ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

УРОК 5 – (АВС)

 

ПРОЧЕТЕТЕ СЪДИИ 6-8 ГЛАВА

1. Какви са очевидните симптомите и признаците на страх в Съдии 6 глава?

2. Защо Гедеон бе наречен мъж силен и храбър?

3. Как това се отнася към църквата?

4. Използвайте като пример Гедеон и неговата армия и определете принципите, в които човек трябва да оперира, за да упражни влияние отвъд човешкия капацитет. Използвайте подчертаните стихове, за да обрисувате заключенията си.

4.1

Съдии 6:17-21

17После той му каза: „Ако съм придобил Твоето благоволение, тогава покажи ми знамение, че Ти Си, Който говориш с мене.

18„Моля Ти се, не си отивай от тук, докато не дойда при Тебе и изнеса приноса си и го положа пред Тебе“. И Той каза: „Ще чакам докато се върнеш“.

19Тогава Гедеон влезе та приготви яре и безквасен хляб от една ефа брашно. Месото тури в кошница, а чорбата сложи в гърне, и изнесе ги вън при него под дъба, та ги представи.

20Ангелът Божий му каза: „Вземи месото и безквасния и ги сложи на тоя камък, а чорбата излей“. И той направи така.

21Тогава ангелът на ГОСПОДА простря края на жезъла, който беше в ръката Му, и докосна месото и безквасния хляб; и излезе огън от камъка и пояде месото и безквасния хляб. А  след това ангелът на ГОСПОДА си отиде отпред очите му. (NKJ)

4.2

Съдии 6:25-26

25И в същата нощ ГОСПОД му каза: „Вземи младия волна баща си, втория вол седемгодишния, та събори олтара на Ваал, който има баща ти, и съсечи дървения образ, която е при него;

26„и съгради олтар на ГОСПОДА твоя Бог на върха на тая скала, според наредбата, и вземи втория вол и принеси за всеизгаряне с дървата от образа, който ще съсечеш“. (NKJ)

4.3

Съдии 6:34-35

34А Духът на ГОСПОДА дойде върху Гедеон; тогава той засвири с тръба; и авиезерците се събраха зад него.

35И той изпрати посланици до целия Манасий, който също се събра зад него. Също прати посланици и до Асир, до Завулон и до Нефталим; и те дойдоха да ги посрещнат. (NKJ)

4.4

Съдии 6:36-40

36И Гедеон каза на Бога: „Ако искаш да освободиш Израел с моята ръка, както си казал

37„ето, аз ще сложа руно вълна на гумното; ако падне роса само на руното, а цялата почва остане суха, тогава ще позная, че ще освободиш Израел с моята ръка, както си казал“.

38Така и беше. Когато стана рано на следващата сутрин, той изстиска руното, и роса потече из руното, пълен леген вода.

39Тогава Гедеон каза на Бога: „Не ми се ядосвай, но нека да говоря само още веднъж: Да опитам, моля Ти се, само още веднъж с руното; сега нека остане сухо само руното, а по цялата почва нека падне роса“.

40И Бог стори така през оная нощ. Само руното остана сухо, а по цялата почва падна роса. (NKJ)

4.5

Съдии 7:3

Сега, прочее, иди, прогласи на всеослушание пред хората, казвайки: Който се страхува и трепери, нека се върне и си отиде от галаадската гора.“ И двадесет и две хиляди души от хората се върнаха, и останаха десет хиляди. (NKJ)

4.6

Съдии 7:4-7

4Но ГОСПОД каза на Гедеон: „Хората пак са твърде много; заведи ги при водата, и там ще ти ги изпитам. Тогава за когото ти кажа: Тоя да отиде с тебе, той нека отиде с тебе; а за когото ти кажа: Тоя да не отиде с тебе, той нека не отиде“.

5И той, заведе хората при водата. И ГОСПОД каза на Гедеон: „Всеки, който лочи с езика си от водата, както лочи куче, него да поставиш отделно; така и всеки, който се наведе на коленете си, за да пие“.

6И числото на ония, които лочиха, като поднесоха ръка до устата си, беше триста мъже; а всичките останали хора се наведоха на коленете си, за да пият вода.

7Тогава ГОСПОД каза на Гедеон: „Чрез тия триста мъже, които лочиха, ще ви избавя, и ще предам мадиамците в ръката ти. Нека всичките останали хора да си отидат, всеки на мястото си“. (NKJ)

4.7

Съдии 7:13-14  

13И като пристигна Гедеон, ето, един човек разказваше сън на другаря си. Той каза: „Имах един сън: За моя изненада, една пита от ечемичен хляб се търкаляше в мадиамския стан; тя дойде до шатъра и го удари, та падна и се прекатури, и шатърът се събори“.

14И другарят му отговори и каза: „Това не е друго освен сабята на Гедеон Иоасовия син, израилтянина! Бог предаде в ръката му Мадиам и целият му лагер. (NKJ)

4.8

Съдии 7:16

16Тогава той раздели тристата мъже на три дружини, и даде тръби в ръцете на всичките, с празни стомни, и факли в стомните.

4.9

Съдии 7:17-18

17И им каза: „Гледайте мене и правете същото; наблюдавайте, и когато стигна до края на стана, направете това, което направя и аз:

18„Когато засвиря с тръбата, и всичките, които са с мене, тогава да засвирите и вие с тръбите от всяка страна на целия стан, и да кажете: Меча на ГОСПОДА и на Гедеон!(NKJ)

4.10

Съдии 7:20

Тогава и трите дружини засвириха с тръбите и строшиха стомните –  държаха факлите в левите си ръце, а тръбите в десните си ръце, за да свирят – и викаха: „Меча на  ГОСПОДА и на Гедеон!“ (NKJ)  

4.11

Съдии 8:22-23

22Тогава Израилевите мъже казаха на Гедеон: „Владей над нас, и ти, и синът ти, и внукът ти; защото ти ни освободи от ръката на Мадиам“.

23А Гедеон им каза: „Аз няма да владея над вас, нито синът ми ще владее над вас; Господ ще владее над вас“. (NKJ)

 

ОТГОВОРИ – ОТВЪД ТВОЯТА МЯРКА (УРОК 5)

1. СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ НА СТРАХ

а) НЯМА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ

Съдии 6:2

и ръката на Мадиам преодоля над Израел. Поради мадиамците, децата на Израел си направиха рововете, пещерите и укрепленията, които са по планините. (NKJ)  

Отличителната черта на страха е отношение на липса на конфронтация. Точно както Израел живееха в ровове и пещери, за да се крият от мадиамците, онези които са вързани от страх, избягват контакта с обекта на техните страхове.

б) БЕДНОСТ

Съдии 6:6

Така Израел силно обедня поради мадиамците, и децата на Израел извикаха към ГОСПОДА. (NKJ)  

Страхът попречи на Израел да пожънат това, което бяха посели. Страхът възпрепятства нацията, правейки ги уязвими към насилието на мадиамците.

в) НЕСПОСОБНОСТ ДА СЕ ПОКОРИШ НА ГЛАСА НА БОГ

Съдии 6:10

Също така ви казах: „ Аз съм ГОСПОД вашият Бог; да не се страхувате от боговете на аморейците, в чиято земя живеете“. Обаче вие не послушахте гласа Ми. (NKJ)

Страхът попречи на Израел да се покори на Бог.

г) РАДОСТТА СЕ ОБЪРНА В СКРЪБ

Съдии 6:11

И ангелът ГОСПОДЕН дойде и седна под терпеновото дърво, което беше в Офра, което принадлежеше на авиезереца Иоас; докато сина му Гедеон чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиамците. (NKJ)  

Линът (пресата за грозде) е символ на радост. Гумното е символ на болка, тъга и скръб. За Гедеон пресата за вино стана гумно  – мястото на радост сега стана място на скръб.

Житото традиционно се вършееше на планината с волове. Ветровете на планината отвяваха плявата. В лина Гедеон вършеше работата на ветровете и воловете – работата на Святия Дух и работата на говедото. Страхът ще ви направи да прегорите.

д) НАРАНЕНО САМОУВАЖЕНИЕ  

Съдии 6:15

Така че,  той Му каза: „ О Господи, как мога за да спася Израел? Ето, моето семейство е най-долно между Манасия, и аз съм най-малък в бащиния си дом“. (NKJ)

Страхът ще ви накара да се чувствате най-слабия и най-последният.

2. ПОСРЕД ЦЕЛИЯ СТРАХ, АНГЕЛЪТ ГОСПОДЕН ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ТОЙ Е МЪЖ СИЛЕН И ХРАБЪР ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ ПРИЧИНИ:

2.1 Това беше пророческа декларация – Господ декларира неговия край.

2.2 „Господ е с теб” – стих 12.

2.3 „Не те ли изпратих Аз?” – стих 14. Гедеон беше изпратен – апостол.

2.4 „ И ти ще поразиш мадиамците” – стих 16.

3. ЦЪРКВАТА Е БОЖИЯТ СИЛЕН И ХРАБЪР МЪЖ. ПОДОБНИ ОБЕЩАНИЯ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ЦЪРКВАТА. 

3.1 СЛАВАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ДОМ ЩЕ Е ПО- ГОЛЯМА ОТ СЛАВАТА НА  ПРЕДИШНИЯ ДОМ.

Агей 2:9

Слава на този последен дом ще бъде по-голяма от тази на предишния, казва ГОСПОД на войнствата. И на това място ще дам мир, казва ГОСПОД на войнствата. (NKJ) 

Еклесиаст 7:8

Свършването на нещо е по-добро отколкото започването му; търпеливият по дух с по-добър от гордия по дух. (NKJ) 

3.2 ГОСПОД НЕ Е ПРОСТО С ЦЪРКВАТА, ТОЙ Е В ЦЪРКВАТА.

1 Коринтяни 6:19  

Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не сте свои си? (NKJ) 

1 Коринтяни 3:16  

Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? (NKJ) 

Евреи 13:5  

Нека поведението ви да не е алчно; задоволявайте се с нещата, които имате. Защото сам Той е казал: „Никак няма да те оставя нито да те забравя“. (NKJ) 

3.3 ЦЪРКВАТА СЪЩО Е ИЗПРАТЕНА.

Матей 10:16

„Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци. Затова бъдете  разумни като змиите, и безвредни като гълъбите. (NKJ)   

Йоан 20:21

Тогава Исус пак им каза: Мир да бъде на вас: Както Моя Баща изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. (KJV) 

Йоан 17:18

„Както Ти прати Мене в света, Аз също пратих тях в света. (NKJ)

3.4 НА ЦЪРКВАТА СЪЩО Й Е ОБЕЩАНА ПОБЕДА.

2 Коринтяни 2:14

Но благодаря на Бог, Който винаги ни води в триумф в Христос, и чрез нас разпръсква благоуханието от познанието на Него на всяко място. (NKJ)   

Матей 16:18

„И Аз също ти казвам, че ти си Петър, и на таза канара ще съградя Моята църква, и портите на Хадес няма да й надделеят“. (NKJ)   

1 Коринтяни 15:57

Но благодаря на Бог, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус    Христос. (NKJ)

4.1 ИЗПИТВАНЕ НА ДОБРОТО ПРОЯВЛЕНИЕ

Въпреки, че ангела нарече Гедеон мъж силен и храбър, Гедеон искаше знак, че Той беше ангела на Господа. Гедеон изпита свръхестественото. Повечето хора изпитват враждебните, неприятни проявления. Гедеон изпита доброто проявление – Той изпита ангела, който имаше добро слово за него. 

1 Йоан 4:1-3

1Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете, дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.

2По това познавайте Божия Дух: Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога,

3а всеки дух, който не изповядва, че Исус Христос е дошъл в плът не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега вече е в света. (NKJ)

Метода на Гедеон за изпитване носи важно приложение за църквата.

Той донесе три неща, за да изпита ангела: яре, безквасен хляб и супа.

Ярето е традиционния принос за грях. Безквасния хляб символизира Тялото на Христос (Неговата плът) и супата – Кръвта на Христос.

Пояждането на жертвата от огъня от канарата, беше доказателство за божествено приемане.

Тялото и Кръвта на Христос говорят за Неговото въплъщение, Неговото идване в плът, за да отнеме греховете на света. Гледайки на цялата сцена от перспективата на Новия Завет проявлението, което Гедеон видя е признание затова, „че Исус Христос е дошъл в плът”. Как ние прилагаме този принцип в ежедневния бараж на проявления, които виждаме в църквата днес?

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ПРОЯВЛЕНИЕТО – ОГЪН ОТ КАНАРАТА ПОЯДЕ ЖЕРТВАТА ЗА ГРЯХ. В ТОВА СЕ СЪСТОИ ТИПИЧНИЯ ТЕСТ – ДАЛИ ПРОЯВЛЕНИЕТО СЕ СПРАВЯ С ГРЕХА В ЖИВОТ ВИ. АКО СТЕ СЕ СМЯЛИ, ПЛАКАЛИ, ПАДАЛИ ПО ЗЕМЯТА И ТРЕСЯЛИ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ТЕЗИ „ОГНЕНИ” ПРЕЖИВЯВАНИЯ СА ПОГЪЛНАЛИ СКРИТИЯ ГРЯХ В ЖИВОТА ВИ. АКО НЕ, ТОГАВА ПРЕЖИВЯВАНЕТО ВИ Е БИЛО ФАЛШИВ ОГЪН ОТ ФАЛШИВА КАНАРА.

4.2 ИЗПИТАЙТЕ СЕБЕ СИ

4.2.1 Гедеон, по заповед на Господа трябваше да разруши олтара на Ваал първо в своя собствен дом. Преди да дръзнете да влезете в някое служение, справете се с незаконните олтари първо във вашия дом. Разрушете идолопоклонството и всяка недуховна практика първо във вашия дом.

4.2.2 Бих искал да забележите, че това, което Гедеон трябваше да разруши, беше олтара на неговия баща. Първо трябва да бъдат разрушени небиблейските традиции на вашето семейство, които са станали сегашна оперативна система, преди да се присъедините към духовно воюване срещу врага отвън.

4.2.3 Гедеон трябваше да разруши олтара и да съсече дървения образ. Той трябваше да се справи с оперативната система и фалшивото божество. Много често хората се справят с фалшивото божество (образа), но оставят олтара – оперативната система. Така ние намираме много „хинду-християни” в църквата. Те са предали образа, но все още притежават олтара – те оперират в мистицизъм, пристрастяване към лидерството (гуру системата) и зрителско взаимоотношение с Бог. Те имат олтара на хиндуизъм в своите домове и до него Бог от Библията.

4.2.4 Освен, че разруши незаконния олтар, Гедеон трябваше да построи олтар за Господа. Първо постройте олтар (църква) във вашия дом преди да се хвърлите в служение. Постройте го на канарата – Исус. Постройте го „според наредбата”, обърнете внимание на правилния ред и превъзходството. Гедеон трябваше да принесе всеизгаряне – започнете с принципите на жертва първо във вашия дом. Изградете новата оперативна система във вашия живот. Молитва, хваление, покаяние, покорство, жертва и др.

4.3 ИЗПИТЪТ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК ( ПРИЗНАВАНЕТО)

4.3.1  

Ако не си поставен човек, способен ли си да застанеш зад поставения човек – човек, който Бог е помазал (поставил). Авиезерците, Манасия, Асир т.н. се събраха зад Гедеон. Авиезерците веднъж му се опълчиха, сега се събраха зад Гедеон. Те разпознаха Духа на Господа върху него. Способен ли си да разпознаеш Духа на Господа върху човека за лидерство? Много от хората, на които говоря са толкова против поучението за поставения човек, защото са срещу следването на човек. Те ми казват, че те следват само Исус. Същите хора дават абсолютното си подчинение на езическите си шефове на работното място. Те казват, че това поучение е от Стария завет. Приятели, Стария завет е два пъти по-дебел от Новия завет – ние би трябвало да прекарваме два пъти повече време да изучаваме тези неща, които са написани за наше предупреждение и поука. Забележете следващите писания: 

2 Тимотей 3:16  

Цялото Писание е даден чрез вдъхновение от Бог, и полезно за поучение, за порицание, за корекция, за обучение в правдата, (NKJ) 

1 Коринтяни 11:1

А вие трябва да следвате моя пример, както съм аз следвам Христос. (TLB)

Бъдете мои имитатори, както аз съм на Христос.(RSV)   

Имитирайте ме, така както и аз имитирам Христос.(NKJ)              

Следвайте моя пример, както аз следвам примера на Христос.(NIV)  

Бъдете мои имитатори, така както аз също съм на Христос.(NAS)  

Бъдете последователи на мен, както и аз съм на Христос.(KJV) 

ПОДРАЖАВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ ЧОВЕКА, КОЙТО БОГ Е ОПРЕДЕЛИЛ ДОКАТО ТОЙ СЛЕДВА ХРИСТОС. ЗАПОМНЕТЕ: БОЖИЯТ МЕТОД Е ЧОВЕШКИ СЪД.

4.3.2  

Ако наричаш себе си поставен човек, това потвърдено ли е от хората, които са събрани около теб? Ако нямаш никакви последователи, прецени твоята позиция. Може и да си призван да застанеш зад някой друг поставен човек. Ако имаш последователи увери се, че това са овце – не кози, прасета, змии или скорпиони, които нямат никакъв копнеж по Божието Слово. Те ще те заблудят, като ти дават фалшиво възприемане на твоя призив. 

4.4 ИЗПИТЪТ НА ГЛАСА

Днес има много гласове, които говорят и се опитват да хванат нашето внимание. Ако искаш да се придвижиш в твоята позиция на силен и храбър мъж, трябва да се справиш с въпроса на наивността. Повечето хора приемат всеки свръхестествен глас, като гласът на Бог. Те са неквалифицирани в разпознаването. Гедеон използва руното (вълната), защото не искаше никой да го заблуди.

Гедеон искаше да тества „както Ти каза”. Той искаше по някакъв начин да тества гласа. Той искаше да бъде воден от росата. Ако росата беше само върху руното, тогава той знаеше, че това е гласът на Бога. Ако росата на следващия ден беше само върху земята, то тогава това би било убедително доказателство за него, че Бог е говорил. Той разпозна росата чрез ВОДАТА.

Сега, росата от небето е символ на Светия Дух, а водата е логичен символ на БОЖИЕРО СЛОВО.

За Гедеон росата и водата бяха едно. Приятели, ние също трябва да бъдем водени от Духа  – росата на Бог. 

Римляни 8: 14

Понеже, които са водени от Божия Дух, те са Божии синове. (NKJ)

ДУХЪТ (ГЛАСЪТ – РОСАТА) и СЛОВОТО (ВОДАТА) трябва да са в съгласие.   

1 Йоан 5:8

Защото има три, които свидетелстват на небето: Татко, Словото, и Святия Дух;; и тези три са съгласни. (NKJ) 

4.5 ИЗПИТЪТ НА СТРАХА

Безпокойството и безредиците са резултат от страха. Ние сме във война. Хората със слаби умове няма да устоят в тази битка. Припомнете си Божието слово към Исус Навин: 

Исус Навин 1:6  

„Бъди силен и смел; защото ти ще разделиш в наследство на тези хора земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам“. (NKJ)

Бог поиска страхливите да се отделят наведнъж.

22 000 човека напуснаха. 10 000 останаха. Ти от този вид хора ли си, които остават когато множеството си тръгва? Ако останеш след като множеството напусне, това означава, че няма никакъв страх в теб. Това означава, че ти разбираш: 

2 Тимотей 1:7

Защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и на здрав ум. (NKJ)  

Това означава, че твоята сила не е в множеството, а в Бог. Страхливите винаги се движат в големи тълпи.

Допълнителното изискване към теб, за да бъдеш силен и храбър мъж е силата да се отделяш от страхливите. Твърде често сантименталността ни принуждава да носим страхливите на бойното поле. Това е свръх багаж, който може да изложи на опасност твоята собствена победа в целите на Бог.

Страхът е заразителен. Страхливият предизвиква страх. Десетте шпиони, които се завърнаха от Обещаната Земя предадоха страха си върху цяла нация. 

4.6 ИЗПИТЪТ НА ВОДАТА

Този тест намали тълпата от 10 000 на 300. Водата е картина на Божието Слово. Забележете, че всички пиха от водата, но само 300 бяха избрани. Отделянето беше въз основа на начина, по който пиха от водата. Имаше две отделни групи: онези които лочиха, като поднесоха ръка до устата си и онези които се наведоха на коленете си, за да пият вода. Разликата беше скоростта с която пиеха. Онези, които използваха ръцете си очевидно бяха по-бързи от онези които се наведоха на колене. 30та бяха по-бързи от останалите в достъпа си до водата. Религиозната позиция дисквалифицира останалите. Тук има две картини на истини свързани с 300та:

– Целта на Бог бе по-голяма от тяхната жажда.

– Те имаха бърз достъп до водата – Божието Слово (откровението).

Тези два принципа са важни в определянето на силата ви в царството на Бога. Задвижени ли сте от целите на Бог или от своите собствени плътски желания? Не е нещо необичайно да си намерите много духовни дейности, задвижвани от дълбоки плътски желания, като известност, щастие и желание да се докажете на останалите.

Това е ден на голямо просветление в Божието Слово. Ние наричаме това откровение, въпреки че не означава това в истинския смисъл на думата. Колко сте бързи в достъпа си до това просветление? Има много, които 

2 Тимотей 3:7

винаги се учат, а никога не могат да дойдат до познаване на истината. (NKJ)

Исус смъмри двамата по пътя за Емаус за тяхната мудност. 

4.7 ИЗПИТЪТ НА ХЛЯБА

Някой от вражеския лагер видя пита хляб разрушаваща мадиамския лагер. Забележете, той не видя 300 пити хляб. Този един хляб бе еквивалентен на меча на Гедеон. По-рано Бог обеща на Гедеон, че ще порази мадиамците като един човек. 

Съдии 6:16

Но ГОСПОД му каза: „Непременно Аз ще бъда с тебе, и ти ще поразиш мадиамците като един човек“. (NKJ)

Това не означаваше, че Гедеон щеше да направи това сам. Тази една пита хляб отговаряше на меча на Гедеон, което беше еквивалентно на Гедеон и неговите 300 мъже.

Ако ще сме мощни, то принципа на хляба трябва да бъде осъзнат в нашия живот. 

1 Коринтяни 10:17

Защото ние, въпреки че сме мнозина, сме един хляб и едно тяло; понеже всички участваме в този един  хляб. (NKJ)  

Поколението, което е безстрашно, движено от целите и достъпа до Божието Слово бързо трябва да функционира в единство като един хляб. Забележете, че не събралите се 32 000 бяха един хляб, а Гедеон и неговите 300 мъже. 

4.8 ИЗПИТЪТ НА ТРОМПЕТА

Всеки човек имаше тромпет в ръката си. Всеки човек можеше да възпроизведе същия звук. 300та човека можеха да възпроизведат същия звук като техния лидер. Това е символична картина на всички да казват едно и също нещо. 

1 Коринтяни 1:10

Сега моля ви, братя, чрез името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите едно и също нещо, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в едно и също отсъждане. (NKJ)

Това е позиция която разрушава доктриналния спор. 

4.9. ВТОРИЯТ ИЗПИТ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК – СЛЕДВАНЕ НА ЛИДЕРА

„гледайте мене и правете като мен”

4.9.1  

Гедеон им каза, правете каквото аз правя и казвайте каквото аз казвам. Истинския лидер ще ПРАВИ и КАЗВА. Повечето лидери могат само да говорят – те нямат практична теология.

Исус вършеше и двете. 

Деяния 1:1

Първата повест написах, о Теофиле, за всичко което Исус започна да върши и да учи. (NKJ) 

4.9.2

Истинският поставен човек (лидер) изисква имитиране. Неговият начин на живот е пример, който може да бъде следван. 

1 Коринтяни 11:1

Имитирайте ме, както и аз имитирам Христос. (NKJ) 

4.10 ИЗПИТЪТ НА СТОМНАТА (ПРЪСТНИЯ СЪД)

Факлите (светлината) бяха скрити в пръстен съд. Тръбите свиреха силно и пръстните съдове бяха счупени едновременно. Внезапното излагане на светлината и звука от тромпетите на Гедеоновите мъже предизвика объркване във вражеския лагер.

Те се избиваха.

300та човека счупиха съдовете заедно, показвайки светлината която беше скрита. 

2 Коринтяни 4:7

А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, така че превъзходството на силата да може да  е от Бога, а не от нас. (NKJ) 

Колосяни 1:27

На тях Бог пожела да разкрие какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците: която е Христос във вас, надеждата на славата. (NKJ) 

Йоан 8: 12

Тогава Исус пак им говори, казвайки: „Аз съм светлината на света. Който Ме следва няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота. (NKJ) 

Матей 5:16  

Нека вашата светлина така да свети  пред хората, за да могат виждат добрите ви дела и да прославят вашия Баща в небето“. (NKJ)  

Ние сме пръстни съдове. Христос е съкровището, светлината вътре в нас. Матей 5:16 ни инструктира да позволим на нашата светлина да свети. Единият от начините да направим това е като счупим пръстните съдове – доведете вашето тяло и душа до покорство и смирение. Общото смирение/съкрушение ще позволи светлината на Христос да свети в нас. Непокътнатия съд, който е символ на гордост няма да позволи светлината на Христос да бъде видяна. Бог ще се съпротиви на горда църква. Такава църква е като Хъмпти Дъмпти висяща на вашата стена (Хъмпти Дъмпти е яйце от известно английско, детско стихче). Когато църквата падне, никой апостол или пророк няма да е в състояние да я събере отново.

До тук ето какво видяхме:

300 безстрашни мъже, по- скоро задвижени от цел отколкото от плътски желания, бързо достигащи до откровение, всички подчинени на поставения от Бог лидер, всички казващи едно и също нещо и смирили себе си заедно – ТОВА Е ЕДИНИЯ ХЛЯБ НА БОГ.

Този един хляб порази врага, който беше многоброен като скакалци. 

Съдии 7:12

А мадиамците и амаличаните, всичките източни жители бяха разпрострени в долината многобройни като скакалци; и камилите им бяха безбройни, като пясъка край морето. (NKJ)

300ТА МЪЖЕ УПРАЖНИХА ВЛИЯНИЕ ОТВЪД ТЯХНАТА ЧИСЛЕНА СИЛА. 

4.11 ТРЕТИ ИЗПИТ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК

Хората поискаха Гедеон да ги управлява. Без никакво съмнение, Гедеон сега беше знаменитост. Той мина и най-последния изпит за поставения човек. Той не използва своята победа да си присвои Божията позиция в живота на хората – той декларира: „Нито аз ще владея над вас – Господ ще владее над вас.” 

 

 

Copyright © Dr. S. Y Govender                                                                                                                  Превод: Емил Енчев