник? 15И как ще проповядват, ако не са изпратени? NKJV

ПРОПОВЕДНИКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН.

Изпратен – апостело – обрисува упълномощаване и овластяване.

Проповедникът е старей. Стареят е зрял син на някой апостол, който е баща. Този зрял син бащинствува църквата в дома.

Това е задача, постановена с благодат.

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВОДИ ЦЪРКВА – ДОРИ ПРОСТА ЦЪРКВА. ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ ИЗПРАТЕНИ.

 

 

Др. Сеги Говендър 2011г.

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови