Аз вярвам, че сме в нов сезон, което означава, че Бог иска да прави нови неща. Но за да направи нови неща, Той иска да променим разбиранията си, за да можем да това, което иска да прави. Той каза, че новото вино може да се налива само в нови мехове. Понеже ако го налеем в старите, то ще ги пръсне и отиват на вятъра и меховете и виното. Няма да говорим сега какво представляват меховете и какво виното. Основното нещо, на което искам да наблегна е, че ако не променим разбирането си за някои неща, не можем да бъдем адекватни за новите неща, които Бог иска да прави. Когато Исус започна служението Си, първите Му думи бяха: „Времето се изпълни и небесното царство наближи“. С това Той казваше, че идва нов сезон. Но вижте, това че има нов сезон, не означава, че автоматично всички са вътре. След това Исус продължи: „Покайте се и повярвайте в благовестието“. Ако искаш да разбереш Божието царство и да влезеш в него, ако искаш да разбереш новия сезон и да влезеш в него, трябва да започнеш от това място наречено покаяние. А това означава да промениш начина си на мислене и живота си в съответствие с промененото си мислене. Без тази стъпка не можеш да се надяваш на Божията милост, че ще влезеш в това, което Той прави сега.

И така, едно от основните неща, които трябва да променим в мисленето си е какво представлява църква. Сграда ли е? Организация ли е? Деноминация ли е? Надявам се до края на тази сесия да получим някои отговори за тези неща. Защо трябва да знаем какво представлява църквата? Защото, ако не знаем какво наистина представлява църквата, не можем да функционираме така както Бог е възнамерявал църквата да функционира. А ако църквата не функционира, много неща не могат да се случат на земята, както ще видим след малко.

Така че, днес, поне в тази сесия, аз имам две основни цели: 1. Да променим разбирането си за църквата. 2. След като го променим да започнем да живеем според новото разбиране, което ще отключи много неща за земята.

Има места в Новия завет, в които се дава точно определение какво е църквата. Аз ще прочета две от тези места. И вярвам, че ще придобием различна представа за целта и функцията на църквата. Някои от нещата може да ви се сторят странни, но не се борете с това. По-добре си записвайте и в къщи изучавайте Новия завет, размишлявайте върху това и Бог ще ви даде да разберете всичко. И не забравяйте, нов сезон е. Старото премина, всичко стана ново.

1 Тимотей 3:14-15: 14Надявам се скоро да мога да дойда при тебе. Но ти пиша това сега, 15така че, дори и да не мога да дойда скоро, да знаеш как трябва да живеят хората в семейството на Бог. Това семейство е църквата на живия Бог. А Божията църква е опората и основата на истината.

Тука виждаме, че се говори за семейството на Бог, което също се превежда в някои преводи и домът на Бог. Това е, което Бог е замислил църквата да бъде – семейство. Истинската църква не е религиозна институция, не е сграда. Тя е семейството, домът на живия Бог. Това, че църквата е Божия дом означава, че Той е планувал да живее в нея. Много хора имат представата, че Бог е някъде далече, некъде извън нашия свят, но тука се казва, че домът Му или мястото, където живее е църквата. Така че на първо място църквата е Неговото семейство или Неговия дом.

Второто нещо, което виждаме тука е, че църквата е опората или стълба и основата на истината. Църквата е призована да подкрепя истината, да я пази да не изчезне от земята. Църквата също е основата, върху която стои истината. Понеже църквата е в този свят, затова и истината може да е в света. Без църквата, истината няма на какво да стъпи.

Ефесяни 1:22-23: 22И покори всичко под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата, 23която е Неговото тяло, пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко.

Тука се казва, че църквата е тялото на Христос. За да бъде едно тяло живо, то се нуждае от дух, който да му дава този живот. Когато Бог сътвори тялото на Адам от земната пръст, то си лежеше безжизнено докато дъхът на Бог не беше вдъхнат в него. Така че, когато се казва, че църквата е Неговото тяло, това означава че Той възнамерява да живее в нея. Знаем, че Христос е дух, а духа е невидим. Единствения начин един дух да стане видим е чрез тяло. Така че църквата е призована да прави Христос видим в този свят. Как Го прави видим? Като живее по начина, по който Той иска тя да живее. Той не само живее в църквата, но също е и нейната глава. Това означава, че Той определя нейния начин на живот.

Тука се казва, че църквата е пълнотата на Христос. Но за да разберем каква е тази пълнота, първо трябва да разберем кой е Христос. Разбирането какво представлява църквата е тясно с вързано с разбирането кой е Христос.

В Матей 16 глава, Исус попита учениците Си дали са чували какво казват хората за Него. С други думи, искаше да чуете слуховете за Него. И това, което Му отговориха показва, че всички хора Го сравняваха с някого. Но аз мисля, че ние не можем да Го сравнявам с никого, защото Той е уникален. Не трябва да Го сравняваме с никого, всички трябва да се сравняват с Него.

И след това, Той ги пита какво мислят те, кой е Той според тях. Те Го познаваха като Исус, сина на Йосиф и Мария. Бяха Го виждали да върши някои чудеса, бяха Го чували да поучава. Но кой всъщност беше Той? Защо им зададе Той този въпрос? Защото Той е много важен за изграждането на Неговата църква. Църквата може да бъде изградена само върху това кой е Той.

Тогава Петър, най-бърз от всички, но с голяма увереност каза: „Ти Си Христос…“ Той не каза Исус, не каза Исус Христос, не каза Исус от Назарет. Каза: „Ти Си Христос“. Какво означава Христос? Означава помазания, или помазаника. По друг начин казано Той беше изпратения от Бог. Но кой беше този Христос, което означава помазаника и изпратения? Петър продължава и казва: „…Синът на живия Бог“.

Исус веднага се намеси и му каза, че е блажен. Това разбиране, това откровение носи блаженство. И след това му обясни, че плът и кръв не са му открили това. Ние не можем да ви открием кой е Той. Можем да ви обясняваме, можем да ви казваме и да ви показваме от Писанието, но само Татко, чрез Духът Си ви открива кой наистина е Той.

Ние си мислим, че едва ли не хората Го знаеха както нас днес, като Исус Христос. Но това не е истината. Те Го познаваха само като Исус, сина на Йосиф и Мария. Той дори каза на учениците си да не казват на никой, че Той е Христос.

След това Исус каза, че на тази канара ще съгради Своята църква. Коя канара? Това е откровението кой е Той. Върху това откровение, Той, Самият Той ще съгради църквата Си.

Така че какво представлява църквата? Това са хора, които имат откровение от Татко, чрез Святия Дух, кой в същност е Исус. Вижте, не става въпрос както сме си мислили до сега, да познаваме Исус. Ти можеш да ходиш с Исус и въпреки това да не Го познаваш. Помните ли двамата ученика на пътя за Емаус? Те ходеха с Него, дори си говореха, но не познаха, че беше Той. Трябва да отидем по-далеч. Кой всъщност е Исус? Той беше тялото на Този, който съществуваше преди да започне времето. И на откровението за това кой е Той, Той обеща, че ще започне да съгражда църквата Си, която какво беше? Неговото тяло. Така че това, което беше Исус за Христос, същото е и църквата за Него. Той каза, че Баща Му трябва да Му приготви тяло, за да може да бъде изявен. Първо беше тялото на човека Исус, сега е многосъставното тяло на Исус, в което живее Той.

Така че църквата е Неговото тяло, изпълнена с пълнотата на Този, който изпълва всичко във всичко.

Църквата е група от хора, които са получили това откровение кой е Христос. Получаването на това откровение е канарата, върху която Той обеща да изгради Своята църква. Тази дума църква означава събрание. Така че това е събрание от хора, имащи откровение кой е Христос. И това откровение ги поставя на канарата и Христос започва да ги изгражда като Своето тяло. Целта на изграждането е да могат тези хора с откровението да достигнат до единството на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота.

Църквата е тялото на Христос и като такова тя трябва да живее живота на Христос. Или с други думи казано, тя не само има послание, а самата тя е посланието. Това, което се опитва да каже на другите хора, тя го живее, иначе посланието няма сила. Ние не само четем и говорим Библията, а я живеем. Понеже Исус каза, че думите Му са живот – съдържат живот в себе си, но трябва и да се живеят, не само да се вярват или да се изповядват. В Евреи 4:12 се казва, че Божието Слово е живо и то действа. Така че това означава, че трябва да се живее. Ако Словото не стане плът и не заживее между хората, те няма как да видят славата Му.

Целта на църквата е да изяви славата на Господа. Тя го прави като става посланието, което проповядва и живее между хора това, на което иска да ги научи.

Христос, изпратен в тялото на Исус беше Словото, изпратено от Бог. Защо Го изпрати Бог? За да примири света със Себе Си чрез Него. Силата на изкуплението е посланието, което се изявява. То се изявява чрез говорене и чрез живот. Дявола знае силата, която се съдържа в това послание. Затова той се противеше на Исус, посредством религиозните хора, когато Той изявяваше истината от Бога. И стигна до там, че дори уби тялото на Исус, мислейки си, че по този начин ще сложи край на разпространението на посланието. Но вижте, апостол Павел каза, че Божието Слово или послание не може да бъде вързано, не може да бъде спряно. След това Христос изпрати Словото Си чрез многосъставното Си тяло – църквата.

Каква е целта на изпращането на посланието чрез църквата? Същата – примирението на хората от света с Бога. Да може всички, които са непокорни да станат покорни на вярата.

Изпращайки посланието Си чрез църквата, Той изпрати самата църква и й даде да изпълнява три основни роли в този свят.

  1. Свещеническа роля
  2. Пророческа роля
  3. Царска роля. 

Няма да влизаме в подробности в тези роли, само ще щриховаме някои неща.

Първо, трябва да разберем, че според 1 Петрово 2:9, всеки, който е приел Христос е наречен Негов свещеник. И не само е наречен, а е такъв. Ние трябва да гледаме на себе си като свещеници.

Като такива, ние имаме определени задължени и отговорности. Какви са те?

  1. Ходим при Бог от името на хората, което означава да се застъпваме за тях
  2. Отиваме при хората от името на Бог, като носим неговото послание на примирение
  3. Отговорност на свещеника е да поучава хората в закона на Бог. Така че, наша отговорност е да учим хората на Божиите пътища. Това включва да им казваме Божието слово, и също и да им го тълкуваме, защото докато човек не е новороден той въобще не може да разбира Бог. А след като се новороди трябва да порасне, за да го разбира на по-високо ниво. 

Като свещеници на нас ни е поверено посланието на примирение. Няма как хората да се примирят с Бог, ако не чуят посланието за примирение. Понеже в тях е изградена погрешната представа за лошия и несправедлив Бог, които не е загрижен за човечеството. И понеже Той е представян като такъв, хората предпочитат да си нямат работа с Него. Наша отговорност е да кажем и покажем, че Бог е любов. Най-силното чувство, което Той изпитва към човечеството не е омраза, а любов. Наша отговорност е да примирим хората с Бог. Те не Го търсят, не се интересуват от Него, но можем да им Го представим по такъв начин, че да ги накараме да се заинтересуват. Това правеше изпратения Христос в тялото на Исус. Той, като свещеник показваше какъв всъщност е Бог, и това пленяваше хората.

Изпълнявайки пророческата роля, ние носим посланието на Бог за хората. Целта е всички да се съобразят с Неговата воля.

В Битие 1:26, Бог каза: „Да създадем човека по Нашия образ, по наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята“.

В 28ст. виждаме, че Бог ги благослови, не ги прокле. Той ги благослови в момента на създаването им. Така че нашата цел не трябва да е да бъдем благословени, понеже ние вече сме. Бог ги благослови и им каза: „Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята“.

Така че това е Божията воля за нас, Божието намерение. Това е целта, за която Той ни е създал. Не се казва, че Бог каза: „Да създадем човека, за да може да Ни хвали, или само, за да си приказва с нас“. Той ни създаде за да владеем над всичко, което означава да царуваме. Ти си създаден, за да царуваш.

Но хората изгубиха позицията си. Как стана това? Това стана поради непокорство на Божието слово. Ако сме непокорни на Словото, не можем да царуваме. Колкото и да го четем, колкото и да го изповядваме и проповядваме, ако не живеем Словото губим позицията си.

За да бъдем това, което Бог ни е направил да бъдем, на първо място трябва да имаме разбиране за  това какво Той ни е направим да бъдем. И второ, трябва на всяка цена да живеем това, което Той ни е казал или заповядал.

Така че хората не се покориха на Бог, и все още не Му се покоряват. Това е падението. Човека не падна от небето, падна от позицията си. Затова Той изпрати Христос в тялото на Исус, за да спаси човека, или да го възстанови. Къде да го възстанови? На небето ли? Не. Да го възстанови в позицията му на това да управлява и да владее над всичко живо. Това е спасението – възстановяване на човека в това, за което е създаден.

За да бъде подходящ владетел, той трябваше да има и необходимите качества за това. Най-подходящия владетел в цялата вселена е Бог, нали? Затова Бог направи човека в Неговия образ и по Неговото подобие, за да може да бъде подходящ владетел на творението Му.

Това че го направи в Неговия образ и подобие означаваше, че Божия план за човека беше да бъде Негов представител.

Представителя е човек, който е изпратен от някого и е получил поръчение точно какво да каже и как да постъпва. Като представители на Бог ние говорим само това, което Той ни е поръчал и се държим по начина, по който Той ни е казал. Как знаем какво да говорим и как да се държим. Основния начин за узнаване на тези неща е като изучваме Библията.

Когато човек е изпратен като представител, с думите и държанието си той създава впечатление в тези, до които е изпратен, за този, който го е изпратил. Хората в този свят не четат Библия, не познават Святия Дух, те дори не могат да Го видят. Така че единствения начин да могат да имат някакво разбиране за Бог, и то правилно, е чрез Неговите представители.

Ние сме изпратени не само да кажем на хората, че Бог съществува, а да им покажем какъв е Той. Христос каза, че целта на нашето изпращане е да направим ученици от всичките народи. На какво трябва да ги учим? На всичко, което Той ни е заповядал. И когато научим всичките народи, те ще станат царства на нашия Господ, и тогава Той ще се върне на земята, понеже царството Му ще бъде завладяло цялата земя.

Така че това е нашето поръчение – да научим всичките народи. Каква е целта? Те да станат царствата на нашия Господ. Не е просто да имаме ученици. Целта е царството да се разпространи по цялата земя. Как се разпространява царството? Чрез ученичество. Като учим хората да пазят всичко, което Той ни е заповядал.

Това означава връщане обратно към първоначалната позиция на човека. Понеже пазенето на заповедите Му, или покорството ни към това, което Той казва, ще ни държи в позицията, за която сме създадени. Каква беше тя? Създадени по Неговия образ и подобие. Което означава, че приличаме на Него, или по друг начин казано, ние сме Негови синове. Създадени сме по този начин, за да владеем над всичко и по този начин да бъдем Негови представители и да показваме на цялото творение Неговите превъзходни качества.

Най-добрия начин да учим хората да пазят всичко, което Христос ни е заповядал е чрез взаимоотношение. Ние не сме против евангелизациите, но те не помагат за изграждането на ученици. Те са полезни, за да могат хората да чуят за Божия план за спасение, но не са крайната цел. Крайната ни цел винаги трябва да бъде да изградим хората в образа на Христос. А това става само чрез взаимоотношение.

Казахме, че църквата е семейство. Какво е водещото в едно семейство, за да бъде то здраво? Взаимоотношението, нали? Ние не се стремим просто да доведем хората в една сграда, на едно мероприятие наречено църква, да ги научим да пеят песни и да си дават членския внос. Не. Ние развиваме взаимоотношение с тях и им предаваме всичко, което имаме от Христос. Или по друг начин казано, предаваме им живота си. Няма как да правим ученици по друг начин.

Трябва много ясно да знаем целите си. Главната ни цел не е да имаме голяма църква. Исус никога не е говорил такива неща. Главната ни цел е царството Му да завладее цялата земя. Ето за това дойде Христос. Това говореше, за това живееше и за това умря. А как ще стане това? Като научим всичките народи да пазят заповедите Му. Или като ги направим ученици.

Така че правим на бързо едно обобщение.

Църквата е Божието семейство или дом. Тя е тялото, в което живее Христос. И не само живее, но е и главата й.

Като такава църквата е изпратена до народите по света, за да:

  1. Занесе посланието на примирение
  2. Да научи хората на Божията воля
  3. Да ги възстанови в позицията им, чрез изпълнение и пазене на Неговите заповеди
  4. Да направи ученици от всичките народи, и по този начин да разшири царството, за да може Исус да се върне.  

Искам да приключа с това. Ако не разширим царството Му, Той няма да се върне. Може много хора да виждат белезите за скорошното Му идване, може да има всякакви пророчества, но докато не разпространим царството Му по цялата земя, не Го чакайте. И това не означава само да отидем и да кажем на хората, че са грешни и ако не ходят на църква ще отидат в ада. Означава да ги направим Негови ученици, което означава да пазят заповедите Му.

Когато видите това, знайте, че Той е много близо.

 

 

08.11.2014

Емил Енчев