ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

УРОК 9 – (АВС)

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПРИТЧИ 31:10-31

ВЪПРОС

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ПОДЧЕРТАНИТЕ СТИХОВЕ ОБЯСНЕТЕ

ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА ЕДНА ИСТИНСКА ЦЪРКВА.

Притчи 31:10-31

10Кой може да намери добродетелна жена? Защото цената й е много по-голяма от рубини.

11Сърцето на мъжа й сигурно уповава на нея; така че няма да му липсва печалба.

12Тя му донася добро, а не зло през всичките дни на живота си.

13Търси вълна и лен, и с желание работи с ръцете си.

14Тя е като търговските кораби, носи храната си от далеч.

15При това, става докато е още нощ, и снабдява храна за домочадието си, и определената порция на слугините си.

16Разглежда нива, и я купува; от печалбите сади лозе.

17Опасва се със сила, и укрепва ръцете си.

18Тя схваща, че търгуването й е добро, и светилникът й не угасва през нощта.

19Простира ръцете си към хурката, и ръцете й държат вретеното.

20Разширява ръката си за сиромасите, да, протяга ръцете си към бедните.

21Не се бои от снега за дома си, защото цялото й домочадие е облечено с червени дрехи.

22Прави си гоблени; облеклото й е чист лен и мораво.

23Мъжът й е познат в портите, когато седи между старейшини на земята.

24Тя прави ленени дрехи и ги продава, и доставя пояси на търговците.

25Сила и чест са облеклото й; тя ще се радва в бъдещето.

26Отваря устата си с мъдрост, и на езика й е закона на благостта.

27Тя наблюдава пътищата на домочадието си, и не яде хляба на леността.

28Децата й стават и я наричат благословена; И мъжът й също, и той я хвали:

29Много дъщери са се справяли добре, но ти ги надмина всичките“.

30Обаянието е измамливо и красотата преминава; но жена, която се страхува от ГОСПОДА, тя ще бъде похвалена.

31Дайте й от плода на ръцете й, и нека собствените й дела да я хвалят в портите. (NKJ)

 

ОТГОВОРИ – ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА ( УРОК 9)

1. цената й е много по-голяма от рубини.

Това е признанието за скъпоценността на църквата. Църквата е по-скъпоценна от което и да е материално нещо. (РУБИНЪТ Е СИМВОЛ НА ЦЕННОСТ).

 • ЦЪРКВАТА ИМА СКЪПОЦЕНЕН СПАСИТЕЛ.

1 Петрово 2:7

Следователно, за вас, които вярвате, Той е скъпоценност; а за онези, които не се покоряват, „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла“, (NKJ)

 •  ЦЪРКВАТА Е ИЗКУПЕНА СЪС СКЪПОЦЕННАТА КРЪВ.

1 Петрово 1:18-19

18знаейки, че не изкупени с нетрайни неща, като сребро или злато, от вашето безсмислено поведение прието по традиция от вашите бащи,

19но със скъпоценната кръв на Христос, като на агне без недостатък и без петно. (NKJ)

 •  ВЯРАТА НА ЦЪРКВАТА Е ПО-СКЪПОЦЕННА ОТ ЗЛАТОТО.

1 Петрово 1:7

така че истинността на вашата вяра, бивайки много по-скъпоценна от златото, което се разваля, въпреки че се изпитва чрез огън, да излезе за хвала, почест и слава при разкриването на Исус Христос, (NKJ)

2 Петрово 1:1

Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на онези, които са получили еднаква скъпоценна вяра с нас чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос: (NKJ)

 •  ЦЪРКВАТА ИМА СКЪПОЦЕННИ ОБЕЩАНИЯ.

2 Петрово 1:4

чрез които ни се дадоха извънредно великите и скъпоценни обещания, за да може чрез тях да бъдете участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света. (NKJ)

 •  ЦЪРКВАТА Е ЗЕНИЦАТА НА ОКОТО МУ.

Захария 2:8

Защото така казва ГОСПОД на войнствата: „Той ме изпрати след славата, при народите, които ви ограбиха; понеже който докосва вас, докосва зеницата на окото Му. (NKJ)

ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА Е УНИКАЛНА. БЛУДНИЦАТА НЕ Е СКЪПОЦЕННА – ТЯ СЕ НАМИРА НА ВСЕКИ ЪГЪЛ.

РУБИНИТЕ СА ОТ ЗЕМЯТА – ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА Е РАЗПОЛОЖЕНА В НЕБЕСНИ МЕСТА.

РУБИНИТЕ СА ЧАСТ ОТ СЪТВОРЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА – ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА Е ИЗБРАНА ПРЕДИ СЪТВОРЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА.

БОГ ПОТВЪРЖДАВА БЛАГОВОЛЕНИЕТО СИ КЪМ ЦЪРКВАТА ЧРЕЗ МНОГО ПРОРОЧЕСКИ ИМЕНА – ВИЖ ИСАЯ 62.

2. Сърцето на мъжа й сигурно уповава на нея

Може да й се има доверие, когато е оставена сама.

Когато Мойсей остави народа на Израел, за да общува с Бог, народът падна в идолопоклонство.

Когато Петър бе сам, се отрече от Исус три пъти.

Когато Самуил се забави, Саул престъпи длъжността си като принесе всеизгаряния и мирни приноси.

Когато учениците бяха оставени сами, те се върнаха да ловят риба.

На повечето хора не може да им се има доверие, когато са оставени сами.

БОГ ИМА ДОВЕРИЕ НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА.

 • НА НЕЯ Й Е ПОВЕРЕНО ЕВАНГЕЛИЕТО.

1 Тимотей 1:11

според славното евангелие на блажения Бог, което беше  поверено на моето управление. (NKJ)

1 Солунци 2:4

Но както сме били одобрени от Бога да ни се повери евангелието, така говорим, не като да угаждаме на хората, а на Бога, Който изпитва сърцата ни. (NKJ)

 • НА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА СА Й ПОВЕРЕНИ ТАЛАНТИ.

(Матей 25:15-29)

3. няма да му липсва печалба.

Истинската църква е полезна. Отново се прилага притчата за талантите.

Йов 22:2

„Може ли човек да бъде полезен на Бога, въпреки че който е мъдър може да бъде полезен на себе си? (NKJ)

Ползата за Бог са душите, обърнати към праведността.

Ползата също така може да бъде разглеждана като количеството обрани плодове.

Йоан 15:2

„Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. (NKJ)

Йоан 12:24

„Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно; но ако умре, дава много плод. (NKJ)

Йоан 15:16

„Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да отидете и да принасяте плод, и плодът ви да остане; та каквото и да поискате от Татко в Мое име, да ви даде. (NKJ)

ТОВА Е ЦЪРКВАТА, ЧИЕТО СЕМЕ Е НА ДОБРА ПОЧВА И ПРИНАСЯ ПЛОД.

4. Тя му донася добро, а не зло, през всичките дни на живота си.

Вярната съпруга прави съпруга ú да изглежда добре. Вярната църква прославя Исус.

2 Коринтяни 3:2

Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, узнавано и прочитано от всичките хора; (NKJ)

Поведението на истинската църква оказва положително влияние върху мнението на света.

 • СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ПАВЕЛ ИМАШЕ ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ.

2 Солунци 3:7-9

7Понеже сами вие знаете, как трябва да ни следвате, защото ние не бяхме разюздани между вас;

8нито даром ядохме хляб у някого, но с труд и усилие работехме нощем и денем, за да не бъдем в тежест на никого от вас;

9не че нямаме право, а за да ви представим себе си пример за това как трябва да ни следвате.(NKJ)

 • СОЛУНСКИТЕ ВЯРВАЩИ СТАНАХА ПРИМЕР.

1 Солунци 1:7-8

7така че вие станахте пример на всичките вярващи в Македония и в Ахаия.

8Защото от вас се прогласи Господното слово, не само в Македония и Ахаия, но и на всяко място.

Вашата вяра в Бога се разпространи, така че няма нужда ние да казваме нещо за нея. (NKJ)

 • ПЕТЪР ЗАЩИТАВА ВЯРАТА.

2 Петрово 1:16-19

16Защото не следвахме хитро измислени басни, когато ви известихме силата и идването на нашия Господ Исус Христос, а бяхме очевидци на Неговото величие.

17Защото Той прие от Татко Бог почест и слава, когато от великолепната слава, когато дойде до Него такъв глас: „Това е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“.

18И ние чухме този глас, който дойде от небето, когато бяхме с Него на святата планина.

19И така, ние имаме пророческото слово потвърдено, което добре правите, че го държите като светлина, коя то свети в тъмно място, докато се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви; (NKJ)

 • ДРУГИ ПРИМЕРИ ЗА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА, КОЯТО ОБЛАГОДЕТЕЛСВА ХРИСТОС.

ДЕЯНИЯ 2:4-41/ ДЕЯНИЯ 4:4/ 1 ТИМОТЕЙ 1:12

ФАЛШИВАТА ЦЪРКВА ЗЛЕПОСТАВЯ ХРИСТОС.

2 Петрово 2:1-2

1Но имало е също лъжливи пророци между хората, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, дори отричайки Господа, Който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза унищожение.

2И мнозина ще последват техните разрушителни дела, поради които пътят на истината ще се похули. (NKJ)

Заради престъпните синове на Илий, хората презряха служението.

1 Царе 2:17

Така грехът на младежите беше много голям пред ГОСПОДА; защото хората се отвращаваха от ГОСПОДНАТА жертва. (NKJ)

5. Търси вълна и лен,

Вълната и ленът са символи на праведността. Истинската църква търси праведността. Тя поставя правилните неща над добрите. БЛУДНИЦАТА ТЪРСИ ПЛЪТСКО ЗАДОВОЛЯВАНЕ. ФАЛШИВАТА ЦЪРКВА ИМА ЕГИПЕТСКИ ГОБЛЕНИ В ДОМА СИ.

4 Царе 18:1-3

1В третата година на Израилевия цар Осия, Иловия син, Езекия, син на Юдовия цар, Ахаз започна да царува.

2Той беше двадесет и пет години на възраст, когато станя цар, и царува двадесет и девет години в Ерусалим. Името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.

3И той върши това, което бе право пред ГОСПОДА, според всичко, което баща му Давид беше извършил. (NKJ)

Както Езекия, страстта на вярната църква е да върши онова, което е право в очите на Бога.

Тази църква е удовлетворена църква.

Матей 5:6

Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. (NKJ)

6. с желание работи с ръцете си.

Това е практична църква. ТЯ РАБОТИ С РЪЦЕТЕ СИ, ДОКАТО БЛУДНИЦАТА РАБОТИ С КРАКАТА СИ.

Исая 58:6-7

6„Не е ли това постът, който Аз съм избрал:

да развързваш несправедливите окови,

и да разслабваш връзките на ярема,

да пускаш на свобода угнетените

и да счупваш всеки хомот?

7Не е ли да споделяш храната си с гладния,

и да даваш подслон на бедните скитници

когато видиш голия, да го обличаш,

и да се не криеш от своята плът и кръв? (NIV)

ТАЗИ ЦЪРКВА ПРАКТИКУВА СПРАВЕДЛИВОСТ (ВЪРШИ ПРАВИЛНИТЕ НЕЩА), ОСВОБОЖДАВА УГНЕТЕНИТЕ, СЧУПВА ХОМОТА (УМСТВЕНА КРЕПОСТ), ХРАНИ (КАКТО ДУХОВНО, ТАКА И ФИЗИЧЕСКИ), ДАВА ПОДСЛОН (ФИЗИЧЕСКИ И ДУХОВЕН – МЕСТНАТА ЦЪРКВА), ОБЛИЧА (ФИЗИЧЕСКИ И ДУХОВНО – ДРЕХИТЕ НА ПРАВЕДНОСТТА).

Тя е даваща църква.

ДЕЛАТА И ГОВОРЯТ ПО-СИЛНО ОТ ДУМИТЕ.

Откровение 2:2

Зная твоите дела, труда ти, търпението ти, и че не можеш да търпиш тези, които са зли. И си изпитал онези, които казват, че са апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци; (NKJ)

7. Тя е като търговските кораби,

Тя се свързва с народите. Тя се занимава с народите по света.

ТАЗИ ЦЪРКВА МОЖЕ ДА СЕ СПРАВЯ С ДЪЛБОКИ ВОДИ – ТЯ Е ДВИЖЕНА ОТ ЦЕЛ, ЗНАЕ НАКЪДЕ ОТИВА.

БЛУДНИЦАТА Е НА ЪГЪЛА НА УЛИЦАТА, ПРИЧАКВА МИНУВАЧИ, ТЪРСЕЙКИ КОГО МОЖЕ ДА ПОГЪЛНЕ.

Матей 28:19

Затова идете и направете ученици от всичките народи, (NKIV)

Тя е пълна с блага, за да благославя народите. Носи надежда на нациите.

Тя не е луксозен презокеански пътнически кораб, празен кораб или превозвач на токсични отпадъци.

8. тя носи храната си от далеч.

Тя не донася храната си само отвъд океана. Храната и идва от престола на Бога.

Галатяни 1:15-17

15А когато беше угодно на Бог, Който ме беше отделил от утробата на майка ми, и ме призова чрез благодатта Си,

16да открие Сина Си в мен, за да Го проповядвам между езичниците; аз веднага не се съветвах с плът и кръв:

17Нито се изкачих до Ерусалим при ония, които бяха апостоли преди мене; но заминах за Арабия, и пак се върнах в Дамаск. (KJV)

Павел проповядваше чрез откровение от Бог.

1 Коринтяни 11:23

Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох: че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб; (NKJ)

ФАЛШИВАТА ЦЪРКВА НЯМА ХРАНА – САМО ЕМОЦИОНАЛНО И ПЛЪТСКО ОПИЯНЕНИЕ.

9. При това, става докато е още нощ, и снабдява храна за домочадието си, и определената порция на слугините си.

Отнема ú време, докато приготви храната си (Божието Слово). Истинската църква счита храненето на овцете за една от най-важните си задачи.

Йоан 21:17

Казва му трети път: „Симоне, сине Йонов, обичаш ли Ме?“ Петър се наскърби за дето му каза трети път: „Обичаш ли Ме?“ И Му каза: „Господи, Ти знаеш всичко; Ти знаеш, че Те обичам“. Исус му каза: „Храни овцете Ми„. (NKJ)

10. Разглежда нива, и я купува;

Взима собствени решения.

Тази църква е самоуправляваща се.

Тя купува цялата нива, не само имането.

Матей 13:44

„Отново, небесното царство е като съкровище скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го, и поради голямата радост отива, продава всичко което има, и купува оная нива“. (NKJ)

11. от печалбите си сади лозе.

Тя е саморазмножаваща се.

ЛОЗЕТО  СЕ ВЪДИ САМО.

ЕДНА ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА СЕ НУЖДАЕ ОТ ПЕРИОДИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ – ЗАПОЧВА СЕ СЪЩОТО НЕЩО ОТНОВО И ОТНОВО. ВЕДНЪЖ СЛЕД КАТО ЛОЗЕТО Е НАСАДЕНО, НЕ ТРЯБВА ДА ГО ЗАСАЖДАТЕ ОТНОВО.

ЗАБЕЛЕЖКА: ТЯ НЕ КРАДЕ ЛОЗЕТО НА НЯКОЙ ДРУГ КАТО АХАВ.

12. Опасва се със сила, и укрепва ръцете си.

Тя е самоподдържаща се. Може да оцелее без щабна система.

13. Тя схваща, че търгуването й е добро,

Тя разпознава, че това, което Бог й дава е добро. Тази църква признава стойността на словото и дарбите, с които Бог я е благословил. Тя не имитира други църкви. Тя е оригинална.

ТЯ НЕ ВЗЕМА НАЗАЕМ, НЕ ПОДЦЕНЯВА, НЕ ПРЕГОВАРЯ, НЕ ПРОМЕНЯ ТОВА, С КОЕТО РАЗПОЛАГА – РАЗПОЗНАВА, ЧЕ ТЪРГУВАНЕТО И Е ДОБРО.

14. светилникът й не угасва през нощта.

Тя е работлива.

Псалм 119: 105

Твоето слово е светилник на краката ми, и светлина на пътеката ми. (NKJ)

Тя не се влияе от тъмнината.

Тя има мощно животворно слово, който действа в тъмнината.

Тя позволява на светлината й да блести – виж Исая 60.

15. Простира ръцете си към хурката, и ръцете й държат вретеното.

Разширява ръката си за сиромасите, да, протяга ръцете си към бедните.

Тя се простира, разширява се и се протяга. Тя винаги отива отвъд. Практична е.

Вярата й е истинска вяра.

Яков 2:20

Обаче искаш ли да познаеш, о глупави човече, че вяра без дела е мъртва? (NKJ)

ТЯ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОТИДЕ ОТВЪД ТАМ, КЪДЕТО ДРУГИ СА СПРЕЛИ.

ВИЖТЕ ОБЛАСТИТЕ НА МИГРАЦИЯ.

16. Не се бои от снега за дома си, защото цялото й домочадие е облечено с червени дрехи.

Тя не се страхува от студа. Не се страхува от падане отново в заблуда и отстъпване от вярата, защото домочадието й е покрито с кръвта на Исус (червени дрехи). Тази църква знае как да се справя с греха.

ТЯ ЗНАЕ КАК ДА ДАВА ЖИВОТ.

ТЯ НЕ Е УЯЗВИМА ЗА САТАНА.

17. облеклото й е чист лен и мораво.

Чист лен – праведност

Мораво – царственост

Тази църква разбира позицията си като ЦАРСКИ СВЕЩЕНИК.

1 Петрово 2:9

А вие сте избрано поколение, царско свещенство, свята нация, Неговите специални хора, за да възвестява хваленията на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина; (NKJ)

Царското служение на управление посред враговете й и свещеническото служение в служба на Господа служат за примери.

18. Мъжът й е познат в портите

Тя донася слава на съпруга си. Църквата оповестява Исус на влиятелни места.

Деяния 10:39-40

39„И ние сме свидетели на всичко, което Той извърши и в земята на юдеите и в Ерусалим, Когото убиха, като Го повесиха на дърво.

40„Него Бог възкреси на третия ден, и Го показа открито, (NKJ)

Деяния 10:42-43

42„И Той ни заповяда да проповядваме на хората,и да свидетелстваме, че Той е Този, Който е определеният от Бога да бъде Съдия на живите и мъртвите.

43„За Него свидетелстват всичките пророци, че чрез Неговото име, всеки, който повярва в Него, ще получи  прощение на греховете си“. (NKJ)

Деяния 20:24

„Но нищо от това не ме разклати; нито считам живота си за скъп, че да не мога да завърша пътя си с радост, и служението, което приех от Господ Исус, да свидетелствам за евангелието на Божията благодат. (NKJ)

ТЯ НЕ Е МЪЛЧАЛИВА ЦЪРКВА. СРАВНЕТЕ ЕРЕМИЯ, АПОСТОЛИТЕ, НАТАН, ЕСТИР С ЙОВ, ИЛИЙ И ЕЗЕКИЯ.

ТЯ ПОДКРЕПЯ СЪПРУГА СИ.

ФАЛШИВАТА ЦЪРКВА РЕКЛАМИРА СЕБЕ СИ.

19. Тя прави ленени дрехи и ги продава, и доставя пояси на търговците.

Ленените дрехи – символ на праведността.

Поясите – символ на истината.

Стоките, с които търгува църквата са праведност и истина. Тя разпространява праведност и истина.

ФАЛШИВАТА ЦЪРКВА ТЪРГУВА СЪС СЕБЕ СИ И С РЕЛИГИЯ – ОБРОЦИ И ВСЕИЗГАРЯНИЯ.

ПОГЛЕДНЕТЕ НЯКОИ ОТ НЕЩАТА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ДНЕС:

ХИПНОЗА, ЕФЕКТНИ ТРИКОВЕ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО, ЛЪЖЛИВИ ЧУДЕСА, ПОГРЕШНИ ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННИ КАМПАНИИ С ПАЛАТКИ И НА ОТКРИТО, КОИТО ПРЕДСТАВЯТ ЕДИН СЛАБ ИСУС, БЕДНИ СЦЕНКИ И ШУМНО, РАЗПАЛЕНО ГОВОРЕНЕ.

20. тя ще се радва в бъдещето.

Тя не вярва в моментното удоволствие. Способна е да чака нейните благословения.

Тя знае, че съпругът й ще я възнагради.

1 Коринтяни 2:9

Но както е писано: „Око не е виждало, нито ухо е чувало, нито са идвали в човешко сърце нещата, които Бог е приготвил за тия, които Го обичат„. (NKJ)

Евреи 10:35-37

35И така, не отхвърляйте увереността си, която има голяма награда.

36Защото ви е нужно търпение, та, като извършите Божията воля, да получите обещанието.

37„Защото още твърде малко време и оня, Който идва ще дойде, и няма да се забави. (NKJ)

Откровение 22:12

„И ето, идвам скоро, и наградата Ми е с Мене, да отплатя на всеки, според работата му. (NKJ)

РАДОСТТА ИДВА СУТРИН.

СЪПРУГЪТ ОЧАКВА ПЛОДОВЕТЕ.

ИМА РАДОСТ СЕГА ИМА И РАДОСТ И В БЪДЕЩЕТО.

21. Отваря устата си с мъдрост

Исая 50:4

„Господ БОГ ми даде езика на учените, за да зная как да говоря подходящи думи на изтощения. (NKJ)

Словата от тази църква са мъдри.

Яков 3:17

Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, непристрастна и нелицемерна. (NKJ)

РАЗПОЗНАВАНЕ, СТРАХ ОТ ГОСПОДА, РАЗБИРАНЕ И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ЗЛОТО, КОИТО СА НЯКОИ ОТ ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЧЕРТИ НА МЪДРОСТТА, СЕ СРЕЩАТ В ТАЗИ ЦЪРКВА.

Еклесиаст 8:5

А сърцето на мъдрия разпознава и времето и съда, (NKJV)

Псалм 111:10

Страхът от ГОСПОДА е началото на мъдростта; добър (NKJ)

Притчи 10:13

Мъдрост се намира на устните на този, който има разум, а тоягата е За гърба на този, е лишен от разум. (NKJ)

ФАЛШИВАТА ЦЪРКВА БЪЛВА ШУМ И БУНТ.

Еклесиаст 8:5

И сърцето на мъдрия познава и времето и съда, (NKJV)

Псалм 111:10

Страхът от ГОСПОДА е началото на мъдростта; добър (NKJ)

Притчи 10:13

Мъдрост се намира върху устните на този, който има разбиране, а тоягата е за гърба на този, който е лишен от разбиране. (NKJ)

ФАЛШИВАТА ЦЪРКВА БЪЛВА ШУМ И БУНТ.

22. на езика й е закона на благостта.

ТЯ ГОВОРИ ИСТИНАТА В ЛЮБОВ.

Ефесяни 4:15

но, говорейки истината в любов, да пораснем във всичко в Него, Който е главата – Христос – (NKJ)

2 Коринтяни 6:3-11

3Не правим нарушение в нищо, да не би да не бъде обвинено служението:

4Но във всичко се доказваме като Божиите служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения,

5чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в бдения, в постене;

6С чистота, със знание, с дълготърпение, с благост, със Святия Дух, с непресторена любов;

7Със словото на истината, с Божията сила, с оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата,

8Със слава и опозорение, със зли слухове и добри слухове: като измамници, но пак истинни;

9Като непознати, а пък добре познати; като умиращи а, ето, живеем; като наказвани, а не умъртвявани;

10Като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяващи мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.

11О коринтяни, устата ни са отворени към вас, сърцето ни се разшири. (NKJ)

Колосяни 4:6

Нека говоренето ви винаги да бъде с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки. (NKJ)

23. Тя наблюдава пътищата на домочадието си

ТЯ РАЗБИРА ОТ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, НАПР. НАЧИНА НА ДЕЙСТВИЕ НА КАИН, ЕЗАВЕЛ, ВАЛААМ, КОРЕЙ И Т.Н.

Евреи 3:10-11

10Затова се ядосах на това поколение, и казах: Те винаги се заблуждават в сърцата си, и не са познали Моите пътища‘.

11Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка. (NKJ)

Църквата държи членовете си отговорни за поведението им. Служението на църквата нагласява моделите на поведение съобразно Христос.

Екипирането на светиите включва промяна на техните пътища, за да се съобразят с Христос.

Ефесяни 4:11-13

11И Сам Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други евангелизатори, а други пастири и учители,

12за екипирането на светиите за делото на служението, за изграждането на христовото Тяло,

13докато всички дойдем до единството на вярата и на познаването на Божия Син, до съвършено мъжество, до мярката на ръста на пълнотата а Христос; (NKJ)

24. не яде хляба на леността.

Тя е трудолюбива. Не губи време.

Римляни12:11-12

11Никога да не ви липсва усърдие, но пазете духовният си плам, служейки на Господа. 12Бъдете радостни в надеждата, търпеливи в страдание, верни в молитва. (NIV)

Ефесяни 5:16

изкупвайки времето, защото дните са лоши. (NKJ)

ТЯ НЕ Е ПРОТИВОДЕЙСТВАЩА ИЛИ БЕЗДЕЙНА.

ТЯ Е ДЕЙНА КАТО ДАВИД И НЕГОВИТЕ СИЛНИ МЪЖЕ.

25. Много дъщери са се справяли добре, но ти ги надмина всичките“.

ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА Е ПО-ДОБРА ОТ СЯНКАТА.

Истинската църква е по-добра от който и да е модел.

ТЯ Е ПО-ДОБРА ОТ СУНАМКАТА, ОТ АННА, СУЛАМКАТА ИЛИ КОЯТО И ДА Е ДРУГА ЖЕНА, КОЯТО ПРЕДСТАВЯ ЦЪРКВАТА.

26. Обаянието е измамливо и красотата преминава; но жена, която се страхува от ГОСПОДА, тя ще бъде похвалена.

Тя цени страха от Господа повече от обаянието (любезността) и красотата.

27. Дайте й от плода на ръцете й, и нека собствените й дела да я хвалят в портите.

Тя не се хвали. Делата й свидетелстват за нейната добротата.

Ефесяни 2:10

Защото сме Неговата изкусна изработка, създадени в Христос Исус за добри дела, които Бог е приготвил предварително, за да ходим в  тях. (NKJ)

Тит 2:7

във всичко показвай себе си като модел на добри дела; в доктрината показвай честност, сериозност, благоговение, непоквареност, (NKJ)

Тит 2:14

Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконно действие и да очисти за Себе Си Свои специални хора, ревностни за добри дела. (NKJ)

 

 

Copyright © Dr. S. Y. Govender                                                                                                                 Превод: Емил Енчев