С възстановяването на апостола и на апостолския ред в църквата днес важно е да разбираме значителния ефект, произлизащ от позицията и функцията на пророка в църквата.

И Бог постави първо апостолите, второ пророците, трето учителите, след това извършителите на чудеса, също и тези, които имат дарби на изцеление, тези, които могат да помагат на другите, тези с дарби на управление и тези, говорещи различни езици (1 Коринтяни 12:28).

Думата постави е гръцката дума титееми, означаваща да поставя, да направя, или да сложа на място. Матей 22:44 също използва думата титееми, където бащата казва на сина: „Седни от дясната Ми страна, докато направя всичките ти врагове на столче под краката ти“. В двата случая на употреба е ясно, че Бог има определящото условие за това, как Тялото на Христос е организирано и подредено. Един от ключовите елементи на 1 Коринтяни 12:28 е, че апостолите са първи; гръцката дума протон означава пръв във време, място, влияние, ранг и ред. Думата може да бъде разбрана при нейната употреба от Йоан Кръстител, който описва своето взаимоотношение с Исус. Йоан даде свидетелство за Него и извика, казвайки: „Този беше, за Когото казах: ‘Този, който идва след мен, е по-голям от мен, защото той беше преди (Протос) мен’“. В Йоан 1:15 Йоан признаваше, че Исус дойде след него във времето, но осъзнаваше, че Той беше преди него (Протос). С други думи той казваше: „Неговото идване дава ново определение на моята позиция и роля в божествените цели на Бог“. Сега, когато Исус е дошъл, Йоан не можеше напълно и точно да изразява Божиите  намерения без Исус.

Във връзка с това, че апостолите са ‘първи’, не трябва да се разбира, че са по-важни или по-значими от останалите служения. Първи не означава, че апостолите са по-облагодетелствани от Бог. С възстановяването на позиционирането на апостолите в Тялото на Христос сега има повторно подреждане на останалата част от Тялото на Христос. То включва предефиниране на пророците, които са споменати като ‘втори’.

През 80те и 90те пророците предимно откриха своето действие извън влиянието на апостолското служение, което не беше напълно възстановено за църквата. През този период от време пророците пътуваха до църкви и даваха пророчески слова, за да активират или възстановят Божия глас към църквата. Това беше част от възстановителния процес в Божия план. Обаче, в този настоящ сезон за пророка да функционира само по този начин е неефективно. Пророците са кодирани да градят и не могат напълно да изразяват това божествено качество без разбирането какво означава да бъдат втори и да функционират от тази позиция точно. Както Йоан Кръстител, пророците сега трябва да осъзнаят, че не могат да функционират в своята роля точно без да бъдат в правилна връзка с апостолска благодат. С установяването на апостолите и на апостолската благодат църквата сега се придвижва от манталитета ‘благослови ме’ в един аспект на градене.

Според Божията благодат, която ми е дадена, като мъдър майстор строител аз положих основата, а друг гради на нея. Но нека всеки да внимава как гради. 1 Коринтяни 3:10

Думата ‘друг’ е гръцката дума алос, което означава „друг от същия вид“, което означава, че всички, които градят, трябва да имат еднакво  постоянство, разбиране и намерение. Когато пророк се свързва с апостолска благодат, това освобождава способност да вижда архитектурно и да строи правилно. Оттук е и директивата на Павел „внимавайте как градите“. Да бъде свързан с апостолска благодат упълномощава пророка да има по-точно виждане за плановете и целите на Бог глобално. В миналия сезон пророците оперираха главно от едно виждане, основано на дара, което ограничаваше и стесняваше истинското виждане за целите на Бог на земята.

С прегрупирането, донесено от апостолството днес, от пророците се изисква да се свързват в контекста на градеж. Пророчески служения, които са ориентирани предимно на лично благословение и индивидуализъм, ще открият себе си извън Божия ред и неспособни да бъдат ефективни в напредването на царството.

Всъщност, аз ще продължа още по-далеч, за да кажа, че е решаващо за пророците да бъдат осиновени от апостол, в контекста на градеж, за да може пророкът да бъде изпратен по един правилен и библейски начин. За жалост, има някои, които ‘отиват’, вместо да се покорят на реда на царството да бъдат осиновени и ‘изпратени’. В резултат мнозина функционират извън тяхната правилна сфера на власт и следователно са беззаконни в своите действия. Юда 13 казва: „Те са бурни морски вълни, скитащи звезди“. Деяния 15:24: „Чухме, че някои са излезли от нас без нашето упълномощаване и ви безпокоят, смущавайки умовете ви с това, което казват“

Да бъдеш свързан и осиновен правилно е ключът за успеха в служението и крайъгълният камък за пророческата легитимност.

 

 

Питър Кристенсън

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови