ТОЧНИ ПОНЯТИЯ ЗА ГРАДЕЖ

Еремия 12:5

„Ако тичаш с пешаците и те те изморят, то как ще се надпреварваш с конете? И ако се чувстваш сигурен само в мирна земя, какво ще правиш в прииждането на Йордан? (NKJ)

С ДРУГИ ДУМИ:

АКО СЕ ЗАДЪХВАТЕ В РАВНИНИТЕ, КАК ЩЕ ТИЧАТЕ НА ГОЛЕМИТЕ ВИСОЧИНИ?

АКО СТРАДАТЕ ВЪВ ВРЕМЕ НА МИР, КАК ЩЕ СЕ СПРАВЯТE ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА?

Ако не можете да се справите с лични демони, как ще се справите с управленчески?

Ако не можете да се молите насаме, как ще успеете публично?

Ако не можете да хвалите Бог, когато Той прави нещо добро, как ще Го хвалите, защото е добър?

Ако не можете да се покаете за своите си грехове, как ще се покайвате за греховете на другите?

Ако не можете да се покорявате на поставеното от Бог лидерство, как ще се покорявате на Бог?

Ако не можете да обедините семейството си, как ще обедините църквата?

Ако не можете да жертвате парите си, как ще жертвате живота си?

Ако не можете да присъствате редовно, как ще събирате вярващите редовно?

Ако не можете да се справятe с хлебарки, как ще се справяте с демони?

Притчи 24:10

Ако отслабвате в ден на беда, силата ви е малко. (NKJ)

Отслабвам = рафа

Да се отпусна, да забравя, да спра, да оставя, да си почина, да се обезсърча, да се откажа.

СИЛАТА ВИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕРИ ПРАВИЛНО САМО В БЕДА – АКО СЕ ОТПУСКАТЕ, ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ СИЛАТА ВИ Е МАЛКО.

ДЕЙСТВАНЕ ВЪВ ВРАЖДЕБНИ УСЛОВИЯ. 

ИЗПИТАНИЯ

Християнският отклик на изпитания, скръб, бедствие, напрежение, трудности.

1 Петрово 4:12-13

12Възлюбени, не си мислете, че ви се случва нещо странно, когато имате огнено изпитание, което е с цел да бъдете изпитани; 13но се радвайте в пределите на това, че участвате в страданията на Христос, така че, когато Неговата слава се разкрие, също да можете да се зарадвате с извънредна радост. (NKJ)

ПО-ДОЛУ СА ИЗЛОЖЕНИ НЯКОИ НАЧИНИ, ПО КОИТО ХРИСТИЯНИНЪТ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА ИЗПИТАНИЕТО:

БЛАГОДАРНОСТ

РАДОСТ

ХОДАТАЙСТВО

ВИК НА ОДОБРЕНИЕ И ОБОЖАНИЕ

ВЯРНОСТ КЪМ БОГ/ВИДЕНИЕТО/ТИМА

САМОИЗПИТВАНЕ

РАЗРАБОТВАНЕ

БЛАГОДАРЕНИЕ

1 Солунци 5:18

За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. (NKJ)

ПРИМЕРИ

ЙОНА

Докато беше в корема на рибата, Йона благодареше.

Йона 2:9

Но аз ще жертвам за Теб с глас на благодарение; ще дам това, което съм обрекъл. Спасението е от ГОСПОДА. (NKJ)

ДАНАИЛ

Въпреки че Данаил знаеше, че ще бъде хвърлен в рова с лъвовете, защото се моли на Бог, той отиде при Бог, за да Му благодари.

Данаил 6:10

А когато Данаил разбра, че указът е подписан, отиде вкъщи. И в горната си стая, с отворени прозорци към Ерусалим, коленичеше на коленете си три пъти на ден и се молеше, и благодареше на своя Бог, както беше обичаят му отпреди това. (NKJ)

ИСУС

Той благодареше на Татко за предстоящото Му разпъване.

Матей 26:27-28

27След това взе чашата и благодари, и им я подаде, казвайки: „Пийте от нея всички.

28„Защото това е Моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина за прощаване на грехове“. (NKJ)

ПАВЕЛ

Павел благодареше на Бог посред бурята в морето.

Деяния 27:35

И когато каза това, той взе хляб и благодари на Бог пред всички тях; и като го разчупи, започна да яде. (NKJ)

РАДОСТ 

Авакум 3:17-18

17И да не цъфти смокинята, нито да има плод по лозите; и да пропадне труда на маслината, и нивите да не дадат храна; и овцете да изчезнат от кошарата, и да няма говеда в оборите,18аз пак ще се радвам в ГОСПОДА, ще се радвам в Бога на спасението си. (NKJ)

Филипяни 4:4

Радвайте се в Господа винаги. Пак ще кажа, радвайте се! (NKJ)

2 Коринтяни 6:10

…като скърбящи, но винаги радостни; като бедни, но обогатяващи мнозина; като нямащи нищо, но притежаващи всичко. (NKJ)

Яков 1:2

Братя мои, считайте го за пълна радост, когато падате в разни изпитания… (NKJ)

Деяния 5:41

И така те си излязоха от присъствието на съвета, радвайки се, че бяха счетени за достойни да претърпят срам заради Неговото име. (NKJ)

1 Петрово 4:12-13

12Възлюбени, не си мислете, че ви се случва нещо странно, когато имате огнено изпитание, което е с цел да бъдете изпитани;13но се радвайте в пределите на това, че участвате в страданията на Христос, така че, когато Неговата слава се разкрие, също да можете да се зарадвате с извънредна радост. (NKJ)

2 Коринтяни 12:10

Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в нужди, в преследвания, в страдания заради Христос. Защото, когато съм слаб, тогава съм силен. (NKJ)

ХОДАТАЙСТВО 

ДАВИД

Давид постеше и се молеше за болното си дете в продължение на 7 дена.

2 Царе 12:16

И Давид молеше Бог за детето, и Давид постеше, и влезе, и лежа цяла нощ на земята. (NKJ)

ПАВЕЛ И СИЛА

Те се молеха, докато бяха в затвора.

Деяния 16:25

А посред нощ Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бог, а затворниците ги слушаха. (NKJ)

ЦАР ЕЗЕКИЯ

Цар Езекия ходатайства след заплахата на Сенахирим да плени Ерусалим.

2 Летописи 32:20

А поради това цар Езекия и пророк Исая, Амосовия син, се молиха и викаха към небето. (NKJ)

ВИК НА ОДОБРЕНИЕ И ОБОЖАНИЕ 

ЦАР ЙОСАФАТ

Те хвалеха Бог в светлината на една по-ранна изповед, че не са имали сила срещу нахлуващата армия.

2 Летописи 20:12

„О, Боже наш, няма ли да ги съдиш? Защото ние нямаме сила срещу това огромно множество, което идва срещу нас; нито знаем какво да правим, но очите ни са на Теб“. (NKJ)

2 Летописи 20:21-22

21И като се съветва с народа, той определи онези, които трябваше да пеят на ГОСПОДА и които да хвалят красотата на святостта, като излизат пред армията и казват: „Славете ГОСПОДА, защото Неговата милост трае до века“. 22А като започнаха да пеят и да хвалят, ГОСПОД постави засади срещу амонците, моавците и онези от планината Сиир, които бяха дошли срещу Юда; и те бяха поразени. (NKJ)

ДАВИД 

2 Царе 12:18-20

18Тогава на седмия ден детето умря. А слугите на Давид се страхуваха да му кажат, че детето е мъртво. Защото си казаха: „Действително, докато детето беше живо, ние му говорихме, но той не се вслуша в гласа ни. Как можем да му кажем, че детето е мъртво? Може да си направи нещо лошо!“

19Когато Давид видя, че слугите му си шепнеха, схвана, че детето беше мъртво. Затова Давид каза на слугите си: „Мъртво ли е детето?“ А те казаха: „Мъртво е“.

20Тогава Давид се надигна от земята, уми се и се помаза, и смени дрехите си; и влезе в дома на ГОСПОДА, и се поклони. След това отиде в къщата си; и като поиска, сложиха храна пред него и той яде. (NKJ)

ПАВЕЛ И СИЛА

Павел и Сила хвалеха Бог, докато бяха в затвора.

Деяния 16:23-25

23И като им направиха много белези от камшиците, хвърлиха ги в затвор, заповядвайки на тъмничаря да ги пази по-здраво.

24Получавайки такава заповед, той ги постави във вътрешната тъмница и закопча краката им в окови.

25А посред нощ Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бог, а затворниците ги слушаха. (NKJ)

ЙОВ

Йов хвали Бог, след като чу за смъртта на децата си.

Йов 1:20-22

20Тогава Йов се изправи и съдра робата си, и обръсна главата си, и падна на земята, и се поклони.

21И каза: „Гол излязох от утробата на майка си и гол ще се върна там. ГОСПОД даде и ГОСПОД взе; благословено да е името на ГОСПОДА“.

22Във всичко това Йов не съгреши, нито приписа на Бог нещо погрешно. (NKJ)

ВЯРНОСТ КЪМ БОГ/ВИДЕНИЕТО/ТИМА 

ПОДДЪРЖАЙТЕ ВЯРАТА СИ. ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ВЯРВАТЕ НА БОГ. ТОВА ВКЛЮЧВА ТВЪРДОСТ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ. 

АВРААМ

Римляни 4:18-25

18 ...който, противно на надеждата, повярва, надявайки се, за да стане бащата на много народи, според казаното: Толкова ще бъдат потомците ти“.

19И без да отслабва във вяра, той не взе под внимание, че тялото му вече беше мъртво, тъй като беше на около сто години, и мъртвостта на утробата на Сара.

20Той не се разколеба относно Божието обещание чрез неверие, но се укрепи във вяра, давайки слава на Бог.

21… и бивайки напълно убеден, че онова, което Бог е обещал, Той е силен и да го изпълни.

22И затова „това му се вмени за праведност“.

23А това не беше написано само за него, което му се вмени,

24но също и за нас. То ще се вменява на нас, които вярваме в Оня, който възкреси Исус, нашия Господ, от мъртвите,

25който беше предаден заради нашите престъпления и беше възкресен за оправданието ни. (NKJ)

Йов 1:22

Във всичко това Йов не съгреши, нито приписа на Бог нещо погрешно. (NKJ)

Йов 2:10

А той й каза: „Говориш, както говори някоя глупава жена. Можем ли наистина да приемаме само доброто от Бог, а да не приемаме бедствията?“ Във всичко това Йов не съгреши с устните си. (NKJ)

Йов 13:15

Дори и да ме убие, аз пак ще уповавам на Него. Въпреки това, аз ще защитавам пътищата си пред Него. (NKJ)

1 Царе 30:6

А Давид беше много измъчен, защото хората говореха да го убият с камъни, защото душите на всички хора бяха опечалени, всеки за синовете си и дъщерите си. Но Давид се укрепи в ГОСПОДА, своя Бог. (NKJ)

Данаил 3:16-18

16Седрах, Месах и Авденаго отговориха и казаха на царя: „О, Новуходоносоре, няма нужда да ти отговаряме за това. 17„Ако е така, нашият Бог, на когото служим, може да ни избави от горящата огнена пещ; Той ще ни избави и от твоята ръка, о, царю. 18„Но, ако не, нека ти бъде известно, о, царю, че няма да служим на боговете ти, нито ще се поклоним на златния образ, който си поставил“. (NKJ)

СИНОВЕТЕ НА ГАД – ТВЪРДИ ВЪВ ВРЕМЕ НА ПОТОП

1 Летописи 12:14-15

14Тези бяха от синовете на Гад, военачалници на армията; най-малкият беше над сто, а най-големият над хиляда.

15Това са онези, които прекосиха Йордан в първия месец, когато залива бреговете си; и те обърнаха в бяг всички, които бяха в полетата, на изток и на запад. (NKJ)

ВАНАЯ

2 Царе 23:20

Ваная беше синът на Йодая, син на един храбър човек от Кавсеил, който извърши много дела. Той уби двамата герои като лъвове в Моав. Той също слезе и уби лъва в рова в един снежен ден. (NKJ)

ЕПАФРОДИТ – ИЗДЪРЖАНЕ В БОЛЕСТ  

Филипяни 2:25-30

25Обаче счетох за необходимо да ти изпратя Епафродит, моя брат, съработник,  съпотвижник, но ваш пратеник и този, който ми послужи в нуждата ми;

26понеже копнееше за всички ви и беше обезпокоен, защото бяхте чули, че беше болен.

27И наистина той боледува почти до смърт, но Бог му показа милост; и не само на него, но и на мене, за да нямам скръб върху скръб.

28Затова и по-скоро го изпратих, така че, като го видите отново, да се зарадвате, а и аз да бъда по-малко тъжен.

29И така, приемете го в Господа с пълна радост и имайте почит към такива братя;

30понеже поради делото на Христос той дойде близо до смърт, като не го беше грижа за живота си, за да запълни липсата на вашето служение към мен. (NKJ)

САМОИЗПИТВАНЕ  

1 Коринтяни 11:31

Защото, ако съдехме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. (NKJ)

ИЗПИТВАЙТЕ СЕБЕ СИ. ИЗПИТАНИЕТО ЗАРАДИ НАШАТА НЕБРЕЖНОСТ ЛИ Е?

Пример

Съборена ли е оградата?

Еклесиаст 10:8

Този, който копае яма, ще падне в нея, а който разбива стена, ще бъде ухапан от змия. (NKJ)

1 Йоан 5:18

Знаем, че който е роден от Бог, не съгрешава; но оня, който е роден от Бог, пази себе си и нечестивият не го докосва. (NKJ)

Сатана не може да докосне човек, който „пази себе си“. Оградата се разрушава чрез грях. Разрушената ограда позволява достъп на сатана.

Покаянието поправя оградата – (Исус дава изобилен живот, докато сатана краде, убива и разрушава… – Йоан 10:10).

Илюстрации

Исус Навин и армията му в битката срещу по-слабия враг – Гай, въпреки че Бог ги беше уверил в победата. Исус отиде пред Бог в смирение и молитва, за да установи какво се беше случило. Бог отговори в Исус Навин 7:13 „Стани, освети народа и им кажи: „Има обречено нещо сред вас, о, Израел; не можете да устоите пред враговете си, докато не махнете обреченото отсред себе си“. (NKJ)

Обреченото нещо беше непокорството на Ахан, който задържа една вавилонска дреха, сребро и злато. Този грях доведе до тяхното поражение. Когато се справиха с това, те бяха победоносни в следващата битка (оградата беше съборена чрез греха на Ахан).

Йов събори оградата, като не дисциплинира децата си – той загуби децата си.

Давид загуби детето си, като последствие от своето прелюбодейство и убийство. Той се изследва и се покая (Псалм 51). (Оградата беше съборена чрез прелюбодейство и убийство).

Запустяването на Израел беше скръб заради непокорството на Илий, Офний и Финеес. Ковчегът беше отвлечен и славата си замина от Израел. (Оградата беше съборена чрез непокорство).

Самоналожено проклятие доведе до разрушаването на Израел през 70 г. сл. Хр. От Тит. В Матей 27:25 юдеите се проклеха чрез следното изявление. „Кръвта Му да бъде върху нас и върху децата ни“. (Оградата беше съборена чрез самонанесено проклятие).

 

Др. Сеги Говендър

Превод: Емил Енчев

Редакция: Севдалина и Христо Христови