ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

УРОК 3 – (АВС)

 

ЙОАН 9 ГЛАВА 

ВЪПРОСИ:

1. Какво духовно приложение можете да извлечете от Йоан 9:1 „сляп от рождение” от гледна точка на новорождението?

2. Исус каза: „Аз трябва да върша делата на Онзи който ме прати.” Каква е тази работа?

3. Какво имаше предвид Исус в стих 3:

„че делата на Бог трябва да бъдат разкрити в Него”

4. Използвайки стих 6 и 7 покажете разликата между ХАРИЗМАТИЧНОТО и АПОСТОЛСКО движение.

5. Използвайки Йоан 9та глава направете списък на делата на Бог, разкрити в човека, и посочете делата, които са характерни за апостолските хора. Използвайте подчертаните стихове, за да напишете своите заключения.

Йоан 9:8-41

8Затова съседите и онези, които го бяха виждали преди, че беше сляп казаха: „Не беше ли този, който седеше и просеше?“

9Някои казаха: „Той е“. Други казаха: „Прилича на него“. Той каза: „Аз съм“.

10Затова му казаха: „Как ти се отвориха очите?“

11Той отговори и каза: „Човека, който се нарича Исус, направи кал и намаза очите ми, и ми каза: Иди на Силоам и се умий. И тъй аз отидох и се умих, и получих зрението си.  

12Тогава му казаха: „Къде е Той?“ Той каза: „Не зная“.

13Те заведоха при фарисеите някогашния слепец.

14А беше Съботата, когато Исус направи калта и му отвори очите.

15Тогава и фарисеите го попитаха отново как е получил зрението си. Той им каза: „Той сложи кал на очите ми, и аз се умих, и гледам“.

16Тогава някои от фарисеите казаха: „Този човек не е от Бога, защото не пази Съботата“. Други казваха: „Как може човек, който е грешник да върши такива знамения?“ И имаше разделение сред тях.

17Казаха отново на слепеца: „Какво казваш ти за Него, като ти е отворил очите?“ Той каза: „Той е пророк“.

18Но юдеите не му вярваха, че е бил сляп и е получил зрението си, докато не повикаха родителите на този, който е получил зрението си.

19И те ги попитаха, казвайки: „Това вашия син ли е, за когото казвате, че се е родил сляп? Как тогава вижда сега?

20Родителите му им отговориха и казаха: „Знаем, че това е нашият син, и че се роди сляп;

21а как сега вижда не знаем, или кой му е отворил очите не знаем. Той е на възраст; питайте него. Той ще говори за себе си“.

22Родителите му казаха тези неща, понеже се страхуваха от юдеите, защото юдеите вече се бяха съгласили, че ако някой изповяда, че Той е Христос, ще бъде изгонен от синагогата.

23Затова родителите му казаха: „Той е на възраст, питайте него“.

24Така че, те повикаха отново човека, който беше сляп, и му казаха: „Дай слава на Бог! Ние знаем, че този човек е грешник“.

25Той отговори и каза: „Дали е грешник или не аз не зная. Едно нещо знам: че макар, че бях сляп, сега виждам“.

26Тогава отново му казаха:“Какво ти направи? Как ти отвори очите?“

27Той им отговори: „Вече ви казах, но вие не слушате. Защо искате да го чуете отново? И вие ли искате да станете Негови ученици?“

28Тогава те го изругаха и казаха: „Ти си Негов ученик, а ние сме Мойсееви ученици.

29Ние знаем, че Бог е говорил на Мойсей; колкото до този приятел, не знаем откъде е“.

30Човекът отговори и им каза: „Защо, това е чудно, че вие не знаете откъде е Той; но все пак Той ми отвори очите!

31А знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е поклонник на Бог и върши Неговата воля, Той го слуша.

32Откакто е започнал света не се е чувало за това някой да е отварял очите на някой, който се е родил сляп.

33Ако Този Човек не беше от Бога, Той не можеше да направи нищо“.

34Те отговориха и му казаха: „Ти целия си роден в грехове, и нас ли учиш?“ И го изпъдиха вън.

35Исус чу, че го изпъдили вън; и когато го намери, каза: „Ти вярваш ли в Божия Син?“

36Той отговори и каза: „Кой е Той, Господи, за да мога да вярвам в Него?“

37Исус му каза: „И видял си Го, и Той е Този, Който говори с теб“.

38Тогава той каза: „Господи, аз вярвам!“ И Му се поклони“. (NKJ) 

 

ОТГОВОРИ – АПОСТОЛСКИ ХОРА (УРОК  3 АВС) 

1. СЛЯП ПО РОЖДЕНИЕ.

Новороден, но сляп за следващото откровение на Бог.

  • Пример: Лазар излезе от гроба, картина на преживяването на новорождението, но все още беше сляп, понеже погребалните дрехи, закриваха очите му.
  • Ефеските вярващи знаеха за кръщението на Йоан, но бяха невежи за кръщението в името на Господ Исус и кръщението в Святия Дух. Те знаеха за едно преживяване с Бог, но бяха невежи за следващото.

Деяния 19:2-6

2той им каза: „Приехте ли Святия Дух когато повярвахте?“ А те му казаха: „Даже не сме чували дали има Свят Дух“.

3И той им каза: „В какво тогава се кръстихте?“ А те казаха: „В кръщение на Йоан“.

4Тогава Павел каза: „Йоан действително е кръщавал с кръщение на покаяние, казвайки на хората, че трябва да вярват в Този, Който щеше да дойде след него, което ще рече, в Христос Исус“.

5Когато чуха това, те се кръстиха в името на Господ Исус.

6И когато Павел положи ръце на тях, Святият Дух дойде върху тях, и те говореха на езици и пророкуваха. (NKJ)

  • Аполос и той изпадна в подобна ситуация. За щастие, той се покори на това да бъде просветлен от Прискила и Акила.

Деяния 18:24-26

24И някой си юдеин на име Аполос, роден в Александрия, учен човек и силен в Писанията, дойде в Ефес.

25Този човек беше обучен в пътя на Господа; и като беше ревностен по дух, говореше и поучаваше правилно за нещата на Господа, въпреки, че познаваше само кръщението на Йоан.

26И така, той започна да говори смело в синагогата. Когато Акила и Прискила го чуха, взеха го настрани и му обясниха Божия път по-точно. (NKJ) 

2. ДЕЛOTO НА БОГ.

Делото на Бог е да вярваш в Господ Исус Христос.

Йоан 6:29

Исус отговори и им каза: „Това е Божието дело, да повярвате в Този, Когото Той е изпратил“. (NKJ)

3. РАЗКРИВАНЕТО НА ДЕЛАТА НА БОГ В СЛЕПИЯ ЧОВЕК .

Чрез слепия човек и други можаха да повярват в Господ Исус Христос. 

4. РАЗЛИКАТА МЕЖДУ АПОСТОЛСКОТО И ХАРИЗМАТИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ.

Йоан 9:6-7

6Като каза тези неща, Той се изплю на земята и направи кал с плюнката; и намаза очите на слепия човек с калта.

7И му каза: „Иди, умий се в къпалнята Силоам“ (което се превежда,  Изпратен). И тъй, той отиде и се уми, и се върна виждайки. (NKJ)

Харизматичната превзетост, показана от Исус в стих 6 не отвори очите на слепия човек. Плюнката (водата) е символ на Духа. Плюнката и пръстта направиха кал, което е символ на плътта. Харизматичното движение започна в Духа, но завърши в плътта. Харизмата забавлява, но не носи никакво откровение за целта.

Въпреки всичко харизматичното движение изпраща хората по пътя към Силоам (ИЗПРАТЕН) – АПОСТОЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ.

Това движение изисква да поемеш лична отговорност за твоето виждане. Слепият човек трябваше да отиде до специфичен басейн, не до Червено море, или Мъртво море, или пък до Йордан, а до басейна Силоам, за да получи своето зрение. Къпалнята Силоам е символ на Апостолска Църква или Апостолски ресурс. Нейните води (измерение на помазанието) носят чистота във видението и целта. 

5. ДЕЛАТА НА БОГ.

Думата апостол означава някой, който е изпратен. Апостолското се отнася за позицията да бъдеш пратен. Исус е Апостола и Първосвещеника.

Евреи 3:1

1Затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за Апостола и Първосвещеника на нашата изповед, Христос Исус, (NKJ)

Той е изпратен от Татко.

Йоан 5:36-37

36Но Аз имам по-голямо свидетелство от това на Йоан; защото делата, които Татко Ми е дал да извърша – самите дела, които върша – свидетелстват за Мен, че Татко Ме е пратил.

37И Самият Татко, Който Ме е пратил, свидетелства за Мен. Нито гласа Му сте чували някога, нито образа Му сте виждали. (NKJ)

Святият Дух също е изпратен:

Йоан 14:26

26А Утешителят, Който е Святият Дух, Когото Татко ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. (NKJ)

Апостолските хора живеят с манталитета, че са изпратени.

Йоан 20:21

Така че, Исус пак им каза: „Мир на вас! Както Татко изпрати Мене, така и Аз изпращам вас“. (NKJ)

Изпратеният разпознава, че:

1)      Той е свързан с Онзи, Който го изпраща – Бог.

2)     Той носи посланието от Бог.

3)     Той е на разположение на Онзи, който го изпраща.

4)     Той представя Онзи, който го изпраща.

В Йоан 9 глава животът на човека бе трансформиран след като той се уми в къпалнята Силоам. Силоам означава Изпратен. Като басейн с изпратени води това е символ на апостолското помазание.

Отличителните черти на трансформацията на слепия човек след като посети къпалнята Силоам, разкриват характеристиките, които започват да бъдат явни в хората, които са се свързали с апостолското помазание. Оттук нататък ще наричаме такива хора АПОСТОЛСКИ ВЯРВАЩИ/ ХОРА, а отличителните черти разкрити в тях – ДЕЛАТА НА БОГ. 

5.1. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА НАЧИНА НА ЖИВОТ.

„Този не е ли оня, който седеше и просеше?”

Съседите и онези, които преди бяха виждали, че той беше сляп, не можаха да познаят слепия човек след посещението му в Силоам. Забележете, че Исус не промени по никакъв начин външния му вид. Единственото различно нещо относно него беше, че той получи зрението си. Как стана така, че неговите съседи и познати вече не можеха да го познаят? ОТГОВОР: НЕГОВИЯТ НАЧИН НА ХОДЕНЕ СЕ ПРОМЕНИ. –  Походката му не беше вече като на сляп човек. Той сега беше по-жизнен, целеустремен, уверен и организиран в своето ходене.

Когато се свържете с апостолското помазание, ходенето ви ще се промени – начинът ви на живот ще се промени. Ще станете по-целеустремени, уверени, организирани и ясни. Ще ходите с мъдрост и благоразумие осветяването от Божията светлина – НЕГОВОТО СЛОВО. 

5.2. МИГНОВЕНО СВИДЕТЕЛСТВО.

„Човек, наречен Исус”

Човека веднага свидетелства за Исус в неговата махала. Апостолските вярващи стават мигновени свидетели за Исус Христос. Това е главната цел на апостолското помазание – вниманието винаги е насочено към Исус. Апостолският Святи Дух винаги насочва вярващите към това да бъдат свидетели за Исус Христос.

Деяния 1:8

Но ще приемете сила, когато Святият Дух дойде върху вас; и ще бъдете свидетели за Мене в Ерусалим, и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята“. (NKJ)

Йоан Кръстител също демонстрира апостолски Дух.

Йоан 1:8

Той не беше тази Светлина, но беше изпратен, за да свидетелства за тази Светлина. (NKJ)

Йоан 3:30

Той трябва да расте, а пък аз трябва да се смалявам. (KJV) 

5.3. ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ХРИСТОС – МАНТАЛИТЕТ НА ПРЕСЛЕДВАНЕ

„Къде е Той?”

След като вече бяха видели човека, който преди беше сляп, те започнаха да търсят Исус. Апостолските вярващи не са само свидетели, техният начин на живот провокира другите да търсят Исус. 

5.4. СЛУЖЕНИЕТО НА СЕДМИЯ ДЕН.

„беше Събота”

Изцелението се случи в Съботния ден – седмия ден. Това беше просветлението на седмия ден.

2 Петрово 3:8

Но, възлюбени, не забравяйте това, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден. (NKJ)

Ние сме в седмия милениум от Адам. Ако 1000 дни са като един ден, то ние сме в седмия ден – Съботния ден. Апостолското служение е за седмия ден – това е служението, което ни е необходимо днес. 

5.5. ЯСНОТА НА ПОСЛАНИЕТО.

„Той постави кал върху очите ми, и аз се умих и виждам“.

Апостолските вярващи имат ясно послание. Те имат яснота относно божествената заповед и човешката отговорност. 

5.6. СЛУЖЕНИЕ НА РАЗДЕЛЕНИЕ.

„И имаше разделение сред тях”.

Апостолските вярващи носят разделение в дома на религията.

Матей 10:34-36

34Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята: не дойдох да донеса мир, а меч.

35Защото дойдох да предизвикам конфликт между човек и баща му, и да настроя дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й.

36и неприятели на човека ще бъдат домашните му. (KJV)

Естеството на апостолското послание е в противоречие с посланието на религиозния дом, където закона и традициите са издигнати над Христос. Тези разделения между онези, които следват закона и традициите и онези, които следват Христос са неизбежни. 

5.7. БЪРЗО РАЗВИТИЕ.

„Той е Пророк”.

В стих 11 той нарича Исус човек.

В стих 17 той нарича Исус пророк.

Бързото напредване е характерна черта на апостолските вярващи, които са отворени за действащото откровение. 

5.8. ЗРЯЛОСТ.

„Той е на години”

Апостолските вярващи се разпознават по техния зрял духовен ръст – те са способни да разпознаят и обяснят нещата. 

5.9. ТЪРСЕНЕ.

„питайте него”

Апостолските вярващи са търсени, защото те имат отговори на трудни въпроси.

Исая 62:12

И ще ги наричат святия народ, Изкупените от Господа: И ти ще се наричаш издирен, Град незабравен. (KJV) 

5.10. АВТОНОМНОСТ.

„Той ще говори за себе си”

Апостолските вярващи са освободени от пристрастяването си към лидерството. Те сами могат да отговорят. Те могат да се борят за вярата и да обяснят вярата на другите поради свое лично откровение.

Юда 1:3

Възлюбени, докато бях много усърден да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша увещавайки ви да се борите ревностно за вярата, която веднъж за винаги беше предадена на светиите. (KJN)

1 Петрово 3:15

Но освещавайте Господ Бог в сърцата си, и винаги бъдете готови да защитавате пред всеки, който ви пита за причината за надеждата, която е във вас, с кротост и страх; (NKJ) 

5.11. ЯСНОТА ВЪВ ФОКУСА.

„Едно нещо зная”

Умовете на апостолските вярващи не са объркани с множество видения – това е едно нещо в дадения момент.

Филипяни 3:13-14

13Братя, аз не считам, че съм схванал; но едно нещо правя, забравям задните неща и се простирам към предните неща,

14преследвам целта за наградата на горното призвание от Бог в Христос Исус.(NKJ)   

5.12. ЯСНА РАЗЛИКА МЕЖДУ МИНАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО.

„Бях сляп, сега виждам”.

Апостолските вярващи имат ясно разбиране за това, което е минало, и това, което е настояще. Те имат ясно разбиране за миналото и настоящото движение на Бог. 

5.13. СМЕЛОСТ.

„Аз вече ви казах, но вие не слушате”.

Апостолските вярващи имат смелостта и капацитета да застанат пред враждебните религиозни духове, които няма да чуят. 

5.14. РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА.

„Ти си Негов ученик”

Апостолските вярващи са разпознати като ученици на Исус. 

5.15. ЛОГИКА.

30Човекът отговори и им каза: „Защо, това е чудно, че вие не знаете откъде е Той; но все пак Той ми отвори очите!

31„А знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е поклонник на Бог и върши Неговата воля, Той го слуша.

32Откакто е започнал света не се е чувало за това някой да е отварял очите на някой, който се е родил сляп.

33Ако Този Човек не беше от Бога, Той не можеше да направи нищо“.

, и ти ли ни учиш?“

Фарисейският начин на разсъждение беше, че понеже Мойсей е правил чудеса, той е изпратен от Бог. Човекът спореше, че чудото, извършено от Исус, е по-велико от извършените от Мойсей, ето защо Исус трябва да е изпратен от Бог.

Тази способност за разсъждаване и достигане до логични умозаключения е характерна черта на апостолските вярващи. Това мигновено ги прави учители. 

5.16. ОТХВЪРЛЯНЕ.

„И те го изхвърлиха навън”

Религиозния ред няма да приеме апостолските вярващи. 

5.17. ТЪРСЕН ОТ БОГ.

„намери го”.

Исус го намери. Това означава, че Исус го търсеше. Бог търси онези, които ще демонстрират Неговите дела. 

5.18. ОТКРОВЕНИЕ.

„И си Го видял, и Той е този, който говори с теб”.

Матей 16:16-17

16Симон Петър отговори и каза: „Ти си Христос, Сина на живия Бог“.

17Исус отговори и му каза: „Блажен си, Симоне, син на Йона, защото плът и кръв не са ти открили това, а Моя Баща, Който е на небето. (NKJ)

Откровението на Петър за Христос дойде от Татко. Апостолските вярващи имат ясно откровение за Христос, Сина на Бог. 

5.19. БЪРЗО ЪПГРЕЙДВАНЕ.

„Господи”

Откровението на човека прогресира много бързо – от човек към пророк към Господ. Това е характерна особеност на продължаващото да излиза слово. 

5.20. ВЯРА И ПОКЛОНЕНИЕ.

„Аз вярвам! И Му се поклони”

Апостолските вярващи вярват и се покланят. Да повярвате е вярата. Да се покланяте са делата.

Яков 2: 20

Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е мъртва? (NKJ)

Апостолските вярващи имат делата на вярата.

 

 

Copyright © Dr. S. Y. Govender                                                                                                                 Превод: Емил Енчев