ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

УРОК 7 – (АВС)

(УПРАВЛЯВАЩИ ВРАГОВЕ)

ПРОЧЕТЕТЕ: 3 ЦАРЕ 16 ДО 3 ЦАРЕТЕ 21, 4 ЦАРЕ 9, ОТКРОВЕНИЕ 2

 

ВЪПРОСИ

1. Какво е водачество?

2. По какъв начин един мъж е глава на съпругата си?

3. Какво кара един мъж да загуби водачеството си? Какви са характерните белези?

4. Какви черти в живота на Исаак, Лот, Илий и Ахав показват слабост в характера /плахост?

5. Какво е значението на Езавел?

6. Каква е приликата между старозаветната и новозаветната Езавел?

7. Какви фактори активират Езавел ?

8. Какви са белезите на Езавелското нашествие?

9. Какво е операционна система?

10. Какви са чертите на Езавелската операционна система?

11. Защо Ииуй успя да победи Езавел?

12. Как един вярващ побеждава Езавел?

13. Какви църковни системи ня управление използват Езавелска операционна система?

14. Обяснете защо Езавел може да проникне в пророческа църква (църква, чиято главна благодат е пророческа), но не и в апостолски дом (църква, чиято главна благодат е апостолска).

15. Как една местна църква побеждава Езавел?

16. Какви са предимствата от побеждаването на Езавел/Езавелската операционна система?

17. Каква е разликата между независима църква и автономна църква?

18. Какво е Исвостейска система на управление?

19. Какви са признаците на една Езавелска парацърква, общност или мрежа?

 

ОТГОВОРИ – ЕЗАВЕЛ (УРОК №7) 

1. Водачеството е състоянието на върховна власт. 

2. Мъжът е главата на съпругата, както Христос е главата на църквата.

Ефесяни 5:23

Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата; и Той е Спасителят на тялото. (NKJ) 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО НА ХРИСТОС С ЦЪРКВАТА Е ОТБЕЛЯЗАНО С МЕТАФОРИ:

2.1.ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПАСТИР-ОВЦЕ

Исус е пастирът, църквата – овцете.

Йоан 10:11

„Аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете”. (NKJ)

Йоан 10:14

„Аз съм добрият пастир; и познавам Моите овце, и съм познаван от Моите”. (NKJ)

По този начин, образно казано, съпругът е пастирът, а съпругата му – овцата. Като пастир съпругът трябва да обича, да се грижи и да води жена си.

ТОЙ ТРЯБВА ДА ВОДИ КАТО ПАСТИР. 

2.2.ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЛОЗА-КЛОН

Исус е лозата, църквата – клоните.

Йоан 15:5

„Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в Мене, и Аз в него, дава много плод; защото без Мене, не можете да направите нищо“. (NKJ)

Образно казано, съпругът е лозата, а жена му – клонът. Това обрисува картината на едно трайно взаимоотношение, в което съпругът е източникът, а съпругата получателят. Даването на плод е резултат от трайна / постоянна връзка.

ТОЙ ТРЯБВА ДА СНАБДЯВА ЗА СЪПРУГАТА СИ КАКТО ПРАВИ ЛОЗАТА  ЗА КЛОНИТЕ. 

2.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК-КАМЪК.

Исус е главният крайъгълен камък, църквата  живите камъни

1 Петрово 2:5-6

5и вие също, като живи камъни, съграждате духовен дом, свято свещенство, за да принасяте духовни жертви приемливи за Бога чрез Исус Христос.

6Затова в Писанието също се съдържа: -„Ето, полагам в Сион главен крайъгълен камък, избран, скъпоценен, и който вярва в Него, по никакъв начин няма да се посрами”. (NKJ) 

КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК

Камък, поставен в ъгъла или ъгъла на пресичане, където се допират две стени на сграда. В библейски времена сградите често са били правени от издялани четвъртити камъни. Свързвайки две пресечни стени, крайъгълният камък е спомагал цялото здание да се изравни и съедини.

(Из Илюстрирания Библейски речник на Нелсън). 

Христос е крайъгълният камък на църквата, свързващ евреи и езичници.

Краеъгълният камък е символ на съюз и стабилност.

Съпругът е крайъгълният камък, съпругата – камъкът.

СЪПРУГЪТ КАТО ИСТИНСКА ГЛАВА ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯВА СИЛА И СТАБИЛНОСТ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО. 

2.4 ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПЪРВОСВЕЩЕНИК-СВЕЩЕНИК

Исус и първосвещеникът.

Евреи 5:10

наречен от Бога Първосвещеник „според Мелхиседековия чин“, (NKJ) 

Църквата е царското свещенство на Бог.

1 Петрово 2:9

Вие, обаче, сте избрано поколение, царско свещенство, свят народ, Неговите специални хора, за да възвестява хваленията на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина; (NKJ) 

Съпругът е първосвещеника, неговата съпруга – царският свещеник.

СЪПРУГЪТ ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯВА ДУХОВЕН НАДЗОР И ПОКРИТИЕЗА ЖЕНА СИ. 

2.5 ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ГЛАВА-ТЯЛО

Исус е главата.

Ефесяни 5:23

Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата; и Той е спасител на тялото. (NKJ) 

Христос е тялото.

Ефесяни 5:30

Понеже сме части на Неговото тяло, от Неговата плът и от Неговите кости. (NKJ)

Образно казано, съпругът е главата, съпругата – тялото.

Крайните решения се взимат от главата. Крайната власт при взимането на решение пада върху мъжа.

СЪПРУГЪТ КАТО ГЛАВАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЗВА ОТ СВОЯТЯ ОТГОВОРНОСТ ДА ВЗЕМА КРАЙНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА СЕМЕЙСТВОТО СИ В КАКВАТО И ДА Е СИТУАЦИЯ. 

2.6 ВЗАИМООТНОШЕНИЕ МЛАДОЖЕНЕЦ – НЕВЯСТА.

Исус е младоженецът. Вижте Матей 25 глава.

Матей 9:15

А Исус им каза: „Могат ли децата на сватбарите да жалеят, докато е с тях младоженецът? Но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им се отнеме; и тогава ще постят“. (NKJ) 

Църквата е невяста.

Исая 62:4

Няма вече да се наричаш Оставен, нито ще се нарича вече земята ти Пуста; но ще се наричаш благоволение Мое е в него, и земята ти Красива; защото ГОСПОД благоволи в тебе, и земята ти ще бъде венчана. (NKJ) 

Господ се наслаждава на Неговата невяста.

2 Коринтяни 11:2

Защото ревнувам за вас с божествена ревност. Понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христос. (NKJ) 

Съпругът е младоженецът, съпругата – невястата.

Исая 62:5

Защото както младеж се жени за девица, така и твоите хора ще се оженят за тебе; и както младоженецът се радва на невястата, така и твоят Бог ще се зарадва на тебе. (NKJ)

Притчи 5:18

Да бъде благословен твоят извор, и весели се с жената на младостта си. (NKJ)

СЪПРУГЪТ ТРЯБВА ДА СЕ НАСЛАЖДАВА В ЖЕНА СИ. НЕ ТРЯБВА ДА ГОВОРИ ЗЛО ЗА ТОВА, КОЕТО БОГ МУ Е ДАЛ. 

ОБОБЩЕНИЕ:

ВОДАЧЕСТВОТО НА МЪЖА СЕ ИЗЯВЯВА ЧРЕЗ:

– ВОДЕНЕ/ВИДЕНИЕ (ПАСТИР)

– СНАБДЯВАНЕ НА ПРЕПИТАНИЕ (ЛОЗА)

– СНАБДЯВАНЕ НА СИЛА И СТАБИЛНОСТ (КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК)

– ДУХОВЕН НАДЗОР (ПЪРВОСВЕЩЕНИК)

– ВЗИМАНЕ НА КРАЙНОТО РЕШЕНИЕ (ГЛАВА)

– РАДВАЙКИ СЕ (В СВОЯТА СЪПРУГА) (МЛАДОЖЕНЕЦ)

3. СВИТОСТ (СЛАБОСТ)

ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ЕДИН СЛАБ МЪЖ:

  • МЪРМОРЕНЕ – НЕСПОСОБНОСТ ДА СЕ КОНФРОНТИРА
  • ПРЕКАЛЕНО УГАЖДАНЕ, например алкохолизъм
  • ПРИМИРЕНЧЕСТВО – ЛЕСНО СЕ ОТКАЗВА
  • ПРЕДРАЗСЪДЪК – НЕПРАВИЛЕН ИЗБОР, ОСНОВАН НА САНТИМЕНТАЛНОСТ И МАНИПУЛИРАНЕ
  • ЛИЦЕМЕРИЕ – ДВОЙНИ СТАНДАРТИ
  • НЕСПОСОБНОСТ – ДА ДИСЦИПЛИНИРА, ДА ЗАЩИТАВА, ДА ВЗИМА РЕШЕНИЯ, ДА ИЗПОЛЗВА ЗАКОННАТА СИ ВЛАСТ
  • ЕМОЦИОНАЛНОСТ – УПРАВЛЯВАН ПО-СКОРО ОТ ЧУВСТВА, ОТКОЛКОТО ОТ ИСТИНАТА 

4. ЗАГУБА НА ВОДАЧЕСТВО

4.1. ИСААК

Свитостта/слабостта често се изявяват в живота на Исаак.

4.1.1. Битие 22:1-19

Не оказва съпротива, когато е щял да бъде убит от баща си.

4.1.2. Битие 26 18-22

Не оказва съпротива, когато е измамен за кладенците от говедарите на Авимелех.

4.1.3. Битие 26:6-7

Нарича жена си “негова сестра” в страх от герарските мъже. 

4.2. ЛОТ

Слабостта често се наблюдава в живота на Лот

4.2.1. Позволява на работниците си да определят бъдещето му. Отделя се от Аврам поради спречкване между неговите говедари и тези на Аврам. (Битие 13:6-9)

4.2.2. Показва слабост при избора си. Изборът му спрямо плодородната равнина на Йордан не е възпрепятстван от близостта на тази равнина с нечестивите Содом и Гомор.

Битие 13:10

И Лот вдигна очите си  и видя цялата равнина на Йордан, че беше добре напоявана навсякъде (преди ГОАПОД да беше разорил Содом и Гомора), като ГОСПОДНАТА градина, като Египетската земя докато стигнете до Сигор. (NKJ)

4.2.3. Макар и политически лидер, той не е имал влияние (Битие 19:1-9)

4.2.4. Не е имал влияние върху зетьовете си.

Битие 19:14

И тъй, Лот излезе и говори на зетьовете си, които бяха се оженили за дъщерите му и каза: „Станете, излезте от това място, защото ГОСПОД ще съсипе града!“ Но на зетьовете му им се струваше, че той се шегува. (NKJ)

4.2.5. Не е могъл да повлияе на жена си да не гледа назад (Битие 19:17, 26)

4.2.6. Не е обуздавал апетитите си (Битие 19:32-33)

4.2.7. Бил е изнасилен от дъщерите си (Битие 19:35) 

4.3. ИЛИЙ

Илий не успява да дисциплинира собствените си синове.

1 Царе 2:22

А Илий беше много стар; и той чу всичко, което правили синовете му на целия Израел, и как лежали с жените, които се събираха при входа на шатъра за срещане. (NKJ)

1 Царе 2:29

‘Защо ритате жертвата Ми и приноса Ми, който съм заповядал да принасят в жилището Ми, и почиташ синовете си повече от Мене, за да се угоявате с най-доброто от всичките приноси на народа Ми Израел?’ (NKJ) 

4.4. АХАВ

Ахав е детски победен от гняв, когато му е отказано лозето на Навутей.

3 Царе 21:4

И Ахав дойде у дома си тъжен и огорчен поради думата, която езраелецът Навутей му каза: защото той му беше казал, няма да ти дам  наследството на бащите си. И като легна на леглото си, отвърна лицето си и не яде хляб. (KJV)

Детинската скръб – преувеличена болка в следствие на несполучил опит да се постигне нещо, е една от характерните черти на безсилния мъж. 

5. ЕЗАВЕЛ ОЗНАЧАВА “БЕЗ СЪЖИТЕЛСТВАНЕ”, С ДРУГИ ДУМИ – “АЗ НЕ СЕ ПОКОРЯВАМ НА НИКОЙ”. 

6. СТАРОЗАВЕТНАТА ЕЗАВЕЛ ПОКВАРИ АХАВ И ИЗРАЕЛСКИЯ НАРОД ЧРЕЗ ПОКЛОНЕНИЕ НА ВААЛ.

Поклонението на Ваал включвало идолопоклонство и сексуална неморалност.

3 Царе 16:31

И като, че беше малко това, че ходеше в греховете на Еровоам Наватовия син, при това той взе за жена Езавел, дъщеря на сидонския зар Етваал; и отиде да служи на Ваал и да му се поклони. ( NKJ)

Новозаветната Езавел направи същото.

Откровение 2:20

„Въпреки това имам някои неща против теб, понеже си позволил на жената Езавел, която нарича себе си пророчица, да учи и да прилъгва Моите слуги да вършат сексуална неморалност и да ядат неща принесени на идоли. (NKJ) 

7. ЕЗАВЕЛ СЕ АКТИВИРА ОТ СЛАБО ЛИДЕРСТВО И АЛЧНОСТ. ЕДИН СЛАБ СЪПРУГ АКТИВИРА ЕЗАВЕЛ В ДОМА. СЛАБ, ПОСТАВЕН ЧОВЕК/ЛИДЕР АКТИВИРА ЕЗАВЕЛ В ЦЪРКВАТА. В 3 ЦАРЕ 21 ЕЗАВЕЛ НЕ Е АКТИВНА И Е МЪЛЧАЛИВА, ДОКАТО АХАВ НЕ ИЗЯВЯВА СЛАБОСТТА И АЛЧНОСТТА СИ. 

СЛАБОСТТА И АЛЧНОСТТА СА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА НАХЛУВАНЕТО НА ЕЗАВЕЛ. 

8. ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ НА ЕЗАВЕЛСКО НАШЕСТВИЕ:

8.1. НЕПРАВИЛНО ПРЕСЕЛВАНЕ

3 Царе 19:3

А като видя това, стана и побягна за живота си, и отиде във Вирсавее, което принадлежи на Юда, и остави слугата си там. (NKJ)

3 Царе 19:9

И там влезе в една пещера, и прекара нощта на това място; и ето словото на ГОСПОДА дойде към него, и Той му каза: „Какво правиш тука, Илия?“ (NKJ)

3 Царе 19:13

А Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, и излезе и застана при входа на пещерата. Изведнъж един глас дойде към него, и каза: „Какво правиш тука, Илия?“ (NKJ)

Той се придвижи от върха на планината Кармил в една пещера, разположена на планината Хорив – преместване, което не бе санкционирано от страна на Бог.

Тези, които са под влиянието на Езавелско чародейство се преселват по неправилен начин. 

8.2. СТРАХ/МИСЛИ ЗА САМОУБИЙСТВО/ПРИМИРЕНЧЕСТВО

3 Царе 19:3

А като видя това, той стана и побягна за живота си, и дойде във Вирсавее, което принадлежи на Юда, и остави слугата си там. (NKJ)

3 Царе 19:4

А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и дойде та седна под една смирка. И се помоли да умре, казвайки: „Достатъчно е! Сега, ГОСПОДИ, вземи живота ми, защото не съм по-добър от бащите си. (NKJ) 

8.3. РАЗКЛАТЕНА УВЕРЕНОСТ В САМИЯ СЕБЕ СИ

3 Царе 19:4

А сам той отиде на еднодневен път в пустинята, и дойде та седна под една смирка. И се помоли да умре, казвайки: „Достатъчно е! Сега, ГОСПОДИ, вземи живота ми, защото не съм по-добър от бащите си. (NKJ) 

8.4. ВИДЕНИЕ ЗА ИЗГОВОРЕНИ ЗАПЛАХИ

3 Царе 19:3

А като видя това, той стана и побягна за живота си, и дойде във Вирсавее, което принадлежи на Юда, и остави слугата си там. (NKJ)

Той чу това, което Езавел бе говорила. 

8.5. МАНИЯ ЗА ВЕЛИЧИЕ

3 Царе 19:10

А той каза: „Аз съм бил много ревнив за ГОСПОДА Бога на Силите; защото децата на Израел забравиха завета Ти, събориха олтарите Ти и избиха с меч пророците Ти. Само аз останах; и те се стремят да отнемат живота ми . (NKJ)

Илия мислеше, че беше единственият. 

9. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА Е СИСТЕМА, КОЯТО ПРЕВЕЖДА ДАДЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ/ЕДИНИЦА В ДЕЙСТВИЕ, НАПРИМЕР В ЕДНА ЛЕКА КОЛА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА Е ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ В КОМПЮТЪР ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА Е СОФТУЕРА. 

10. ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ЕЗАВЕЛСКАТА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА .

10.1 САНТИМЕНТАЛНОСТ – ЛЮБОВТА СЕ ПОСТАВЯ НАД ИСТИНАТА.

Откровение 2:18-19

18„А до ангела на тиатирската църква пиши: ‘Това казва Божият Син, Който има очи като огнен пламък, и Чиито нозе приличат на лъскава мед:

19„Зная твоите дела, любовта, служението, вярата, и търпението ти; и що се отнася до делата ти, последните са по-много от първите. (NKJ)

Тази църква имаше дела, любов, служение, вяра, търпение – все пак Езавел поучаваше в тази църква – ПРИЧИНАТА: ВСИЧКИ ПО-ГОРЕ СПОМЕНАТИ ДАРОВЕ БЯХА ПОСТАВЕНИ НАД ИСТИНАТА.

КРЪСТЪТ ДЕМОНСТРИРА ЛЮБОВТА И ИСТИНАТА. 

10.2 ЛЪЖИ И ЗАГОВОР

3 Царе 21:8-10

8И тя написа писма от името на Ахав, подпечата ги с печата му, и прати писмата до старейшините и благородните, които живееха в града с Навутей.

9Тя писа в писмата, казвайки: Прогласете пост, и поставете Навутей на най-висока почит сред народа;

10и срещу него поставете двама лоши човека да засвидетелстват против него казвайки: „Ти похули Бога и царя“. Тогава го изведете вън и убийте го с камъни, и нека умре. (NKJ)

Езавел заговорничи със старейшините да унищожи Навутей с фалшиви обвинения. 

10.3 СТРАХ

Страхът си върши работата. Страхът разрушава спомените за минали победи. Илия под чародейството на Езавелския страх забрави драматичната победа на планината Кармил. 

10.4 СЕКСУАЛНО ИЗКУШЕНИЕ

Откровение 2:20

„Въпреки това имам някои неща против тебе, понеже позволяваш на тази жена Езавел, която нарича себе си пророчица, да учи и да прилъгва Моите слуги да вършат сексуална неморалност и да ядат неща принесени на идоли. (NKJ)

Погледнато в исторически план, Езавел използва секса, за да доведе Божия народ под подчинение на идолите. Тя използва секса, за да манипулира мъжете в подчинение. Този начин на действие е все още силно разпространен днес чрез визуалните медии. Езавел, като княза на въздушната власт действа чрез въздушните вълни. Телевизията е амвона на й във вашия дом. Това не означава, че телевизията е зло, а по-скоро че трябва да направите праведен подбор на това, което гледате. 

10.5 ПОТИСКАНЕ НА ПРОРОЦИ

Езавел потиска пророческия глас.

– Гласът на Илия бе потиснат след заплахите на Езавел.

– Авдий скри пророците в пещери при заплахата за избиването им от страна на Езавел.

– В Тиатирската църква тя отне пророческата власт, наричайки себе си пророчица. Наричайки себе си пророчица, тя взе надмощие над поставения човек в Тиатирската църква.

– Йоан Кръстител бе обезглавен заради пророческата си позиция. Дъщерята на Иродиада беше мотивирана от духа на Езавел, за да разруши Йоан. Езавел мрази покаянието.

Откровение 2:20

„Въпреки това имам някои неща против тебе, понеже позволяваш на тази жена Езавел, която нарича себе си пророчица, да учи и да прилъгва Моите слуги да вършат сексуална неморалност и да ядат неща принесени на идоли. (NKJ)

ВСЯКА ЕДНА СИСТЕМА, КОЯТО НЕ ПОЗВОЛЯВА НА ГЛАСА НА БОГА (ПРОРОЧЕСКИЯ ГЛАС) ДА ВЗЕМЕ НАДМОЩИЕ Е ЕЗАВЕЛСКА СИСТЕМА. 

10.6 ОТХВЪРЛЯ/ПОДЦЕНЯВА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК

Езавел побеждава поставения човек чрез структури в църквата.

3 Царе 21:8

И тя писа писма от името на Ахав, подпечата ги с печата му, и прати писмата до старейшините и благородните, които живееха в града  Навутей. (NKJ)

Получава се впечатление, че решението идва от поставения човек. Тя поставя нейното послание на мястото на Ахавовия текст за писмото. Този начин на действие по коварен начин побеждава гласа на поставения човек. Спомнете си, че поставеният човек е изпратения човек – изпратен от Бог до местната църква с послание за тази църква. Той е ангелът (ангелски пратеник) за местната църква. Той е законната власт за тази местна църква. Езавел замества гласа на поставения човек. И накрая това заключва врата за Божия глас от местната църква. (Ще се занимаем по-обстойно с тази тема при изучаване на раздела за ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК).

Един отхвърлен поставен човек несъзнателно използва Езавелската операционна система. С други думи, неговият компютър (църква) действа с Езавелски софтуер. 

ПРИМЕРИ:

А) ОХОЗИЯ

3 Царе 22:51-52

51Охозия, сина на Ахав, се възцари над Израел в Самария, в седемнадесетата година на Юдовия цар Йосафат, и царува две години над Израел.

52Той върши зло пред ГОСПОДА, и ходи в пътя на баща си, и в пътя на майка си, и в пътя на Еровоам, син на Нават, който направи Израел да съгреши; (NKJ)

ОХОЗИЯ, ЦАРЯ НА ИЗРАЕЛ (ПОСТАВЕН ЧОВЕК) ХОДИ В ПЪТЯ НА МАЙКА СИ ЕЗАВЕЛ, тоест въпреки, че бе поставеният човек, той използваше Езавелската операционна система – Езавел управляваше чрез него. 

Б) ЙОРАМ

2 Летописи 21:5-6

5Йорам бе тридесет и две години на възраст, когато се възцари и царува осем години в Ерусалим.

6И той ходи в пътя на царете на Израел, както направи дома на Ахав, защото жена му беше дъщерята на Ахав; и върши зло пред Господа. (NKJ)

ЙОРАМ ХОДИ В ПЪТЯ НА ДОМА НЯ АХАВ. ТОВА ОТНОВО БЕ ЕЗАВЕЛСКА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА, ТЪЙ КАТО ЕЗАВЕЛ ОПРЕДЕЛЯШЕ ПЪТЯ В ДОМА НА АХАВ. 

ОБОБЩЕНИЕ

ВСЯКА СИСТЕМА, КОЯТО ПОДЦЕНЯВА ИСТИНАТА, ДЕЙСТВА ЧРЕЗ ЛЪЖИ И ЗАГОВОРНИЧЕНЕ, ВДЪХВА СТРАХ (ХОРАТА ВЪРШАТ БОЖИЯТА РАБОТА ОТ СТРАХ), ПРЕГРЪЩА ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО (НАПРИМЕР ХРИСТИЯНСКИТЕ ЗНАМЕНИТОСТИ) И СЕКСУАЛНАТА НЕМОРАЛНОСТ, ПОТИСКА ПРОРОЧЕСКИЯ ГЛАС И НАРУШАВА ПРИНЦИПИТЕ НА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК (ПОДЦЕНЯВА ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК) Е СИСТЕМА ОТ ЕЗАВЕЛСКИ ТИП. 

Езавел не е вездесъща. Операционната й система, обаче, може да бъде активирана във всяка църква, където поставения човек не е под пряката Божия власт. Такъв поставен човек обикновено е слабохарактерен мъж, за когото е типично да бъде манипулиран от плътските си нужди. Езавел просто трябва да го сплаши за притежанията му и той ще влезе в релси. Такъв човек не позволява на гласа на Бог да господства в живота му.

На такава система трябва да се гледа, като на софтуера, който управлява компютъра. Когато един ден Бил Гейтс почине, системата Windows 98 все още ще продължи да действа. Сатана е победен, но неговия Езавелски софтуер продължава да действа в много църкви и домове. Само защото този “софтуер” действа в световен мащаб, не означава, че сатана е вездесъщ. 

11.ИИУЙ БЕ ПОМАЗАН ОТ СЛУГАТА НА ЕЛИСЕЙ

4 Царе 9:1-4

1И пророк Елисей повика един от синовете на пророците, и му каза: „Приготви се, вземи  тази бутилка с миро, и иди в Рамът Галаад.

2„И когато стигнеш на това място, потърси Ииуй, сина на Йосафат, син на Намесий, и влез и вдигни го отсред братята му, и въведи го в една вътрешна стая.

3„После вземи съда с мирото, и го излей на главата му, и кажи: ‘Така казва ГОСПОД: „Помазах те за цар над Израел'“. Тогава отвори вратата и бягай, и не се бави“.

4И тъй, младежът, слугата на пророка, отиде в Рамот Галаад. (NKJ)

В следващите стихове, Ииуй се покорява на процеса да бъде помазан от СЛУГАТА НА ЕЛИСЕЙ. Той прие помазването от слугата на Елисей за действителна проява на Божието назначение. Той се покори на слугата на Елисей. Ииуй се подчини на помазанието на „изпратеният“ (изпратеният от Елисей). НЕГОВИЯТ АКТ НА ПОКОРСТВО ГО ЕКИПИРА С ТОВА, КОЕТО БЕ НЕОБХОДИМ, ЗА ДА СЕ СПРАВИ С НЯКОЙ, КОЙТО НЕ СЕ ПОКОРЯВАШЕ – ЕЗАВЕЛ. 

12. ИСУС СЪСИПА „ДЕЛАТА НА ДЯВОЛА”

1 Йоан 3:8

Който съгрешава е от дявола, защото дяволът съгрешава отначало. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. (NKJ)

Евреи 2:14

И тъй, понеже децата участват в плът и кръв, то и Той Самият взе участие в същото, за да може чрез смъртта да унищожи този, който има властта над смъртта, сиреч, дявола, (NKJ)

1 Петрово 2:21

Защото на това бяхте призовани; понеже и Христос пострада за нас, и оставяйки ни пример, за да последвате по Неговите стъпки: (NKJ)

Езавел не се деактивира чрез постене, молитва, връзване и развързване.

ЕЗАВЕЛСКАТА СИСТЕМА СЕ ИЗВАЖДА ОТ СТРОЯ ЧРЕЗ ХРИСТОПОДОБНОСТ. ХРИСТОПОДОБНОСТТА Е РЕЗУЛТАТ ОТ ИСТИНСКО УЧЕНИЧЕСТВО.

ЗА ДА ПОБЕДИТЕ ЕЗАВЕЛ, ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ УЧЕНИК НА ИСУС ХРИСТОС.

БЕЛЕЗИТЕ НА УЧЕНИКА НА ИСУС ХРИСТОС:

Ученикът е последовател и имитатор на Исус Христос

Членовете на ранната Църква бяха наречени ученици. (Деяния 6:1)

 

МНЕМОНИЧНО – ‘УЧЕНИК’

ПО-ДОЛУ СА ИЗБРОЕНИ НЯКОИ ОТ БЕЛЕЗИТЕ НА УЧЕНИКА НА ХРИСТОС:-

DEATH TO SELF – УМИРАНЕ ЗА СЕБЕ СИ

IMITATES JESUS – ИМИТИРАНЕ НА ИСУС

SERVANTHOOD – СЛУГУВАНЕ

COMPLIANCE – СЪГЛАСЯВАНЕ

INDWELLING WORD – СЛОВОТО ЖИВЕЕ В НЕГО

PRODUCTIVITY – ПРОДУКТИВНОСТ

LOVE FOR OTHERS – ЛЮБОВ КЪМ ДРУГИТЕ

EXCLUSIVE DEVOTION – ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОСВЕЩЕНИЕ

 

РАЗРАБОТВАНЕ

DEATH TO SELF – УМИРАНЕ ЗА СЕБЕ СИ

Матей 16:24

Тогава Исус каза на учениците Си: „Ако някой иска да дойде след Мене, нека да се отрече от себе си, да вземе кръста си, и да Ме последва„. (NKJ)

Лука 14:27

„И който не носи своя кръст, но върви след Мене, не може да бъде Мой ученик„. (NKJ)

По времето когато Исус служеше на земята, бе общоприето човек, който носи кръста да е такъв, който е осъден на смърт.

Исус носи кръста в покорство на Татко.

Истинското ученичество е следване на Исус в отричане на собствените желания и воля и покорство на Божията воля.

Това изисква умиране на егото. 

1. Исус демонстрира умиране на егото.

Лука 22:42

казвайки: „Татко, ако е Твоята воля, вземи тази чаша от Мен; но не Моята воля, а Твоята да бъде„. (NKJ)

2. Павел демонстрира умиране на аз-ът.

Галатяни 2:20

„Съразпънат съм с Христос; не съм повече аз, който живея, но Христос живее в мене; и животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата в Божия Син, Който ме Възлюби и предаде Себе Си за мене“. (NKJ) 

IMITATES JESUS – ИМИТИРАНЕ НА ИСУС

1 Петрово 2:21

Защото на това сте призовани, понеже и Христос пострада за нас, оставяйки ни пример, да последваме  стъпките Му: (NKJ)

2 Коринтяни 3:18

А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало славата на Господа, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен. (NKJ)

Ефесяни 4:1, 11-16

1Затова аз, затворник за Господа, ви моля да ходите достойно на призива, с който бяхте призовани.

11И Сам Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, 12за екипирането на светиите за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, 13докато всички дойдем до единството на вярата и на познаването на Божия Син, до съвършен човек, до мярката на ръста на пълнотата на Христос; 14за да не бъдем повече деца, блъскани насам натам и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешка измама, в лукавата хитрост на измамни планове, 15но, говорейки истината в любов, да пораснем във всичко в Него, Който е главата – Христос16от Когото цялото тяло, сглобявано и свързвано от това, което доставя всяка става, според ефективната работа, чрез която участва всяка става, причинява растенето на тялото за неговото назидание в любовта. (NKJ)

Целта на ученичеството не е знание, а уподобяване на Христос.

При ученичеството има възпроизвеждане на Христовия начин на живот в последователите Му, които след това стават живи примери на Христос – “писма четени от хората”. 

SERVANTHOOD – СЛУГУВАНЕ

Йоан 13:13-17

13„Вие Ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. 14„Ако Аз, тогава, вашия Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката. 15„Защото ви дадох пример, да правите и вие както Аз направих на вас. 16„Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си; нито изпратеният е по-горен от онзи, който го е изпратил. 17„Ако знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. (NKJ)

Матей 20:28

„също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина“. (NKJ)

Христос дойде да служи – не да Му бъде служено.

Светът свързва служенето със срам и слабост. Христос разкри, че служенето е културата на Божието Царство. Той установи слугуването, като модел за учениците Му. 

COMPLIANCE – СЪГЛАСЯВАНЕ (Покорство и подчинение)

Истинското ученичество изисква сърце, което е преобразено чрез лично, интимно взаимоотношение с Бог. Съгласяването (покорството, послушанието) е външен израз на вътрешна промяна. Ученикът се покорява на заповедите на Исус Христос – това покорство е мотивирано от любов към Христос.

Матей 4:19-20

19Тогава им каза: „Следвайте Мене, и Аз ще ви направя ловци на хора“. 20Те веднага оставиха мрежите си и Го последваха. (NKJ)

Матей 9:9

Когато Исус минаваше оттам, Той видя един човек, на име Матей, седящ в бирническия офис. И му каза: „Последвай Ме“. И той стана и Го последва. (NKJ)

Матей 21:5-6

5„Кажете на Сионовата дъщеря: ‘Ето твоят Цар иде при тебе, кротък, и възседнал на магаре, и на магаренце, малкото на магарица'“. 6И така учениците отидоха и направиха както Исус им заповяда. (NKJ)

Лука 5:5

А Симон в отговори и му каза: „Учителю, цяла нощ се трудихме, но нищо не уловихме; въпреки това по Твоята дума ще хвърля мрежата„. (NKJ)

Небето е мястото, където Бог упражнява съвършената Си воля. На земята на Божията воля се противопоставят плътта, светът и сатана. Когато ученикът се покорява на Божията воля, той изявява Божието царство на земята.

Едно от действията на съгласяване (покорство) е правенето на ученици.

Матей 28:19

„Затова вървете и направете ученици от всичките народи, кръщавайки ги в името на Татко, на Сина и на Святия Дух, (NKJ)

Покорството демонстрира личното, интимно взаимоотношение на ученика с Христос.

Йоан 14:15

Ако Ме обичате, пазете заповедите Ми. (NKJ) 

INDWELLING WORD – СЛОВОТО ЖИВЕЕ В НЕГО

Множествата следваха Исус, когато видяха куци да прохождат, слепи да проглеждат, глухи да чуват и демонизирани да бъдат освобождавяни. Когато видяха Исус да нахранва 5 000 души, те поискаха да Го направят цар. Исус каза:-

Йоан 6:56

„Който се яде плътта Ми и пие кръвта Ми пребъдва в Мене, и Аз в него. (NKJ)

Тълпата спря да Го следва. Дори мнозина от учениците Му Го изоставиха.

Йоан 6:66

От тогава мнозина от учениците Му си тръгнаха, и вече не ходеха вече с Него. (NKJ)

Това не бяха истински ученици. Те не можеха да живеят с всяко слово, което излизаше от устата на Христос.

Ученикът пребъдва (живее) в Божието слово.

Йоан 8:31

Тогава Исус каза на онези юдеи, които вярваха в Него: „Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици. (NKJ) 

Това включва:-

1. ЧЕТЕНЕ на Словото. (Лука 4:16, Колосяни 4:16, Исус Навин 8:34, Еремия 36:8)

2. ИЗУЧАВАНЕ на Словото. (Йоан 5:39, Деяния 17:11, 2 Тимотей 2:15)

3. РАЗМИШЛЯВАНЕ върху Словото. (Исус Навин 1:8, Псалми 19:14, 1 Тимотей 4:15)

4. ПОКОРЯВАНЕ на Словото. (Исус Навин 1:8, Псалми 78:7, 1 Йоан 5:3, Откровение 14:12)

5) ПОУЧАВАНЕ на Словото. (Псалм 78:4-6, Колосяни 3:16, 1 Тимотей 4:11)

6) ПРОПОВЯДВАНЕ на Словото. (Марк 16:15, Деяния 5:20, 2 Тимотей 4:2)

PRODUCTIVITY – ПРОДУКТИВНОСТ

Йоан 15:8

„Чрез това се прославя Баща Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици. (NKJ)

Принасянето на плод (продуктивността) е белег на ученичество, което прославя Татко. Даването на плодове е резултат от лично, интимно (пребъдващо) взаимоотношение с Христос.

Йоан 15:4-5

4„Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.  5„Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в Мене, и Аз в него, дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо. (NKJ)

Йоан 12:24

„Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно; но ако умре, дава много зърно. (NKJ)

Принасянето на плод е доказателство за умиране на Аз-а. 

LOVE FOR OTHERS – ЛЮБОВ КЪМ ДРУГИТЕ

Йоан 13:35

„Чрез това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов един към друг„. (NKJ)

В Стария завет човек трябваше да “обича ближния като себе си”. Това ограничавало любовта на човека, защото не било повече от любов към себе си.

Йоан 13:34

„Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. (NKJ)

Исус ни заповядва да се обичаме един друг, както Той ни възлюби. Исус ни възлюби като даде Себе Си за нас. 

Любовта ни един към друг е обобщена в 1 Йоан 3:16 От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. (NKJ) 

Тази любов минава отвъд любовта към самия себе си.

Наличието на такава любов между Христовите ученици е белег за света за нашето ученичество. 

EXCLUSIVE DEVOTION – ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОСВЕЩЕНИЕ

Обича Христос повече от всичко друго.

Лука 14:33

„И така, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде Мой ученик. (NKJ) 

Обича Христос повече от всеки друг.

Лука 14:26

„Ако някой дойде при Мене, но не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята си и сестрите си, да също и собствения си живот, той не може да бъде Мой ученик. (NKJ)

Лука 14:26

„Всеки, който иска да бъде Мой последовател трябва да ме обича много повече от собственият си баща, майка, жена, деца, братя, или сестри – да, повече от собствения си живот – иначе не може да бъде мой ученик. (TLB) 

Един от приносите в Стария завет бил всеизгярянето. Свещеникът не можел да участва в никаква част в това всеизгаряне. То е било принасяно цяло на Господа. Ето това, е което се изисква от един ученик.

Римляни 12:1

Затова, моля ви, братя, чрез Божиите милости, да представите телата си в жива жертва , свята, приемлива за Бог, което е разумното ви служение. (NKJ) 

13. ЕЗАВЕЛСКИ ЦЪРКОВНИ СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Като цяло това са системи, които имат следните характеристики:

а) Системи на управление, които не могат да бъдат потвърдени от Божието слово, например Епископалната йерархична система, която контролира църквата, система на старейшини и дякони (Презвитериани), която осигурява лидерство от мнозинството, система, при която решенията се взимат от събранието. Такива системи се противопоставят на системата на управление с поставен човек, т.е. ЧОВЕКЪТ ВОДИ И ОСТАНАЛИТЕ ГО СЛЕДВАТ, ДОКАТО ТОЙ СЛЕДВА ХРИСТОС.

б) На Божието Слово се дава второстепенно място в практиката. Основният фокус е върху музиката, молитвата, постенето, проявленията на Духа.

в) Местната църква се управлява от власти, които се намират извън църквата – система на щабовете.

г) Не се позволява на Божия глас да вземе надмощие в местната църква. 

14. ЕЗАВЕЛ НАКАРА ПРОРОЦИТЕ ДА ЗАМЪЛЧАТ, НО НЕ УСПЯ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ИИУЙ. ИИУЙ ДЕМОНСТРИРАГОСПОДСТВАЩАТА АПОСТОЛСКА БЛАГОДАТ.

4 Царе 9:32-33

32А той погледна нагоре към прозореца и каза: „Кой е на моя страна? Кой?“ И двама, трима скопци надникнаха към него.

33Тогава той каза: „Хвърлете я долу“. Така че, те я хвърлиха долу, и част от кръвта й опръска  стената и конете; и той я стъпка под краката си. (NKJ)

Появата на Ииуй вля „сила“ в живота на скопени мъже (евнусите). Те убиха Езавел. Докато Илия бягаше от Езавел, Ииуй отиде за нея.

Апостолският дом със система на управление със силен поставен човек носим освобождение на безсилни мъже.

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЕДИН АПОСТОЛСКИ ДОМ (ПОСТАВЕН ЧОВЕК, КОЙТО Е БАЩА В ДОМА И ИСТИНСКИ ПОСТАВЕН ЧОВЕК) ИЗКАРВА ОТ СТРОЯ ВСЕКИ ЕЗАВЕЛСКИ “СОФТУЕР”. 

15.СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ

Това изисква признаването на лидерската благодат върху един човек, който Бог е изпратил за църквата. Такъв човек се нарича “поставен човек”, понеже е поставен от Бога.

Числа 27:16

„Нека ГОСПОД, Бога на духовете на всяка плът, да постави човек над събранието, (NKJ)

Поставеният мъж не трябва да бъде контролиран от щабовете, старейшините (въпреки, че ще потърси техния съвет от време на време), дяконите или събранието.

На него трябва да му бъде позволено да говори Божия ум в местния дом, защото той е законният посланик за местния дом. 

16. ПОЛЗИ ОТ ПОБЕЖДАВАНЕТО НА ЕЗАВЕЛ

Откровение 2:26-28

26„А, който победи, и пази делата Ми до край, на него ще дам власт над народите

27‘Той ще ги управлява с желязна тояга; те ще се строшат като грънчарски съдове’ – както и Аз получих от Баща Си;

28„и ще му дам зорницата. (NKJ)

Тиатирската църква бе призована да победи Езавел. Две ползи, които се извличат са:

а) ВЛАСТ НАД НАРОДИТЕ.

На такава църква ще й бъде дадена власт да създава ученици от народите. Бог няма да даде тази власт на църква с Езавелска операционна система.

б) ЗОРНИЦАТА

Откровение 22:16

„Аз, Исус, изпратих ангела Си, за да ви засвидетелствам това за църквите. Аз съм Коренът и Потомъкът Давидов, Светлата и Утринна Звезда„. (NKJ)

Утринната звезда е Христос. На църквата, която победи Езавел ще й бъде дадена утринната звезда. Това е пребъдващото, славно, изявено присъствие на Христос. 

17. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ НЕЗАВИСИМА ЦЪРКВА И АВТОНОМНА ЦЪРКВА

Автономната църква е самоуправляваща се, самоподдържаща и самоизяваваща се църква, която приветства системата на управление с поставен човек. Няма външно тяло, което да е ангажирано с решенията на тази църква, нито пък църквата е контролирана от някоя външна агенция. Такава църква постоянно търси други, за да допълни работата си в Божиите цели. Тя доброволно е отговорна пред тези със сходни цели. Поставеният човек на един автономен дом е посветен да отдава цялата слава на Бог.

Един независим дом е същият като горепосочения, но притежава няколко неправилни неточности:-

а) Поставеният човек и църквата му не се свързват с никого на местна почва.

Софония 2:15

Тоя е веселящият се град, който живееше безопасно, който казваше в сърцето си: „Аз съм, и освен мене няма друг.“ Как стана пустота, място, където да лежат зверове! Всеки, който минава край него ще подсвирне и помаха с ръката си. (NKJ)

ЦЪРКВАТА СТРАДА ОТ ИЗМАМНИ МАНИИ ЗА ВЕЛИЧИЕ.

АКО ТАЗИ ЦЪРКВА СЕ СВЪРЖЕ С НЯКОГО В НЕЙНИЯ ГРАД, ТО НАМЕРЕНИЕТО Й Е ДА КОНТРОЛИРА ДРУГИТЕ.

Една независима църква не дава отчет на никого. Тя сама си е закон.

б) Поставеният човек не прославя Бог, а себе си. Той не издига Исус Навин. Няма духовни синове. Хората във вътрешността му са негови слуги. Те като цяло са слаби хора (скопци).

в) Сантименталността се цени повече от истината.

г) Страх мотивира делото на служението.

д) Поставеният човек се идолизира и следователно той е човек, който е неспособен за никаква корекция.

е) Пророческият глас е отсечен, ако идва от някой друг източник различен от поставеният човек.

ж) Хората са контролирани от поставеният човек, а не от Святия Дух. Те не са способни да вземат решения без да се консултират с поставеният човек.

ДОКАТО В ЕДНА ПРЕЗВЕТЕРИАНСКА, ЕПИСКОПАЛНА И КОНГРЕШАНСКА ЦЪРКВА ЕЗАВЕЛ РАБОТИ ОТСТРАНИ, В ЕДНА НЕЗАВИСИМА ЦЪРКВА ТЯ Е ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК, Т.Е. ПОСТАВЕНИЯ ЧОВЕК ДЕЙСТВА ПО НАЧИНА НА ЕЗАВЕЛ. 

18. ИСВОСТЕЙСКА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

2 Царе 2:8-9

8А, Авенир Нировият син, военачалника на Сауловата армия, взе Исвостей, Сауловия син, та го заведе в Маханаим;

9и го направи цар над Галаад, над асурците, над езраелците, над Ефрем, над Вениамин и над целия Израел. (NKJ)

Авенир не бе цар, свещеник или пророк. Той нямаше мандат да помазва никого за цар. По това време назначаването на Давид за цар бе явно. Исвостей трябваше да отпадне от властта.

2 Царе 3:7-11

7А Саул имаше наложница на име Ресфа, дъщеря на Аия. И Исвостей каза на Авенир: „Ти защо си влязъл при бащината ми наложница?“

8Тогава Авенир много се разяри за думите на Исвостей, и каз: „Кучешка глава ли съм аз, която принадлежи на Юда? Днес показвам благост към дома на баща ти Саул, към братята му, и към приятелите му, и не те предадох в Давидовата ръка; и ти ме обвиняваш днес за грешка относно тази жена?

9„Така да направи Бог, на Авенир, и даже повече, ако не направя за Давид, тъй, както Господ му се е клел –

10„като направя да премине царството от Сауловия дом, и като поставя Давидовият престол над Израел, както е и над Юда, от Дан до Вирсавее“.

11И той не можеше да отговори Авенира друга дума, понеже се страхуваше от него. (NKJ)

Въпреки, че Исвостей беше цар, той не можа да се изправи срещу неморалността на Авенир, защото се страхуваше от него. Той заемаше пост, но без власт. Бе контролиран от страх. Той беше слаб.

СЛАБО ЛИДЕРСТВО, КОНТРОЛ, СТРАХ И НЕЗАКОННО НАЗНАЧАВАНЕ СА ОТНОВО ЧЕРТИ НА ЕЗАВЕЛСКА СИСТЕМА.

Исвостей се покори на система от езавелски тип.

Името “Исвостей” означава “човек на срам”. 

19.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЗАВЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

19.1 ЕЗАВЕЛСКА ПАРАЦЪРКВА

Една автономна църква е самоуправляваща се, самоиздържаща се, себепропагандираща се и себежертваща се. Езавелската парацърква е самоуправляваща се. Тя не е самоиздържаща се и себежертваща се. Тя се разпростира за сметка на местната църква, не допринася нищо за живота на местната църква и в края на краищата има вредно влияние върху нея. Дори може да контролира дневния ред на местната църква.

19.2 ЕЗАВЕЛСКА ОБЩНОСТ

Общността е свободно сдружение на служители в един град. Основната му цел е съдружие. Превръща се в езавелска общност, когато се опитва да контролира, манипулира или не зачита авторитета на една местна църква, например да ръкоположи някой, когото местната църква е поставила под дисциплина.

19.3 ЕЗАВЕЛСКА МРЕЖА

Мрежата е сдружение на служители, водени от поставен човек. Една езавелска мрежа има следните характеристики:-

– Не е основана на доброволна отговорност. Покорството е принудително или следствие на манипулиране. Тя контролира членовете си.

– Желае да господства над други мрежи.

– Взаимоотношенията са основани на сантименталност, не на истината – по този начин неморалността и грешно поведение не се дисциплинират.

– Стреми се да вземе монопол над даден град, считайки себе си за официалния Божий глас.

– Не уважава хората от други мрежи.

– Евентуално приема йерархия въз основа на титли.

– Не е гъвкава организация, лидерът има философия от типа “по моя начин”.

ТОВА ВСЪЩНОСТ Е ДУХЪТ НА ДАДЕНА ДЕНОМИНАЦИЯ В ЕДНА МРЕЖА.

 

 

Copyright © Dr. S. Y. Govender                                                                                       Превод: Емил Енчев