ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

УРОК 4 – (АВС)

 

ПРОЧЕТЕТЕ Малахия 4:5-6 и 3 Царе 17

 

ЧАСТ 1

1. Обяснете значението на подчертаните стихове.

Малахия 4:5

Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден на ГОСПОДА. (NKJ)

2. Кой е великият ден?

3. Кой е страшният ден?

4. Каква е главната функция на помазанието на Илия? (стих 6)

5. Прочетете Матей 11:14 и Йоан 1:21

Исус каза, че Йоан е Илия. За прераждане ли поучава Исус? Как бихте обяснили изявлението на Исус?

6. Какви са трите проявления на помазанието на Илия? Как тези проявления са/бяха атакувани?

 

ЧАСТ 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПОСТОЛСКО/ПРОРОЧЕСКОТО ПОМАЗАНИЕ

3 Царе 17

1. Какво е значението на Галаад?

2. Какви изводи можете да направите въз основа на подчертаните стихове относно едновременното присъствие на две места на човека, ходещ под това помазание?

3 Царе 17:1

А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаав: „Както ГОСПОД, Израилевия Бог живее, пред Когото стоя, няма да падне роса или дъжд през тия години освен чрез дума от мене“. (NKJ)

Йоан 3:13

Никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето“. (NKJ)

Ефесяни 2:6

и, като ни съвъзкреси, и  ни постави  да седим с Него в небесни места, в Христос Исус, (NKJ)

3. Използвайки подчертаните думи и други примери обяснете валидността на молитвите на прокламация.

3 Царе 17:1

А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаав: „Както ГОСПОД, Израилевия Бог живее, пред Когото стоя, няма да падне роса или дъжд през тия години освен чрез дума от мене“. (NKJ)

4. Използвайки 3 Царе 17:2 и Лука 3:1-2 обяснете приликата между Йоан Кръстител и Илия.

5. Какво е значението на Херит и Сарепта в контекста на помазанието на Илия?

6. Кои са двата основни критерия, за да разпознаем автентичното апостолско служение? (Вижте ст. 21-23)

3 Царе 17:24

Тогава жената каза на Илия: „Сега чрез това познавах, че си Божий човек, и че ГОСПОДНОТО слово, което е в устата ти, е истина“. (NKJ)

7. Какво е значението на Ахав?

8. Какъв е конфликтът между Илия и Ахав?

9. Избройте 5 характеристики на Ахавовия дом.

10. Обяснете заблудата на Авдия и нелегалната позиция.

11. Какво ви казват следните стихове за помазанието на Илия?

3 Царе 18:21

И Илия дойде при целия народ,  и каза: „ До кога ще се колебаете между две мнения? Ако ГОСПОД е Бог, следвайте Го; но ако е Ваал, следвайте него“. А на народа не  му отговори ни дума. (NKJ)

12. Пророците на Ваал използваха кръвта безрезултатно. Обяснете харизматичното суеверие за прилагането на кръвта.

13. Обяснете значението на следващите стихове:

3 Царе 18:30-32

30Тогава Илия каза на целия народ: „Приближете се при мене“. Така че, целият народ се приближи при него. И той поправи ГОСПОДНИЯ олтар, който беше съборен.

31И Илия взе дванадесет камъка, според числото на племената на синовете на Яков, към когото дойде ГОСПОДНОТО слово и каза: „Израел ще бъде името ти“.

32После с камъните построи  олтар в ГОСПОДНОТО име; и направи окоп около олтара, достатъчно голям да побира две сати семе. (NKJ)

14. Обяснете значението на употребената вода от Илия в контекста на сегашното духовно воюване.

15. Използвайки подчертаните думи обяснете пророческата молитва давайки други примери.

3 Царе 18:36

А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза: „ГОСПОДИ, Боже на Авраам, Исаак и Израел, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израел, и аз Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тия неща“. (NKJ)

16. Използвайки подчертания стих обяснете молитвите на повтаряне (досадната).

3 Царе 18:43

и рече на слугата си: „Изкачи се сега, погледни към морето“. И той се изкачи и погледна, и каза: „Няма нищо“. И седем пъти той каза: „Върви пак“. (NKJ)

17. Обяснете човешката страна.

18. В стих 46 Илия побеждава Ахав – какво представлява това в контекста на сегашното движение на Бог?

19. Кои принципи на миграция са изразени в ст. 11 и 12 на глава 19?

20. В глава 19:13, Илия „покри лицето си”. Какво е значението на това действие?

21. Кои са трите изисквания, за да имаш достъп до това помазание? ( глава 19:19-21)

 

ЧАСТ 3 – ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ПОМАЗАНИЕТО НА ИЛИЯ

1. Чували сте изявлението: „Аз не следвам човек”. Опровергайте това изказване с подкрепата на писанието.

2. В Малахия Бог казва, че ще изпрати Илия преди великият и страшен ден Господен. Защо Бог не изпрати Елисей, след като Елисей има по-велико помазание от Илия?

3. Елисей се придвижи от Абел Мехолах към четири локации – ГАЛГАЛ, ВЕТИЛ, ЕРИХОН, ЙОРДАН. Какво е значението на тези места и какви истини изразяват тези места за онези, които преследват помазанието в контекста на миграция?

4. Какви недостатъци са демонстрирани от пророците на Илия?

5. Кои са двата белега, които показват слизането на помазанието върху Елисей?

6. Обяснете значението на това, че Елисей разкъса своята мантия.

 

ОТГОВОРИ – ПОМАЗАНИЕТО НА ИЛИЯ 

ЧАСТ 1

1. Илия е изпратен пророк. Апостол означава пратен. Така Илия представлява апостолско-пророческото измерение на помазанието.

2. Великият ден е първото идване на Господ Исус Христос.

3. Страшният ден е второто идване на Господ Исус Христос.

4. Разрушаване на бариерата духовник – мирянин.

Малахия 4:5-6

5Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден ГОСПОДЕН;

6И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите, да не би да дойда и поразя земята с проклятие“. (NKJ)

Това служение ще разруши безличното служение духовник – мирянин, замествайки го с интимно взаимоотношение баща – дете.

5. Исус не поучава прераждане. Писанията заявяват:

Евреи 9:27

И тъй като е определено на хората веднъж да умрат, а след това настава съд; (NKJ) 

Матей 11:14

„И, ако искате да го приемете, той е Илия, който имаше да дойде“. (NKJ) 

Йоан 1:21

И те го попитаха: „Тогава какво? Илия ли си?“ Той каза: „Не съм“. „ Пророк ли си?“ И отговори: „Не“. (NKJ)

Йоан отрече, че той е Илия. Въпреки това Исус каза, че Йоан е Илия. Това което Исус имаше предвид беше, че Йоан оперираше в същото помазание като Илия. Исус също спомена „той е Илия, който ще дойде”, посочвайки бъдещо проявление на помазанието на Илия.

6. ПЪРВОТО ПРОЯВЛЕНИЕ – ЧОВЕКЪТ ИЛИЯ

ВТОРОТО ПРОЯВЛЕНИЕ – ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

ТРЕТОТО ПРОЯВЛЕНИЕ – ИСТИНСКИТЕ ЛИДЕРИ НА ЛОКАЛНАТА ЦЪРКВА –   ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК. ТОВА ПРЕДСТАВЛЯВА ГРУПА ОТ АПОСТОЛСКИ ЛИДЕРИ.

Илия беше атакуван от Езавел.

Йоан Кръстител беше атакуван от духа на Езавел чрез дъщерята на Иродиада.

Поставеният мъж ще бъде атакуван от духа на Езавел.

Жената Езавел е олицетворение на дух, който се нарича дух на Езавел. 

Откровение 2: 20

Въпреки това  имам някои неща против тебе, понеже позволяваш на тази  жената Езавел, която нарича себе си пророчица, да учи и да прелъстява Моите слуги да вършат сексуална неморалност и да ядат неща пожертвани на идоли“. (NKJ)

 

ЧАСТ 2

1. ГАЛААД

Това означава „куп от свидетели”. Всеки, който е свързан с апостолско-пророческото помазание е РАДИКАЛЕН СВИДЕТЕЛ за Господ Исус Христос. Йоан Кръстител е типичен пример (спомнете си, че Йоан беше човек изпратен от Бог – Йоан 1:6): 

Йоан 1:7

Същия дойде за свидетелство, да свидетелства за Светлината, така че чрез него да повярват всички хора. (NKJ) 

Йоан 3:30

Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам“. (NKJ) 

Деяния 1:8

„А вие ще приемете сила, когато Святият Дух дойде върху вас; и ще бъдете свидетели за Мене в Ерусалим, и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята“. (NKJ)

Исус е основният фокус. Служението под мантията на Илия прави хората да се прилепят към Него. Неговото помазание привлича вниманието ни към Бога на дома – не на чудесата и знаменията. 

Откровение 19:10

И аз паднах пред краката му да му се поклоня. Но той ми каза: „Гледай да не правиш това! Аз съм твой съслужител,  и на братята ти, които имат свидетелството за Исус. Поклони се на Бог! Защото свидетелството за Исус е духа на пророчеството“. (NKJ)

Пламенното свидетелство за Исус е най-важният фокус на тази мантия. 

2. ДВОЙНОТО ПРИСЪСТВИЕ

Илия стоеше пред Ахав и въпреки това твърдеше, че стои пред Бог. Помазанието на Илия носи това измерение в живота на вярващия. Той стоеше на земята, но оперираше от небето. Вярващият разпознава, че живее в две реалности – земното и небесното. Това му дава възможност да изпълни небесните цели на земята. Исус каза същото нещо. Той стоеше пред Никодим, но каза: „Човешкия син, който е на небето. Исус желае Неговите ученици да достигнат тази позиция. 

Йоан 17:24

„Татко, желая където съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които Си Ми дал, за да гледат Моята слава, която Си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света“. (NKJ) 

Тази оперативна система е проектирана да изяви небето на земята. 

Матей 6:10

Твоето царство да дойде. Твоята воля да бъде на земята както е на небето. (NKJ)

В това измерение, я което виждате Неговата слава, вие сте трансформирани в Неговото подобие и изявявате Неговата воля на земята.

ТОВА Е ПОЗИЦИЯТА НА ТРЕТИЯ ДЕН (третия ден от кръста), ОПЕРИРАЙКИ ОТ ТРЕТАТА СТАЯ – КОЕТО Е ПРОРОЧЕСКИ СИМВОЛИЗИРАНО ОТ КОВЧЕГА НА ЗАВЕТА В ПРЕСВЯТОТО МЯСТО.

Компонентите на Ковчега на Завета и тяхното символично значение за вярващия от третия ден са изброени по-долу:

а) ПЛОЧИТЕ НА ЗАВЕТА – ходене в откровение.

б) МАННА – представлява правилна миграция. Когато облакът се преместеше, и манната се преместваше. За да получите манна, трябва да се преместите с облака. Вчерашната манна днес червясва.

в) ААРОНОВИЯ ЖЕЗЪЛ – Божието назначение и благоволение, законния призив демонстриран чрез плодородие.

г) СЛАВАТА ШЕКИНА– гласа на Бог. Когато опознаеш гласа на Бог, ти ще познаваш   Неговата воля.

д) КОРОНАТА НА КОВЧЕГА – царско-свещеническо служение. Макар че сте свещеник, вие ще царувате като цар посред своите врагове.

е) 4 ЪГЛИ И 4 ПРЪСТЕНА – посланието и проникването са глобални.

ж) ЗЛАТО – божествената природа разкрита в „Ковчега на Завета”/ вярващите от третия ден. 

3. МОЛИТВИ НА ПРОКЛАМАЦИЯ

Има слово от Господа и слово от Неговите служители. Дъждът беше атрибут на Ваал. Декларирайки суша, Илия показа, че неговите думи са по-силни от онези на началството, наречено Ваал. Апостолско-пророческото помазание демонстрира това на практика. 

Притчи 18:21

Смърт и живот има в силата на езика, и ония, които го обичат, ще ядат плодовете му. (NKJ) 

Думите, прокламирани от Неговите служители, имат сътворяваща или разрушаваща сила. Исус дава яснота за този вид декларация: 

Марк 11:23

Истина ви казвам, който каже на тази планина: Вдигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще има това, което казва. (NKJ) 

Йов 22: 28

Ти също ще заявиш нещо, и то ще бъде установено за теб; така че светлина ще свети в пътищата ти. (NKJ) 

Стотникът разбра това: 

Матей 8:8

Стотникът отговори и каза: „ Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми. Но кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее“. (NKJ)

Павел и Петър също оперираха в деклариране: 

Деяния 13:11-12

11„И сега, ето, Господната ръка е върху тебе, и ти ще ослепееш, няма да виждаш слънцето за известно време“. И веднага  една тъмна мъгла падна върху него, и той се луташе, търсейки да го води някой за ръка.

12Тогава проконсула повярва, когато видя какво стана, повярва, смаян от Господното учение. (NKJ) 

Деяния 3:6

Тогава Петър каза: „Сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам: В името на Исус Христос от  Назарет, стани и ходи“. (NKJ) 

4. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ И ИЛИЯ

И двамата имаха Господното слово – продължаващото да излиза слово (словото за сега, приложимото слово, словото – рема (на гръцки), словото – дабар (на иврит). 

3 Царе 17:2

Тогава словото на ГОСПОДА дойде към него, казвайки: (NKJ) 

Лука 3:2

докато Анна и Каиафа бяха първосвещеници, Божието слово дойде към Йоан, Захариевия син, в пустинята. (NKJ)

Онези, които са покрити от апостолско-пророческото помазание, имат приложимото за времето си или уместно  слово на Господа. 

5. ХЕРИТ И САРЕПТА

Херит означава разделение.

Сарепта означава пречистване.

И двете места бяха места на свръхестествена прехрана. Те символизират святостта на свръхестественото снабдяване. Фалшивите апостоли и пророци могат да направят копие на словото, но не могат да показват святостта и пречистването на Бог. Те няма да се наслаждават на свръхестествена прехрана. Те убиват гарвана и грабят от вдовицата. 

6. РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТЕНТИЧНОТО АПОСТОЛСКО-ПРОРОЧЕСКО СЛУЖЕНИЕ.

3 Царе 17:21-24

21Тогава той се простря три пъти върху детето, и извика към ГОСПОДА и каза: „О, Господи Боже мой, моля Ти се, нека се върне душата на това дете в него“.

22Тогава ГОСПОД послуша Илиевия глас;  и душата на детето се върна в него и то оживя.

23Тогава Илия взе детето и го занесе от горната стая в къщата, и го даде на майка му. И Илия каза: „Виж, синът ти е жив!“

24Тогава жената каза на Илия: „Сега чрез това познах, че си Божий човек, и че ГОСПОДНОТО слово в устата ти е истина“. (NKJ)  

Под  истинското апостолско-пророческото служение се случват две неща:

6.1 ДЕТЕТО УМИРА – СИНЪТ ЖИВЕЕ

Тласъкът на апостолско-пророческото служение предизвиква вярващите да се придвижат от детинство към зрялост. Детинството символизира незрялост, която се характеризира с невежество, наивност, любов към развлеченията, проблеми с храненето, липса на разпознаване, липса на цели и видение, непостоянство и др. Зрелите вярващи са преминали тези ограничения.Зрелите вярващи са наречени синове. Тази случка в служението на Илия символизира прехода от незрялост в зрялост. Библията нарича зрялостта съвършенство. 

Евреи 6:1

Затова, оставяйки разискването за елементарните принципи на Христос, нека се стремим към съвършенство, без да полагаме отново основата на  покаяние от мъртви дела и вяра в Бога, (NKJ)

Павел говори за растежа си в зрялост като това да остави настрана детинските неща. Тази зрялост включва промяна в говоренето, разбирането и мисленето. 

1 Коринтяни 13:11

Когато бях дете, като говорех дете, разбирах като дете, мислех като дете; но когато станах мъж, оставих настрана детинските неща. (NKJ)

6.2 МИГРАЦИЯТА ОТ ГОРНАТА СТАЯ В ДОМА СЕ СЛУЧВА

Горната стая символизира проявленията – петдесетното преживяване. Домът символизира начин на живот. Това е преход от християнство, базирано на забавления, към практичен начин на живот. Вярващият сега разпознава личната си отговорност в свидетелството с начина си на живот. Той сега функционира в Тялото на Христос.

Истинското апостолско служение ще доведе тези две измерения до пълно проявление в Тялото на Христос. Това е област, в която пасторалното служение е недостатъчно. 

7. АХАВ ОЗНАЧАВА ЧИЧО 

8. КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ИЛИЯ И АХАВ

Служенията на Илия и Ахав са в противоречие. Помазанието на Илия разрушава различията между духовенството и миряните и обръща сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите. Сърцето на това служение е интимност между лидерството и събранието. Това е в контекста на такава култура, където има предаване и зрялост.

Ахав от друга страна представлява „духа на чичото”, който изобилства в църквата. Чичовците са недостатъчни в интимността. Чичовците чакат синовете да напуснат дома. Чичовците не могат да произведат синове – само бащите могат да произведат синове. 

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОМА (ЦЪРКВАТА) НА АХАВ:

а. Това е „духа на чичото”, не е духа на бащата.

б. Езавел контролира ситуацията. Авдия си мисли, че той носи отговорността, но той е под контрола на Ахав, а Ахав е под контрола на Езавел.

в. Няма никакъв извор или поток (3 Царе 18:5). Духът го няма.

г. Няма никаква трева (3 Царе 18:5). Няма слово, което да храни Божиите хора.

д. Силните оцеляват за сметка на слабите. (Добитъкът бе пожертван, за да останат живи конете и мулетата. 3 Царе 18:5).

е. Той няма да спечели достъп до помазанието на Илия – апостолско-пророческото помазание. В 3 Царе 18:8-14, Авдия се оплаква колко му трудно е да намери Илия. Авдия е поставения човек в Ахавовия дом. (3 Царе 18:3)

ж. Домът на Ахав определя Илия като човек, който създава неприятности (3 Царе 18:17). Ахавовия дом вярва, че апостолско-пророческото помазание носи проблеми в църквата – Това е истината – то създава проблеми на религиозни и небогоугодни позиции. 

10. НЕЗАКОННАТА ПОЗИЦИЯ НА АВДИЙ

Авдия е поставеният човек в Ахавовия дом. В стих 3 четем, че той управлява Ахавовия дом. Това е сериозна заблуда за всеки служител, чиято църква е под влиянието на външен контрол (т.е. не се самоуправлява). Той не е в състояние да осъществи някаква инструкция от Бог без одобрението на духовния съвет. Той има позицията, но няма силата, защото Езавел контролира видението на дома. Той е просто евнух на Езавел. Авдия чувстваше, че има тайно служение, тъй като спаси 100 пророка. Той скри пророците в пещери. ВСЪЩНОСТ ТОЙ КРИЕШЕ ПРОРОЧЕСКОТО СЛУЖЕНИЕ. ПРОРОЧЕСКОТО СЛУЖЕНИЕ НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПРОТЕКЦИЯ. ТО НИКОГА НЕ Е БИЛО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА БЪДЕ СКРИТО В ПЕЩЕРА. ПРОРОЦИТЕ РАЗБИРАТ, ЧЕ СМЪРТНАТА ПРИСЪДА Е ПРИКАЧЕНА КЪМ ТЕХНИТЕ ПОСЛАНИЯ. АВАДИЯ МИСЛЕШЕ, ЧЕ ВЪРШИ ДОБРО НЕЩО. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕГОВИТЕ ДОБРИ ДЕЛА ОТРЯЗАХА ПРОРОЧЕСКИЯ ГЛАС В ДОМА НА АХАВ.

Ако Авдия искаше да направи добро дело, аз мисля, че той трябваше да напусне и да каже на Ахав да вземе управлението на собствения си дом. 

11. ВРАЖДЕБНОСТ КЪМ НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И КОМПРОМИС

Това помазание е нетолерантно към неопределеност и компромис.  Няма средно положение в посвещението и служението на Исус Христос. 

Откровение 22:11

„Който е неправеден, нека да продължава да бъде неправеден; който е нечист, нека да продължава да бъде  нечист; който е  праведният нека да продължава да бъде праведен, който е свят, нека да продължава да бъде свят (NKJ). 

Това помазание изисква публично откровение за твоята идентичност и вярност. То изисква отричане на обединяването на доброто и злото или светлината и тъмнината. Апостол Яков изисква същия вид посвещение: 

Яков 3:11-12

11Изворът пуска ли сладка и горчива вода от същия отвор?

12Може ли смокинята, братя мои, да роди маслини, или лозата да роди смокини? Така също никой извор не може да дава солена и сладка вода . 

12. ХАРИЗМАТИЧНО СУЕВЕРИЕ И ИСТИНА

Пророците на Ваал прилагаха кръвта безуспешно. Харизматиците прилагат Кръвта върху къщи, коли, бизнес и др. Това е суеверна практика. Протекцията е резултат от свято ходене. 

1 Йоан 5:18

Знаем, че всеки, който е роден от Бог не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него. (KKJ) 

Кръвта се справя с греха. Победата над дявола е възможна в контекста на живот, вече очистен от греха. 

1 Йоан 1:7-9

7Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях.

8Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.

9Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. (NKJ) 

Князът на този свят не може да намери нищо в чист съд – там той няма никаква врата за достъп. 

Йоан 14:30

Аз няма вече много да говоря с вас, защото управителят на този свят идва, но той няма нищо в Мен. (NKJ)

В Стария завет животът на плътта беше в кръвта. 

Левит 17:11

Защото живота на тялото е в кръвта, и Аз ви я дадох да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта е, която, прави умилостивение за душата. (NKJ)

На кръста кръв и вода изтече от тялото на Исус. КРЪВТА СЕ СМЕСИ С ВОДАТА. Животът на кръвта е във водата, т.е. СЛОВОТО НА БОГ. 

Йоан 6:63

Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва. Думите, които ви говорих, са дух и живот. (NKJ)   

13. РЕД НА УПРАВЛЕНИЕ

Илия поправи олтара с 12 камъни. 12 е числото на управление. Помазанието на Илия носи правилен ред на управление в локалната църква. Олтарът трябва да държи водата – Словото на Бог. Този олтар имаше наоколо окоп, който беше напълнен с вода. Правилното управление е базирано на Словото. Това е този вид управление, който разкрива всичко фалшиво – като например пророците на Ваал. 

14. ВОДАТА Е СИМВОЛ НА СЛОВОТО НА БОГ. 

Ефесяни 5:26

за да я освети и очисти с умиването с  вода чрез словото, (NKJ)

Словото е мечът на Духа – нашето нападателно оръжие. Илия викаше за огън, след като беше използвал водата. Той създаде ситуация, в която фалшив огън би проработил много трудно. При това помазание, огъня на Бог ще падне само когато е ПРИЛОЖЕНО СЛОВОТО. 

Марк 16:20

А те излязоха и проповядваха на всякъде, Господ работеше с тях и потвърждаваше словото чрез придружаващите го знаменията. Амин. (NKJ)

Групата на Илия знае как да кажат „писано е”. 

15. ПРОРОЧЕСКИ МОЛИТВИ

Пророческата молитва е молитва, следваща откровението на волята на Бог. Предизвикателството на Илия към пророците на Ваал беше направено „по Твоето слово”. Бог вече беше открил на Илия Неговата воля относно дуела на планината Кармил. Въпреки това, Илия трябваше да го измоли.

Вижте също Данаил 9:2-4 / Деяния 9:10-18

Въпреки, че волята на Бог ни е известна, човешката молитва е нужна, за да се сбъдне, защото Божият метод е човешки съд. 

16. ДОСАДНИ МОЛИТВИ

Това е вид молитва, която тормози Бог. Тя се характеризира с монотонна настойчивост. 

Деяния 12:5

И така, те вардеха Петър в затвора; но постоянна молитва се принасяше пред Бога за него от църквата. (NKJ) 

1 Солунци 5:17

непрестанно се молете. (NKJ) 

1 Царе 12:23

„Освен това,  колкото за мен, далеч да е от мен да съгреша против ГОСПОДА, като престана да се моля за вас; но ще ви уча добрия и правия път. (NKJ) 

Вижте също Лука 18:1-7 и 3 Царе 18:42-43 

17. ЧОВЕШКАТА РЪКА

Човешката ръка е картината на петкратното служение. Това е помазанието на Илия, апостолско-пророческото помазание, което ще донесе практически израз на петкратното служение в локалната църква. 

18. БАЩИТЕ ЩЕ НАДВИЯТ ЧИЧОВЦИТЕ

Бащите ще надвият чичовците – в ресурси, откровение, цел, екипировка, отличие, във всяко духовно старание. 

19. ПРИДВИЖВАНЕ ОТ ПРОЯВЛЕНИЯТА КЪМ ГЛАСА НА БОГ

Придвижване от проявленията към гласа на Бог. Планината Синай  (Хорив) е мястото на проявленията. 

Евреи 12:18-20

18Защото вие не сте пристъпили до планината, която може да бъде докосната  и която гори с огън, и до тъмнина, мрак и буря,

19и до тръбен звук и глас на думи; такъв, че онези, които го чуха, се примолиха словото да не им се говори вече.  

20(Защото не можаха да изтърпят онова, което им се заповядваше: „Даже животно, ако се допре до планината, да се убие с камъни или да се застреля със стрела“. (NKJ) 

Евреи 12:22-25

22Но дойдохте до планината Сион и до града на живия Бог, небесния Ерусалим, при безбройната група ангели,

23при общото събрание и църквата на първородните, които са записани в небето, при Бог, Съдията на всички, при духовете на праведните, които са усъвършенствани,  

24при Исус, Посредника на новия завет, и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от тази на Авел.

25Внимавайте, да не отхвърлите този, Който говори. Защото, ако ония не избегнаха наказанието, като отхвърлиха Този, който говореше на земята, то колко повече ням да избегнем ние, ако се отървем от Този, Който говори от небето. (NKJ)

Групата на Илия разпознава, че са се придвижили до планината Сион, където гласа на Бог измества което и да било проявление. Те не са задвижвани от земетресения, вятър и огън. Това помазание минава отвъд лековерието, проявленията и търсенето на знамения, което е главното занимание на харизматичното движение, за да получи достъп до гласа на Бог. 

20. ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО НЕ ГЛЕДА НА ЛИЦЕ

Това движение е движение, което не гледа на лице. Неговата цел е върховенството и господството на Исус Христос. Подобно на Йоан Кръстител, групата на Илия казва „Той трябва да расте, а аз да се смалявам”. 

21. НАПУСНИ, СЛЕДВАЙ И СЛУЖИ

21.1 НАПУСНИ

Елисей трябваше да напусне всяка сантиментална привързаност –баща си, майка си и старата си работа. Това преместване му струваше скъпо – той уби своите волове и изгори оръдията на своя труд, като по този начин се отдели от миналото. Елисей беше в Абел Мехолах (танц на скръбта). Тази географска локация описва сантименталност. Това е духовно място, което трябва да бъде напуснато от онези, които копнеят за апостолско-пророческата мантия.

21.2 СЛЕДВАЙ  

Това не е някакво случайно преследване. Библията казва, че той тръгна след Илия. Неговият копнеж и жажда бяха ясно изявени.

21.3 СЛУЖИ  

Елисей служи на Илия. Истинските последователи служат. Той миеше ръцете на Илия. Ако искате достъп до апостолско-пророческото, вие трябва да служите на това помазание чрез молитвите си, даването си, жертвите си, покорството си  и почтеността си.

 

ЧАСТ 3

1. Има няколко примера за човек/хора, следващи човек: 

1.1 ЕЛИСЕЙ СЛЕДВАШЕ ИЛИЯ 

4 Царе 2:2

Тогава Илия каза на Елисей: „Стой тука, моля, защото ГОПСОД ме прати до Ветил“. А Елисей каза: „Както ГОПСОД живее, и както душата ти живее, няма да те оставя!“ И така, слязоха във Ветил. (NKJ) 

4 Царе 2:4

Тогава Илия му каза: „Елисей, стой тука, моля, защото ГОСПОД ме прати в Ерихон“. А той рече: „Както ГОСПОД живее, и  както душата ти живее, няма да те оставя!“ Така, дойдоха в Ерихон. (NKJ) 

4 Царе 2:6

Тогава Илия му каза: „Стой тука, моля, защото ГОСПОД ме прати до Йордан“. А той каза: „Както ГОСПОД живее,  и както душата ти живее, няма да те оставя!“ И тъй, отидоха и двамата. (NKJ) 

1.2 ИЗРАИЛТЯНИТЕ ПОСВЕТИХА СЕБЕ СИ ДА СЛЕДВАТ ИСУС НАВИН, ТАКА КАКТО СЛЕДВАХА МОИСЕЙ. 

Исус Навин 1:16-17

16И те отговориха  на Исус, казвайки: „Всичко, което ни заповядваш ще извършим, и където и да ни пращаш ще идем.

17Както слушахме във всичко Мойсей, така ще слушаме и тебе. Само ГОСПОД твоят Бог да е с тебе, както беше с Мойсей. (NKJ) 

1.3 АРМИЯТА НА ГЕДЕОН ТРЯБВАШЕ ДА СЛЕДВА ГЕДЕОН. 

Съдии 7:17-18

17И им каза: „Гледайте мене и правете същото; наблюдавайте, и,  когато стигна при краищата на стана, трябва да направите каквото направя аз:

18„Когато засвиря с тръбата, аз и всичките, които са с мене, тогава да засвирите и вие с тръбите от всяка страна на целия стан, и да кажете: Меча на ГОСПОДА и на Гедеон!(NKJ) 

1.4 ПАВЕЛ ПРИЗОВА КОРИНТСКАТА ЦЪРКВА ДА ГО СЛЕДВА.   

1 Коринтяни 11:1

Бъдете мои последователи, както и аз съм на Христос. (NKJ)

Божият начин е човек. Бог порази  Павел със слепота по пътя за Дамаск. Бог изпрати един човек на име Анания да го освободи от слепотата му (Деяния 9:10-18). Бог използва човек за нещо, което Той можеше и сам да направи.

Бог можеше да каже на Корнилий директно за спасението. Вместо това Той поиска Корнилий да приеме информацията чрез човек – Петър (вижте Деяния 10: 1-6).

КОГАТО СЛЕДВАШ, СЛУШАШ ИЛИ СЕ ПОДЧИНЯВАШ НА НАЗНАЧЕНИЯ ОТ БОГА ЧОВЕК, ТОГАВА ДЕМОНСТРИРАШ ТВОЯТА ПРЕДАНОСТ КЪМ БОГ. 

Матей 10:40

Който приема вас, приема Мен, и който приема Мен, приема Този, Който Ме е пратил. (NKJ)

Има една важна особеност в следването на човек – следвай го докато той следва Христос. 

1 Коринтяни 11:1

Бъдете мои последователи, както и аз съм на Христос. (NKJ)

Хетът Урия сляпо следваше Давид по време на неговото отстъпничество и това доведе до неговата смърт (2 Царе 11:15-18). Има личната отговорност на всеки вярващ да разпознае дали човекът, когото следва, е човек на Бог, „изпратен”.

2. Помазанието на Илия е лидерско помазание. Това е помазанието на поставения човек. Онези, които успешно следват Илия, ще се превърнат в Елисеевци. Така ще се появи един сезон, където последователите ще надминат лидера си.

Ако Бог изпрати Елисей, неговите последователи могат да се заразят с проказа точно както Гиезий.

3. АВЕЛ–МЕХОЛАХ – ТАНЦ НА СКРЪБТА

ГАЛГАЛ – ТЪРКАЛЯНЕ: КОРМИЛО

ЕРИХОН – МЯСТО НА УХАНИЕ

ЙОРДАН – СПУСКАНЕ

(Виж в библейския речник на Нелсън/ Речник на точните библейски имена от Дж.Б. Джаксън)

3.1 АВЕЛ – МЕХОЛАХ

Това е място на скръб. Моментът, в който си бил докоснат от мантията на Илия, тази локация със своята стабилна кариера, препитание, семейна привързаност и целувки става място на болка и разочарование. Тук е мястото, където сантименталността трябва да бъде убита – волът трябва да бъде убит и инструментите – изгорени, в противен случай вие няма да мигрирате в по-висшите цели на Бог.

3.2 ГAЛГАЛ – ТЪРКАЛЯНЕ

(вижте Исус Навин 5)

3.2.1 Това беше място на обрязване.

Духовно това представлява фаза на израстване от твоето преследване, където всяка плътска причина за следване е отрязана и захвърлена. Вие следвате заради целите на Бог.

3.2.2 Това беше мястото, където проявленията секнаха (манната, облака и огнения стълб спряха). Вие не следваш заради проявленията, а заради       целите на Бог.

3.2.3 Това беше място на ядене на безквасен хляб.

Храните се от откровенията на поставения човек – Божието Слово.

3.2.4 Това беше мястото, където Агаг беше убит (1 Царе 15:33). Саул не успя да се     покори на ясните инструкции на Божия човек. Самуил демонстрира пълно   покорство като, уби Агаг. Това е духовно място, където се покорявате на поставения човек във волята на Бог.

3.2.5 Това беше място на празнуване на Пасхата. Това беше началото на нов сезон, тъй като сега следвате целите на Бог.

Исус Навин 5:9

Тогава ГОСПОД каза на Исус: „ Днес отърколих позора на Египет от вас“. За това името на място се нарича Галгал  и до днес. (NKJ)

3.3 ВЕТИЛ – ДОМЪТ НА БОГ

Божият дом за вас, които следвате е дома на поставения човек. Учениците, които следваха Исус, искаха да знаят къде живее Той. 

Йоан 1:38

Тогава Исус се обърна, и виждайки, че Го следват, казва им: „Какво търсите?“ Те Му казаха: „Равви“, (което когато се преведе означава, Учителю), „къде живееш?“ (NKJ)

Не следвайте някой, който няма дом – няма локална църква. Ако следвате безделник, всичко, което ще получите, е боклук. Помазанието на поставения човек ще се види в дома, който той гради. Савската царица беше завладяна от помазанието, което се проявяваше в дома на Соломон.

Това дом, където ангелите слизат и се качват ли е (Битие 28) или е място на поклонение на телета (вижте Еровоам)?

Този дом (локална църква) врата към небето ли е? Сваля ли е небето на земята или е място на идолопоклонство? Вие имате време да избягате.

3.4 ЕРИХОН – МЯСТО НА УХАНИЕ

Това е място на страст.

Нужна ви е страст, за да викате пред стените да паднат долу.

Нужна ви е страст, за да обикаляте 13 пъти около стените на Ерихон.

Нужна ви е страст, за да правите едно и също нещо 7 дена.

Нужна ви е страст, за да се изправите пред врага с глупава стратегия.

В Ерихон вие трябва да приемете страстта на поставения човек, за да извършите волята на Бог.

3.5 ЙОРДАН – СПУСКАНЕ

Това е място на слизане надолу – място на смирение. Смирете се, докато  следвате.

Йордан е картина на словото на Бог. Следвайте лидера, когато правилно  споделя словото на Бог.

Когато сте преследвали, тогава можете да искаш трудното нещо – двойната мярка. 

4. НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ПРОРОЦИТЕ НА ИЛИЯ

4.1 Те тръгнаха към Ерихон – не можаха да изминат целия път до Йордан. Това са хора, които са в правилния дом и имат страст, но не могат да извървят  целия път. Те не могат да се спуснат до Йордан. Липсва им смирение.

4.2 Те бяха точни в това да знаят какво ще извърши Бог, но не бяха точни в преследването. Те доволни с това да стоят на дистанция и да гледат. (4 Царе 2:7)

4.3 Те видяха Елисей да се появява с мантията, но предпочетоха да търсят  тялото на Илия. Те бяха фокусирани на човек. Търсейки човека, те пропуснаха мантията. Илия вече беше миналото движение. Те преследваха миналото, вместо да сграбчат сегашното.

5. БЕЛЕЗИ ЗА ПОЯВЯВАНЕТО НА ПОМАЗАНИЕТО НА ЕИСЕЙ:

5.1 Елисей знаеше, че има много фалшификати. Той искаше да се увери, че имаа правилния Бог (4 Царе 2:14). Това демонстрира, че той следваше Илия поради Бога на Илия.

5.2 Той раздели Йордан на две – помазанието правилно да излага словото на Бог. 

6. РАЗКЪСВАНЕТО НА МАНТИЯТА (4 Царе 2:12)

Твърде много лидери искат да облекат новата мантия върху старата. Те искат смесица. Единствения правилен отговор е да се разруши старото и да облечете новото.  Новото вино се нуждае от нов мех. 

 

 

Copyright © Dr. S. Y Govender                                                                                                                  Превод: Емил Енчев