ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ТЪЛКУВАНЕ

ПРИЧИНИ ЗА ЛИПСАТА НА ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА В РЕФОРМАЦИЯТА:

  • ЛИПСА НА РЕКЛАМИРАНЕ НА „ХАРИЗМАТИЧНИ“ ЧУДЕСА.

Нa чудесата и знаменията не им е дадено видно признаване в дома на реформацията, въпреки че се случват. Отделните хора в дома на реформацията биха дали много свидетелства за Божиите чудеса и т.н., ако бъдат лично попитани. Вместо това Бог е рекламиран и уважаван над всичко друго.

  • СЛЕПОТА ЗА НАСТОЯЩИТЕ ЧУДЕСА НА БОГ

Чудесата и знаменията на реформацията са различни от тези от миналото.

Миграцията от погрешните позиции е само по себе си едно от най-големите знамения и чудеса. Една точна позиция в Бог превъзхожда всяко знамение или чудо.

Езекиил 12:2

2„Сине човешки, ти живееш посред бунтовен дом, който има очи да вижда, но не вижда; и има уши да чува, но не чува; защото те са бунтовен дом. (NKJ) 

Езекиил 12:5-6

5„Копай през стената пред очите им и изнеси притежанията си през нея.

6Носи ги пред очите им и ги изнеси в полумрак; да покриеш лицето си, за да не можеш да виждаш земята, защото те направих знамение за Израилевия дом“. (NKJ) 

Езекиил 24:24

24И така Езекиил е знамение за вас; според всичко, което е правил, да правите и вие; и когато това стане, ще знаете, че Аз Съм Господ БОГ“. (NKJ) 

Езекиил 24:27

27„В онзи ден устата ти да бъде отворена към този, който е избягал; да говориш и повече да не мълчиш. Така ще бъдеш знамение за тях и те ще познаят, че Аз Съм ГОСПОД“. (NKJ)

ТОЧНО КАКТО ЕЗЕКИИЛ БЕШЕ ЗНАМЕНИЕ ЗА ИЗРАЕЛ, АПОСТОЛСКИТЕ ХОРА И ОНЕЗИ, КОИТО МИГРИРАТ В БОЖИИТЕ ЦЕЛИ, ДНЕС СА ЗНАМЕНИЕ ЗА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ЦЪРКВАТА.

  • ПЪРВО СТРУКТУРНА ПРОМЯНА

За да бъде славата на последния дом по-велика от славата на предишния дом, първо е необходима структурна промяна – за да се задържи по-голямата слава.

Матей 9:17

Нито хората наливат ново вино в стари мехове. Ако го направят, кожите ще се пръснат, виното ще изтече и меховете ще се разрушат. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват. (NIV)

Бог желае структурата на църквата първо да се промени, за да могат да бъдат изляти новите измерения на Святия Дух във „времена на освежаване“. Той увеличава капацитета на църквата.

Бог придвижва църквата от елементарни неща към съвършенство. На усъвършенстваната църква ще й бъдат поверени изключителни чудеса.

Изключителни чудеса ще следват вярващите.

  • СРЕДА НА НЕВЕРИЕ

Преобладаващата култура на неправда и неверие пречи на изявяването на Святия Дух.

Матей 13:54-58

54И когато дойде в Своята страна, Той ги поучаваше в синагогата им, така че те се удивиха и казаха: „Откъде е получил този Човек тази мъдрост и тези мощни дела?

55„Не е ли това синът на дърводелеца? Майка Му не се ли казва Мария? И братята Му Яков, Йосиф, Симон и Юда?

56„И сестрите Му не са ли всички с нас? Откъде тогава този Човек е получил всичко това?“

57Така че те се съблазниха в Него. А Исус им каза: „Пророкът не е без почит, освен в своята страна и в своя си дом“.

58И Той не извърши много мощни дела там поради неверието им. (NKJ)                 

Лука 4:25-27

25„Но казвам ви наистина: имаше много вдовици в Израел в дните на Илия, когато небесата се затвориха за три години и шест месеца и имаше голям глад по цялата земя;

26„но при никоя от тях не беше изпратен Илия, освен при една жена, която беше вдовица в Серепта, в областта на Сидон.

27„И много прокажени имаше в Израел по времето на пророк Елисей, но никой от тях не беше очистен освен сириецът Неаман“. (NKJ)

Това настоящо поколение гледа на временните неща. То не може да се фокусира на вечните неща.

2 Коринтяни 4:18

…докато не гледаме на нещата, които се виждат, а на тези, които не се виждат. Защото нещата, които се виждат, са временни, а тези, които не се виждат, са вечни. (NKJ)

  • НУЖДА

Филипяни 4:19

И нека Бог да снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава чрез Исус Христос. (NKJ)

Бог снабдява нуждата. Ако няма парализа, не идвайте на конференция, очаквайки някой да стане от инвалидната количка.

  • ПРОМЯНА НА ДУХОВНОТО МЯСТО

Тази реформация е като придвижване от пустинята в обещаната земя. Това ново място няма манна, огнения стълб или облака. Изисква нов начин на живот: НАЧИН НА ЖИВОТ, ОСНОВАН НА СЛОВОТО.

Исус Навин 1:8

„Тази книга на Закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея ден и нощ, за да можеш да следиш да постъпваш според всичко, което е писано в нея. Защото тогава ще преуспяваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. (NKJ)

  • СЕГАШНОТО НАБЛЯГАНЕ:

ЕКИПИРАНЕ ВМЕСТО ЗАБАВЛЕНИЕ.

БОЖИЯТ ГЛАС ВМЕСТО ПРОЯВЛЕНИЯ.

ДАРИТЕЛЯТ ВМЕСТО ДАРБИТЕ.

БИБЛЕЙСКА ТОЧНОСТ ВМЕСТО ТРАДИЦИИ.

СЪВЪРШЕНСТВО ВМЕСТО ПРОСТО НОВО РАЖДАНЕ.

 

 

Др. Сеги Говендър

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови