Давидовата скиния

 

Защо Бог ще се върне в Давидовата скиния и ще я съгради наново, а няма да направи това със Соломоновия храм?

Ние знаем за величието на храма на Соломон и за неговата красота, но с какво беше толкова специална Давидовата скиния? Какви бяха качествата на Давидовата скиния, които я правят специална сега в Новия завет, дома на Израел?

Защо Давидовата скиния е прототип на вечната Църква, която включва всички нации [Деяния 15:9-18; Амос 9:11-12]?

 • Давидовата скиния нямаше външна красота, тя беше опростена.
 • Нямаше Завеса в Давидовата скиния. Обрязването на Христос премахва плътта и не оставя място за греха и за плътта. 

„Затова, братя, като имаме дързост, да влезем в Светилището чрез кръвта на Исус чрез един нов и жив път, който Той освети за нас, през завесата, която е плътта Му“. – Евреи 10:19-20 NKJV

Павел ни казва, че в Христос покривалото на Закона е махнато.

„Въпреки това, когато човек се обърне към Господ, покривалото се сваля“ – 2 Коринтяни 3:16 NKJV

 • Това означава, че в Давидовата скиния Святото място и Светая Светих са били едно, нямало е разделение. Това изобразява, че няма разделение между юдеи и езичници, понеже Кръвта на Христос, убит за греха на света, е премахнала греха и завесата, която е покривала народите и ги е отделяла от Бог. 

„И Той ще унищожи на тази планина външността на покривалото, което е хвърлено върху всички хора, и завесата, която е разпростряна върху всички народи“. – Исая 25:7 NKJV

 • Давидовата скиния не се нуждаеше от земен първосвещеник, който да минава от другата страна на завесата веднъж годишно поради греха, извършен от нацията. Имаше свободен достъп до Светая Светих през цялата година. Тук Давид идваше с дръзновение и с чисто сърце.
 • Давидовата скиния имаше различно свещенство, не левитското, а от Юда, защото Давид беше от Юда (Христос). Давид, царят от Юда, и левитите служеха заедно. Това е Мелхиседековият чин, редът на Христос на Царе и Свещеници.
 • Нямаше олтар вън от скинията, където да се пролива кръвта на животните. Христос е Агнето и олтарът. Свършено е, веднъж завинаги Той проля кръвта Си.
 • Давид влизаше чрез взаимоотношение и поклонение. 

В тази скиния царят беше свещеник и пророк. Това говори за Христос, най-великия син на Давид, който е Цар, Свещеник и Пророк. Това е картина на Царско Свещенство и Свята нация.

 • Този дом на Давид беше съсредоточен върху Христос. Той можеше да се мести и да бъде навсякъде. Това не беше като религията, където трябва да ходите на определено място и да извършвате определени ритуали.
 • Същността на тази Скиния беше, че Давид я направи дом. Той можеше да пребивава в Дома на Господ винаги. Със сигурност доброта и милост следваха Давид през всичките дни от живота му. Давид не следваше дома; Домът следваше Давид. Давид стана дом на Господ, а сърцето му – Трон и Светая Светих. Ковчегът на Завета с манната, помазания жезъл и Закона на Господ беше скрит в сърцето му.
 • Давид не трябваше да ходи на празниците в Ерусалим три пъти в годината, както Господ заповяда на хората чрез Мойсей, защото Давид живееше в Сион. Той построи своя дом в Сион. Той празнуваше през цялата година в присъствието на Господ. 

Да, Давидовата Скиния е начинът на живот на Божия Син, който може да каже с Давид: „Блажен е човекът, чиито грехове са простени“.

Царско свещенство и царски хора, които живеят под сянката на Всемогъщия и пребъдват под крилете Му.

 • Това беше, което бе в Божието сърце от началото. Давид, човек според Божието сърце, улови сърцето на Бог и построи Скиния в Стария завет според вечния модел на Божия Син.
 • Давид както Авраам беше човек на вяра. Авраам живя чрез вяра преди Закона, а Давид по времето на Закона. 

Ето защо Давид можеше да яде от присъствените хлябове, които се даваха само на свещениците. Той влезе в пресвятото място без кръв от бик и не умря.

Този човек беше потомъкът на Авраам и носител на Потомъка на Авраам.

Защо тази скиния беше в развалини [Деяния 13:9-18; Амос 9:11-12]?

Вярвам, нямаше друг човек като Давид. Човек, на когото Бог каза: ти намери благодат и не можеш да Ми построиш дом. Ти си Моят дом и твоята Скиния е картина на сърцето ти.

Вярвам, че Соломон трябваше да построи на Бог Храм, а Давид, неговият баща, направи всички приготовления за него. Соломоновият храм върна целия Израел обратно към Закона, понеже те щяха да умрат, ако се опитаха да направят това, което направи Давид, без сърцето на Давид.

Но тази скиния на Давид е това, което Бог винаги е искал.

И сега в Новия завет Бог възстановява Давидовата скиния, Царско Свещенство, измито чрез кръвта Му, идващо и живеещо без завеса. Всеки е част от Божия Израел и живее като царете, свещениците и пророците.

Когато Яков цитира Амос (Амос 9:11-12) в Деяния 15:9-18, Божият мир дойде на събранието и спорът беше решен. Господ се отнасяше към езичниците както към Израел, като изля Духа Си върху тях както и върху юдейските вярващи. Те не трябваше да се обрязват, защото бяха част от Божия Израел според духа, а не според плътта.

Те изпратиха посланици до езическите вярващи с посланието:

„Затова се видя добре на Святия Дух и на нас…“

(Деяния 15:28)

 

 

Любов в Христос

Франс

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови