Потомството на Авраам

 

Това ново създание, и юдеин, и езичник, намира своята идентичност в Христос Месията. То повече не основано на националност, пол или обществено положение.

Павел говори за естествения Ерусалим, който съществуваше тогава, и за горния Ерусалим. Той казва, че естественият Ерусалим е в робство с децата си. А горният Ерусалим е свободен и Майка на всички ни. (Галатяни 4:27) NKJV

„Защото тази Агар е планината Синай в Арабия, която съответства на сегашния Ерусалим, и е в робство с децата си –“

Прочетохте ли какво казва Павел?

  • Агар е планината Синай в Арабия (Синай е, където естественият Израел получи Закона на Мойсей)
  • Агар съответства на естествения Ерусалим
  • Естественият Ерусалим и Израел са в робство както Агар и Исмаил.
  • Единствено горният Ерусалим е свободен. 

Павел казва, че има два града Ерусалим, единият отдолу, а другият отгоре. Долният Израел съответства на плътта и представлява слуги и роби. Павел казва, че той съответства на наложницата на Авраам, Агар, която му даде потомство, Исмаил, но не според обещанието. Горният Израел са истинските синове на Бог и Му угаждат чрез вяра и покорство. Те са синове на свобода, вяра и обещание и съответстват на Исаак, синове и наследници.

Но ние трябва да прочетем отново внимателно, за да видим какво пише Павел на Църквата в Галатия, защото мнозина са пропуснали това много важно разяснение за тайната на Христос, за Църквата и за естествения Израел.

Четете от Галатяни 4:22-31

„Защото е писано, че Авраам имаше двама сина: единият от наложницата, а другият от свободната. Но онзи, който беше от наложницата, беше роден по плът, а който беше от свободната – по обещание“. Тези неща са символични.

Защото това са двата завета: единият от планината Синай, който ражда робството, който е Агар.

– [Павел казва, че Агар представлява Стария завет и Закона.]

„…защото тази Агар е планината Синай в Арабия и съответства на сегашния Ерусалим, и е в робство с децата си – а горният Ерусалим е свободен, който е майка на всички нас. Защото е писано: „Радвай се, о, неплодна, която не раждаш! Възкликни и извикай, ти, която не си била в родилни болки! Защото самотната има много повече деца от онази, която има съпруг“.

Сега ние, братя, както беше Исаак, сме деца на обещание. Но както оня, който тогава беше роден по плът, преследва оня, който беше роден според Духа, така е и сега.

Въпреки това какво казва Писанието? „Изгони наложницата и сина й, защото синът на наложницата няма да наследи със сина на свободната“. Така че, братя, ние не сме деца на наложницата, а на свободната“. – (Галатяни 4:22-31)

Павел пише на гръцките вярващи в Галатия и им казва, че те са като Исаак деца по обещание, понеже са родени чрез Духа както Исаак. И понеже те не са деца на естествения град Ерусалим, а на небесния Ерусалим. Това е разбираемо, понеже никой от тях никога не е претендирал да бъде част от Ерусалим и Израел, така или иначе.

Но това, което е удивително, е начинът, по който Павел, израилтянин от Вениаминовото племе, на когото принадлежи естественият Ерусалим, включва себе си в това, което пише.

  • „…но горният Ерусалим е свободен, който е майка на всички ни….“
  • „Сега ние, братя, както беше Исаак, сме деца по обещание.
  • Така че, братя, ние не сме деца на наложницата, а на свободната. 

Павел заявява, че той, който е юдеин, заедно с гръцките вярващи, принадлежи на небесния Ерусалим, а не на долния Ерусалим. И следователно също и на небесния Израел, Израел от Духа. Той казва, че горният Ерусалим е майка на онези, които са родени от духа както Исаак.

Разбираме ли, че може би сме търсили благословението и мира на погрешния Град и Нация?

Нека сериозно и честно да отговорим на следния въпрос според Галатяни 3:16:

– Кое е потомството на Авраам, на което бяха дадени всичките обещания?

Това потомство е Христос.

Спомнете си какво каза Бог за Авраам и за неговото Потомство:

„Ще те направя велика нация; ще те благословя и ще направя велико името ти; и ти ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, и ще прокълна оня, който те проклина; и в теб всичките семейства по земята ще бъдат благословени“. – Битие 12:2-3 [NKJV]

Библията е ясна на кого принадлежат тези обещания:

„А обещанието беше дадено на Авраам и на неговото Потомство. Не казва: „И на потомците“, като мнозина, а като на един: „И на твоето Потомство“, което е Христос“. – Галатяни 3:16 [NKJV]

 

 

Поздрави

Франс

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови