ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

Малахия 3:10-12

10„Донесете всички десятъци в хранилището, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега в това“, казва ГОСПОД на войнствата, „Дали няма да отворя небесните прозорци, и да излея за вас такова благословение, че да няма достатъчно място къде да го приемете.

11„И ще смъмря поглъщателя заради вас, така че да не унищожава плода на земята ви, нито лозата да не успява да ви дава плода си на полето“, казва ГОСПОД на войнствата;

12„И всичките народи ще ви наричат благословени, защото ще бъдете желателна земя“, казва ГОСПОД на войнствата. (NKJ)

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЗА ДЕСЯТЪКА:

  • ОТВОРЕНИ ПРОЗОРЦИ
  • ПРЕЛИВАЩИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
  • СМЪМРЯНЕ НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – ВОДЕЩО ДО ПЛОДОВИТОСТ В ПОЛЕТО ВИ.
  • ВСИЧКИ НАРОДИ ЩЕ ВИ НАРИЧАТ БЛАГОСЛОВЕНИ
  • ЩЕ БЪДЕТЕ ЖЕЛАТЕЛНА ЗЕМЯ 

Десятъкът съществуваше преди закона. Авраам даде десятък на Мелхиседек.

Битие 14:18-20

18Тогава Мелхиседек, цар на Салим, донесе хляб и вино; той беше свещеник на Всевишния Бог.

19И той го благослови, и му каза: „Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Притежател на небето и на земята;

20И благословен да бъде Всевишния Бог, който предаде враговете ти в ръката ти“. И той му даде десятък от всичко. (NKJ) 

Благословението на Авраам беше хляб, вино и избавление от враговете му. Авраам даде десятък, след като беше благословен. Неговият десятък беше изявление за неговото избавление. Авраам не даде десятък, за да бъде избавен. Той даде десятък, защото беше благословен.

Левит 27:30

А всичкият десятък от земята, дали ще е от семето на земята, или от плода на дърветата, е на ГОСПОДА. Той е свят на ГОСПОДА. (NKJ) 

Левит 27:32

А що се отнася до десятъка от едрия и дребния добитък, от всичко, което минава под тоягата, десетата част да бъде свята на ГОСПОДА. (NKJ)

Под закона десятъкът беше действие на покорство. Благословенията се активираха чрез покорство (Второзаконие 28). Понеже десятъкът принадлежеше на Бог, връщането му на Господ беше действие на покорство. Благословението на това действие на покорство е изложено по-горе.

БЕЗ СЪМНЕНИЕ ДЕСЯТЪКЪТ АКТИВИРА БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ДОРИ И ДА СЕ ВРЪЩА С ЕДИН ЗАКОНЕН НАЧИН НА МИСЛЕНЕ.

Дори невярващи, които живеят според този принцип, са благословени.

НОВИЯТ ЗАВЕТ Е ЕДИН ПО-ДОБЪР ЗАВЕТ С ПО-ДОБРИ ОБЕЩАНИЯ.

КАТО ВЪЗРОДЕНИ ВЯРВАЩИ НИЕ ОСЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ВСИЧКО ПРИНАДЛЕЖИ НА ГОСПОД – НЕ САМО ДЕСЯТЪКЪТ.

1 Коринтяни 10:26

…защото „Господна е земята и всичко, каквото има в нея“. (NKJ)

НИЕ ОСЪЗНАВАМЕ, ЧЕ СМЕ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ БОГ – НЕ ОТ СЕБЕ СИ.

1 Коринтяни 6:19-20

19Или не знаете, че тялото ви е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бог, и вие не сте свои си?

20Защото сте купени с цена; затова прославете Бог в тялото си и в духа си, които са Божии. (NKJ) 

Римляни 14:8

Защото ако живеем, живеем за Господа; и ако умираме, умираме за Господа. Затова, умираме ли, или живеем, ние сме Господни. (NKJ)

НИЕ ОСЪЗНАВАМЕ НАШАТА ПОЗИЦИЯ – НИЕ СМЕ В НЕГО:

Деяния 17:28

„…защото в Него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са казали, Защото сме и Негово потомство“. (NKJ)

ПОРАДИ ОСЪЗНАВАНЕТО НА ГОРНОТО, ЖИВОТЪТ НИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ:

2 Коринтяни 5:15

…и Той умря за всички, така че онези, които живеят, да не живеят повече за себе си, а за Оня, който е умрял за тях и отново е възкръснал. (NKJ) 

Галатяни 2:20

Разпънат съм с Христос; не съм вече аз този, който живее, а Христос живее в мен; и животът, който сега живея в плътта, живея го с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе Си за мен“. (NKJ)

МАКЕДОНСКАТА ЦЪРКВА ОСЪЗНАВАШЕ ТОВА:

2 Коринтяни 8:5

И те не само дадоха, както се надявахме, но те първо предадоха себе си на Господа и след това и на нас чрез Божията воля. (NKJ)

АПОСТОЛ ПАВЕЛ УЧЕШЕ ТОВА.

Римляни 12:1

Затова ви умолявам, братя, чрез Божиите милости, да представите телата си в жива жертва, свята, приемлива за Бог, което е вашето разумно служение. (NKJ)

КАТО НОВОЗАВЕТНИ ВЯРВАЩИ НИЕ СМЕ ПРИНОСЪТ И ЖЕРТВАТА. ПОНЕЖЕ СМЕ ПРЕДАЛИ СЕБЕ СИ, НИЕ МОЖЕМ ДА ДАДЕМ ВСИЧКО, КОЕТО ПРИТЕЖАВАМЕ, НА БОГ. (ПАВЕЛ ПРЕДДЕ СЕБЕ СИ И ПРИТЕЖАНИЯТА СИ – 2 Коринтяни 12:15 – …ще харча и ще се похарча.)

ПРОБЛЕМ: НИЕ ИСКАМЕ ХОРА, КОИТО НЕ СА СЕ ПРЕДАЛИ НА ГОСПОД, ДА ДАВАТ ДЕСЯТЪК.

КОГАТО ПРЕДАДЕТЕ СЕБЕ СИ НА ГСОПОД, ВИЕ ЖИВЕЕТЕ ОТВЪД ДЕСЯТЪКА.

Римляни 3:31

Тогава чрез вяра анулираме ли закона? Със сигурност не! Точно обратното, ние установяваме закона. (NKJ)

В ТОЗИ КОНТЕКСТ ВСЕКИ АСПЕКТ НА ЗАКОНА Е ИЗПЪЛНЕН В НАС. КОГАТО ВИЕ ПРЕДАВАТЕ СЕБЕ СИ НА ГОСПОД, ВИЕ СЕ ПРИДВИЖВАТЕ ОТВЪД ФАРИСЕИТЕ. ФАРИСЕИТЕ ДАВАХА ДЕСЯТЪК, ВИЕ ЩЕ ГО ПРАВИТЕ ПО-ДОБРЕ.

Матей 5:20

„Защото казвам ви, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, по никакъв начин няма да влезете в небесното царство“. (NKJ)

ФАРИСЕИТЕ МОЖЕХА ДА МУ ВЪРНАТ ДЕСЯТЪКА, НО НЕ МОЖЕХА ДА ПОЖЕРТВАТ СЕБЕ СИ НА БОГ – ТОЙ ВСЕ ПАК ОБИЧАШЕ ДЕСЯТЪЦИТЕ ИМ, НЕГОВАТА ПОЗИЦИЯ И Т.Н.

ТАЗИ ПОЗИЦИЯ В НЕГО, ПРИТЕЖАНИЕ ОТ НЕГО, НОСИ ПРЕДАВАНЕ НА БЛАГОДАТ ДА ПРЕДАДЕШ ВСИЧКО НА БОГ.

КОГАТО ПРЕДАДЕТЕ СЕБЕ СИ, БОГ ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ В И ЧРЕЗ ВАС. (КОНТЕКСТЪТ НА ФИЛИПЯНИ 2 Е СЕБЕОТРИЧАНЕ.)

Филипяни 2:13

…защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение. (NKJ)

КОГАТО БОГ РАБОТИ ВЪВ ВАС, ВИЕ СПИРАТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В ЛЕГАЛИЗЪМ.

Римляни 8:14

Защото, които са водени от Божия Дух, те са Божиите синове. (NKJ)

ВИЕ ПОВЕЧЕ НЕ КОПНЕЕТЕ ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ВИЕ СТЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ. ТОВА СЕГА НИ ОТВЕЖДА ОТВЪД БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА ПРОЗОРЕЦА ОТ МАЛАХИЯ 3.

Римляни 15:29

Но знам, че когато дойда при вас, ще дойда в пълнотата на благословението на евангелието на Христос. (NKJ)

ОТВАРЯТ СЕ ВРАТИ, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ДИСТРИБУТОР НА БЛАГОСЛОВЕНИЯ.

ПОВЕЧЕ НЕ ЖИВЕЕТЕ ПОД ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ, А ПОД ОТВОРЕНО НЕБЕ.

Деяния 7:55-60

55А той, бивайки пълен със Святия Дух, се взря в небето и видя Божията слава и Исус, стоящ от дясната страна на Бог,

56и каза: „Ето! Виждам небесата отворени и Човешкия Син, стоящ от дясната страна на Бог!

57Тогава те извикаха със силен глас, запушиха си ушите и се втурнаха към него в единодушие;

58и го завлякоха извън града, и го замеряха с камъни. А свидетелите сложиха дрехите си в краката на един младеж на име Савел.

59И те хвърляха камъни по Стефан, докато той призоваваше Бог и казваше: „Господи Исусе, приеми духа ми“.

60После коленичи и извика със силен глас: „Господи, не ги натоварвай с този грях“. И когато каза това, той заспа. (NKJ)

СТЕФАН ВИДЯ НЕБЕСАТА ОТВОРЕНИ, ПОНЕЖЕ ПРЕДАДЕ СЕБЕ СИ.

ЙОАН ВИДЯ НЕБЕТО ОТВОРЕНО, ПОНЕЖЕ СЕ ОТРЕЧЕ ОТ СЕБЕ СИ ЗАРАДИ ЕВАНГЕЛИЕТО

Откровение 1:9

Аз, Йоан, ваш брат и участник в скръбта и царството, и търпението на Исус Христос, бях на острова, наречен Патмос, заради Божието слово и заради свидетелството на Исус Христос. (NKJ) 

Откровение 4:1

След това погледнах, и ето, една врата стоеше отворена в небето. И първият глас, който чух като тръба, говорещ с мен, каза: „Ела тук, горе, и Аз ще ти покажа това, което трябва да стане след това“. (NKJ)

КОГАТО ИСУС СЕ ОТРЕЧЕ ОТ СЕБЕ СИ ПРЕД ЙОАН КРЪСТИТЕЛ – НЕБЕСАТА СЕ ОТВОРИХА.

Матей 3:13-16

13Тогава Исус дойде от Галилея при Йоан на Йордан, за да бъде кръстен от него.

14А Йоан се опитваше да Го спре, казвайки: „Аз имам нужда да се кръстя от Теб. И  Ти ли идваш при мен?“

15Но Исус отговори и му каза: „Остави да стане сега така, защото това е подобаващо за нас да изпълним цялата праведност“. Тогава той Го остави.

16Когато се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и ето, небесата се отвориха за Него и Той видя Божия Дух да се спуска като гълъб и да слиза върху Него. (NKJ)

ДАВАНЕТО НА ДЕСЯТЪК ОТ ЕДИН ЗАКОНЕН НАЧИН НА МИСЛЕНЕ, ЗА ДА БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ, Е КРАЖБА – МИНАВАНЕ  ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА.

ЗАЩО ДА МИНАВАТЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА, КОГАТО МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ ОТВОРЕНО НЕБЕ.

 

 

Др. Сеги Говендър

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови